ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010)

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/141).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                  Αρ. Φύλλου 166                     22 Σεπτεμβρίου 2010

_________________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3882

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/141).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Σκοπός − Αντικείμενο

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L108/1/25.4.2007) και θεσπίζονται διατάξεις συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς εφαρμογής της Οδηγίας και με τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και συμπληρωματικές διατάξεις για την καταγραφή και διαχείριση του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας.

2. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο, που αποσκοπούν στην οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, στο εξής «ΕΥΓΕΠ».

3. Για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ και τη δημιουργία ενός πλήρους, λειτουργικού και παραγωγικού συστήματος διάθεσης αξιόπιστων και έγκυρων γεωχωρικών πληροφοριών από και προς τις δημόσιες αρχές, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στις επιχειρήσεις και το κοινό, απαιτείται:

α) η προσαρμογή των δημόσιων αρχών στις μεθόδους οργάνωσης και διάθεσης γεωχωρικών πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,

β) η διασφάλιση του αναγκαίου συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που παράγουν, χρησιμοποιούν και επικαιροποιούν γεωχωρικά δεδομένα.

4. Με τη δημιουργία της ΕΥΓΕΠ, η χώρα συμμετέχει στη δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής INSPIRE).

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/2/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

(άρθρο 2 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υπ. αριθμ. 11764/653/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 327), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/4/EΚ και του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/98/EΚ.

2. Ο παρών νόμος δεν θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των δημόσιων αρχών.

Άρθρο 3

Ορισμοί

(άρθρο 3 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοούνται ως:

1. «Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών»: μεταδεδομένα, σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, συμφωνίες κοινοχρησίας, άδειες κοινοχρησίας, πρόσβασης και χρήσης και μηχανισμοί, μέθοδοι και διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης που θεσπίζονται, λειτουργούν ή διατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

2. «Γεωχωρικά δεδομένα»: οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή.

3. «Σύνολο γεωχωρικών δεδομένων»: αναγνωρίσιμη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων.

4. «Υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων»: πράξεις οι οποίες είναι δυνατόν να εκτελούνται, με την επίκληση εφαρμογής πληροφορικής, στα γεωχωρικά δεδομένα που περιέχονται στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα τους.

5. «Χωρικό αντικείμενο»: αφηρημένη αναπαράσταση πραγματικού φαινομένου ή αντικειμένου που σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή.

6. «Μεταδεδομένα»: πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους.

7. «Διαλειτουργικότητα»: η δυνατότητα συνδυασμού συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και η δυνατότητα διάδρασης υπηρεσιών, χωρίς επανειλημμένη παρέμβαση του χειριστή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσμα και να ενισχύεται η προστιθέμενη αξία των συνόλων δεδομένων και των υπηρεσιών.

8. «Δικτυακή πύλη γεωχωρικών πληροφοριών Inspire»: διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

9. «Δημόσια αρχή»:

α) η Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών και

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στις περιπτώσεις α΄ ή β΄. Εξαιρούνται από την έννοια της δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα όργανα που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία.

10. «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι δημόσια αρχή.

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 4 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Ο παρών νόμος έχει εφαρμογή για σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αφορούν σε γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Επικράτεια,

β) είναι σε ηλεκτρονική μορφή,

γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό ενός εκ των κατωτέρω:

αα) δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο ή δημιουργούνται κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων της,

ββ) τρίτου ο οποίος έχει ενταχθεί στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 9,

δ) αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα θεματικά επίπεδα που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 33.

2. Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά ταυτόσημα αντίγραφα του ίδιου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων βρίσκονται στην κατοχή διαφόρων δημόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό δημόσιας αρχής, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται μόνο για το σύνολο αναφοράς από το οποίο προέρχονται τα διάφορα αντίγραφα.

3. Ο παρών νόμος καλύπτει και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στα μεταδεδομένα, στα δεδομένα και τα σύνολά τους τα οποία προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

4. Ο παρών νόμος δεν απαιτεί συλλογή νέων γεωχωρικών δεδομένων.

5. Στην περίπτωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1 στοιχείο γ΄, αλλά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτο, η δημόσια αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού μόνον εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του εν λόγω τρίτου.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο παρών νόμος καλύπτει τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία κατέχει δημόσια αρχή ή τρίτος για λογαριασμό δημόσιας αρχής που λειτουργεί στην κατώτατη βαθμίδα διακυβέρνησης, μόνον εάν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η συλλογή ή διάθεσή τους.

KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Άρθρο 5

Μεταδεδομένα

(άρθρα 5 και 6 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Κάθε δημόσια αρχή η οποία είναι έχει οριστεί ως κύριος για ένα πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων ή μία υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14, που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, υποχρεούται να δημιουργεί μεταδεδομένα και να εξασφαλίζει τη διαρκή επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008, που εκδόθηκε σε εφαρμογή εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

2. Τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) τη συμμόρφωση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων προς τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008,

β) τους όρους, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας, που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους, και, ανάλογα με την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη,

γ) την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων,

δ) τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων,

ε) τους περιορισμούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των περιορισμών αυτών, σύμφωνα με το άρθρ. 10.

3. Τα μεταδεδομένα πρέπει να είναι πλήρη και επαρκούς ποιότητας για να ανταποκρίνονται στην έννοια και το στόχο της παραγράφου 6 του άρθρου 3.

4. Η δημιουργία μεταδεδομένων γίνεται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2010, όσον αφορά τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 33,

β) το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2013, όσον αφορά τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 33.

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 6

Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE

(άρθρο 7 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Για τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, εφαρμόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

2. Όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που είναι αποτέλεσμα νέας συλλογής/προμήθειας ή/και εκτενούς αναδιοργάνωσης και εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, μέσα σε δύο (2) έτη από τη θέσπισή τους. Τα λοιπά σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία είναι ακόμη εν χρήσει, διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις μέσα σε 7 (επτά) έτη από τη θέσπισή τους. Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις, είτε μέσω της προσαρμογής των υπαρχόντων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων είτε μέσω των υπηρεσιών μετασχηματισμού του άρθρου 8 (παράγραφος 1 στοιχείο δ΄).

3. Εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα γεωχωρικά δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή οποιουδήποτε συντονιστικού φορέα, έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις της Επιτροπής ΕΚ για το περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων της παραγράφου 1.

Άρθρο 7

Συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις

(άρθρα 7 και 10 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Ο ΟΚΧΕ διαθέτει στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους οποιεσδήποτε πληροφορίες, οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, κωδικών και τεχνικών κατατάξεων, που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, υπό όρους που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για το σκοπό αυτόν.

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν γεωγραφικό χαρακτηριστικό, η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της μεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών − μελών, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) του άρθρου 16, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, προβαίνει σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές του κράτους − μέλους προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού, με αμοιβαία συναίνεση, ο τρόπος παρουσίασης και η θέση των κοινών αυτών χαρακτηριστικών.

KΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 8

Δικτυακές υπηρεσίες

(άρθρο 11 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Για τα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, ο ΟΚΧΕ δημιουργεί, συντονίζει και διαχειρίζεται σε συνεργασία με τα Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) του άρθρου 19, μέσω της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών, που ορίζεται στο άρθρο 14, δίκτυο των ακόλουθων υπηρεσιών:

α) υπηρεσίες εξεύρεσης, που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων με βάση το περιεχόμενο των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχομένου των μεταδεδομένων,

β) υπηρεσίες απεικόνισης, που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη μεγέθυνση/σμίκρυνση, τη μετακίνηση και την υπέρθεση ορατών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και την οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος, καθώς και οποιουδήποτε σχετικού περιεχομένου μεταδεδομένων,

γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, που καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά,

δ) υπηρεσίες μετασχηματισμού, οι οποίες καθιστούν δυνατό το μετασχηματισμό των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων με στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας,

ε) υπηρεσίες επίκλησης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των χρηστών και είναι εύχρηστες, διαθέσιμες στο κοινό και προσιτές μέσω του διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου.

