ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163/21.09.2010)

Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                  Αρ. Φύλλου 163                     21 Σεπτεμβρίου 2010

__________________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879

Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

2. Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη δια βίου μάθηση πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τα θέματα που αφορούν τις δράσεις δια βίου μάθησης των φορέων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η άτυπη μάθηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο κατά το μέρος που αφορά την αναγνώριση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της.

3. Ειδικότερα, στόχοι του παρόντος νόμου είναι οι ακόλουθοι:

α) η συστηματοποίηση και ο συντονισμός της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,

β) ο προγραμματισμός και η αποκέντρωση των δράσεων δια βίου μάθησης, η συστηματική υποστήριξη των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και η προγραμματική συνεργασία των φορέων διοίκησης του Δικτύου με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης,

γ) η ανάδειξη της επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ως δύο ισότιμων πυλώνων της δια βίου μάθησης,

δ) η θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της δια βίου μάθησης,

ε) η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων και ιδιαίτερα των μελών κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,

στ) η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων,

ζ) η δημιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για όλες τις μορφές κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και

η) η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

1. «Δια βίου μάθηση»: Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

2. «Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.

Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.

3. «Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα»: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4. «Μη τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

5. «Άτυπη μάθηση»: Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του.

6. «Αρχική επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

7. «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

8. «Γενική εκπαίδευση ενηλίκων»: Περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης.

9. «Δια βίου συμβουλευτική»: Η επιστημονική βοήθεια, στήριξη και ενδυνάμωση που παρέχεται στα άτομα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, έτσι ώστε να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς και τους επαγγελματικούς στόχους τους.

10. «Επαγγελματικός προσανατολισμός»: Η διαδικασία ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που βοηθά το άτομο να επιλέξει την εκπαιδευτική του διαδρομή και το επάγγελμά του, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του.

11. «Δομή κατάρτισης ή εκπαίδευσης»: Η μονάδα, η οποία με την οργανωτική διάρθρωση, τις λειτουργίες, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή της παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

12. «Εισροές»: Οι ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία και ιδίως οι δομές, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα προγράμματα και οι εκπαιδευτές της μη τυπικής εκπαίδευσης.

13. «Εκροές»: Τα άμεσα αποτελέσματα της μαθησιακής δραστηριότητας, δηλαδή οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτά το άτομο.

14. «Επαγγελματικά περιγράμματα»: Το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές.

15. «Προσόντα»: Το σύνολο γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή εξειδίκευσης.

16. «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»: Το πλαίσιο κατάταξης προσόντων με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης επιπέδων μάθησης. Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τα μαθησιακά αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, χωρίς να διασπάται ο ενιαίος χαρακτήρας της μάθησης. Στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ειδικότερα, νοούνται ως:

α) «Προσόν»: Το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, ύστερα από διαπίστωση από τον αρμόδιο φορέα ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.

β) «Περιγραφικοί δείκτες»: Οι δείκτες που προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου.

γ) «Κλαδικοί περιγραφικοί δείκτες»: Οι εξειδικευμένοι κατά κλάδο περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, οι οποίοι προσδιορίζουν τα κλαδικά μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα του συγκεκριμένου κλάδου.

δ) «Κλαδικό προσόν»: Το προσόν που απονέμεται ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, ύστερα από διαπίστωση από τον αρμόδιο κλαδικό φορέα ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αν ο αρμόδιος κλαδικός φορέας έχει διεθνή υπόσταση, το προσόν ονομάζεται «διεθνές κλαδικό προσόν».

17. «Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης»: Το σύνολο των φορέων δια βίου μάθησης του άρθρου 3, με τις λειτουργίες, τα πρότυπα, τα μέσα και τις συστημικές σχέσεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.

18. «Δήμοι» και «Περιφέρειες»: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κατά την έννοια των διατάξεων του N. 3852/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Άρθρο 3

Φορείς και λειτουργίες του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης

1. Οι φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης είναι οι φορείς διοίκησης και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης.

2. Φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης είναι:

α) η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 27 παρ. 2 περίπτωση ε (ιιι) του ν. 1558/1985, ΦΕΚ 137 Α΄, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του ν. 2909/2001, ΦΕΚ 90 Α΄, και το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199 Α΄),

β) οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης (άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας Η περιπτώσεις 1, 2 και 3 του ν. 3852/ 2010),

γ) οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης (άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ΄ περ. 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010),

δ) το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) (άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 2469/1997, ΦΕΚ 38 Α΄, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3385/2005, ΦΕΚ 210 Α΄και το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος νόμου),

ε) ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) (άρθρο 11),

στ) Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) (άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2224/1994, ΦΕΚ 112 Α΄), κατά το τμήμα του που έχει την αρμοδιότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και

ζ) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (άρθρ. 1 παρ. 1 του π.δ. 57/2007, ΦΕΚ 59 Α΄).

3. Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι:

α) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (άρθρο 12),

β) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (άρθρο 13),

γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3696/2008, ΦΕΚ 177 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71 Α΄) και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (άρθρο 11 του ν. 3696/2008, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 10 παρ. 6 του παρόντος νόμου),

δ) οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης,

ε) το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2327/1995, ΦΕΚ 156 Α΄, και άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2909/2001),

στ) το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), ( β.δ. της 26.2.1947, ΦΕΚ 41 Α΄, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν.δ. 572/1970, ΦΕΚ 125 Α΄) και το Ινστιτούτο Νεολαίας (άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 3369/2005, ΦΕΚ 171 Α΄), κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης,

ζ) οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων, στους οποίους περιλαμβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί φορείς, καθώς και δομές παροχής υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2525/1997, ΦΕΚ 188 Α΄) και οι Σχολές Γονέων (άρθρο 2 παρ. 13 του ν. 2621/1998, ΦΕΚ 136 Α΄),

η) οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,

θ) τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) (άρθρο 1 περ. 1 του ν. 2956/2001, ΦΕΚ 258 Α΄) κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού,

ι) οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια και παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στα μέλη τους, όπως είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.)»,

ια) οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τους οποίους συνιστούν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως είναι το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Κοινωνικό Πολυκέντρο και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και

ιβ) οι φορείς άτυπης μάθησης που αναφέρονται στο άρθρο 14.

4. Στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης ανήκουν οι φορείς και οι δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες ή εφαρμόζουν προγράμματα δια βίου μάθησης, όπως είναι τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των ιδρυμάτων αυτών (άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3369/2005), καθώς και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) (άρθρο 111 παρ. 13 του ν. 1892/ 1990, ΦΕΚ Α΄ 101).

5. Στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης ανήκουν και οι φορείς που οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, ως προς τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων αυτών.

6. Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης ασκούνται λειτουργίες, οι οποίες διακρίνονται σε βασικές και υποστηρικτικές. Βασικές λειτουργίες είναι:

α) η αρχική επαγγελματική κατάρτιση,

β) η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και

γ) η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Υποστηρικτικές λειτουργίες είναι ιδίως:

α) η διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,

β) η παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού,

γ) η πιστοποίηση των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης,

δ) η αναγνώριση των προσόντων και η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων και

ε) η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.

7. Οι συστημικές σχέσεις των φορέων του Δικτύου είναι ιδίως οι ακόλουθες:

α) η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η αμφίδρομη επικοινωνία,

β) η διατύπωση γνώμης και εισηγήσεων,

γ) η διαβούλευση, η συνεργασία, η συνέργεια, η από κοινού διοίκηση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και

δ) ο συντονισμός και η σύνθεση προτάσεων.

8. Τα πρότυπα και τα μέσα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης είναι ιδίως τα ακόλουθα:

α) το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης,

β) τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων (δομές, περιγράμματα, προγράμματα, εκπαιδευτές),

γ) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,

δ) τα μητρώα του Δικτύου και τα έγγραφα του Ευρωδιαβατηρίου (Europass),

ε) τα κίνητρα δια βίου μάθησης,

στ) τα μέσα διασφάλισης της ποιότητας,

ζ) το Πρόγραμμα Εφαρμογής και

η) οι προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι, οι φορείς ή οι υπηρεσιακές μονάδες τους, τα μέσα, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση των λειτουργιών της παραγράφου 6 και την οργάνωση των συστημικών σχέσεων της παραγράφου 7.

