ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3878/2010 (ΦΕΚ Α΄ 161/20.09.2010)

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                     Αρ. Φύλλου 161                20 Σεπτεμβρίου 2010

______________________________________________________________

  NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3878

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ

Άρθρο 1

Το άρθρ. 6 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ Α΄ 145 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ΕΡΤ Α.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται για πενταετή θητεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα εννέα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, είναι πρόσωπα, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε.. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος επιλέγονται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία με ισάριθμους αναπληρωτές που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του. Ο διευθύνων σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., διευθύνει το έργο τους, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την ΕΡΤ Α.Ε. και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στον διευθύνοντα σύμβουλο την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων.

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., με εξαίρεση τους εκπροσώπους των εργαζομένων, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου και του προμηθευτή ή αντισυμβαλλόμενου σε σύμβαση έργου ή σε άλλη σύμβαση της ΕΡΤ Α.Ε. ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που αναπτύσσει δραστηριότητα στο χώρο της ραδιοφωνίας ή της τηλεόρασης. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι αναπληρωτές τους προστατεύονται όπως τα συνδικαλιστικά στελέχη και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών στην εταιρία για τις ανάγκες συμμετοχής στα έργα του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα και χωρίς την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων, αν παρήλθε άπρακτος ένας μήνας από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού στην αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ Α.Ε.. Μετά τη συγκρότησή του το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν οποιοδήποτε μέλος του παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μελών που απομένουν είναι τουλάχιστον έξι. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού μπορούν να ανακαλούν ελευθέρως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διορίζουν οι ίδιοι.

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπονται αρμοδιότητες του προέδρου ή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου αυτές ασκούνται εφεξής από το διοικητικό συμβούλιο και μπορούν να ανατίθενται με απόφασή του στον διευθύνοντα σύμβουλο.

6. Στο διοικητικό συμβούλιο εισηγείται ο διευθύνων σύμβουλος.

7. Με την απόφαση που διορίζονται τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται και τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 6 του ν. 3429/2005.

8. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα έξι τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

9. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει ο διευθύνων σύμβουλος και μέχρι να ορισθεί νέος, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου σε μέλος του.

10. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθύνων σύμβουλος επικουρείται από τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές, στους οποίους με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 7 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε..

2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Διαμορφώνει τις βασικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα και τη διοικητική και οικονομική πολιτική της ΕΡΤ Α.Ε.. Ασκεί εποπτεία και ελέγχει την τήρηση των βασικών αρχών του προγράμματος.

β. Σχεδιάζει και καταρτίζει το πρόγραμμα ανάπτυξης και επέκτασης των έργων, καθώς και διάθεσης του τεχνικού εξοπλισμού σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της ΕΡΤ Α.Ε..

γ. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. και τον υποβάλλει για έγκριση στη γενική συνέλευση μετόχων.

δ. Αποφασίζει για τους όρους συνεργασίας με τους διεθνείς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

ε. Καταρτίζει και υποβάλλει τον υπηρεσιακό οργανισμό και τους άλλους κανονισμούς λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. στον αρμόδιο Υπουργό για έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο έχει και τις λοιπές αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας.»

Άρθρο 3

Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 13 του ν. 1730/ 1987 αντικαθίστανται ως εξής:

«2, Η γενική συνέλευση μετόχων της ΕΡΤ Α.Ε. απαρτίζεται από: α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.»

Άρθρο 4

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο διευθύνων σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές είναι ελευθέρως ανακλητοί. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητάς τους. Οι όροι της παροχής των υπηρεσιών και της αμοιβής τους ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι γενικοί διευθυντές μπορούν να απασχοληθούν παράλληλα στις θυγατρικές εταιρείες της ΕΡΤ Α.Ε., στις οποίες αυτή είναι η μοναδική μέτοχος, χωρίς επιπλέον αμοιβή για την παράλληλη απασχόλησή τους.»

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με εξαίρεση το διοικητικό συμβούλιο, σε όλα τα άλλα συλλογικά όργανα της ΕΡΤ Α.Ε., που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τους κανονισμούς, τους κώδικες, τους οργανισμούς και καταστατικά της ΕΡΤ Α.Ε. υπάρχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απουσιάζοντα. Για τη λήψη κάθε απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία έχει συνταχθεί ο πρόεδρος του οργάνου.»

