ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138/09.08.2010)

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο­τικές εκλογές.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 138          9 Αυγούστου 2010

_________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3870

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο­τικές εκλογές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών

1. Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων.

2. Δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που δαπανούν για την προετοιμασία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συν­δυασμούς, που αποτιμώνται σε χρήμα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε. που παρέχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ζητηθεί, καθορίζονται οι κατηγορίες των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολο­γίζονται στις εκλογικές δαπάνες, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αποτίμησής τους σε χρήμα.

4. Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών διακινούνται, μέσω ειδικών λο­γαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστημέ­νες στην Ελλάδα. Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου των δε δαπανών το 95% αυτών.

Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υπο­ψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος άρθρου.

Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται, εφόσον υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο όνομα των οποίων τηρούνται. Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονο­ματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.

Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 7.

5. Οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισι­τήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγρά­φονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προ­σώπου στο οποίο διατίθεται.

Η διάθεση γίνεται υπό τον περιορισμό της παραγρά­φου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και σε κάθε περί­πτωση η συνολική είσπραξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλο­γικών δαπανών για το συνδυασμό.

6. Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των δια­τάξεων του παρόντος νόμου είναι το τετράμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

Άρθρο 2

Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων

1. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφε­ρειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι οι εισφορές φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις αντίστοι­χες ανάγκες.

2. Δαπάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περι­φερειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογι­κής περιόδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκο­λύνσεων προς τους υποψηφίους.

3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προη­γούμενων παραγράφων διακινούνται, μέσω ειδικών τρα­πεζικών λογαριασμών, κατ' ανάλογη εφαρμογή της πα­ραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με εξαί­ρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

4. Ο καθορισμός των αποτιμώμενων σε χρήμα παρο­χών και διευκολύνσεων των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας αποτίμησής τους γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος.

5. Η παράγραφος 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρ­μόζεται αναλόγως και για τους υποψηφίους του παρό­ντος, υπό τον περιορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν μπο­ρεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του ανώτατου επι­τρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφί­ους.

Άρθρο 3

Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων

1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συν­δυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβού­λους από:

α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οι­κείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επι­κεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις ο­φειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) η­μερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α').

β. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό­τες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το­πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συ­ζύγους και κατιόντες αυτών.

γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

2. Δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων. Στους λήπτες, οι οποίοι παραβιάζουν την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ε­κείνος που χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή τιμω­ρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, διαχειριστές των περιφερειακών και δημοτικών συνδυα­σμών ή οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, κα­θώς και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και απο­δέχτηκαν την κατάθεση.

Άρθρο 4

Όρια χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσω­πο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

2. Η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσω­πο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακο­σίων (500) ευρώ.

3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηματοδότης τι­μωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4. Με πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ μέ­χρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ τιμωρούνται και οι υ­πεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση.

Άρθρο 5

Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

1. Η δημιουργία εκλογικών κέντρων, από τους οικείους συνδυασμούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιό­δου, για μεν τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις περιφερειακές εκλογές, πέραν, επίσης, του ενός, για κά­θε εκλογική περιφέρεια.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιο­ρισμός ισχύει για κάθε νομό.

2. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου απαγορεύ­εται στους συνδυασμούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, μόνον, η τοπο­θέτηση αφισών, εντός των χώρων, που ορίζονται στο άρ­θρο 9 παρ. 3 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α'), οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α­ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προ­στασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσε­ων των εκλογικών κέντρων των συνδυασμών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιά­ζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας και σχο­λεία.

4. Κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής, α­παγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως η πραγματοποίηση ο­μιλιών και η διανομή έντυπου υλικού.

5. Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων, μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από καταστήματα δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

6. Δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλι­κού με χρήση του συστήματος διακίνησης της αλληλο­γραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως ι­σχύει, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεων τους.

7. Η παραβίαση των απαγορεύσεων των προηγούμε­νων παραγράφων επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση γ'.

Άρθρο 6

Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο

1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους:

α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χά­ριν αυτών.

Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λει­τουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και ε­ντευκτηρίων, κάθε μορφής, για την προβολή υποψηφιό­τητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των α­κινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

β. i . Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσι­ους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυ­τοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοα­φισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προ­βολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασ­δήποτε μορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρή­ση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε ο­ποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

ii . Οι δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαι­ρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ου­σίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υ­ποχρέωσης, από τους δημάρχους, επισύρει την κύρωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.

γ. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν, κατά την προεκλογική περίοδο και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και για τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμ­βούλους.