10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι, οι φορείς ή οι υπηρεσιακές μονάδες τους, τα μέσα, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με τη διασφάλιση των σχέσεων των φορέων του Δικτύου με άλλους φορείς της χώρας και ιδίως με την Ένωση Περιφερειών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τη Γ.Σ.Ε.Ε., την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με επιστημονικές και κοινωνικές οργανώσεις, καθώς και με φορείς του εξωτερικού που έχουν συναφείς ρόλους ή αρμοδιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 4

Οργάνωση του συστήματος διοίκησης της δια βίου μάθησης

1. Βασικές αρχές της οργάνωσης του συστήματος διοίκησης της δια βίου μάθησης είναι οι ακόλουθες:

α) η δικτύωση, με την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 3),

β) ο προγραμματισμός, με την εκπόνηση και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και του Προγράμματος Εφαρμογής (παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου και άρθρο 20, αντίστοιχα),

γ) η διαμόρφωση συμβατικών σχέσεων μεταξύ των φορέων του Δικτύου, μέσω των προγραμματικών συμβάσεων δια βίου μάθησης (άρθρο 21) και

δ) η αξιολόγηση των φορέων και των λειτουργιών του Δικτύου, καθώς και των αποτελεσμάτων των λειτουργιών αυτών και των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας (άρθρο 19 παρ. 1 και άρθρο 6 παρ. 2 περ. κδ΄ έως κστ΄).

2. Σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, επικουρούμενο από τους φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ασκώντας τον επιτελικό ρόλο του, σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική δια βίου μάθησης, διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, εποπτεύει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και του Προγράμματος αυτού και συντονίζει το σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης.

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης εκπονείται στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 74 (Δημοκρατικός Προγραμματισμός) του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄), ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της παραγράφου 4 του άρθρου 15.

4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης ή και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης.

5. Η διαχείριση της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αποκεντρώνεται στις Περιφέρειες και τους Δήμους αντίστοιχα, κατά τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

6. Ο φορέας της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι νομικό πρόσωπο ή λειτουργεί στο πλαίσιο νομικού προσώπου, το οποίο έχει κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και στους σκοπούς του οποίου προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ή και εκπαίδευσης. Η δομή κατάρτισης ή εκπαίδευσης του φορέα έχει οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης ή εκπαίδευσης, διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδομής, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό, καθώς και εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες της. Αν ο φορέας παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, εφαρμόζει προγράμματα κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, και χρησιμοποιεί εκπαιδευτές με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία. Αν ο φορέας παρέχει γενική εκπαίδευση ενηλίκων εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης και χρησιμοποιεί εκπαιδευτές με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές των προηγούμενων εδαφίων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, και το σύστημα πιστοποίησης των δομών, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων αυτών.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της αδειοδότησης και την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και, ιδίως, τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησής τους, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την αδειοδότηση και πιστοποίηση, το σύστημα ελέγχου και οι διοικητικές κυρώσεις και κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και την παροχή από αυτούς υπηρεσιών κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης και των ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και, ιδίως, οι προδιαγραφές κατάρτισης και οι εκπαιδευτικοί όροι των ενεργειών αυτών, σύμφωνα με τους οικείους κοινοτικούς κανονισμούς.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, η μορφή και η διαδικασία απονομής των τίτλων που βεβαιώνουν την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος σπουδών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους της προηγούμενης παραγράφου. Ως συναρμόδιος Υπουργός νοείται εκείνος στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η εποπτεία της άσκησης του επαγγέλματος. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.

10. Στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής που διαμορφώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διοίκηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ασκεί τον επιτελικό ρόλο του σχεδιασμού και του συντονισμού της εφαρμογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και επιμόρφωσης, των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα και γενικότερα της εξειδίκευσης και της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης στο δημόσιο τομέα.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία άσκησης του ρόλου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη διαμόρφωση, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης στο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένης της εξειδίκευσης των υποστηρικτικών λειτουργιών και των προτύπων και μέσων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την υποστήριξη που παρέχουν στο έργο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εσωτερικές ομάδες επιμορφωτών και οι υπηρεσιακές μονάδες εκπαίδευσης των Υπουργείων, την οργάνωση της επιμόρφωσης των στελεχών που υλοποιούν τις νέες δημόσιες πολιτικές, τις εκάστοτε νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 5

Συλλογικά όργανα Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση

1. Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, σύνοδος δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση, η οποία οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, τα προγράμματα και τα μέτρα πολιτικής της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.), της Γ.Σ.Ε.Ε., της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της Ε.Σ.Α.μεΑ., της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

2. Για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών δια βίου μάθησης, καθώς και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία «Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση».

3. Μέλη του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι:

α) ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος,

β) ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

γ) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

δ) ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

ε) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

στ) ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ζ) ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

η) ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

θ) ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,

ι) ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.,

ια) ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Π.,

ιβ) ο Πρόεδρος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.,

ιγ) ο Πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε.» (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2956/2001, ΦΕΚ 258 Α΄),

ιδ) ένας εκπρόσωπος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων,

ιε) ένας εκπρόσωπος των Προέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.),

ιστ) τρεις εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε.,

ιζ) ένας εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

ιη) ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β.,

ιθ) ένας εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,

κ) ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε.,

κα) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),

κβ) ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ.,

κγ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών,

κδ) ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

κε) ένας κοινός εκπρόσωπος των επιστημονικών επιμελητηρίων και

κστ) ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

4. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι οι ακόλουθες:

α) Η υποβοήθηση της εκπλήρωσης της αποστολής και των στόχων του κατά το άρθρο 3 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258 Α΄) Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) και, ειδικότερα, η υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση της οργάνωσης, της διασύνδεσης, του συντονισμού, της αξιολόγησης και των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των επί μέρους συστημάτων του.

β) Η υποβολή εισηγήσεων, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

αα) τη σύνδεση της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης και των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής της πολιτικής αυτής, με τη δημόσια πολιτική απασχόλησης, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων της χώρας,

ββ) τη βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και την αποτελεσματικότερη σύνδεσή τους με τη δημόσια πολιτική απασχόλησης,

γγ) την πιστοποίηση των εισροών και των εκροών των συστημάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης,

δδ) τη σύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (ειδικότητες, επαγγέλματα, προσόντα), με προσανατολισμό κυρίως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

εε) τη διασφάλιση της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους φορείς που τα παρέχουν,

στστ) την παροχή κινήτρων και τη λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του συνόλου των ενηλίκων στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι ενήλικοι με αναπηρία και

ζζ) την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.

γ) Η διατύπωση γνώμης επί σχεδίων κανονιστικών κειμένων, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

5. Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

6. Συνιστάται συλλογικό όργανο με τον τίτλο «Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων», με σκοπό την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών δια βίου μάθησης που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η σύνθεση, οι όροι και η διαδικασία λειτουργίας της Διαρκούς Διάσκεψης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στη Διάσκεψη αυτή προεδρεύει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων που εποπτεύουν φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, των φορέων διοίκησης της δια βίου μάθησης, πανεπιστημιακών τμημάτων, επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν ως αντικείμενο ή δραστηριοποιούνται σε θέματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και εκπρόσωποι Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι ορίζονται με όμοια απόφαση.

7. Αρμοδιότητες της Διαρκούς Διάσκεψης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι οι ακόλουθες:

α) η υποβοήθηση της εκπλήρωσης των στόχων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και, ειδικότερα, η ανάδειξη της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ως ισότιμου με την επαγγελματική κατάρτιση πυλώνα της δια βίου μάθησης,

β) η υποβολή εισηγήσεων, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

αα) τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τη διαφάνεια των αποκτώμενων προσόντων,

ββ) τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων και την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων,

γγ) την παροχή κινήτρων και τη λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι ενήλικοι με αναπηρία και

δδ) την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και

γ) η διατύπωση γνώμης επί σχεδίων κανονιστικών κειμένων, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

8. Η Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες λειτουργίας των οργάνων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διοικητική υποστήριξή τους και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 6

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

1. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της δια βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή τους.

2. Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:

α) Η εποπτεία και η διαχείριση του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και, ειδικότερα, η διαχείριση των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και η σύνδεσή τους με τα υπόλοιπα συστήματα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..

β) Η εποπτεία και διαχείριση του συστήματος γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

γ) Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

δ) Η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ε) Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των Σ.Δ.Ε., των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται σε αυτήν, των Σχολών Γονέων και ανάλογων δομών και προγραμμάτων της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

στ) Η μέριμνα για την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την εναρμόνιση και σύνδεσή τους.

ζ) Ο συντονισμός και η αξιολόγηση των λειτουργιών του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και των αποτελεσμάτων του, ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών του, όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και η υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητάς τους.

η) Η υποστήριξη των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, η οργάνωση και ο συντονισμός των συστημικών σχέσεων και των εξωτερικών σχέσεων των φορέων αυτών και η συνεχής βελτίωση των προτύπων και των μέσων του Δικτύου.

θ) Η συνεργασία με διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς άλλων χωρών οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό, η εκπροσώπηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών σε ζητήματα δια βίου μάθησης και η παρακολούθηση των διεθνών και των ευρωπαϊκών εξελίξεων στα ζητήματα αυτά.

ι) Η εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, η οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων και η προώθηση καινοτομιών για την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων δια βίου μάθησης και των εφαρμοζόμενων μέτρων πολιτικής.

ια) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση προγραμμάτων δια βίου μάθησης εθνικής σημασίας, που αφορούν τον πληθυσμό της χώρας και τον απόδημο ελληνισμό.

ιβ) Η μελέτη και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από το ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

ιγ) Η μέριμνα για την ενσωμάτωση των αρχών και των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων, για τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προώθηση του ψηφιακού περιβάλλοντος στα προγράμματα δια βίου μάθησης, περιλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού με την ενσωμάτωση των παραπάνω μεθόδων και για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών.

ιδ) Η μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

ιε) Η μέριμνα για τη συμμετοχή των μελών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

ιστ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση των μελών εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

ιζ) Η μέριμνα για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών των υπηρεσιακών μονάδων και των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων.

ιη) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των μητρώων του Δικτύου που αναφέρονται στο άρθρ. 17.

ιθ) Η μέριμνα για την παροχή κινήτρων και η υλοποίηση μέτρων προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε δράσεις δια βίου μάθησης.

κ) Η συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Π. σε θέματα δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που ενδιαφέρουν τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης.

κα) Η συνεργασία με το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σε θέματα πιστοποίησης εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

κβ) Η συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π. σε θέματα πιστοποίησης των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.

κγ) Η συνεργασία με το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. σε θέματα επιστημονικής υποστήριξης του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και αξιολόγησης του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2327/1995 και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2909/2001.

κδ) Η οργάνωση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης συντάσσει συνολική ετήσια έκθεση για τη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα.

κε) Ο καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών αξιολόγησης, για την αποτίμηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικά στο επίπεδο των εκπαιδευτικών μονάδων εφαρμόζεται η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης για την αποτίμηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

κστ) Η πραγματοποίηση ανά τριετία εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών.

3. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης μπορεί να ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄), στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

4. Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης συνιστώνται εξήντα πέντε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και δέκα θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οργανικές θέσεις που συνιστώνται με το προηγούμενο εδάφιο κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Άρθρο 7

Η Δια Βίου Μάθηση στις Περιφέρειες

1. Η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματός της, το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο.

2. Οι δράσεις του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

3. Η Περιφέρεια εφαρμόζει το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση στην περιφέρειά της. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

α) Η συγκρότηση, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης, με αρμοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και ιδίως για τη διερεύνηση και εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας και την ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων και εκπρόσωπος των Κ.Π.Α. της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

β) Η λειτουργία και η διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, μπορεί να μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των φορέων διοίκησης της δια βίου μάθησης των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εφόσον εξυπηρετούν αναπτυξιακού και λειτουργικού χαρακτήρα περιφερειακές ανάγκες και δεν αφορούν θέματα άσκησης γενικής κρατικής πολιτικής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται και η απόδοση των αντίστοιχων οικονομικών πόρων για την άσκησή τους.

Άρθρο 8

Η Δια Βίου Μάθηση στους Δήμους

1. Ο Δήμος καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι:

α) οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία,

β) οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων και

γ) οι δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία.

2. Στο τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, μπορεί να εντάσσονται και δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, οι οποίες υποστηρίζονται οικονομικά, επιστημονικά ή διοικητικά από το Δήμο, των δημόσιων, των κοινωνικών και των ιδιωτικών φορέων που έχουν την έδρα τους ή ασκούν δραστηριότητες στην περιφέρεια του Δήμου και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17.

3. Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ή μέσω της αντίστοιχης Περιφέρειας, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του Δήμου.

4. Ο Δήμος εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ιδίως:

α) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου και εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης,

β) η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και η εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις διατάξεις της περ. α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 21 και

γ) η εφαρμογή προγραμμάτων των Κ.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου.

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να μεταβιβάζονται στους Δήμους αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των φορέων διοίκησης της δια βίου μάθησης των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εφόσον εξυπηρετούν αναπτυξιακού και λειτουργικού χαρακτήρα τοπικές ανάγκες και δεν αφορούν θέματα άσκησης γενικής κρατικής πολιτικής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται και η απόδοση των αντίστοιχων οικονομικών πόρων για την άσκησή τους.

Άρθρο 9

Οργάνωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης

1. Το σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης διαρθρώνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται κατά τα ακόλουθα:

α) Οι αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ασκούνται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου ή από την υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες, με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται άλλη υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, που ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

β) Οι αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ασκούνται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας ή από την υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες, με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας, που ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

2. Μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ διασφαλίζεται η ηλεκτρονική διασύνδεση και η λειτουργική ενοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιακών μονάδων με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, καθώς και η σύνδεσή τους με τις αρμόδιες για θέματα εκπαίδευσης υπηρεσίες και λοιπούς εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επίσης, δημιουργείται ενιαία διαδικτυακή πύλη των υπηρεσιακών μονάδων και των φορέων αυτών, μέσω της οποίας δίνονται πληροφορίες, παρέχονται υπηρεσίες και αναπτύσσονται διαδραστικές σχέσεις με τους πολίτες σε θέματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Άρθρο 10

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης

1. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μετονομάζεται σε «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ. ΠΙΣ.)» και αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του ν. 2469/ 1997 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Σκοποί του Κέντρου είναι:

α) η πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και, ειδικότερα: αα) η πιστοποίηση των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ββ) η πιστοποίηση των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και των στελεχών τους και γγ) η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών, όπου αυτό απαιτείται, και

β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπηρέτηση των στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με την πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

3. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Κέντρο ιδίως:

α) μελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρμόζει τις προδιαγραφές των συστημάτων πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης,

β) καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα των πιστοποιημένων δομών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συμβουλευτικής και ελεγκτών – αξιολογητών των δομών αυτών,

γ) ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία των πιστοποιημένων δομών της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και των στελεχών τους, και

ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στο Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

3. Η περίπτωση α΄του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2  του άρθρου 34 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι εννεαμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον πρόεδρο, που είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Δ., έναν εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, έναν εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π., έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και έναν εμπειρογνώμονα,».

4. Από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 απαλείφεται η φράση «η σύνθεση,».

5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «α. ο κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,».

6. Το άρθρο 11 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης ως Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μόνο κατόπιν άδειας η οποία χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας εκδίδεται εντός πέντε μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Τα Ε.Ε.Σ., ύστερα από την αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

2. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Κτηριακές υποδομές και εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.

β. Διοικητικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη και τον οργανωτικό σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

γ. Οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές και οι διδάσκοντες στα Ε.Ε.Σ. πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκουν. Δεν απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελματική εμπειρία.

3. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:

α. τα προγράμματα σπουδών,

β. θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,

γ. κατάλογος και προσόντα διδασκόντων και

δ. παράβολο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ, το οποίο εισπράττεται από το κατά τόπον αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και αποδίδεται υπέρ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Το ύψος του παράβολου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η διάρκεια της άδειας Ε.Ε.Σ. είναι πενταετής, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής της. Η άδεια ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια, οι όροι και η διαδικασία για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ..

6. Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ. της 9/9 Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α΄) προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.»

Άρθρο 11

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», το οποίο λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο Ε.Ο.Π.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας, όπως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου και το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.

2. Σκοποί του Ε.Ο.Π.Π. είναι ιδίως:

α) η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,

β) η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,

γ) η δημιουργία των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,

δ) η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και, ειδικότερα: αα) η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, η πιστοποίηση των προσόντων αυτών και η αντιστοίχισή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ββ) η αδειοδότηση και ο έλεγχος λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης,

ε) η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

στ) η διασφάλιση της ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς,

ζ) η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης,

η) η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών προσόντων και

θ) η αναγνώριση της ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Ε.Ο.Π.Π. ιδίως:

α) συνεργάζεται με διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό, εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών σε ζητήματα αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων, παρακολουθεί τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα ζητήματα αυτά, εκπονεί τις αναγκαίες έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και των προγραμμάτων που αφορούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων και γενικότερα του συστήματος πιστοποίησης των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης,

β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένου συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυμούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων τους, εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο, τηρεί μητρώο των πιστοποιηθέντων και ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης,

γ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των προσόντων, αδειοδοτεί τους φορείς αυτούς, ελέγχει την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και τηρεί μητρώο των αδειοδοτηθέντων φορέων,

δ) εκπονεί τα πρότυπα και τα μέσα που αφορούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων, αναπτύσσει τη σχετική τεχνογνωσία και συνεργάζεται με τους φορείς της δια βίου μάθησης, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του και οι στόχοι των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1,

ε) παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη συσχέτιση των εθνικών προσόντων, μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,

στ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για την απονομή τίτλων της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα διπλώματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις επάρκειας και άλλοι τίτλοι που βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να απαιτείται συμπληρωματικά προς τους κύκλους σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, και

ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.

4. Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π. είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής.

5. Ο Ε.Ο.Π.Π. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον πρόεδρο, που είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έναν εκπρόσωπο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και έναν εμπειρογνώμονα.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης, με τετραετή θητεία, και αναπληρώνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται ως αναπληρωτής πρόεδρος με την απόφαση συγκρότησης.

6. Ο γενικός διευθυντής του Ε.Ο.Π.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τετραετή θητεία, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και ο κανονισμός λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, του προέδρου και του γενικού διευθυντή, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστά τους, ο τρόπος αναπλήρωσής τους όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου για τις οποίες απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται ο ετήσιος προγραμματισμός και προϋπολογισμός, ο ετήσιος απολογισμός και ισολογισμός, καθώς και ο τρόπος πλήρωσης της θέσης του γενικού διευθυντή του Οργανισμού και τα απαιτούμενα προσόντα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του προέδρου και του γενικού διευθυντή και η κατά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π. εβδομήντα θέσεις τακτικού προσωπικού και πέντε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκδίδεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π. που καθορίζει την οργανωτική δομή των υπηρεσιών και τις αρμοδιότητές τους, προβλέπει την κατανομή των θέσεων που συνιστώνται με το προηγούμενο εδάφιο κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαραίτητα προσόντα και τη διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων, με εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), καθώς και τα αρμόδια όργανα και κάθε θέμα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων. Με όμοιο διάταγμα μπορεί να συνιστώνται, να μετατρέπονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το μισθολογικό σύστημα των υπαλλήλων του Οργανισμού. Μετά τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., τα προεδρικά διατάγματα και η απόφαση που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή εκδίδονται ύστερα από γνώμη του.

9. Για την υποστήριξη του Ε.Ο.Π.Π. στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστά Επιτροπή με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων παροχής υπηρεσιών τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης, των φορέων αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων, των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνώμονες. Με όμοια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο κανονισμός λειτουργίας της.

10. Ο Ε.Ο.Π.Π., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να συγκροτεί κλαδικές ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κλάδων της οικονομίας, των αρμόδιων Υπουργείων ή δημόσιων φορέων και εμπειρογνωμόνων, που μελετούν και εισηγούνται ή γνωμοδοτούν επί των ζητημάτων αρμοδιότητας της Επιτροπής και υποστηρίζουν τον Οργανισμό στην εφαρμογή, κατά κλάδο, του συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πιστοποιούμενων ατόμων και του συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των λειτουργιών των αδειοδοτούμενων φορέων.

11. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, καθώς και οι κανονισμοί ανάθεσης της εκπόνησης μελετών, της προμήθειας υπηρεσιών ή προϊόντων και της εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων.

12. Οι πόροι του Ε.Ο.Π.Π. προέρχονται από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την πιστοποίηση προσόντων, την ισοτίμηση τίτλων και την αδειοδότηση φορέων και από αμοιβές για παροχή υπηρεσιών. Στους πόρους αυτούς περιλαμβάνονται και οι πόροι από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

13. Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων του Ε.Ο.Π.Π. επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π..

Με ανάλογους όρους και διαδικασία μετατάσσονται υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π. είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που ισχύουν για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

14. Οι μετατασσόμενοι στον Ε.Ο.Π.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, διατηρούν το μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), εκτός αν με αίτησή τους επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π..

Άρθρο 12

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής προγραμμάτων αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδομής, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό, καθώς και εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες τους, εφαρμόζουν πιστοποιημένα προγράμματα αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον  υπάρχουν, και χρησιμοποιούν εκπαιδευτές με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία.

2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Τα Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτεύονται ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενώ ως προς την οργάνωση και λειτουργία από τους φορείς οι οποίοι τα συνέστησαν.

3. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις κατά το άρθρο 21 από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τις Περιφέρειες.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συνιστά και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

6. Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτες. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγείται άδεια λειτουργίας τους.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και το σύστημα πιστοποίησης των δομών, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ.. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις παρεχόμενες από τα Ι.Ε.Κ. υπηρεσίες αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είναι οι ειδικότητες, το περιεχόμενο, η διάρκεια και η εκπαιδευτική διαδικασία των σπουδών τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων τους, οι υποχρεώσεις του προσωπικού, των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων, η πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά όργανα και οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραπάνω.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της αδειοδότησης και την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των Ι.Ε.Κ., την οργάνωση των σπουδών, το περιεχόμενο των οδηγών κατάρτισης ανά ειδικότητα, τους όρους σχεδιασμού και εφαρμογής της πρακτικής άσκησης, τα μέσα της διδασκαλίας και των πρακτικών ασκήσεων, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και των εκπαιδευτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εν γένει λειτουργία των Ι.Ε.Κ..

9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση, το προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν τα δημόσια Ι.Ε.Κ., όπως είναι η διασφάλιση της κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους, ο καθορισμός διδάκτρων και εξετάστρων και των δικαιούχων αυτών, ο καθορισμός παραβόλων, η στελέχωσή τους με προσωπικό, η απασχόληση εκπαιδευτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν, όπως είναι ο καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, των προσόντων, των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων για την πρόσληψη οργάνων διοίκησης και για τον ορισμό εκπροσώπων τους, των υποχρεώσεων και του πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών, των οργάνων διοίκησης και των εκπροσώπων τους και κάθε σχετικό θέμα.

11. Για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992.

12. Δεν απαιτείται πιστοποίηση της κτηριακής υποδομής των Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε κτήρια σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 13

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Τα Κ.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Κ.Ε.Κ. έχουν οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδομής, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό, καθώς και εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες τους, εφαρμόζουν πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα,  εφόσον υπάρχουν, και χρησιμοποιούν εκπαιδευτές με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία. Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των Κ.Ε.Κ. είναι το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ..

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και το σύστημα πιστοποίησης των δομών, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των Κ.Ε.Κ..