2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών της παραγράφου 1 στοιχείο α΄ εφαρμόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασμός κριτηρίων αναζήτησης:

α) λέξεις − κλειδιά,

β) ταξινόμηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών,

γ) ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων,

δ) βαθμός συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6,

ε) γεωγραφική τοποθεσία,

στ) όροι, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας, που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους,

ζ) δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διάχυση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

3. Οι υπηρεσίες μετασχηματισμού της παραγράφου 1 στοιχείο δ΄ συνδυάζονται με τις άλλες υπηρεσίες της εν λόγω παραγράφου κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 976/2009, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Άρθρο 9

Πρόσβαση σε υπηρεσίες

(άρθρο 12 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

Ο ΟΚΧΕ διαθέτει σε άλλες δημόσιες αρχές πρόσβαση στο δίκτυο υπηρεσιών του άρθρου 8 με σκοπό τη σύνδεση των οικείων συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Η υπηρεσία αυτή είναι επίσης διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματος σε τρίτους, τα σύνολα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων των οποίων τηρούν τις εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 6 με τις οποίες καθορίζονται υποχρεώσεις όσον αφορά ιδίως τα μεταδεδομένα, τις δικτυακές υπηρεσίες και τη διαλειτουργικότητα.

Άρθρο 10

Περιορισμοί στην πρόσβαση

(άρθρο 13 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1, μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α΄, όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1, μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β΄ έως ε΄ ή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του άρθρου 11 παράγραφος 3, όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να:

α) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δημόσιων αρχών, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από το νόμο,

β) επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα,

γ) παρεμποδίζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου να τύχει δίκαιης δίκης ή τη δυνατότητα δημόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα,

δ) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών, όταν το εθνικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει τον εμπιστευτικό αυτό χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου,

ε) προσβάλλει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

στ) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή/και αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον ο εμπιστευτικός χαρακτήρας προβλέπεται από το νόμο,

ζ) προσβάλλει τα συμφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατόν να του επιβληθεί νομική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών,

η) θέτει σε κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

3. Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετεί η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η περιορισμένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση.

Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον δεν μπορεί να περιορίζεται κατ’ επίκληση της παραγράφου 2 στοιχεία α΄, δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ΄ τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) και του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α΄133).

Άρθρο 11

Παροχή υπηρεσιών και διάθεση δεδομένων σε τρίτους

(άρθρο 14 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Οι υπηρεσίες των δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α΄ και β΄ διατίθενται σε τρίτους χωρίς τέλη και με κατάλληλη άδεια χρήσης.

2. Σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που διατίθενται σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών απεικόνισης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ δύνανται να είναι σε μορφή που αποτρέπει τη χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.

3. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία γ΄ ή ε΄, η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄). Τις υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να καλύπτουν ερμηνευτικές ρήτρες, επιγραμμικές άδειες ή, όπου είναι αναγκαίο, άδειες.

Άρθρο 12

Πρόσβαση στις υπηρεσίες

(άρθρο 15 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

Ο ΟΚΧΕ παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του άρθρου 8 παρ. 1 μέσω της Γεωπύλης του άρθρου 25 και μέσω της δικτυακής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών Inspire.

Άρθρο 13

Ενημέρωση Επιτροπής Ε.Ε.

(άρθρο 21 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Ο ΟΚΧΕ παρακολουθεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και καθιστά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής προσιτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε δημόσιες αρχές και σε τρίτους επί μονίμου βάσεως και σύμφωνα με την απόφαση ΕΚ/442/2009.

2. Ανά έτος και αρχής γενομένης όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2011, ο ΟΚΧΕ διαβιβάζει στην ΕΘΕΓ έκθεση με συνοπτικές περιγραφές των κάτωθι:

α) του τρόπου συντονισμού των παρόχων του δημόσιου τομέα και των χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών  γεωχωρικών δεδομένων και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και περιγραφή της σχέσης με τους τρίτους και της οργάνωσης της διασφάλισης ποιότητας,

β) της συμβολής δημόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και το συντονισμό της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών,

γ) των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών,

δ) συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών,

ε) του κόστους και των ωφελημάτων από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

3. Ανά τριετία και αρχής γενομένης όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2013, ο ΟΚΧΕ διαβιβάζει στην Επιτροπή Ε.Ε. έκθεση εγκεκριμένη από την ΕΘΕΓ με τα περιεχόμενα της παραγράφου 2 και σύμφωνα με την απόφαση ΕΚ/442/2009.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/2/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι επιπλέον όροι έχουν την εξής έννοια:

1. «Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (εφεξής Γεωπύλη)»: διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2. «Κύριος πρωτοτύπου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων»: η δημόσια αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την αρχική του προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίηση και διατήρησή του.

3. «Πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων»: ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων που είναι μοναδικό μεταξύ όλων των δημόσιων αρχών. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα ενός συνόλου γεωχωρικών δεδομένων, ένα από αυτά καθορίζεται ως πρωτότυπο.

4. «Διανοητική Ιδιοκτησία»: όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 A΄).

5. Στην έννοια του χωρικού αντικειμένου που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 εμπεριέχονται και θεσμικά αντικείμενα που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 15

Ο παρών νόμος έχει εφαρμογή και:

α) για όλα τα γεωχωρικά δεδομένα πέραν αυτών που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 33,

β) για σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους που είναι σε αναλογική και όχι σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά έχουν οριστεί με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) ως σύνολα αναφοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 21,

γ) για τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στα μεταδεδομένα, τα δεδομένα και τα σύνολά τους τα οποία προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 16

Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας

(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (εφεξής ΕΘΕΓ) η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Η ΕΘΕΓ είναι το ανώτατο όργανο για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης, κοινοχρησίας και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας σε όλο το εύρος των δημόσιων αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της γεωπληροφορίας. Επιπλέον, η ΕΘΕΓ παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

2. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της ΕΘΕΓ αποτελούν:

α) Η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

αα) Την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με την οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη συλλογή, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, επαναχρησιμοποίηση, τιμολόγηση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών για τις δημόσιες αρχές.

ββ) Το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» με το οποίο καθορίζονται τα τεχνολογικά μέτρα για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας για τη γεωχωρική πληροφορία και τις γεωχωρικές υπηρεσίες δημόσιων αρχών.

Το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» εξειδικεύει το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263).

α.1) Η «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της ΕΘΕΓ το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

α.2) Η «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως από την ημερομηνία έγκρισής τους και, εφόσον απαιτείται, τροποποιούνται με την ίδια ως άνω διαδικασία.

α.3) Με αποφάσεις της ΕΘΕΓ ρυθμίζονται επί μέρους θέματα που αφορούν στην εφαρμογή και εξειδίκευση της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

α.4) Οι εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 ενσωματώνονται στο «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» ή/και στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας», κατά περίπτωση. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ενδεχομένως και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του OKXE, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των ανωτέρω εκτελεστικών διατάξεων.

β) Η θέσπιση γενικών κατευθύνσεων, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή του παρόντος νόμου από τις δημόσιες αρχές και την ευθυγράμμιση  των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης αξιόπιστων γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών.

γ) Η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατευθυντήριων οδηγιών, για την εναρμόνιση των υφιστάμενων και παραγόμενων γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου.

δ) Η προώθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη εναρμονισμένων δομών, διαδικασιών, συμφωνιών και αδειών για την πρόσβαση και χρήση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών.

ε) Η έγκριση προδιαγραφών για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

στ) Η θέσπιση μέτρων για την προσαρμογή της πολιτικής για τις γεωχωρικές πληροφορίες στις νέες επιστημονικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

ζ) Η δυνατότητα θέσπισης κανόνων και διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) που προβλέπονται στο άρθρ. 19.

η) Η μέριμνα για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

θ) Η εκπροσώπηση, μέσω του Προέδρου της στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητάς της.

