ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α΄ 146/02.09.2010)

Στο ΦΕΚ 130/3.8.10 (τ.Α΄) σελίδα 2932 β΄ στήλη στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος 3869/2010 ...

Πρωτότυπο έγγραφο

  ΦΕΚ Α΄ 146/02.09.2010

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο ΦΕΚ 130/3.8.10 (τ.Α΄) σελίδα 2932 β΄ στήλη στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλώντων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στο κείμενο του νόμου στο άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο 10 η διάταξη «Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων». Για το λόγο αυτό απαλείφεται − διαγράφεται η δεύτερη αναφορά με το ίδιο περιεχόμενο.

(Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671