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της αδειοδότησης και την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των Κ.Ε.Κ. και, ιδίως, τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά, τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησής τους, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση, το σύστημα ελέγχου, αξιολόγησης και βαθμολόγησης, οι διοικητικές κυρώσεις για ελλιπή ή ψευδή στοιχεία της αίτησης ή για παράβαση των όρων της άδειας και κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Ε.Κ. και τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Άρθρο 14

Φορείς άτυπης μάθησης – Όροι και διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου

1. Οι φορείς άτυπης μάθησης είναι οι φορείς κάθε μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, εφόσον αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

2. Οι φορείς άτυπης μάθησης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα (ή δημόσιοι φορείς), που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,

β) φορείς του κοινωνικού τομέα (ή κοινωνικοί φορείς), που λειτουργούν με τη μορφή σωματείου, ιδρύματος ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ή ένωσης προσώπων και

γ) φορείς του ιδιωτικού τομέα (ή ιδιωτικοί φορείς), με οποιαδήποτε νομική μορφή.

3. Στους φορείς άτυπης μάθησης μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλίκους ή σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η διεξαγωγή ημερίδων ή σεμιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η παροχή συστηματικών πληροφοριών και γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων, που συμβάλλουν στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση και στην πνευματική ανάπτυξή τους.

4. Για την εγγραφή του στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο στον οποίο έχει την έδρα του, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία της ταυτότητάς του (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, πράξη έγκρισης καταστατικού, σκοπός, εταίροι ή μέλη, διοίκηση) και επισυνάπτει συνοπτικά στοιχεία για την προηγούμενη και την προγραμματιζόμενη δραστηριότητά του και σημείωμα που τεκμηριώνει ότι η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στη δια βίου μάθηση. Η αίτηση αυτή αξιολογείται και εγκρίνεται από Επιτροπή που συνιστά ο Δήμος και τα στοιχεία της εγκριτικής απόφασης καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο.

5. Φορείς άτυπης μάθησης που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο μπορεί να εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται λεπτομερέστερα τα στοιχεία που αναφέρονται ή επισυνάπτονται στην αίτηση, η σύνθεση της κατά την παράγραφο 4 Επιτροπής του Δήμου, τα στοιχεία που αξιολογούνται, οι διαδικασίες εγγραφής και υποβολής ενστάσεων, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο, το σύστημα παρακολούθησης και ετήσιας αξιολόγησης της δραστηριότητας των φορέων και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 15

Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι μεσοχρόνιο, εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει όλες τις δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από δημόσιους πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς, και ειδικότερα:

α) Τις δράσεις τις οποίες υλοποιούν οι κεντρικοί δημόσιοι φορείς και οι λοιποί φορείς εθνικής εμβέλειας του Δικτύου. Οι δράσεις αυτές αποτελούν το εθνικό σκέλος του Προγράμματος.

β) Τις δράσεις τις οποίες υλοποιούν οι Περιφέρειες και οι λοιποί φορείς περιφερειακής εμβέλειας του Δικτύου. Οι δράσεις αυτές αποτελούν το περιφερειακό σκέλος του Προγράμματος, στο οποίο εντάσσονται τα περιφερειακά προγράμματα δια βίου μάθησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7.

γ) Τις δράσεις τις οποίες υλοποιούν οι Δήμοι και οι λοιποί φορείς τοπικής εμβέλειας του Δικτύου. Οι δράσεις αυτές αποτελούν το τοπικό σκέλος του Προγράμματος, στο οποίο εντάσσονται τα τοπικά προγράμματα δια βίου μάθησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8.

2. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, εντάσσονται και οι δράσεις συλλογικού χαρακτήρα οι οποίες υποστηρίζονται οικονομικά ή επιστημονικά ή διοικητικά από κεντρικό δημόσιο φορέα ή Περιφέρεια ή Δήμο, των δημόσιων, των κοινωνικών και των ιδιωτικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17.

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για την υποστήριξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων τα οποία υλοποιούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Οι δράσεις αυτές συνοδεύονται από σχετικά κίνητρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ηθική και υλική βράβευση των καλών πρακτικών τους, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και ιδίως των άρθρων 7 και 8.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Υπουργών που έχουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης δράσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος αυτού. Η θητεία της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει την ίδια χρονική διάρκεια με τη διάρκεια του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, στην εξειδίκευση των δράσεών του και στο συντονισμό των υπηρεσιών διαχείρισης των δράσεων αυτών για την εναρμόνιση των δράσεων του Προγράμματος με το σκοπό και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης και γενικότερα των δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 16

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

1. Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αναγνωρίζονται και συσχετίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των μορφών τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, ώστε αυτά να πιστοποιούνται και να κατατάσσονται σε επίπεδα κατ’ αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

2. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων μπορεί να εξειδικεύεται σε κλαδικά πλαίσια προσόντων.

3. Την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και το συντονισμό των εμπλεκομένων με το Πλαίσιο αυτό, όπως είναι οι εκπρόσωποι σε εθνικά και κοινοτικά συλλογικά όργανα, οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι και τα επιμελητήρια, ασκεί η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π., καθορίζονται:

α) οι όροι διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και, ιδίως, τα θέματα που αφορούν την αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και με διεθνή κλαδικά προσόντα και τη δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών,

β) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένου συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυμούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων τους και

γ) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών, των οργάνων και της διαδικασίας του συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των λειτουργιών τους και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών τους, περιλαμβανομένου του συστήματος ελέγχου.

Άρθρο 17

Μητρώα του Δικτύου

1. Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης, στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους, με την οποία συνυποβάλλουν ειδικό τυποποιημένο έγγραφο που καλείται Ατομικό Δελτίο Δια Βίου Μάθησης. Στο δελτίο αυτό καταγράφονται τα προσόντα που αντιστοιχούν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, καθώς και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού μητρώου, τα στοιχεία του ατομικού δελτίου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της εγγραφής των ενδιαφερομένων και της πρόσβασής τους στα στοιχεία του δελτίου και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 19.

3. Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τηρείται Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο οποίο εγγράφονται οι φορείς του συστήματος διοίκησης και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης των περιπτώσεων α΄ έως ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, εφόσον έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των φορέων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο στο Μητρώο αυτό. Στο ίδιο Μητρώο εγγράφονται οι φορείς άτυπης μάθησης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14.

Άρθρο 18

Κίνητρα δια βίου μάθησης

1. Για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και την επικαιροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας θεσπίζονται κίνητρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδίως:

α) Η σύνδεση προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης με το σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης μέσω σπονδυλωτών και πιστοποιημένων προγραμμάτων μάθησης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, άθροισης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εκπαίδευσης από το ένα σύστημα στο άλλο.

β) Η χορήγηση ειδικών εκπαιδευτικών αδειών για συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης, με έμφαση στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

γ) Η καθιέρωση, στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ατομικών εκπαιδευτικών λογαριασμών με συμμετοχή του εργοδότη και του εργαζόμενου, από τους οποίους ο τελευταίος αποσύρει χρήματα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να συμμετέχει οικονομικά και το κράτος.

δ) Η καθιέρωση, στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ατομικών λογαριασμών μαθησιακού χρόνου των εργαζομένων για την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ε) Η σύνδεση της αξιολόγησης των φορέων δια βίου μάθησης με τη χρηματοδότησή τους. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους αξιολογούνται σύμφωνα με την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα δια βίου μάθησης και χρηματοδοτούνται με βάση την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη δόμηση των προγραμμάτων μάθησης βάσει πιστωτικών μονάδων, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ειδικών εκπαιδευτικών αδειών, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των φορέων δια βίου μάθησης σύμφωνα με την αξιολόγησή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 19

Διασφάλιση ποιότητας

1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου μάθησης συγκροτείται σύστημα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των στελεχών της μη τυπικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε., καθώς και σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης.

2. Από 1/1/2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία τους. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών πιστοποιούνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι αναγνώρισης της εκπαιδευτικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησής της, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αναγνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αυτής.