ι) Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ια) Η έγκριση ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος νόμου και τη συμβατότητά της με το κοινοτικό κεκτημένο. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της ΕΘΕΓ στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

ιβ) Η έγκριση της τριετούς έκθεσης, όπως ορίζει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΚ/442/2009, σύμφωνα με το άρθρο 13.

ιγ) Ο καθορισμός εθνικών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων αναφοράς και εθνικών γεωχωρικών υπηρεσιών αναφοράς, καθώς και των προδιαγραφών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της και την πραγματοποίηση του έργου της η ΕΘΕΓ συνεπικουρείται από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.

4. Η ΕΘΕΓ καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της και δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση της ΕΘΕΓ, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία της και τον τρόπο έκδοσης των προτάσεων και γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεών της.

Άρθρο 17

Σύνθεση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας

(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Η ΕΘΕΓ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

η) τον Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή τον Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή τον Διοικητή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης,

ι) τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

ια) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ιβ) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ιγ) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας,

ιδ) τον Προϊστάμενο ή άλλον ορισμένο εκπρόσωπο του Γραφείου του Πρωθυπουργού,

ιε) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης με δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και άλλοι Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Γραμματείς των ίδιων ή άλλων Υπουργείων, εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση της ΕΘΕΓ ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

4. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και:

α. εξειδικευμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες δημόσιων αρχών για την παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως,

β. εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των συλλογικών οργάνων τους,

γ. εκπρόσωποι των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ),

δ. εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων.

5. Η ΕΘΕΓ συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Προέδρου της μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Τη γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών της ΕΘΕΓ παρέχει ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

6. Για τη συμμετοχή στην ΕΘΕΓ δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

7. Η ΕΘΕΓ λειτουργεί ως συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. H ΕΘΕΓ συνέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τακτικά τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της ΕΘΕΓ να παρευρίσκεται σε κάποια συνεδρίαση μπορεί να ορίζει προς τούτο τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 18

Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών

(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ορίζεται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ). Ειδικότερα, ο ΟΚΧΕ αναλαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος νόμου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) υποβάλλει προτάσεις, γνωμοδοτεί και εν γένει υποστηρίζει και συνεπικουρεί την ΕΘΕΓ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

β) εκπονεί και εισηγείται στην ΕΘΕΓ την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», καθώς και τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των εν λόγω κειμένων,

γ) σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται, συντηρεί και εποπτεύει την Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 25,

δ) αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ,

ε) συντονίζει τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την παραγωγή, διαχείριση, επικαιροποίηση και διατήρηση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών μέσω των εκπροσώπων των Κομβικών Σημείων Επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 19,

στ) καθορίζει το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ και της συμβατότητας με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών»,

ζ) διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων στην ΕΥΓΕΠ,

η) οργανώνει την ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας στις δημόσιες αρχές και σε τρίτους σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που προσφέρουν δημόσιες αρχές των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

θ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΘΕΓ στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρμογών,

ι) συντάσσει τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 και τις υποβάλλει στην ΕΘΕΓ,

ια) συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στο πλαίσιο της ΕΥΓΕΠ,

ιβ) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή στην ΕΘΕΓ κατά περίπτωση, τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ εφόσον απαιτείται,

ιγ) διαμορφώνει προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης σχετικά με την ΕΥΓΕΠ, τα οποία εκτελούνται σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς,

ιδ) διεκπεραιώνει αιτήματα των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα κατά τον Κανονισμό 268/2010/ΕΚ,

ιε) συλλέγει στοιχεία κόστους − οφέλους από τα ΚΟΣΕ για την εφαρμογή του νόμου, όπως προβλέπεται στην απόφαση 442/2009/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Ο ΟΚΧΕ, για την υποστήριξη του έργου του, συστήνει μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας με συμμετοχή κατά περίπτωση:

α) των ΚΟΣΕ,

β) άλλων εκπροσώπων δημοσίων αρχών,

γ) επιστημόνων και ειδικών σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης γεωπληροφορίας,

δ) παραγωγών γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών δημοσίων αρχών ή τρίτων,

ε) χρηστών γεωχωρικών πληροφοριών,

ζ) εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων ενώσεων με αποδεδειγμένη δραστηριότητα και έργο στα θέματα που πραγματεύεται ο παρών νόμος.

3. Η συγκρότηση των ομάδων εργασίας γίνεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των ομάδων εργασίας, το αντικείμενο εργασιών τους, το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία τους.

Άρθρο 19

Κομβικά Σημεία Επαφής

(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Συνιστώνται διαρκείς συντονιστικές επιτροπές με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (εφεξής ΚΟΣΕ), ως εξής:

α) Σε κάθε Υπουργείο τουλάχιστον ένα (1) και μέχρι πέντε (5) ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του εν λόγω Υπουργείου. Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων του ενός ΚΟΣΕ το καθένα είναι υπεύθυνο για διακριτό αριθμό φορέων.

β) Σε κάθε Περιφέρεια, του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), ένα ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

γ) Σε κάθε Δήμο του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ένα ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου.

δ) Σε κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), ένα ΚΟΣΕ με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών της συγκεκριμένης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Τα ΚΟΣΕ ορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ανωτέρω δημόσιων αρχών και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν. Με τις ίδιες αποφάσεις, ορίζονται οι πρόεδροι των ΚΟΣΕ οι οποίοι εκπροσωπούν επίσημα τα ΚΟΣΕ, καθώς και κάθε σχετικό για την άσκηση του έργου τους.

3. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

α) συνιστώνται τα ΚΟΣΕ ανά Υπουργείο και

β) εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζονται οι χρονικές προθεσμίες για τη σύσταση ΚΟΣΕ στους δήμους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

4. Κάθε ΚΟΣΕ, διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της δημόσιας αρχής και τους εποπτευόμενους φορείς της και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί με τον ΟΚΧΕ.

5. Ειδικότερα, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει:

5.1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,

ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.

5.1.1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ συμπληρώνεται και τροποποιείται η δομή και το περιεχόμενο του ανωτέρω καταλόγου.

5.1.2. Ο κατάλογος διατίθεται ηλεκτρονικά από το ΚΟΣΕ προς τον ΟΚΧΕ το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ενημερώνεται διαρκώς. Ο ΟΚΧΕ οφείλει να προσφέρει τα βέλτιστα τεχνικά μέσα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τήρησης, αποστολής και ενημέρωσης του καταλόγου.

5.2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

5.3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

α) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημόσιων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ,

β) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου,

γ) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

5.4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

6. Τα ΚΟΣΕ δύνανται να προτείνουν στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

7. Για την εκτέλεση του έργου τους, τα ΚΟΣΕ δύναται να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

8. Τα ΚΟΣΕ συγκροτούνται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΓΕΠ

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις Δημόσιων Αρχών

1. Οι δημόσιες αρχές θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις προκειμένου το νομοθετικό τους πλαίσιο που διέπει τομείς της αρμοδιότητάς τους και περιλαμβάνει γεωχωρικά δεδομένα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, να εναρμονίζεται με την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την έγκρισή τους, καθώς και με τις αποφάσεις της ΕΘΕΓ.

2. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των μεταδεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και των γεωχωρικών υπηρεσιών τους.

3. Κάθε δημόσια αρχή υποχρεούται να συνεργάζεται και να παρέχει άμεσα τις αιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία στο ΚΟΣΕ που την εκπροσωπεί και στον ΟΚΧΕ.

4. Κάθε δημόσια αρχή πριν προμηθευτεί, παράγει ή επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα υποχρεούται να εξετάζει τη διαθεσιμότητά τους από άλλες δημόσιες αρχές μέσω της υπηρεσίας καταλόγου της Γεωπύλης ή των υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ και να ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο ΚΟΣΕ. Αν τα γεωχωρικά δεδομένα είναι διαθέσιμα από άλλη δημόσια αρχή, τα παραλαμβάνει από τη δημόσια αρχή που τα διαθέτει, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

5. Αν μια δημόσια αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα τα οποία διαπιστώνει ότι δεν είναι διαθέσιμα από άλλες δημόσιες αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία της παραπάνω παραγράφου, μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια, παραγωγή ή επικαιροποίησή τους, έστω κι αν δεν έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ως κύριος του σχετικού συνόλου γεωχωρικών δεδομένων, παρέχοντας σχετική ενημέρωση στον ΟΚΧΕ.