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν την εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).

Άρθρο 5

1. Στην ΕΡΤ Α.Ε. εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις περί ΕΡΤ Α.Ε.. Στο πλαίσιο της κωδικοποίησης αυτής παραλείπονται διατάξεις που δεν ισχύουν και αναριθμούνται και ενοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διορίζονται κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 και με θητεία μέχρι 30.6.2012 τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό συμβούλιο ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του, ο δε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος τις κατά τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 6

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄), όπως είχε αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Ε.Ο.Τ. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και έξι μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και  Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, μπορεί να ανανεώνεται και τα μέλη του είναι ελευθέρως ανακλητά. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 3756/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στον γενικό γραμματέα ή τον πρόεδρο αρμοδιότητες και να τις ανακαλεί ελεύθερα. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης του Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς σχέσεις του μπορεί να μεταβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά περίπτωση στον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα ή σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ο γενικός γραμματέας ή ο πρόεδρος, με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζουν περαιτέρω στους γενικούς διευθυντές, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, τους προϊσταμένους των γραφείων εξωτερικού και τους προϊσταμένους των τμημάτων που κατέχουν θέσεις ευθύνης του Ε.Ο.Τ., τις μεταβιβασθείσες σε αυτούς από το διοικητικό συμβούλιο αρμοδιότητες και οφείλουν να ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.»

Άρθρο 7

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του ν. 3756/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του.

β) Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Προς τούτο ενημερώνεται από τον γενικό γραμματέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, που του μεταβιβάζονται από αυτό.

Αν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και, αν και αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει, από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.»

Άρθρο 8

Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 3756/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού, διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, χορηγεί στους δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το διοικητικό συμβούλιο. Αν εκλείψει, απουσιάζει ή κωλύεται ο γενικός γραμματέας, αναπληρώνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι αποδοχές του γενικού γραμματέα, καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Για την υποβοήθηση του γενικού γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του συνίστανται μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Για την αντίστοιχη υποβοήθηση του έργου του προέδρου συνίσταται μία θέση ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση πρόσληψης έχει διάρκεια έξι μηνών και μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τον προσέλαβε.

Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στην παράγραφο 6 του όρθρου 1 του ν 1256/ 1982 (ΦΕΚ 65 Α΄).

Όσον αφορά τα προσόντα και τις αποδοχές των προσώπων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).»

Άρθρο 9

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διορίζονται με θητεία μέχρι 30.12.2012 τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό συμβούλιο ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού γραμματέα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 10

Θέματα ΕΣΚΑΝ

Δαπάνες που έχουν αναληφθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ), σύμφωνα με  τον προϋπολογισμό του, για αμοιβές δειγματοληπτών, οδοιπορικά έξοδα αυτών και προμήθεια υλικών για τη δειγματοληψία από 1.12.2008 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου προκύπτει ότι οι αναληφθείσες δαπάνες ήταν απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 11

1. Η ισχύς της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3756/2009, παρατείνεται από 1.1.2010 μέχρι και την 31.12.2010.

2. Θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για κάθε συνέπεια η προϋπηρεσία των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προσλήφθηκαν σε αυτήν με την προκήρυξη 1864 1/2003 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 150) του ΑΣΕΠ και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατατάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτής με την παράγραφο 5 του άρθρου 76 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) για όσο χρόνο πριν την πρόσληψη ή την κατάταξή τους αντίστοιχα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με διάθεση ή μεταφορά ή απόσπαση από εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 12

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι παραπάνω αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα και μετά το διορισμό τους στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Η άδεια αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) χορηγείται υποχρεωτικά και χωρίς προηγούμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι αορίστου διάρκειας και διακόπτεται οποτεδήποτε με δήλωση του υπαλλήλου. Για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω άδεια οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ότι εξακολουθούν να είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 τροποποιείται ως εξής:

«5. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών, που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31.12.2009 γίνεται οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 24344/9.6.2009 (ΦΕΚ 1182 Β) όπως ισχύουν. Μετά το διορισμό τους οι αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα, εκτός του ωραρίου εργασίας τους και, εφόσον είναι μέλη της οικείας εθνικής ομάδας, δικαιούνται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος.»