2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυα­σμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια του δι­μήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ι­διωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ε­λεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυα­σμών.

β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων πε­ριφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσε­ως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τη­λεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών ε­πιτρέπεται, ως εξής:

i . Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.

ii . Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1)φορά.

iii . Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπε­ται μία (1) εμφάνιση.

i ν. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας πα­ραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμέ­νες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που ε­ντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστη­ριότητας.

v . Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανω­μένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσε­ων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλά­χιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοί τους. Μετά την ανα­κήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαι­τείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επα­ναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφα­λής των συνδυασμών που συμμετέχουν.

vi . Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρό­σωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκη­ση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..

3. Εμφανίσεις στους φορείς της προηγούμενης παρα­γράφου, οι οποίες πραγματοποιούνται, έναντι οικονομι­κού ανταλλάγματος, για μεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους.

4.α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλ­λεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκα­τό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

β. Στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτι­κών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λει­τουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παρα­βιάζουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων

1α. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δα­πανών των συνδυασμών, κατά τις περιφερειακές εκλο­γές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων, όπως τούτο υπολογίζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση της επόμενης περίπτωσης.

β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές, στις ο­ποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων πα­ροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανα­κηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλα­πλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντε­λεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i . Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες.

ii . Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, ο ανωτέρω συ­ντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες.

iii . Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακό­σιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζε­ται σε τρεισήμιση (3,5) μονάδες.

iv . Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελε­στής αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα, ανά εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

2α. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δα­πανών των συνδυασμών, κατά τις δημοτικές εκλογές, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μία (1) έως τρεις (3), ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υπο­ψήφιων δημοτικών συμβούλων.

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υπο­ψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά ε­βδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %).

β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, στο οποίο συνυ­πολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποί­ος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i ). Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους ορίζεται σε μιάμιση (1,5) μο­νάδα.

ii ) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) μονά­δες.

iii ) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες.

i ν) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες.

ν) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακό­σιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρισήμιση (3,5) μονάδες.

vi ) Σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό άνω των δια­κοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυ­ξάνεται κατά μία (1) μονάδα για κάθε εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

3. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο ανώτα­το όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασμό.

4. Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπα­νών, που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς των προηγούμενων παραγράφων, προσδιορίζεται για κάθε ε­κλογική περιφέρεια περιφέρειας και δήμου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο­νικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δη­μοσίευσή του.

5. Οι συντελεστές της παραγράφου 2 μπορεί να ανα­προσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι­κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών και δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η δαπάνη για τη διαφημιστική προβολή σε ραδιοτη­λεοπτικά μέσα και διαδικτυακούς τόπους των συνδυα­σμών και των υποψηφίων υπολογίζεται με βάση τους εγκεκριμμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, τιμοκατα­λόγους που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

7. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συν­δυασμούς που μετέχουν σε αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10%.

Άρθρο 8

Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων

1. Η διαχείριση των οικονομικών των συνδυασμών γί­νεται από συγκεκριμένο πρόσωπο, που ορίζεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού και γνωστοποιείται στην Ε­πιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού υ­ποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού και να γνωστοποιήσει την ταυτότητά του στην Επιτροπή Ελέγ­χου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.

Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ο ορισμός διαχειριστή είναι προαιρετικός και ο επικεφαλής του συνδυασμού, εφόσον δεν ορίσει δια­χειριστή, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση.

Η εξουσία του διαχειριστή παύει μετά την καθ' οιονδή­ποτε τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού.

2. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείρι­ση των οικονομικών τους.

3. Στους συνδυασμούς χορηγείται ειδικός αυτοτελής Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του συνδυασμού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφε­ρειακής και δημοτικής περιόδου. Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού και το όνομα του επικεφαλής του.

Άρθρο 9

Βιβλία εσόδων και εξόδων

1. Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο κα­ταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπά­νες τους κατά την προεκλογική περίοδο.

Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α' Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφε­ρειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οι­κείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.

2. Στο βιβλίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου όσων εισφέρουν στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων στα ο­ποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το συνδυα­σμό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.

3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη μνημονεύονται τα αντί­στοιχα παραστατικά.

4. Αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου κατατίθεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων συνδυασμών, στην Επιτροπή Ελέγχου Δα­πανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.

5. Οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παρα­γράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρε­ώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυ­τού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.

Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παρα­γράφου 1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 10

Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1 .α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των συνδυασμών και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τις εκλο­γές σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιά­δων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βάση Δεδομέ­νων, για τον ανωτέρω σκοπό.

β. Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των επικεφαλής τους ή δια του διαχειριστή των οικονομικών τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετι­κού κωδικού πρόσβασης.

2. Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρε­ούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δα­πανών, που πραγματοποιούν, από την έναρξη της προε­κλογικής περιόδου με ρητή αναφορά της οικείας κατηγο­ρίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατι­κών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συν­δυασμοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπερι­φερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δη­μοτικών συμβούλων τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων γίνεται τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους τους.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το αίτημα για την παροχή του ανωτέρω κωδικού υποβάλλεται δύο (2) μήνες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των πε­ριφερειακών και δημοτικών εκλογών και σε κάθε περί­πτωση μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών της προη­γούμενης παραγράφου περιλαμβάνει σωρευτικά και το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με την οργά­νωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασμών, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης της Βάσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

5.α. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιο­ποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, καθώς και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το α­νώτατο επιτρεπτό όριο.

β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσο­στού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικο­νομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύ­ψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης.

6. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 αναρτώνται, επίσης, με φροντίδα των συνδυασμών, στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοί­κησης.

Άρθρο 11

Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων

1 .α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δή­μαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμ­βουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κα­τηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλο­γικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση μνημονεύο­νται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης, και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσό­δων και δαπανών.

β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε ανα­πληρωματικοί των αντίστοιχων συνδυασμών.

γ. Αν αναδειχθεί αναπληρωματικός στο αξίωμα του πε­ριφερειακού ή δημοτικού συμβούλου, καθ' υπέρβαση του αριθμού της προηγούμενης περίπτωσης, ο αναδεικνυό­μενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάστα­ση της περίπτωσης α' του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 12, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκω­μοσία του.

δ. Συνδυασμοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαμβά­νονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγ­γελία στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτα­του ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβά­λουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Ε­πιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παρα­στατικών πραγματοποιείται, από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινο­ποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης.

2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δα­πανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχό­ντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ε­λέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρ­θρου 12.

3. Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κα­τάστασης, το χρονικό διάστημα τήρησής της και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουρ­γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

Άρθρο 12

Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

1. Ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, των υποχρεώσεων που απορρέ­ουν από τον παρόντα νόμο, καθώς και του ελέγχου των εκλογικών παραβάσεων, για τις οποίες προβλέπονται κυ­ρώσεις, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανατίθεται σε Επιτροπή, που συνιστάται στην έδρα της Περιφέρειας και η οποία λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελε­γκτικό όργανο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων και υπό τις εγγυήσεις των διατάξεων του 3471/2006.

2.α. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα, τέσσερις (4) μήνες πριν από την η­μερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Περιφέρειας και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από τον αρχαιότερο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Εφέτη του Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζε­ται από τον Πρόεδρο, από ένα μέλος του Νομικού Συμ­βουλίου του Κράτους, ο οποίος ορίζεται με τον αναπλη­ρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του και από τον Προϊστάμενο της Περι­φερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. στην έδρα της Περι­φέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του.

Στην Επιτροπή μετέχει, κατ' αντιστοιχία των θεμάτων που αναφέρονται σε περιφερειακές και δημοτικές εκλο­γές, ένας εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. και της Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού της έδρας της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν υπήρ­ξαν υποψήφιοι και οι οποίοι υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τα όργανα αυτά. Εάν δεν υποδειχθούν αντιπρόσωποι από την Ε.Ν.Α.Ε. ή τις Τ.Ε.Δ.Κ., εντός του χρόνου που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η Επιτροπή συνεδριάζει νο­μίμως με τα υπόλοιπα μέλη της. Εάν στην έδρα της Πε­ριφέρειας δεν λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε., αντ' αυτού μετέχει ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του.

β. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ο­λοκλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται με α­πόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

3.α. Η Επιτροπή συγκαλείται με απόφαση του Προέ­δρου της, προκειμένου να ελέγξει καταγγελίες, οι οποί­ες αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων των συνδυα­σμών και των υποψηφίων που απορρέουν, από τις διατά­ξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που έ­χουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή τους.