6. Κάθε δημόσια αρχή η οποία αποκτά γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται, συλλέγονται, τροποποιούνται, επεξεργάζονται, διατηρούνται ή ενημερώνονται από άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους ή αποτελούν αντικείμενο προμήθειας υποχρεούται να εξασφαλίζει από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των εν λόγω γεωχωρικών δεδομένων:

α) τη μεταβίβαση σε αυτήν των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων αυτών και των σχετικών μεταδεδομένων ή

β) την παροχή σε αυτήν των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και να μην περιορίζεται η περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ή τρίτο.

Άρθρο 21

Πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες – Εθνικά σύνολα αναφοράς

1. Για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων δύναται να υπάρχει μόνο ένας δημόσιος φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη για την αρχική του προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίηση και διατήρησή του. Ο δημόσιος φορέας καλείται «κύριος» του συνόλου και το εν λόγω σύνολο καλείται «πρωτότυπο». Οι κύριοι και τα πρωτότυπα για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών καθορίζονται, με αποφάσεις της ΕΘΕΓ ύστερα από εισηγήσεις του ΟΚΧΕ. Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται ως παράρτημα στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας», το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την ΕΘΕΓ.

2. Ο κύριος ενός συνόλου γεωχωρικών δεδομένων υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:

α) η διάθεση του συνόλου γεωχωρικών δεδομένων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο, να πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος, με όποιο τεχνικό μέσο κρίνεται πρόσφορο,

β) η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση γεωχωρικών δεδομένων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄),

γ) σε περίπτωση απόρριψης αιτημάτων τρίτων για παροχή των γεωχωρικών δεδομένων του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006,

δ) το πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» το αργότερο μέσα σε δεκαέξι (16) μήνες από την έγκρισή του, με την εξαίρεση τα μεταδεδομένα των πρωτότυπων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

2.1. Η προμήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση ενός πρωτότυπου συνόλου εκτελείται, με την επιφύλαξη των άρθρου 20, από τον κύριο του συνόλου και κατ’ εξαίρεση από:

αα) άλλη δημόσια αρχή ή σε συνεργασία με άλλη δημόσια αρχή, με έγγραφη συναίνεση του κυρίου, η οποία κοινοποιείται στον ΟΚΧΕ,

ββ) τρίτο, στο πλαίσιο σύμβασης, η οποία κοινοποιείται στον ΟΚΧΕ.

2.2. Κάθε δημόσια αρχή που επιθυμεί να αξιοποιήσει ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων το λαμβάνει απευθείας από τον κύριό του, όπως προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο, ή μέσω των υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ αν το σχετικό σύνολο είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

2.3. Αν ο κύριος ενός συνόλου δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, η ΕΘΕΓ ύστερα από σχετική εισήγηση του ΟΚΧΕ δύναται να ορίσει με απόφασή της άλλη δημόσια αρχή ως κύριο του συνόλου.

3. Ο ΟΚΧΕ τηρεί ενημερωμένο κατάλογο με τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τους κυρίους τους, τον οποίο διαθέτει προς όλες τις δημόσιες αρχές μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Ο κατάλογος τηρείται ενήμερος με στοιχεία που αποστέλλουν τα ΚΟΣΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.

4. Με αποφάσεις της ΕΘΕΓ ορίζονται εθνικά σύνολα γεωχωρικών δεδομένων αναφοράς («εθνικά γεωχωρικά δεδομένα αναφοράς»), τα οποία αποτελούν τη βάση για την παραγωγή άλλων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων δημόσιων αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια και συμβατότητα μεταξύ τους για διαφορετικούς σκοπούς χρήσης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και οι κύριοι των εν λόγω συνόλων αναφοράς. Τα εθνικά γεωχωρικά δεδομένα αναφοράς, όπως ορθοφωτοχάρτες, οδικό δίκτυο, διευθύνσεις, καθορίζονται στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας». Οι ανωτέρω αποφάσεις ορισμού των εθνικών συνόλων αναφοράς και των κυρίων τους εντάσσονται ως παράρτημα στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας», το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την ΕΘΕΓ.

5. Αν διαπιστώνεται ότι γεωχωρικά δεδομένα που κατέχει δημόσια αρχή και κρίνονται ως σημαντικά για τη λειτουργία των δημόσιων αρχών, δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή, η ΕΘΕΓ αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του ΟΚΧΕ, για τη μετατροπή τους από αναλογική σε ηλεκτρονική μορφή προσδιορίζοντας τις σχετικές προδιαγραφές για την εν λόγω μετατροπή, καθώς και τη δημόσια αρχή που θα αναλάβει τη μετατροπή τους.

6. Με αποφάσεις της ΕΘΕΓ ορίζονται εθνικές υπηρεσίες επεξεργασίας, μετασχηματισμού και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων («εθνικές γεωχωρικές υπηρεσίες αναφοράς»), οι οποίες αξιοποιούνται για την παραγωγή και ενημέρωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και άλλες υπηρεσίες. Οι εθνικές γεωχωρικές υπηρεσίες αναφοράς, όπως γεω−κωδικοποίησης, αντίστροφης γεω−κωδικοποίησης, καθορίζονται στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας». Οι ανωτέρω αποφάσεις, ορισμού των εθνικών υπηρεσιών αναφοράς εντάσσονται ως παράρτημα στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας», το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την ΕΘΕΓ.

7. Για τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που δεν εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, η δημιουργία μεταδεδομένων, το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία τους και η τήρησή τους καθορίζονται από το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

Άρθρο 22

Όροι και προϋποθέσεις για την προκήρυξη και παραλαβή έργων

Κάθε δημόσια αρχή η οποία προβαίνει σε προκήρυξη, ανάθεση και παραλαβή έργου, δηλαδή μελέτης, προμήθειας ή υπηρεσίας, που εμπίπτει μερικώς ή ολικώς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, οφείλει:

1. Να εντάσσει πλήρως στο σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου τις προβλέψεις του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας».

2. Να εξασφαλίζει από τον ανάδοχο του έργου τη μεταβίβαση σε αυτήν των δικαιωμάτων ή αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας ή την απόκτηση των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 20.

3. Να ελέγχει την ποιότητα των γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών που παραλαμβάνει, μέσω των ΚΟΣΕ τα οποία συνεπικουρούν τις αρμόδιες κατά περίπτωση επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής.

4. Πριν από την παραλαβή του έργου και μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3, να λαμβάνει βεβαίωση από τον ΟΚΧΕ ότι τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες του έργου συμμορφώνονται πλήρως με το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας». Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οποία αποτελεί αυτοματοποιημένη διαδικασία που πραγματοποιείται άμεσα μέσω της Γεωπύλης, ο ανάδοχος του έργου διαθέτει στον ΟΚΧΕ το σύνολο των γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών, ή σε περίπτωση που λόγω όγκου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά (απομακρυσμένη πρόσβαση), την πλήρη τεκμηρίωσή τους, καθώς και την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

5. Μέχρι την έγκριση της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», καθώς και τη δημιουργία της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές για την προκήρυξη και παραλαβή του έργου, έχουν ευθύνη να τηρούν, τουλάχιστον τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Προς τούτο αποστέλλουν σχετική αναφορά προς τον ΟΚΧΕ, με την οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις ανωτέρω εκτελεστικές διατάξεις.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 ισχύουν και στην περίπτωση της παραγωγής συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων από μία δημόσια αρχή με ίδια μέσα.

Άρθρο 23

Ένταξη στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

1. Κάθε δημόσια αρχή η οποία είναι κύριος γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 34, υποχρεούται να ενταχθεί στην ΕΥΓΕΠ. Η ένταξη αυτή γίνεται με απόφαση της ΕΘΕΓ ύστερα από εισήγηση του ΟΚΧΕ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμα μέσω της ΕΥΓΕΠ, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες για τη συμμόρφωσή τους (μεταδεδομένα, δεδομένα και υπηρεσίες).