3. Η Κ.Υ.Α. 16177/2000 (ΦΕΚ 885 Β΄) «Διευκολύνσεις σε αθλητές − υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα» καταργείται. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται τυχόν διευκολύνσεις σε εν ενεργεία αθλητές του δημόσιου τομέα. Υπάλληλοι που έχουν διορισθεί βάσει των διατάξεων του ν. 2725/1999 και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 3812/2009, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

1. α. Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του άρθρου 27 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α) μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής». Οι διατάξεις που αναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης εξακολουθούν να ισχύουν για την «Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής», κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά το σκοπό, τις ειδικότερες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής, την οργανωτική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της, τη σύσταση των υπηρεσιών και των διοικητικών μονάδων της, τις επί μέρους αρμοδιότητες αυτών, τα θέματα του προσωπικού, την κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, τα θέματα του προϋπολογισμού της και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Η «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων» που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 220/2000 (ΦΕΚ 190 Α) μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) με αντικείμενο τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή των έργων, τα οποία: α) έχουν ήδη ανατεθεί στην ειδική υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και β) ανατίθενται κάθε φορά στην ως άνω υπηρεσία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων» εξακολουθούν να ισχύουν για την «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης».

3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) μετά τη φράση «ως προς τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις» προστίθεται η φράση «και ως προς τα λοιπά έργα και εγκαταστάσεις».

4. Προσωπικό, που απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέχρι την 31.12.2009, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι 31.12.2010 λόγω επειγουσών και αυξημένων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ανάληψη διεθνών αθλητικών οργανώσεων και έργων εθνικής σημασίας.

Άρθρο 14

1. Σε όσους μετά την 1.1.2008 και μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με βάση την οποία προσλήφθηκαν, παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε οποιονδήποτε αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο στο Υπουργείο Πολιτισμού ή Τουρισμού ή το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων με βάση προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων των πολιτικών δικαστηρίων καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές για το χρόνο απασχόλησής τους.

2. Η παρασχεθείσα κατά τις ανωτέρω διατάξεις υπηρεσία λογίζεται ως παρασχεθείσα υπηρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων αντίστοιχα.

3. Στο φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας που υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και στο αντίστοιχο προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 Α΄), καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, η αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπερωριακή εργασία, η οποία παρασχέθηκε κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, το χρονικό διάστημα από 1.11.2008 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η δαπάνη για το φυλακτικό προσωπικό βαρύνει τις πιστώσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων σύμφωνα με την περίπτωση 57 του άρθρου 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α΄) με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό ΥΠΠΟ−/ΓΝΟΣ/25125/16.6.1988 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 431 Β΄), ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το προσωπικό καθαριότητας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).

Άρθρο 15

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καταβάλλεται στους κατά νόμο δικαιούχους αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων που έγινε για τη στέγαση Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για το διάστημα από 1.9.2009 μέχρι και 30.6.2011, εφόσον οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών.

Άρθρο 16

Τουριστικός λιμένας Μυτιλήνης

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Μυτιλήνης, ο οποίος χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1911/4.10.1995 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η λειτουργία, εκμετάλλευση και χρήση του τουριστικού λιμένα ανατίθεται στην «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.».

Άρθρο 17

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 77 παρ. 2 του ν. 3746/ 2009, τροποποιείται ως εξής:

«Οι διατάξεις του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 23 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (Πρόσθετη Ειδική Αποζημίωση), εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, του Ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη», του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (Ο.Α.Ν.Μ.Α.) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει αναδρομικά από τη θέση της διάταξης σε ισχύ.»

Άρθρο 18

Μουσείο − Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασύβ. Ελευθεριάδη − Τεριάντ

Μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού η αρμοδιότητα της εποπτείας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜουσείοΒιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη − Τεριάντ», που μεταφέρθηκε στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατηρεί την αρμοδιότητα εποπτείας του ανωτέρω Μουσείου κατά τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939, όπως ισχύει, όπως αυτή του είχε μεταβιβασθεί, δυνάμει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) και της υπ’ αριθμ. 1001449/18/Α0006/8.1.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 4 Β΄).

Άρθρο 19

Ρύθμιση θεμάτων ολυμπιακών ακινήτων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 11 της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, επίσης, οι χρήσεις μουσείου, γραφείων, υπηρεσιών διοίκησης και πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής.»