Οι καταγγελίες επί των οποίων επιλαμβάνεται πρέπει να είναι έγγραφες και επώνυμες και να έχουν κατατεθεί μέχρι το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

β. Εάν κριθεί, ότι η καταγγελία είναι ορισμένη, η Επι­τροπή καλεί τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υπο­ψήφιο, κατά του οποίου στρέφεται, προς ακρόαση, μπο­ρεί δε να συλλέγει και αυτεπαγγέλτως το αναγκαίο απο­δεικτικό υλικό. Η συζήτηση της καταγγελίας, στην οποία καλείται προς παράσταση και ο καταγγέλων, καθώς και η ακρόαση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του υποψη­φίου γίνεται κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής. Με τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υ­ποψήφιο μπορεί να συμπαρίσταται και δικηγόρος, είναι δυνατή, δε, η κατάθεση και γραπτού υπομνήματος. Σε δημόσια, επίσης, συνεδρίαση η Επιτροπή εκδίδει αιτιο­λογημένη απόφαση, τόσο για την περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, όσο και για την επιβολή των προβλε­πόμενων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου διοικητι­κών κυρώσεων, καθώς και για την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλι­κού. Για τις ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία του επόμενου άρθρου. Για την άμεση αφαί­ρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προε­κλογικού υλικού μπορεί να ζητεί τη συνδρομή των οργά­νων της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας υπηρε­σίας του οικείου δήμου, τα οποία υποχρεούνται στην πα­ροχή της.

γ. Εκπρόσωπος συνδυασμού μπορεί να καταγγείλει, εγγράφως, στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου, η οποία αποσκοπεί στη θεμελίωση παράβασης των κάθε μορφής υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κατ' εξουσιοδότησή του εκ­δοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρία­ση, εξετάζει την καταγγελία, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την κατάθεσή της και αποφαίνεται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης.

δ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν εί­ναι επιτρεπτή η δημοσιοποίηση δια του τύπου και η πα­ρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθ­μών, καθώς και από διαδικτυακούς και τηλεπικοινωνια­κούς φορείς, του περιεχομένου των καταγγελιών της παρούσας παραγράφου.

ε. Η Επιτροπή συγκαλείται, επίσης, για τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων με α­πόφαση του Προέδρου της, μετά την ανακήρυξη των επι­τυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτόν εξετάζει τα οικεία βιβλία και παραστατικά. Μπο­ρεί, επίσης, να ζητεί, από την Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, τα στοιχεία που έχουν δημο­σιοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 10. Εάν διαπιστωθεί παράβαση, καλείται ο διαχειριστής του συνδυασμού ή ε­άν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο επικεφαλής του συνδυα­σμού ή ο υποψήφιος προς ακρόαση, σε δημόσια συνε­δρίαση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της πε­ρίπτωσης β΄ της παρούσας. Η απόφαση της Επιτροπής α­παγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, είναι ειδικά αιτιο­λογημένη και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους ελεγχόμενους. Οι αποφάσεις της, επίσης, αναρ­τώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, με α­ναφορά και της τυχόν υπάρχουσας μειοψηφίας.

Η Επιτροπή περατώνει τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών μέσα σε πέντε (5) μήνες και των υπο­ψηφίων μέσα σε δέκα (10) μήνες, από την περιέλευση σε αυτήν των σχετικών στοιχείων.

στ. Όποιος παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέ­σο το έργο της Επιτροπής και, ιδίως, αρνείται την παρο­χή στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι­στον έξι (6) μηνών.

4. Για το έργο της, η Επιτροπή επικουρείται από πέντε (5) υπαλλήλους της Περιφέρειας, οι οποίοι αποσπώνται σε αυτήν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι­φέρειας, για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της. Η απόσπαση αρχίζει τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για το ίδιο χρονικό διάστημα με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. στην έδρα της Περιφέρειας ή του Προϊσταμένου της Α΄ Δ.Ο.Υ. της έ­δρας της Περιφέρειας, ανατίθεται παράλληλη άσκηση καθηκόντων σε τρεις (3) υπαλλήλους αντιστοίχως, προς υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής.

Οι υπάλληλοι, που αποσπώνται και διατίθενται για πα­ράλληλη άσκηση καθηκόντων, λαμβάνουν τις αποδοχές, τις πρόσθετες αμοιβές και τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής τους θέσης.

5.α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι­κών, καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, καθώς και των υπαλλήλων που αποσπώνται και διατίθενται σε αυτήν.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με την οργά­νωση και τη λειτουργία της Επιτροπής.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η Επιτρο­πή συγκροτείται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσί­ευσή του.

Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται «Περι­φέρεια», «Ε.Ν.Α.Ε.» και «Τ.Ε.Δ.Κ.» μετά την 1.1.2011 νοείται «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» και μετά τη σύστασή τους «Ένωση Περιφερειών» και «Περιφερειακή Ένωση Δήμων», αντιστοίχως.

Άρθρο 13

Επιβολή κυρώσεων

1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για τη διαβίβαση των σχετικών α­ποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του προηγούμε­νου άρθρου.