2. Με απόφαση της ΕΘΕΓ καθορίζεται η υποχρεωτική συμμετοχή στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών δημόσιων αρχών που είναι κύριοι γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα σύνολα των γεωχωρικών τους δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα μέσω της ΕΥΓΕΠ, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες για τη συμμόρφωσή τους (μεταδεδομένα, δεδομένα και υπηρεσίες).

3. Κάθε δημόσια αρχή που είναι κύριος γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ μπορεί να ενταχθεί στην ΕΥΓΕΠ.

4. Οι τρίτοι που παράγουν, διαχειρίζονται, διατηρούν και επικαιροποιούν γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΥΓΕΠ, υποχρεούνται να λάβουν σχετική έγκριση από τον ΟΚΧΕ. Με την έγκριση αυτή διαπιστώνεται η συμμόρφωση των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που διαθέτουν οι τρίτοι με το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και τις εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Η τήρηση της συμμόρφωσης αυτής τελεί υπό το διαρκή έλεγχο του ΟΚΧΕ.

5. Η ανωτέρω έγκριση ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΚΧΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τα γεωχωρικά μεταδεδομένα, δεδομένα και υπηρεσίες του τρίτου δεν συμμορφώνονται με το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

β) Τα γεωχωρικά δεδομένα ή υπηρεσίες παραβιάζουν όρους σύμβασης ή τους ισχύοντες κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 A΄).

γ) Τα γεωχωρικά δεδομένα ή υπηρεσίες αφορούν σε θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, απονομής δικαιοσύνης, πάταξης της αρχαιοκαπηλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 24

Δεδομένα

Το σχήμα, τα συστήματα συντεταγμένων και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες που θα ακολουθούν τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθορίζονται στο «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

Άρθρο 25

Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών

(άρθρο 15 παράγραφος 2 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Ο ΟΚΧΕ έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών.

2. Η Γεωπύλη προσφέρει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που μνημονεύονται στο άρθρο 8 και ενσωματώνει ή παρέχει πρόσβαση με τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο σε υπηρεσίες της παραγράφου 1, σημεία γ΄, δ΄ και ε΄ του ίδιου άρθρου, άλλων δημόσιων αρχών και τρίτων,  καθώς και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, του άρθρου 11.

3. Η Γεωπύλη εξασφαλίζει την ασφαλή διάθεση των πληροφοριών που περιλαμβάνει και την κατά περίπτωση πιστοποίηση και ασφαλή διασύνδεση των χρηστών σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο.

4. Η Γεωπύλη περιλαμβάνει επιπλέον ειδική υπηρεσία καταλόγου για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται από τα ΚΟΣΕ και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19. Η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία είναι δυνατή μόνο από τα ΚΟΣΕ των δημόσιων αρχών.

5. Ο ΟΚΧΕ παρέχει μέσω της Γεωπύλης, τα τεχνικά μέσα για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο συμμόρφωσης των μεταδεδομένων με τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

6. Ο ΟΚΧΕ, μέσω της Γεωπύλης, προσφέρει επιπλέον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) κατά περίπτωση αρωγή δημόσιων αρχών για την παραγωγή μεταδεδομένων,

β) κατά περίπτωση αρωγή δημόσιων αρχών για το μετασχηματισμό δεδομένων,

γ) κατά περίπτωση φιλοξενία σε γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΚΧΕ γεωχωρικών μεταδεδομένων και δεδομένων.

Για την εφαρμογή του εδαφίου γ΄ της παραγράφου αυτής, πρέπει να προηγηθεί σχετικό αίτημα της δημόσιας αρχής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ.

7. Οι υπηρεσίες του άρθρου 6 καταχωρίζονται στο «Μητρώο Διαλειτουργικότητας» που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 A΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 26

Ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες

(άρθρο 13 και άρθρο 14 παρ. 1 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Ο ΟΚΧΕ παρέχει μέσω της Γεωπύλης, στις εθνικές δημόσιες αρχές, στις δημόσιες αρχές κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κοινό, πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2. Ο περιορισμός στην πρόσβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, καθώς και ο προσδιορισμός των όρων της πρόσβασης, γίνεται με αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και των συναρμόδιων Υπουργών, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΕΘΕΓ και τον ΟΚΧΕ.

Άρθρο 27

Μέτρα για την κοινοχρησία

(άρθρο 17 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Τα μεταδεδομένα, τα γεωχωρικά δεδομένα, τα σύνολά τους και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών διαμοιράζονται μεταξύ όλων των δημόσιων αρχών, καθώς και προς τα όργανα που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία, χωρίς χρέωση και με άδεια χρήσης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Οι άδειες χρήσης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που λαμβάνεται σε εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικούς όρους οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργούν πρακτικά εμπόδια που ανακύπτουν στο σημείο χρήσης, ως προς την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μια δημόσια αρχή μπορεί να επιβάλει τέλη αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής και διάθεσης των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων προς άλλη δημόσια αρχή σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Τα εν λόγω τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και επιβάλλονται αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου τα σύνολα των γεωχωρικών δεδομένων δεν διατίθενται μέσω γεωχωρικών υπηρεσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο ή αν η αιτούσα δημόσια αρχή επιθυμεί τη διάθεση ή αναπαραγωγή τους σε αναλογική μορφή. Το ύψος των τελών καθορίζεται από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» σύμφωνα με την παράγραφο 7.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 για την κοινοχρησία μεταδεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων ισχύουν και για τις δημόσιες αρχές άλλων κρατών − μελών και για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά προς το σκοπό της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των σκοπών τους που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 για την κοινοχρησία μεταδεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων ισχύουν με αμοιβαιότητα και ισοδυναμία, σε φορείς που έχουν συσταθεί με διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη − μέλη είναι μέρη, αποκλειστικά προς το σκοπό της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των σκοπών τους που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

6. Τα σύνολα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που παρέχονται σε όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, δεν υπόκεινται σε τέλη.

7. Οι άδειες χρήσης και το περιεχόμενό τους, καθώς και το πλαίσιο καθορισμού του ύψους των τελών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για δεδομένα και σύνολα καθορίζονται από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο για όλες τις δημόσιες αρχές. Τα τέλη καθορίζονται με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΘΕΓ.

8. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα μεταδεδομένα, γεωχωρικά δεδομένα, σύνολά τους και γεωχωρικές υπηρεσίες, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από δημόσια αρχή για οικονομικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής της, διατίθενται προς τη δημόσια αρχή με τους όρους και τα τέλη που καθορίζονται στο άρθρο 28.

Άρθρο 28

Μέτρα για την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση δεδομένων σε τρίτους

(άρθρο 14 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Τα μεταδεδομένα των δημόσιων αρχών διατίθενται σε τρίτους χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια χρήσης.

2. Τα γεωχωρικά δεδομένα των δημόσιων αρχών και τα σύνολα τους διατίθενται σε τρίτους με κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη με τέλη όσο και τη χωρίς τέλη διάθεσή τους, ανάλογα με το σκοπό χρήσης.

3. Οι υπηρεσίες των δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, όπως και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που προσφέρονται από δημόσια αρχή, διατίθενται σε τρίτους με κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη με τέλη όσο και τη χωρίς τέλη διάθεσή τους ανάλογα με το σκοπό χρήσης και το αιτούμενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.

4. Οι άδειες χρήσης και το περιεχόμενό τους, καθώς και το πλαίσιο καθορισμού των τελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθορίζονται από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο για όλες τις δημόσιες αρχές. Τα τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και όταν επιβάλλονται τέλη, αυτά κρατούνται στο ελάχιστο αναγκαίο ύψος για να διασφαλίζεται η αναγκαία ποιότητα και παροχή συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων μαζί με μια εύλογη απόδοση επενδύσεως, με παράλληλη διασφάλιση των αναγκών αυτοχρηματοδότησης των δημόσιων αρχών που παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά περίπτωση. Το ύψος των τελών καθορίζεται με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΘΕΓ.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α΄)

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΟΚΧΕ)

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

1. Το άρθρο 1 του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Σύσταση − Σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (ΟΚΧΕ) με έδρα την Αθήνα και αποκεντρωμένη ανάπτυξη που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου της Ελλάδας, η γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, η απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, η δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος, καθώς και η λειτουργία συστήματος συντονισμού και διάχυσης γεωπληροφορίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

3. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού ανήκει:

α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ελλάδας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και ιδίως με το άρθρο 18 αυτού.

