ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170/28.09.2010)

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ               Αρ. Φύλλου 170              28 Σεπτεμβρίου 2010

_______________________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 24 παρ.4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).

β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123),186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213), 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56), 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 64) και 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων − Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄89).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

3. Την 215/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

1. Συνιστάται Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010). Η Γενική Γραμματεία αυτή μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και έχει τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009.

β) Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

αα) Το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του.

ββ) Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο αυτό με το άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. γ’ του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010, με εξαίρεση ααα) τον Κλάδο Β Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 14 του π.δ. 242/1999, 201 Α΄, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 320/2001, 217 Α΄), με τις διευθύνσεις του (Λιμενικής Αστυνομίας, Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, άρθρα 15 έως 17 του π.δ. 242/1999), βββ) τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής (άρθρο 21 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001) και

γγ) τον Κλάδο Ε Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 30 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 26 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του τελευταίου π.δ/τος) με τις Διευθύνσεις του (Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. και Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρα 31 και 32 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκαν ως άρθρα 27__ και 28 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικαταστάθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 7 και 8 του τελευταίου π.δ/τος).

γ) Οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους, υπηρεσίες που έχουν συγχωνευθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (βλ, άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α΄ π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί), καθώς και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί, ανήκουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με την επιφύλαξη των υπηρεσιών με τις αρμοδιότητές τους που παραμένουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής.

δ) Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο αυτό με την περίπτ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221). ε) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 π.δ. 356/1990, Α΄ 143).

2. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 4 παρ. 4 περίπτωση γ του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

3. Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν με το παρόν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Άρθρο 2

1. Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουργείων: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η) Πολιτισμού και Τουρισμού ανακατανέμονται ως ακολούθως:

α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

αα) από τον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές (άρθρο 3 παρ.1 π.δ. 189/2009, σε συνδυασμό με πρώτο εδάφιο παρ.1 άρθρου 2 του ν. 3242/2004, Α΄ 102, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009, Α΄ 8).

ββ) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (άρθρο 2 περιπτ. β’ π.δ. 189/2009).

β) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης, η οποία έχει μεταφερθεί στο τελευταίο αυτό Υπουργείο με το άρθρο 3 του π.δ. 185/1989.

γ) 1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

αα) από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η χάραξη και ο σχεδιασμός πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στα πιο πάνω θέματα (άρθρο 3 παρ.1 και 2 π.δ. 11/2010, Α΄ 15). Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο συντονίζει τη λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της μεταναστευτικής πολιτικής (άρθρο 3 ν. 3386/2005, Α΄ 212) και ασκεί την εποπτεία και συντονίζει τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (άρθρο 1 ν. 3536/2007, Α΄42), επιτροπών που προεδρεύονται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

ββ) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α΄ 156, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 π.δ. 185/2009). Η εποπτεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γγ) Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (π.δ. 386/1991, Α΄ 139).

2. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκει η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και δράσεων που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες ιδιαίτερα στον τομέα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με λιγότερο κόστος και περισσότερη αποτελεσματικότητα («κοινωνική καινοτομία»), ιδίως η ανάπτυξη «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» που δημιουργεί βιώσιμες συνέργειες μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού οφέλους και την οικονομική ενασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

δ) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

αα) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι ακόλουθες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 27 παρ. 1 ν.1558/1985, Α΄ 137):__ Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού (άρθρο 3 π.δ. 77/ 1985, Α΄28) Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» (άρθρο 39 ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 76 ν.3057/2002, Α΄239).

Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (άρθρο 1 της 442/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (Β΄ 23). ββ) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (άρθρο 9 ν. 3752/2009 Α΄ 40).

ε) Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε. και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων (άρθρο 9 παρ. 1 περιπτώσεις α και δ του π.δ. 258/1993, Α΄ 112, άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 189/2009 και άρθρο έκτο παρ. 4 περίπτ. στ΄ ν.3839/2010, Α΄ 51).

Άρθρο 3

Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται το προσωπικό των μεταφερόμενων, με το παρόν, υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

Άρθρο 4

Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργείων όπως προσδιορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται αντίστοιχα προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος αυτού.

Άρθρο 5

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 6

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν ως τις 31.12.2010, τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671