2. Η απόφαση της Επιτροπής, για την επιβολή προστί­μων, διαβιβάζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποτελεί νό­μιμο τίτλο προς βεβαίωση του εισπρακτέου ποσού, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

3. Η απόφαση της Επιτροπής, με την οποία κηρύσσεται έκπτωτο αιρετό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης, απο­στέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευση, σε αυτόν, της ανωτέρω απόφασης.

4. Εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτρο­πή διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, υποχρεούται να τα αναφέρει στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

5. α. Κατά των αποφάσεων της παραγράφου 2 του πα­ρόντος δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ε­σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ­νησης.

β. Οι πράξεις της παραγράφου 3 προσβάλλονται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους, με προσφυγή ουσίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεσή τους.

Άρθρο 14

Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων

1. Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις και οι ακόλουθες παραβάσεις των συνδυα­σμών και των υποψηφίων:

α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων -εξόδων των συνδυασμών τιμωρεί­ται με πρόστιμο ύψους από το ήμισυ μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών του συνδυασμού.

β. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παρα­βιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 τιμωρού­νται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι ε­κατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

γ. Για κάθε παράβαση των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του συν­δυασμού από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι εκατό χι­λιάδες (100.000) ευρώ.

δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ελλειπής ή η αντικα­νονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων -εξόδων και της α­ναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρ­θρων 9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασμού πρό­στιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι τριάντα χιλιά­δες (30.000) ευρώ.

ε. Η μη εμπρόθεσμη ή ελλειπής ή αντικανονική τήρηση των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, α­πό τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

2. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου εις βάρος συν­δυασμών, υποχρέωση καταβολής τούτου έχει ο επικεφα­λής του υποψήφιος περιφερειάρχης ή δήμαρχος.

Άρθρο 15

Έκπτωση από τα αιρετά αξιώματα

1. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώματα του περι­φερειάρχη και του δημάρχου, όταν οι αντίστοιχοι συν­δυασμοί των οποίων είναι επικεφαλής υπερβούν, κατά το ένα τρίτο, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκλογικών δαπα­νών τους, καθώς και όταν δεν υποβληθούν στην Επιτρο­πή του άρθρου 12 του παρόντος τα βιβλία εσόδων-εξόδων και οι σχετικές αναλυτικές καταστάσεις των οικείων συνδυασμών.

2. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώματα του αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμ­βούλου, για όσους υποψηφίους έχουν υπερβεί, κατά το ένα τρίτο το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δα­πανών τους, για όσους προέλθουν στην παροχή οικονο­μικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6, καθώς και για όσους αρνηθούν την υποβο­λή των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών στην Επιτροπή του άρθρου 12.

3. Απαγγέλλεται έκπτωση εις βάρος των επικεφαλής των συνδυασμών και των υποψηφίων σε περίπτωση συν­δρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 περίπτω­ση α' του άρθρου 10.

4. Για την επιβολή της ποινής της έκπτωσης τηρείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με την παράγρα­φο 5 περίπτωση β' του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 16

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων

1. Η παραβίαση από τρίτους των περιπτώσεων α' και βi της παρ.1 του άρθρου 6, καθώς και της περίπτωσης βi της ίδιας παραγράφου του αυτού άρθρου, από τους υπο­ψηφίους συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μηνών.

2.α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλε­οπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινω­νιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόμι­μους εκπροσώπους εντύπων μέσων ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απα­γορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παρα­γράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτω­ση δ' του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο από πενή­ντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιά­δες (150.000) ευρώ.

β i . Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνι­κών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επιβάλλε­ται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρα­σης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 12. Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου.

Στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των εντύ­πων μέσων, κάθε κατηγορίας, καθώς και των διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, το πρόστιμο επιβάλ­λεται κατόπιν απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής.

ii . Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δια της αρμό­διας Δ.Ο.Υ..

3. Η μη τήρηση από τους δημάρχους των υποχρεώσε­ων που απορρέουν από την περίπτωση βii της παραγρά­φου 1 του άρθρου 6, συνιστά ποινικό αδίκημα, που τιμω­ρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Άρθρο 17

Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προη­γείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοί­των των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας. Κατά την πρώ­τη εφαρμογή του παρόντος, οι ανωτέρω διατάξεις δεν ι­σχύουν για τις μετατάξεις των άρθρων 254 έως και 258 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') και για προσλήψεις προ­σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σχέ­ση μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρό­σωπα αυτών.