β) Η μέριμνα για τη σύνταξη βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών της χώρας και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και η ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση των χαρτών και διαγραμμάτων που συντάσσονται ή προϋπάρχουν. Επίσης, ο ΟΚΧΕ είναι αρμόδιος για το συντονισμό, την έγκριση και τον έλεγχο της εφαρμογής των κάθε είδους προγραμμάτων χαρτογραφήσεων και κτηματολογίου όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), με την επιφύλαξη των χαρτών που εγκρίνονται από άλλες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή διεθνών συνθηκών και με την προϋπόθεση ότι οι χάρτες αυτοί είναι συμβατοί με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών.

γ) Ο προγραμματισμός, η εκτέλεση και ο έλεγχος φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έως και την τελική απόδοση για την κάλυψη των αναγκών του και των αναπτυξιακών προγραμμάτων των κρατικών υπηρεσιών, δημόσιων οργανισμών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών δημόσιων αρχών, με την επιφύλαξη των σχετικών εργασιών που ασκούνται από άλλες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή διεθνών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω εργασίες πρέπει να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της ΕΥΓΕΠ.

δ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη, ενημέρωση και εκτύπωση πάσης φύσεως συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών.

ε) Η σύνταξη, η τήρηση και η ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

στ) Η οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων αρμοδιότητάς του, εκτός εάν πρόκειται για αντίστοιχα δεδομένα αρμοδιότητας άλλων δημόσιων αρχών, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

ζ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και τιμολογίων σχετικών με τις εργασίες του, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

η) Η ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε θέματα σχετικά με το σκοπό του.

θ) Η συγκρότηση αρχείου προϊόντων του Οργανισμού και η διάθεσή τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ι) Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αποστολής του.»

2. Το άρθρο 2 του ν. 1647/1986 όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Διοίκηση − Εκπροσώπηση − Προνόμια

1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκ των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Ο γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του κατά τη διάρκεια της θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση του Οργανισμού. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή άλλα όργανα του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στον εποπτεύοντα Υπουργό κάθε μέτρο που θεωρεί χρήσιμο για την προώθηση του έργου του Οργανισμού και υποβάλλει σε αυτόν με τη λήξη κάθε έτους έκθεση για την πρόοδο του έργου του Οργανισμού.

4. Τον Οργανισμό εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή το όργανο του Οργανισμού που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Οργανισμός έχει στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές όλα τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν την κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών και γενικά στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).

7. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στον γραμματέα και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης στον εισηγητή των εισαγόμενων προς συζήτηση ενώπιόν του θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) όπως ισχύει.

8. Ο πρόεδρος του ΟΚΧΕ έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον Οργανισμό. Ο αντιπρόεδρος και μέχρι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση στον Οργανισμό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την αποζημίωση συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλεται αμοιβή, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του ν. 1256/ 1982 (ΦΕΚ 65 Α΄).

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του ΟΚΧΕ, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οποιουδήποτε βαθμού, ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές ΑΕΙ και υπαλλήλους του Δημοσίου, με σκοπό τη σύνταξη μελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, καθώς και η αποζημίωση για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς τους (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν).

10. Για την επικουρία του προέδρου του ΟΚΧΕ συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).»

3. Το άρθρο 3 «Πόροι – Διαχείριση» του ν.1647/1986 αντι καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Πόροι − Διαχείριση

1. Πόροι του Οργανισμού είναι:

α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

γ) Επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών, δωρεές ή κληρονομιές και πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.

δ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του. Ο κανονισμός αυτός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Έως τη σύνταξη του ανωτέρω οικονομικού κανονισμού, αλλά και μετά τη σύνταξή του συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί δημοσίου λογιστικού, αναφορικά με τη διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων του ΟΚΧΕ.»

4. Το άρθρο 4 του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Προϊστάμενος Υπηρεσιών

1. Στον ΟΚΧΕ συνιστάται μία θέση υπαλλήλου με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του ΟΚΧΕ και προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες του. Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα σχετικά θέματα.

2. Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σχετικό με το αντικείμενο του Οργανισμού και μεγάλη εμπειρία. Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Συνιστάται θέση αναπληρωτή προϊσταμένου, με βαθμό 2ο των ειδικών θέσεων ο οποίος αναπληρώνει τον προϊστάμενο και αναλαμβάνει τα καθήκοντα εκείνα τα οποία του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΧΕ μετά από γνώμη του προϊσταμένου.

4. Καθήκοντα προϊσταμένου μπορεί να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα παραπάνω προσόντα. Καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου ανατίθενται σε υπάλληλο του ΟΚΧΕ, που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στη θέση του υπαλλήλου από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.»

5. Το άρθρο 5 του ν.1647/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Υπηρεσίες του Οργανισμού

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Με τον Οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και καθορίζονται:

α) Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

β) Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού, καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμίας από τις οργανικές μονάδες.

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

2. Από τις θέσεις που συνιστώνται με το διάταγμα της παραγράφου 1 πληρούνται με μετάταξη ή πρόσληψη προσωπικού όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου. Η μετάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)]. Η πρόσληψη γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων που εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσεως.

3. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του Οργανισμού με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)], και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη. Το προσωπικό που αποσπάται στον ΟΚΧΕ λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορεί να μεταφέρονται στον ΟΚΧΕ και άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, εφόσον οι δραστηριότητές τους έχουν άμεση σχέση με την αποστολή του. Με τη μεταφορά των υπηρεσιών μεταφέρονται και οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει. Αν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, η μεταφορά τους γίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από αίτησή τους.

5. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στoν ΟΚΧΕ από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 υπηρεσίες ή διευθύνσεις και θέσεις με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές ή κενές οργανικές θέσεις με τον εξοπλισμό τους.

Με το ίδιο ή άλλο Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι μεταφερόμενες υπηρεσίες και οι υφιστάμενες διευθύνσεις και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού και να καθορίζεται η διάρθρωση των θέσεων, κατά κλάδο, να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι κλάδοι, θέσεις και ειδικότητες. Η κατά τα ανωτέρω αναδιαμόρφωση των κλάδων και οργανικών θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που από την αναδιαμόρφωση αυτή πλεονάζουν καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές οργανικές θέσεις του ίδιου βαθμού που συνιστώνται στον οικείο κλάδο και με τον ίδιο βαθμό. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως, μόλις προαχθούν ή αποχωρήσουν από την υπηρεσία οι υπάλληλοι που τις κατέχουν.

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης σε υφιστάμενα ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που μεταφέρονται. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που γίνεται με την παράγραφο αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Συνιστάται στον ΟΚΧΕ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η οργάνωση και λειτουργία της διεύθυνσης αυτής καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Συνιστάται στον ΟΚΧΕ Νομική Υπηρεσία για τη νομική κάλυψη των αρμοδιοτήτων του ΟΚΧΕ. Η Υπηρεσία αυτή υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΧΕ και η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα του εδαφίου 6 της παρούσας παραγράφου. Της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Δημόσιο ή Αστικό Δίκαιο, με εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογίου και των λοιπών ζητημάτων που αποτελούν τους σκοπούς του Οργανισμού και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση υπεύθυνου νομικής υπηρεσίας νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι αποδοχές του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του ΟΚΧΕ, καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία των Ν.Π.Δ.Δ., σχετικές διατάξεις.