5. Εκπαιδευτής ενηλίκων, μετά την αναγνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειάς του κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εγγράφεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών που τηρεί το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Φορέας του δημόσιου τομέα που υλοποιεί προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, μπορεί να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για να αναπτύξει και να τηρήσει κλαδικό υπομητρώο ηλεκτρονικά ενταγμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του Μητρώου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε..

Άρθρο 20

Πρόγραμμα Εφαρμογής

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εγκρίνεται Πρόγραμμα Εφαρμογής, το οποίο παρέχει την αναγκαία επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη στους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και ιδίως στους φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης, για την έγκαιρη, ποιοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου και την υλοποίηση των στόχων του, καθώς και για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων αυτών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης, την έγκαιρη εξειδίκευση και την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

2. Με όμοια απόφαση συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης του Προγράμματος.

Άρθρο 21

Προγραμματικές Συμβάσεις Δια Βίου Μάθησης

1. Για την πραγματοποίηση επενδύσεων, την εφαρμογή προγραμμάτων και την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, για την παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης κάθε είδους και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και οι φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης μπορούν να συνάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), περιλαμβανομένων των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, εφόσον αυτοί ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή και με τους λοιπούς φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. Στις προγραμματικές συμβάσεις δια βίου  μάθησης μπορεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄).

2. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή των φορέων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

3. Στις προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, εφόσον δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου.

4. Στις προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου και έχει προηγηθεί, από συμβαλλόμενο στην προγραμματική σύμβαση φορέα διοίκησης της δια βίου μάθησης των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, δημόσια προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή τους για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

5. Στις προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης εφαρμόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

6. Με προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν ως κυρίως συμβαλλόμενοι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ο Δήμος, ο δεύτερος αναλαμβάνει: α) τη λειτουργία και τη διαχείριση των τοπικών δομών και την εφαρμογή των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και β) την εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης των Κ.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται και οι όροι ένταξης των δομών αυτών σε Κ.Δ.Β.Μ.. Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να συγκροτείται συλλογικό όργανο σε επίπεδο Δήμου, που αποτελείται από εκπροσώπους επιστημονικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και, ειδικότερα, των προγραμμάτων ή δράσεων της προγραμματικής σύμβασης. Η διαχείριση των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 της 5067/30.12.1985 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονομικών (ΦΕΚ 794 Β΄), οπότε στην προγραμματική σύμβαση ορίζονται ο διατάκτης των δαπανών και ο υπόλογος διαχειριστής, εφαρμοζομένων ως προς τον έλεγχο των δαπανών των διατάξεων που ισχύουν για τον προληπτικό έλεγχο των Δήμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας

1. Στο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που εκπονεί ο Δήμος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 74 (Δημοκρατικός Προγραμματισμός) του ν. 1622/1986, περιλαμβάνεται το τοπικό πρόγραμμα υποστήριξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Το τμήμα του προγράμματος αυτού που αφορά τις επενδύσεις, τα προγράμματα ή τις επί μέρους δράσεις δια βίου μάθησης είναι το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που προβλέπεται στο άρθρο 8.

2. Στην αρχή της δημοτικής θητείας, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει τους τρόπους διαβούλευσης για την εκπόνηση του τοπικού προγράμματος υποστήριξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και τους τρόπους διασφάλισης της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας κατά την εφαρμογή του. Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχουν τα όργανα της σχολικής κοινότητας (Σχολικά Συμβούλια, Σχολικές Επιτροπές, Σύλλογοι Γονέων) και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8. Κατά την εκπόνηση του τοπικού προγράμματος υποστήριξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης και τα προγράμματα δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το ρόλο και τη διαδικασία συμμετοχής στην εκπόνηση και την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υποστήριξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης των Σχολικών Συμβουλίων, των Σχολικών Επιτροπών και των Συλλόγων Γονέων των σχολικών μονάδων της περιφέρειας του Δήμου, καθώς και τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Γονέων.

Άρθρο 23

Ρύθμιση θεμάτων λαϊκής επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης

1. Από 1.1.2011, η υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασκεί αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Δήμο που αποτελεί την πρωτεύουσα του αντίστοιχου Νομού και εντάσσεται στην υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης. Αν δεν υπάρχει μονάδα με αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης, η παραπάνω μονάδα εντάσσεται σε άλλη συναφή υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό που υπηρετεί στην παραπάνω μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή με προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μπορεί με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον Νομάρχη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός  μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσει την ένταξή του στην υπηρεσία της Περιφέρειας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης. Η αίτηση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Νομάρχη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει αποκεντρωμένη δομή της παραπάνω υπηρεσιακής μονάδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό Δήμο που δεν αποτελεί πρωτεύουσα του Νομού, η δομή αυτή μεταφέρεται στον περιφερειακό Δήμο με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 5, 6, 7 και 9.

3. Οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) που αφορούν θέματα επαγγελματικής κατάρτισης μεταφέρονται στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 και οι αρμοδιότητες που αφορούν θέματα λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταφέρονται στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 21.

4. Τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. των Ν.Ε.Λ.Ε. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετονομάζονται σε Κ.Ε.Κ. της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας, διατηρούν την υποδομή και τα μέσα και λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πιστοποιήθηκαν από το Ε.ΚΕ. ΠΙΣ. και διοικούνται από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο των προγραμματικών κατευθύνσεων του περιφερειακού συμβουλίου και των οδηγιών του περιφερειάρχη.

5. Από 1.1.2011 η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κινητών και ακινήτων των Ν.Ε.Λ.Ε., πλην των περιουσιακών στοιχείων των Κ.Ε.Κ. της προηγούμενης παραγράφου, περιέρχονται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Ο Δήμος έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου της υπηρεσιακής μονάδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που μεταφέρεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και της Ν.Ε.Λ.Ε.. Έως 30.6.2011 το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Δήμο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (ΦΕΚ 147 Α΄), καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

6. Από 1.1.2011 το προσωπικό της υπηρεσιακής μονάδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 λογίζεται ως προσωπικό του Δήμου και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α΄). Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στο Δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, εκτός αν με αίτησή του επιλέξει την υπαγωγή του στο καθεστώς του προσωπικού του Δήμου.

7. Από 1.1.2011 το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιστρέφει στις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχεται.

8. Η υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, η οποία ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης και στην οποία έχει μεταφερθεί η υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες και παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη διοικητική περιφέρεια όλων των Δήμων του Νομού, έως ότου συσταθούν και λειτουργήσουν στους Δήμους αυτούς αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα θέματα του νόμου αυτού.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Οι πόροι που καλύπτουν τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού και της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Από τους πόρους αυτούς επιχορηγούνται κάθε χρόνο, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με σχετικό σύστημα κριτηρίων, οι Δήμοι στους οποίους μεταφέρονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 οι υπηρεσιακές μονάδες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι Δήμοι για τους οποίους διαπιστώνεται κατά την προηγούμενη παράγραφο η λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας με αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης, για να καλύπτουν τις σχετικές δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας τους.

10. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης εποπτεύει, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 και 6, τις λειτουργίες των υπηρεσιακών μονάδων που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης των Δήμων.

11. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι οργανωτικές προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της πρότασης και διαπίστωσης των προϋποθέσεων αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 8, ο τρόπος υπολογισμού των δαπανών και το σύστημα κριτηρίων για την κατανομή των επιχορηγήσεων της παραγράφου 9 και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την κατάρτιση του εθνικού, των περιφερειακών και των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της παραγράφου 4 του άρθρου 4, της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντίστοιχα, καταρτίζονται τα προγράμματα δια βίου μάθησης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών κατευθύνσεων της χώρας και της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης εκπονείται για την προγραμματική περίοδο 2010 – 2013 και χρηματοδοτείται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013 και εθνικούς πόρους. Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Εφαρμογής του άρθρου 20.

3. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.

4. Από 1.1.2012 δεν χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα προγράμματα δια βίου μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων που δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 9.

5. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της υπηρεσιακής μονάδας επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και το αργότερο μέχρι τρία έτη από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., ο Οργανισμός ασκεί την αρμοδιότητα της εκπόνησης των προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, που ασκεί σήμερα ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

6. Από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., καταργείται ο Ο.Ε.Ε.Κ. και λήγει αζημίως για το Δημόσιο η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του. Οι δόκιμοι και οι μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ο.Ε.Ε.Κ. μεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνουν προσωρινές θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόμενων παραγράφων. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρονται και οι πόροι του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία του παραπάνω μεταφερόμενου προσωπικού, το οποίο διατηρεί το μισθολογικό του καθεστώς έως την ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας.

7. Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την έγκριση του οργανισμού του Ε.Ο.Π.Π., να ενταχθούν οριστικά στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του Ε.Ο.Π.Π. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., η οποία διατυπώνεται μετά από αξιολόγηση και επιλογή με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τις απαιτήσεις κάθε θέσης. Οι πόροι του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία του προσωπικού που εντάσσεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Π..

8. Οι υπάλληλοι που δεν θα ενταχθούν κατά τα ανωτέρω στον Ε.Ο.Π.Π. μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.. Για τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των υπαλλήλων ως προς την υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να μεταταχθούν, οι οποίες δηλώνονται με την αίτησή τους. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης, της αντίστοιχης υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρονται οι πόροι του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία τους.

9. Οι υπάλληλοι των προηγούμενων παραγράφων, μετά την οριστική ένταξή τους στον Ε.Ο.Π.Π. ή τη μετάταξή τους σε άλλον φορέα, διέπονται από το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων του φορέα αυτού. Οι υπάλληλοι εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγονταν πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, εκτός αν με αίτησή τους επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς του νέου φορέα.

10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. από την κατάργησή του μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Π. και εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση στον οργανισμό αυτόν.

11. Οι δικηγόροι που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής στον Ο.Ε.Ε.Κ. μπορεί να μεταφερθούν με την ίδια σχέση απασχόλησης στον Ε.Ο.Π.Π., ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ..

12. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. λύονται αζημίως για το Δημόσιο οι συμβάσεις των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών που απασχολούνται στον Οργανισμό για την επικουρία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

13. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Ο.Π.Π., με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων  περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, ο οποίος έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π., μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητα του Οργανισμού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από τον Ε.Ο.Π.Π. ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

14. Οι εν γένει οικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. μεταφέρονται από την κατάργησή του στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπεισέρχεται στις εκκρεμείς δίκες του Οργανισμού.

15. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνάπτει προγραμματική σύμβαση κατά το άρθρο 21 με τον Ε.Ο.Π.Π., με χρονική διάρκεια έως την 30.6.2011. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την 1.7.2011.

16. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων του Ο.Ε.Ε.Κ. σε όργανα και επιτροπές του δημόσιου τομέα, από την κατάργηση του οργανισμού αυτού συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Π..

17. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 και των άρθρων 13 και 21 του π.δ. 208/ 2002 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 337/ 2003 (ΦΕΚ 291 Α΄), αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και όπου στις διατάξεις του άρθρου 1 και των παραγράφων 5, 6, 7 και 9 του άρθρου 5 του ίδιου διατάγματος αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., νοείται από την κατάργηση του οργανισμού αυτού ο Ε.Ο.Π.Π..

18. Όπου στις διατάξεις της Α25081/1.12.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1720 Β΄) αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., από την κατάργηση του οργανισμού αυτού νοείται ο Ε.Ο.Π.Π..

19. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3191/2003. Οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί για τη στελέχωση της Μονάδας Διοίκησης Έργου της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Π., στο Ε.Κ.Ε.Π. και στο Ι.Δ.ΕΚ. Ε. και καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ή την ειδικότητά τους.

20. Η διαδικασία πιστοποίησης που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 19 εφαρμόζεται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μέχρι τη συγκρότηση και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Μετά τη συγκρότηση και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπει το Πλαίσιο αυτό για τα προσόντα του εκπαιδευτή ενηλίκων.

21. Μέχρι τις 31.12.2012, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενοποιούνται τα λειτουργούντα μητρώα εκπαιδευτών.

22. α) Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. και έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 16, οι Τριμερείς Συμβουλευτικές Επιτροπές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της 121/25.5.1992 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 371 Β΄), όπως ισχύει, συγκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π. και λειτουργούν αποκλειστικά ως Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 1 της 2026354/4115/0022/9.5.1996 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 509 Β΄). Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της 121/25.5.1992 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., από την κατάργηση του Οργανισμού αυτού νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.

β) Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.: αα) όπου στις διατάξεις της 2026354/4115/0022/9.5.1996 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρεται ο Οργανισμός αυτός, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π. και ββ) όπου από τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως οργάνων, στελεχών, υπαλλήλων ή συνεργατών του Οργανισμού, σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας, από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. νοείται η συμμετοχή εκπροσώπων του Ε.Ο.Π.Π., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του.

Άρθρο 25

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/ 2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο διενεργούνται στα τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής: Τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) ως Πανεπιστήμια του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,

β) ως Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας,

γ) ως Πανεπιστήμια του Νομού Θεσσαλονίκης νοούνται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και

δ) ως Τ.Ε.Ι. του Νομού Θεσσαλονίκης νοείται το ομώνυμο Τ.Ε.Ι..

Ο αριθμός των αιτούμενων μετεγγραφή φοιτητών και σπουδαστών στα τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. των ανωτέρω ομάδων κατανέμεται στα αντίστοιχα Τμήματα κάθε ομάδας κατ’ αναλογία προς τον αριθμό εισακτέων των Τμημάτων αυτών. Εφόσον για συγκεκριμένο Τμήμα έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχει κατανεμηθεί στο Τμήμα αυτό κατά το προηγούμενο εδάφιο, η μετεγγραφή των φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιείται στα Τμήματα αυτά με κριτήριο το συνολικό αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις πανελλαδικές εξετάσεις.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν και όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

β) Οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το 14% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 10% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους. Ειδικώς, για τα τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 9% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 5% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους. Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών με το μικρότερο μέσο όρο του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Αν ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος είναι ίσος, λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελλαδικές εξετάσεις και, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο, η συνολική βαθμολογία τους στο Τμήμα προέλευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μετεγγραφή των ισοβαθμούντων καθ’ υπέρβαση του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επιτρέπονται μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις αυτές, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο ή στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους. Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, επιτρέπεται χωρίς κανένα οικονομικό και ποσοτικό περιορισμό η μετεγγραφή και των δύο αδελφών σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. που βρίσκονται εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης. Ειδικώς, για τις μετεγγραφές σε τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός των περιορισμών του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το ποσοστό των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 2%, 1% και 1% για τις μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους, αντίστοιχα. Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα ποσοστά αυτά, λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος και, αν ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος είναι ίσος, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελλαδικές εξετάσεις και προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο ή στο πέμπτο εξάμηνο, ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο ή στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, αντίστοιχα. Αν και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς ταυτίζεται, τότε λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μετεγγραφή των ισοβαθμούντων καθ’ υπέρβαση του αριθμού που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, η φράση «τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας» αντικαθίσταται ως εξής: «φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι γονείς ή τέκνα ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου που».

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή ή σπουδαστή ηλεκτρονικά, μετά την εγγραφή του στο Τμήμα προέλευσης, σε ειδικά ανεπτυγμένο για τις μετεγγραφές πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄. Η αίτηση αυτή επέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου.

β) Οι φοιτητές και σπουδαστές των οποίων οι αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές υποβάλλουν ακολούθως στο Τμήμα υποδοχής τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την απόδειξη των προϋποθέσεων μετεγγραφής, τα οποία ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης δ΄, με βάση τη δήλωση που έχουν κάνει στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και το ηλεκτρονικό έγγραφο που τους έχει αποσταλεί.