Άρθρο 18

Ειδικές ρυθμίσεις

1 .α. i . Το προσωπικό, που έχει καταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α') σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφέρεται από 1.1.2011, με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1, που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθα­ρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. ε1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ii . Για τη μεταφορά εκδίδεται μέχρι 31.12.2010 σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η ο­ποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

iii . Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται α­πό το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο ο­ποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επι­δόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

β. Το ποσοστό των πόρων του άρθρου 25 παρ. 8 του ν. 1828/1989, που απομειώθηκε με το άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α'), προστίθεται, κατά, το α­ντίστοιχο ποσό, από 1.1.2011, στους Κεντρικούς Αυτο­τελείς Πόρους των Δήμων της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, κατ' επαύξηση του ποσοστού που έχει προσδιοριστεί.

γ. i . Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 για το διδακτικό έτος 2010-2011 καταρτίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις δια­τάξεων αυτών.

ii . Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2011-2012 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με συμ­βάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

iii . Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού της προηγούμενης περίπτωσης, για το διδα­κτικό έτος 2011-2012 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πί­στωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερι­κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ' α­ναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδα­κτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρ­θρου 35 του ν. 3577/2007.

2. Στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α'), που προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφο­ράς προσωπικού, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κοινωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον απασχολείται με την υλοποίηση κοινοτικών προ­γραμμάτων που συνεχίζονται από νέα κοινωφελή επιχεί­ρηση του ίδιου Ο.Τ.Α..

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α'), όπου αναφέρονται «άποροι δημότες» νοούνται «άποροι κάτοικοι».

4. Η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού αναστέλλεται μέχρι 1.7.2011. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων παρα­τείνεται η λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιακών συμβουλίων του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ­μού.

5. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, απο­κλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Το ύψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και κά­θε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια α­πόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα έσοδα του ανω­τέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών προς αποζημίωση των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων.

6.α. Η παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ι­θαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3838/2010, α­ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολό­γιο καταβάλλεται ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, που ει­σπράττεται από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλει­στικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμό­διες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Από την αρ­μόδια υπηρεσία του δήμου εκδίδεται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το ο­ποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ως δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση και δήλωσή του.»

β. Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως ε­ξής:

«αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α')».

γ. Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 αντικαθί­σταται ως εξής:

«1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων α­πό τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης μεταφέ­ρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα­θηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα από παράβολα αιτή­σεων πολιτογράφησης υπέρ Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού». Το προϊ­όν του λογαριασμού αυτού κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ποσό αυ­τό, καθώς επίσης και το ποσό που εισπράττεται από τον οικείο δήμο για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρό­ντα νόμο, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη των ανα­γκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέματα εφαρ­μογής του παρόντος νόμου. Με απόφαση του ίδιου Υ­πουργού, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζεται και η σχετική διαδικασία.»

7.α. Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. έχουν τίτλο διαμονής ως ομογενείς και έχουν συ­μπληρώσει από τη χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα».

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3838/2010 προστί­θεται περίπτωση θ' ως εξής:

«θ. πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου δια­μονής εκδιδόμενου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και συμπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα».

γ. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφι­στάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ».

8.α. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες και διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις Περι­φέρειες του Κράτους για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρε­σίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία αποκλειστικά στις Διευθύνσεις αυτές:

i ) οι απόφοιτοι του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτι­κής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη­σης με εξειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης και ιθαγέ­νειας,

ii ) οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις οργανικές θέσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 76 παρ. 13 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'),

iii ) οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), όπως ισχύει,

iv ) οι υπάλληλοι, οι οποίοι, κατόπιν λύσης της σύμβα­σης, δυνάμει της οποίας παρείχαν εργασία στις Υπηρε­σίες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανά­στευσης, μονιμοποιήθηκαν ύστερα από την έκδοση σχε­τικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και

ν) οι συμβασιούχοι με σχέση εργασίας αορίστου χρό­νου που απασχολούνται με βάση τις διατάξεις του άρ­θρου 11 του π.δ. 164/2004.

β. Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α­ορίστου χρόνου υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοι­κήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέ­σης εργασίας, για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές μονάδες αυτών, με αντικείμενο την εφαρμογή της νομο­θεσίας περί αλλοδαπών ή απόδοσης της ελληνικής ιθα­γένειας, καθώς και θεμάτων αστικής και δημοτικής κατά­στασης, μπορούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αστικής Κατά­στασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ή στις Διευ­θύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών. Η μετά­ταξη ή η μεταφορά διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας νομαρχιακής αυτο­διοίκησης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων απασχό­λησής τους στα αναφερόμενα αντικείμενα. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υ­πουργού Οικονομικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υφίστανται σε προσωποπαγείς θέ­σεις, με παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κα­τείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετα­τάσσεται. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρό­ντος προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι μετατασσόμενοι ή με­ταφερόμενοι με βάση τις διατάξεις της παρούσας παρα­γράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία στις υπηρεσίες, στις ο­ποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται.