8. Το προσωπικό και τις υπηρεσίες του ΟΚΧΕ συνιστούν το προσωπικό και οι υπηρεσιακές μονάδες που μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό με την υπ’ αριθμ. 46869/24.11.2003 διαπιστωτική πράξη (295 Ν.Π.Δ.Δ.). Οι αποδοχές του προσωπικού του ΟΚΧΕ καλύπτονται από την τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του ΟΚΧΕ.»

6. Στο άρθρο 11 του ν.1647/1986 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του ν. 1647/1986 καταργούνται.»

Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, υπάγονται στον ΟΚΧΕ οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με το κάθε κατηγορίας προσωπικό που υπηρετούσε σε αυτές, σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α) Η Διεύθυνση Κτηματολογίου,

β) Η Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων,

γ) Η Διεύθυνση Γεωδαισίας,

δ) Η Διεύθυνση Φωτογραμμετρίας,

ε) Η Διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων,

στ) Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής,

ζ) Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, το Γραφείο Διοίκησης και Διαχείρισης που θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. 58952/ 1737/31.8.1989 (ΦΕΚ 671 Β΄) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ως οργανική μονάδα της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και μεταφέρθηκε στον ΟΚΧΕ σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη υπ’ αριθ. 46869/24.11.2003 (295 Ν.Π.Δ.Δ.) καταργείται. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29, συνιστώνται δύο διευθύνσεις, Διοικητικού και Οικονομικού. Μέχρι την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία των διευθύνσεων αυτών, το γραφείο Διοίκησης και Διαχείρισης μετατρέπεται σε Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Λειτουργίας του ΟΚΧΕ με δύο τμήματα, ένα Διοικητικής Λειτουργίας και ένα Οικονομικής Λειτουργίας.

Το τμήμα Διοικητικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Οργανισμού, τις διαδικασίες προσλήψεων, μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού, την υποστήριξη της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του υπηρεσιακού συμβουλίου, την υποστήριξη των εφαρμογών και τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων των συστημάτων πληροφορικής του Οργανισμού, τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Οργανισμού και των οργάνων της Διοίκησής του, την τήρηση πρωτοκόλλου, τη μέριμνα καλής λειτουργίας, καθαριότητας και συντήρησης του κτιρίου στέγασης του Οργανισμού. Το τμήμα Οικονομικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος σχετικών πιστώσεων, την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων εσόδων – εξόδων, επιταγών, ενταλμάτων κ.ά., τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση υλικών.

2. Για τη στελέχωση του ΟΚΧΕ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, οι εννέα οργανικές θέσεις κλάδου Χειριστών Οργάνων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 46869/ 24.11.2003 διαπιστωτική πράξη (295 Ν.Π.Δ.Δ.) και είναι κενές, μετατρέπονται ως εξής: σε δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού − Οικονομικού, σε τρεις θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, σε μία θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πληροφορικής, σε μία θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Λογιστών, σε δύο θέσεις κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Τεχνικών Η/Υ ή κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνικών Η/Υ. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού που θα τοποθετηθεί στις οργανικές μονάδες του ΟΚΧΕ, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η λειτουργία, η στελέχωση από το υπάρχον προσωπικό του ΟΚΧΕ και η οργάνωση της Διεύθυνσης Γεωπληροφορικής καθορίζεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα από εισήγηση του ΟΚΧΕ.

4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η λειτουργία και οργάνωση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΚΧΕ καθορίζεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα από εισήγηση του ΟΚΧΕ.

5. Μέχρι την ένταξη του Γραφείου Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), διατηρούνται σε ισχύ όλες οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.1647/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ και για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ.

Άρθρο 31

Οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών κανονιστικών πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 32

Ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων

1. Κάθε δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση σχεδίων, κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, την εκπόνηση ή έγκριση μελετών ή την παραλαβή δημοσίων έργων, που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα, οφείλει να τηρεί ψηφιακό αρχείο για την καταχώριση και τήρηση των γεωχωρικών ή άλλων δεδομένων που περιέχονται σε αυτά.

2. Για την έκδοση των κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων ή εγκρίσεων μελετών, οι αιτήσεις ή οι μελέτες που κατατίθενται στις δημόσιες αρχές, υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακό αρχείο ή αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό αρχείο. Το ψηφιακό αρχείο, σε περίπτωση ασυμφωνίας με το έντυπο, υπερισχύει του έντυπου αρχείου.

3. Οι προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων, όπως η δομή και ο μορφότυπος του αρχείου, το σύστημα αναφοράς, καθώς και οι απαιτήσεις ακρίβειας των γεωχωρικών δεδομένων, καθορίζονται από τον κύριο του συνόλου σε συνεργασία με το ΚΟΣΕ που το εκπροσωπεί, ενημερώνοντας σχετικά τον ΟΚΧΕ. Σε κάθε περίπτωση, η γεωχωρική πληροφορία που περιλαμβάνεται είναι γεωαναφερμένη και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

4. Κάθε δημόσια αρχή που εντάσσεται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούται να εναρμονίσει τις διαδικασίες και προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων και μελετών αρμοδιότητάς της που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία, ώστε αυτές να εκτελούνται με ψηφιακό τρόπο, χωρίς την απαίτηση υποβολής, ενδιάμεση παραγωγή και εξαγωγή παραδοτέου σε έντυπη μορφή.

Ειδικότερα:

α) Σε περιπτώσεις διαδικασιών, αυτές πρέπει να εκτελούνται πλήρως ηλεκτρονικά από τις δημόσιες αρχές. Δηλαδή η αρχική υποβολή αίτησης, η βεβαίωση παραλαβής της, η εξαγωγή και επεξεργασία των αναγκαίων πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, ο έλεγχός της, καθώς και η παραγωγή του τελικού παραδοτέου, πρέπει να εκτελούνται ψηφιακά. Ανά πάσα χρονική στιγμή το στάδιο προόδου της διαδικασίας, ο αρμόδιος χειριστής (φυσικό πρόσωπο) και οι τυχόν εγκριτικές αποφάσεις, είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου προς κάθε ενδιαφερόμενο.

β) Σε περιπτώσεις μελετών, αυτές πρέπει να εκτελούνται πλήρως ηλεκτρονικά από τις δημόσιες αρχές.

Δηλαδή τα πρωτογενή δεδομένα, η επεξεργασία τους, η παραγωγή της μελέτης και η παράδοσή της, πρέπει να εκτελούνται ψηφιακά.

γ) Θέματα ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικότητας και πιστοποίησης των χρηστών, καθορίζονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με:

αα) Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ββ) Τις υποδομές και υπηρεσίες της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης που είναι διαθέσιμες για το σκοπό αυτόν.

5. Αν οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν σε περιοχές υπό κτηματογράφηση κατά το ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή περιοχή στην οποία έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2664/ 1998 και εφόσον η πληροφορία που περιέχει σχετίζεται με το έργο της σύνταξης ή της τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς για την όποια μεταβολή και να καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για τη σύνταξη ή τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του ΟΚΧΕ και σχετικές προτάσεις των αρμόδιων ΚΟΣΕ, καθορίζονται το είδος των απαιτούμενων δεδομένων, οι απαιτήσεις ακριβείας των γεωπληροφοριών, η δομή του αρχείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Σε όσες περιπτώσεις οι προαναφερόμενες πράξεις επάγονται σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση εγγραπτέων δικαιωμάτων σε περιοχές στις οποίες έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998, η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά βιβλία διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

7. Η εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 πραγματοποιείται όταν οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμες και προς τούτο εκδίδεται κάθε φορά διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η δημόσια αρχή και το είδος της πράξης ή της υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 33

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 4 στοιχείο α΄ του νόμου και στα άρθρα 8 παρ. 1 και 9 παρ. α΄ της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

1. Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα για μονοσήμαντη αναφορά χωρικών πληροφοριών στο χώρο, ως σύνολο συντεταγμένων (x,y,z) ή/και γεωγραφικό πλάτος και μήκος και ύψος, με βάση γεωδαιτικό οριζόντιο και κατακόρυφο σύστημα αναφοράς (datum).