γ) Αν υποβληθούν ανακριβή, ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά ή αναληθής υπεύθυνη δήλωση, η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και ο φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων οι οποίες, εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα, αποκλείουν την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο Τμήμα προέλευσης. Στο όργανο αυτό μετέχει ένας τουλάχιστον δικαστικός λειτουργός.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η υποβολή της αίτησης δεν γίνεται ηλεκτρονικά, η διαδικασία της μη ηλεκτρονικής αίτησης, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οι προθεσμίες που αφορούν στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών, την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ποσοστά μετεγγραφής των σπουδαστών κατά σύστημα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά κάθε κατηγορίας μετεγγραφών στα Τ.Ε.Ι. του παρόντος άρθρου ισχύουν και επί των θέσεων εισακτέων κατά σύστημα εισαγωγής με κατώτατο όριο μία τουλάχιστον θέση μετεγγραφής.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, προστίθενται οι λέξεις «και των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι.».

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος, υπέρβαση του ποσοστού των μετεγγραφών δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1Α, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα τμήματα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του ή του προσώπου (γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου) σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης.»

Άρθρο 26

Λοιπές διατάξεις

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας. Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών τμημάτων και τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών.

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα.

2. α) Στο τέλος του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται παράβολο συμμετοχής σε εξετάσεις για την έκδοση από τους αρμόδιους φορείς άδειας άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων εν γένει, το ίδιο παράβολο καταβάλλεται και από τους αιτούντες την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον αυτοί υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, ιδίως μέσω της δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του π.δ. 38/2010 προστίθεται διάταξη ως εξής: «Η αίτηση  συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2010, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3822/2010, ΦΕΚ 21 Α΄) έως 31.12.2011.

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 Α΄) προστίθενται τα εξής: «Κατάρτιση των διοικητικών πράξεων για το διορισμό των συλλογικών ή μονομελών οργάνων διοίκησης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων φορέων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διακίνηση και τήρηση αρχείου της αλληλογραφίας των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στο πλαίσιο της ασκούμενης από αυτό διοικητικής εποπτείας.»

5. Ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε. προσμετράται στο σύνολό του στην εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία ισότιμα με την προϋπηρεσία σε αντίστοιχα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης.

6. Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) παρατείνεται έως τις 30.6.2011.

7. α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να διαθέτει σωρευτικά: αα) επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ββ) γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.»

β) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 68

Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα ή με τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή με αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή με πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

2. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων ελληνομάθειας που διενεργούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η πρόσβαση στις εξετάσεις ελληνομάθειας είναι ανοιχτή σε νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς ανεξάρτητα αν έχουν παρακολουθήσει ή όχι σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

γ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3386/2005

8. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο εγκεκριμένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α΄), θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων, την απασχόληση εκπαιδευτικών και κάθε σχετικό θέμα.

9. α) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 προστίθενται τα εξής: «Αν οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ δεν επαρκούν για την παροχή της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, αυτή μπορεί να παρέχεται και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, στο πλαίσιο της παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η στελέχωση και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση των παραπάνω επιμορφωτικών προγραμμάτων.»

β) Στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3687/ 2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3848/2010 προστίθενται περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ ως εξής:

«ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Α.Π.Π.Σ.) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων,

ιη) στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» Στην υποπαράγραφο β΄ της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση ix ως εξής:

«ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων του Ε.Α.Π.Π.Σ. στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.»

γ) Η ισχύς των οριστικών πινάκων επιλογής υποψηφίων που καταρτίστηκαν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και κυρώθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την 90053/Γ6/9.9.2005 απόφαση του ίδιου Υπουργού «Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για μόνιμο διορισμό στα ΚΔΑΥ και στις ΣΜΕΑ− κριτήρια και διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης», παρατείνεται από τη λήξη της (30.7.2010) έως τις 31.12.2010.

10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Ι.Ε.Κ. αυτά, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.

Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 62/1986 (ΦΕΚ 21 Α΄) εντάσσονται σε παράγραφο με αριθμό 1 και στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της περίπτωσης γγ΄ της προηγούμενης παραγράφου συνιστάται μονάδα με την ονομασία «Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι» με σκοπό την ενημέρωση και την αντιμετώπιση του κινδύνου από παλιρροιακά κύματα (τσουνάμι). Το Κέντρο αυτό υπάγεται απευθείας στον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και στελεχώνεται από το προσωπικό του ΕΑΑ.»

12. α) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3369/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η μηνιαία αποζημίωση του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου και η κατά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους.»

β) Στο άρθρο 17 του ν. 3369/2005 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Νεολαίας μία θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄).»

13. Από το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 απαλείφεται η φράση «ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».

14. Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.

15. Σχολικοί σύμβουλοι που τοποθετούνται σε θέσεις Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής, Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή σε θέσεις Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αναπληρώνονται από τον επόμενο στη σειρά κατάταξης στον οικείο αξιολογικό πίνακα και επανέρχονται στις θέσεις των σχολικών συμβούλων, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης στην οποία έχουν τοποθετηθεί. Ο αναπληρωτής δεν διαγράφεται από τον αξιολογικό πίνακα και διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την κάλυψη κενούμενης θέσης στελέχους της εκπαίδευσης.

16. Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένων Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής, Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των αποδοχών της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης που κατείχαν και αυτών της θέσης στην οποία τοποθετούνται.

17. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του π.δ. 232/1998 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«Η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π. προεδρεύει του συμβουλίου αυτού και ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) διευθύνει, ελέγχει και συντονίζει το διοικητικό, διαχειριστικό και επιστημονικό έργο του Κέντρου,

β) εισηγείται στο Δ.Σ. το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Κέντρου και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό,

γ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου, καθώς και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και προοπτικών του,

δ) εγκρίνει δαπάνες και αποφασίζει για τις προμήθειες και εκτελέσεις έργων μέχρι ορισμένου ποσού, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικονομικό κανονισμό ή τις αποφάσεις του Δ.Σ. και

ε) μεριμνά για την εύρυθμη εκπροσώπηση και την αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου και για την αποτελεσματική εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού, υποστηρικτικού και συντονιστικού έργου, που έχει ανατεθεί σε αυτό.»

β) Η θέση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ. 232/1998 καταργείται.

Άρθρο 27

Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«i) Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου . Όσοι αποκτούν απολυτήριο εσπερινού γενικού λυκείου από το σχολικό έτος 2011–2012 και εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης αυτής υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, ή».

Άρθρο 28

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται με τη λήξη εκάστου σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε.» Το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου καταργείται.

2. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά για το τετράμηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010 και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία πραγματοποιείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με την παράταση ή την ανανέωση των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009–2010. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως οι συμβάσεις αυτές.

Στις ΣΜΕΑΕ που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2010–2011, καθώς και σε όσες ΣΜΕΑΕ δεν υφίστανται συμβάσεις μεταφοράς μαθητών, η μεταφορά των μαθητών ανατίθεται απευθείας με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής και μόνο για το χρονικό διάστημα από 1.9.2010 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη και την ανάδειξη των νέων μειοδοτών. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.»

3. Ειδικά για το τετράμηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010 και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, η μεταφορά των μαθητών των μουσικών, των διαπολιτισμικών και των καλλιτεχνικών σχολείων πραγματοποιείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με την παράταση ή την ανανέωση των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009–2010. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως οι συμβάσεις αυτές.

Άρθρο 29

Η προκήρυξη ή η επαναπροκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α΄του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντίστοιχα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τις προκηρύξεις ή επαναπροκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ που δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 30

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται:

α) oι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7 έως 11, 13 έως 15, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και των παραγράφων 1, 2 και 6 έως 9 του άρθρου 5 του ν. 2009/ 1992,

β) οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 1, οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 15, καθώς και των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 16 του ν. 3191/2003,

γ) οι διατάξεις του άρθρου 2, πλην της παραγράφου 12, του άρθρου 3, πλην των παραγράφων 2 και 3, των άρθρων 4 έως 8, καθώς και των παραγράφων 6, 7 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3369/2005,

δ) οι διατάξεις των περιπτώσεων 17 και 18 του τομέα Η΄της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 και της παραγράφου 7 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010,

ε) οι διατάξεις της παραγράφου 4 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 και τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004,

στ) οι διατάξεις των περιπτώσεων 27 και 28 του άρθρου 2 της ΣΤ5/54/17.9.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 573 Β΄) και

ζ) κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671