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄ έως και ια΄ , ιγ΄ έως και ιη΄ και στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006.»

10. Στις κατωτέρω διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες αναδιατυπώσεις και προ­σθήκες:

α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περιπτώ­σεις α΄ προστίθεται η φράση: «Ειδικά ο δήμος Θάσου α­ποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα», στο τέλος της περίπτωσης ε΄ προστίθεται η φράση: «Ειδικά οι δήμοι Αλονήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την περι­φερειακή ενότητα Σποράδων» και στην περίπτωση θ΄ στην περιφερειακή ενότητα του Βορείου Τομέα Αθη­νών περιλαμβάνεται και ο δήμος Ηρακλείου.

β) Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περι­φέρειες της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 τα κωλύματα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά ό­ρια του δήμου.»

γ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υπο­ψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβου­λίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφω­να και με την παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου, το α­νωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντί­στοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλω­ση του συνδυασμού.»

δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται με την παρ. 2 του ίδιου άρ­θρου.

ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 30 η φράση «με την απόφα­ση της παραγράφου 12» αντικαθίσταται με τη φράση «με την απόφαση της παρ. 13».

στ) Στην παρ. 9 του άρθρου 67 η φράση: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουρ­γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση: «Με απόφα­ση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης».

ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 94 η υπ' αριθμ. 20 αρμοδιό­τητα αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:

«20. Η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραί­ας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α') και το άρθρο 24 Α' παρ. 5 εδάφιο ε΄ του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.»

η) Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 95 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

« Κατ' εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους της αρμοδιότητας της παρ. 4 υπ' αριθμ. 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία περιλαμβάνει κα τα μου­σικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011.»

θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις πε­ριφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Α­νατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττι­κής.»

ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμ­μετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατά­ξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκεί­νες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρ­θρου 194 αυτού.»

ια) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: «Ειδι­κά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιο­νίων Νήσων» αντικαθίσταται από τη φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νή­σων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσα­λίας».

ιβ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 121, μετά τη φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» προστίθεται η φράση: «Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».

ιγ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ΄ «Υποτομέα Ε­νέργειας», ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ΄ (Φυ­σικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας) η υπ' αριθμ. 16 αρμοδιότητα απαλείφεται. Στην υπ' αριθμ. 18 η φράση: «Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση» αντικαθίσταται από τη φράση: «Η χορή­γηση άδειας για» και στην υπ' αριθμ. 17 αρμοδιότητα του τομέα Δ΄ (Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού) η φράση: «Σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές» απα­λείφεται.

ιδ) Στην παρ. 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 255 οι φράσεις: «στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας» και «του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ­ρειας» αντικαθίστανται από τις φράσεις: «στον περιφε­ρειάρχη» και «του περιφερειάρχη», αντιστοίχως.

ιε) Στη διάταξη του άρθρου 286 και μετά τη φράση: «σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών των άρθρων» προστίθεται η φράση: «94 παρ. 6 περιπτώσεις 41 και 42», καθώς και μετά τη φράση: «283 παράγραφοι» προστίθε­ται η παρ. «7».

ιζ) Στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των περιφερειών.

ιη) Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι απόφοιτοι της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ και της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ που διαθέτουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτι­κών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομι­κών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών μπορούν με αί­τησή τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..

Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παρα­γράφου αυτής δεν μπορούν να υπερβούν το 20% των οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα μεταταγούν.

Η μετάταξή τους γίνεται, με κοινή απόφαση του Υ­πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατά­ξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α') ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας με αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της πρόσκλη­σης που προβλέπεται στο άρθρο 222 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α').

2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αι­τήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο περι­λαμβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθί­νουσα σειρά βαθμολογίας.»

ιθ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 241 και μετά τη λέξη «Διευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προ­στίθενται οι λέξεις «Αυτοτελείς Διευθύνσεις».

κ) Στις ρυθμίσεις του άρθρου 254 υπάγονται και οι δι­κηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούσαν στους συνενούμενους δήμους.

κα) Η παρ. 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως α­κολούθως:

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δή­μων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρό­γραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δρά­σης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.»