2. Συστήματα γεωγραφικού καννάβου

Εναρμονισμένος κάνναβος πολλαπλής ανάλυσης με ενιαίο σημείο αφετηρίας και τυποποιημένη θέση και μέγεθος των φατνίων του καννάβου.

3. Τοπωνύμια

Τοπωνύμια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων, προαστίων, κωμοπόλεων ή οικισμών, ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή τοπογραφικό χαρακτηριστικό δημόσιου ή ιστορικού ενδιαφέροντος.

4. Διοικητικές ενότητες

Διοικητικές ενότητες που χωρίζουν περιοχές επί των οποίων κράτη − μέλη έχουν ή/και ασκούν δικαιοδοτικά δικαιώματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, χωρίζονται από διοικητικά όρια.

5. Διευθύνσεις

Θέση ακινήτων με βάση τη διεύθυνση, συνήθως με όνομα οδού, αριθμό οικίας και ταχυδρομικό κώδικα.

6. Γεωτεμάχια κτηματολογίου

Εκτάσεις που ορίζονται από κτηματολογικά μητρώα ή αντίστοιχες.

7. Δίκτυα μεταφορών

Δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών και οι αντίστοιχες υποδομές. Περιλαμβάνονται οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων. Περιλαμβάνεται επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, όπως ορίζεται στην απόφαση υπ’ αριθμ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και στις μελλοντικές αναθεωρήσεις της εν λόγω απόφασης.

8. Υδρογραφία

Υδρογραφικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές και όλα τα άλλα υδατικά συστήματα και σχετιζόμενα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταμών. Κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 του ν. 3199/2007 (ΦΕΚ 280 Α΄) και του άρθρου 2 του π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α΄) και υπό μορφή δικτύων.

9. Προστατευόμενες τοποθεσίες

Εκτάσεις χαρακτηρισμένες ή υποκείμενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων διατήρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 4 στοιχείο β΄ του νόμου και στα άρθρα 8 παρ. 1 και 9 παρ. β΄ της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

1. Υψομετρία

Ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα για χερσαίες εκτάσεις, εκτάσεις καλυπτόμενες από πάγους και ωκεανούς. Περιλαμβάνονται, εν προκειμένω, η χερσαία υψομετρία, η βαθυμετρία και οι ακτογραμμές.

2. Κάλυψη γης

Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης επιφάνειας, όπου συμπεριλαμβάνονται τεχνητές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, δάση, (ημι−)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι, υδατικά συστήματα.

3. Ορθοφωτογραφία

Γεωαναφερόμενα δεδομένα από εικόνες της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους ή αερομεταφερόμενους αισθητήρες.

4. Γεωλογία

Γεωλογικός χαρακτηρισμός με βάση τη σύσταση και τη δομή. Περιλαμβάνονται το μητρικό πέτρωμα, οι υδροφόροι ορίζοντες και η γεωμορφολογία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Θέματα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 6(Β) και 9(Β) της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

1. Στατιστικές μονάδες

Μονάδες διάδοσης ή χρήσης στατιστικών πληροφοριών.

2. Κτίρια

Γεωγραφική θέση κτιρίων.

3. Έδαφος

Χαρακτηρισμός εδάφους και υπεδάφους ανάλογα με το βάθος, την υφή, τη δομή και την περιεκτικότητα σε σωματίδια και οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση και, κατά περίπτωση, τη μέση κλίση και την προβλεπόμενη χωρητικότητα αποθήκευσης νερού.

4. Χρήσεις γης

Χαρακτηρισμός περιοχών ανάλογα με τη σημερινή και τη μελλοντική σχεδιαζόμενη λειτουργία τους ή τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό τους (π.χ. αμιγώς οικιστική, βιομηχανική, εμπορική, γεωργική, δασική, αναψυχής).

5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια

Γεωγραφική κατανομή της κυριαρχίας παθολογιών (αλλεργίες, καρκίνοι, αναπνευστικές ασθένειες κ.λπ.), πληροφορίες που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην υγεία (βιοδείκτες, πτώση της γονιμότητας, επιδημίες) ή την ευεξία των ανθρώπων (κούραση, υπερένταση κ.λπ.) που συνδέονται άμεσα (ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, θόρυβος κ.λπ.) ή έμμεσα (τρόφιμα, γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί κ.λπ.) με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

6. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες

Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως η αποχέτευση, η διαχείριση αποβλήτων, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η υδροδότηση, οι διοικητικές και κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, οι χώροι πολιτικής προστασίας, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος

Η τοποθεσία και η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρακολούθησης του περιβάλλοντος περιλαμβάνει την παρατήρηση και τη μέτρηση των εκπομπών, της κατάστασης των στοιχείων του περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του οικοσυστήματος (βιοποικιλότητα, οικολογική κατάσταση της βλάστησης, κ.λπ.) από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους.

8. Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Τοποθεσίες βιομηχανικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 15393/2332/ 2002 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1022 Β΄) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 96/61/ΕΚ, όπως ισχύει, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και εγκαταστάσεις υδροληψίας, εξόρυξης, χώροι αποθήκευσης.

9. Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας

Γεωργικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων άρδευσης, των θερμοκηπίων και των στάβλων).

10. Κατανομή πληθυσμού — δημογραφία

Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του πληθυσμού και των επιπέδων δραστηριοτήτων, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

11. Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται χώροι απόρριψης, προστατευόμενες περιοχές γύρω από πηγές πόσιμου νερού, ζώνες ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά ρυθμιζόμενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές για τη βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από το θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, σχετικές μονάδες αναφοράς και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

12. Ζώνες φυσικών κινδύνων

Χαρακτηρισμός ευάλωτων περιοχών ανάλογα με τους φυσικούς κινδύνους (όλα τα ατμοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισμικά, ηφαιστειακά φαινόμενα και τα φαινόμενα καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητάς τους, είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων.

13. Ατμοσφαιρικές συνθήκες

Φυσικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Περιλαμβάνονται χωρικά δεδομένα βασιζόμενα σε μετρήσεις, σε μοντέλα ή σε συνδυασμό τους, καθώς και οι τοποθεσίες μετρήσεων.

14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Καιρικές συνθήκες και οι μετρήσεις τους· ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, θερμοκρασία, εξατμισοδιαπνοή, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου.

15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών (ρεύματα, αλατότητα, ύψος κυμάτων κ.λπ.).

16. Θαλάσσιες περιοχές

Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων υδατικών συστημάτων, με υποδιαίρεση ανά περιοχές και υποπεριοχές με κοινά χαρακτηριστικά.

17. Βιογεωγραφικές περιοχές

Περιοχές σχετικώς ομοιογενών οικολογικών συνθηκών με κοινά χαρακτηριστικά.

18. Ενδιαιτήματα και βιότοποι

Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες, διαδικασίες, δομή και λειτουργίες (υποστήριξης της ζωής) οι οποίες στηρίζουν φυσικά τους οργανισμούς που ενδιαιτούν. Περιλαμβάνονται χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις, διακρινόμενες ανάλογα με τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, ανεξαρτήτως εάν είναι πλήρως φυσικές ή ημιφυσικές.

19. Κατανομή ειδών

Γεωγραφική κατανομή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

20. Ενεργειακοί πόροι

Ενεργειακοί πόροι, μεταξύ άλλων υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.

21. Ορυκτοί πόροι

Ορυκτοί πόροι, μεταξύ άλλων και μεταλλεύματα, βιομηχανικά μεταλλεύματα κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 34

Άλλες διατάξεις

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούνται να παρέχουν και να διασταυρώνουν μέσω των αρχείων τους, καθώς και να επιβεβαιώνουν στους Διαχειριστές του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας τη βασιμότητα των στοιχείων που προκύπτουν από τα αρχεία αυτά, όπως εισοδηματικά, οικογενειακά, προσωπικά, ανεργίας, τα οποία δηλώνουν με τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών καθορίζονται τα στοιχεία των δικαιούχων που απαιτούνται και η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή στο ΚΟΤ, τη διαδικασία για την επιβεβαίωση και διασταύρωση τους, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 35

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΟΘΩΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671