2.α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3342/2005 προστίθεται η φράση «καθώς και οι χρήσεις που επιτρέπονται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις».

β. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3342/2005, όπως τροποποιείται με το παρόν, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Επιτρέπεται επίσης η κατεδάφιση τμημάτων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μέχρι ποσοστού 30% αυτών  και η ανέγερση στον περιβάλλοντα χώρο νέων κτιρίων μέχρι αντιστοίχου ποσοστού 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του συντελεστή αυτού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του θεματικού πάρκου και υδροπάρκου, καθώς και η τοποθέτηση παιχνιδιών, οι εγκαταστάσεις των οποίων δεν προσμετρώνται στους όρους δόμησης του ακινήτου. Πα την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών επιτρέπεται η χρήση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε όμορη της εγκατάστασης έκταση και εντός του ολυμπιακού πόλου του Ελληνικού, τα όρια, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια χρήσης της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού.»

Άρθρο 20

Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών ακινήτων

Μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. τα ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή Αρβανιτιάς του Δήμου Ναυπλίου και στην περιοχή Λουμπαρδιάρη Φιλοπάππου του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτά απεικονίζονται αντιστοίχως με τα στοιχεία Α, Β, Γ, 24, 25, 26, Θ΄, Ν, Μ΄, 4, Κ, Ι, Δ, Α και τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Α στα υπ’ αριθμ. 521/30.4.2010 και 522/ 30.4.2010 τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:500 και 1:100, τα οποία θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών της ΕΤΑ Α.Ε. και των οποίων αντίτυπο σε φωτοσμίκρυν−ση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διοίκηση και διαχείριση των παραπάνω ακινήτων ανατίθεται στην ETA A.E.. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) εφαρμόζονται και για τις τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί επί των παραπάνω ακινήτων. Οι διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν τα παραπάνω ακίνητα περιέχουν την τοποθεσία και την τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τα στοιχεία των σχετικών διαγραμμάτων, τα οποία συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.T..

Άρθρο 21

Τροποποίηση του ν. 3016/2002 και λοιπές διατάξεις

1. Το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, περιέρχεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και άνευ ανταλλάγματος, φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία».

2. Το άρθρο 19 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών, ασκούνται από τη μοναδική μέτοχο «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία» δια εκπροσώπου της που ορίζεται ειδικά προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3016/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 15 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη. Ο Πρόεδρος ασκεί και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.»

4. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία» δεν υπάγεται στις διατάξεις που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εκτός από εκείνες που ρητά ορίζεται ότι εφαρμόζονται και σε αυτήν.

Άρθρο 22

Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο η θητεία του Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, των μελών της Εφορείας της Όπερας Θεσσαλονίκης και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή αυτής, καθώς και του Διευθυντή του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

Άρθρο 23

1. Στις περιπτώσεις που απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή φυσικές καταστροφές που συνιστούν ανωτέρα βία καθιστούν αποδεδειγμένα αδύνατη για τους ευρισκόμενους στην Ελλάδα τουρίστες με μόνιμη διαμονή στην αλλοδαπή την αναχώρηση τους από τη χώρα με τα προγραμματισμένα μέσα μεταφοράς, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει για κάθε άτομο το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με τις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, για κάλυψη, μέχρι του ως άνω ποσού, των εξόδων διαμονής και σίτισής τους για κάθε ημέρα που είναι αδύνατη η αναχώρησή τους από την Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση όχι για περισσότερο από το χρονικό διάστημα των δύο (2) ημερών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο μέτρο που τα ανωτέρω έξοδα δεν καλύπτονται από άλλο υπόχρεο.

2. Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 28.6.2010 του παρόντος μέχρι 30.9.2010. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παρατείνεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο δημόσιος φορέας διεκπεραίωσης των θεμάτων των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται από τους δικαιούχους, η διαδικασία ελέγχου και ο τρόπος καταβολής των σχετικών ποσών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 24

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987.

β. Η με αριθμ. 21331/16.12.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 1112 Β΄).

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 και τα άρθρα 28, 29, 30 και 31 του ν. 3342/2005.

δ. Η περίπτωση Α, παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 καταργείται.

Καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 25

Για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α΄), η προθεσμία υποβολής των οποίων είχε εκπνεύσει στις 31.12.2009, παρέχεται νέα προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή του νόμου αυτού.

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671