κβ) Στην παρ. 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακό­λουθα εδάφια: «Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρ­μόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιοι για τις οι­κείες περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που ο­ρίζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

κγ) Στην περίπτωση βi της παραγράφου VI του άρθρου 280 μετά τη λέξη «Διευθύνσεις» τίθεται κόμμα και προ­στίθενται οι λέξεις «αυτοτελείς Διευθύνσεις» και μετά τη λέξη «Τμήματα» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέ­ξεις «αυτοτελή Γραφεία».

κδ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απα­λείφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται το ακό­λουθο εδάφιο: «καθώς και οικισμών, οι οποίοι έχουν α­πογραφεί ως αυτοτελείς, των δημοτικών διαμερισμάτων των εδρών των αντίστοιχων δήμων, εφόσον δεν ανήκουν σε κάποιο από τα υφιστάμενα δημοτικά διαμερί­σματα.»

Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δη­μοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Απόφαση της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινό­τητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.»

και οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 9 αντικαθί­στανται, ως ακολούθως:

«β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικα­στηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει»,

«δ) έως δύο μέλη ΔΕΠ».

κε) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του ν. 3852/2010 απαλείφονται. Ομοίως, το τελευταίο εδά­φιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και της παραγρά­φου 3 του άρθρου 139 απαλείφονται.

11. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες μίσθωσης ακινή­των προς δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων από τους Ο.Τ.Α., καθώς και εκείνες που αφορούν μισθώ­ματα που καταβλήθηκαν για τη στέγαση της πυροσβεστι­κής υπηρεσίας. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ειδι­κού προγράμματος εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, δεν υπάγονται στους περιορισμούς της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 264 του ίδιου νόμου τα δάνεια που συνομολογούνται από δήμους, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση οφειλών, εν γένει, από ήδη συ-νομολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια.

Άρθρο 19

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 20 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη α­ντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.

Άρθρο 20

1. Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνι­κής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65 Α') αντικαθί­στανται από την ισχύ τους, ως ακολούθως:

«β. Διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προ­σωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Το­πικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού. Απογρά­φονται επίσης τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκη­ση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Σκοπός της απογραφής είναι η δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων όλων των απογραφομένων, για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυνα­μικού και γενικά για την άσκηση πολιτικής του προσωπι­κού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επίσης, σκοπός της απογραφής είναι ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των υπόχρεων σε απογραφή και η άσκηση μισθολογικής πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουρ­γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ε­σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ­νησης περιγράφονται αναλυτικά οι υπόχρεοι απογρα­φής, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ένταξη των αναγκαίων στοιχείων της απογραφής, τα όργανα, ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων από τις αρ­μόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού και η επέ­κτασή της και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή η εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστή­ριο του Κράτους, οργανική μονάδα σε επίπεδο διεύθυν­σης, με τον τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) υπαγό­μενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και ορίζεται n αποστολή, η διάρθρωση και η στελέχωσή της.

Οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσε­ως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέ­σω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρω­μής, που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ί­δια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρ­χής Πληρωμής, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της κα­ταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Αρχή αυτή. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται, ως προς τη Βουλή, από τα αρμόδια όργανα αυτής κατά το άρθρο 120 του Κανονισμού της.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3864/2010 «Περί ι­δρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ 119 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Επιτρέπεται η πρόσληψη, στο Ταμείο, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται κατ' εφαρ­μογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, ό­πως ισχύει κάθε φορά.

Με την προκήρυξη καθορίζεται η εκπαιδευτική βαθμίδα και η ειδικότητα του προσωπικού του παρόντος άρθρου.

Επίσης επιτρέπεται n πρόσληψη δικηγόρων με έμμι­σθη εντολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η πρόσληψη του προσωπικού του Ταμείου, καθώς και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή γίνεται κατά παρέκ­κλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, κα­θώς και του ν. 3833/2010.

2. Επιτρέπεται η απόσπαση, στο Ταμείο, μόνιμων υ­παλλήλων και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμό­διου Υπουργού μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου και προκειμένου για υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος με απόφαση του Διοικητή αυτής. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης χωρίς περιορισμό.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος.

Επιτρέπεται η απασχόληση στο Ταμείο, προσωπικού με μετάκληση από ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς ορ­γανισμούς με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουρ­γού ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ταμείου.

3. Το προσωπικό του Ταμείου υπέχει της υποχρέωσης πίστης και άκρας εχεμύθειας του ανωτέρω άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση ε΄.

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α') οι λέξεις μεταξύ των κομμάτων «σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008».»

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νό­μου του Κράτους.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΛΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671