ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 72/2010 (ΦΕΚ Α΄ 132/05.08.2010)

Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 132          5 Αυγούστου 2010

__________________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72

Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και ιδίως το άρθρο 1.

4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) και ιδίως το άρθρο 6.

5. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (OJ L1/4.1.2003).

6. Το Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως ισχύει.

7. Την με αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).

8. Το γεγονός ότι από το παρόν προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.540.000) ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (1.410.000) ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 31/110, ομάδες ΚΑΕ 0200, 0800 και 1000 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ανωτέρω δαπάνη δεν είναι νέα, καθόσον έχει προσδιορισθεί κατά την επεξεργασία του Ν. 3818/2010 (σχετική η με αριθμό 200/10/2009 έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

9. Τη σημαντική συμβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και συνεπακόλουθα στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού ελέγχου για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ενεργειακών επιθεωρήσεων και τήρησης σχετικού μητρώου.

10. Την με αριθ. 132/2010 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 − Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

1. Ενεργειακή Επιθεώρηση: Η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές της επόμενης παραγράφου.

2. Ενεργειακός Επιθεωρητής: Φυσικό πρόσωπο που έχει τα προσόντα και κατέχει σχετική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, προκειμένου να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

3. Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών: Η κατάσταση των εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, οι οποίοι κατέχουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, η οποία τηρείται στη Γενική Επιθεώρηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

4. Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων: Η κατάσταση στην οποία τηρούνται: (α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης τους, (β) οι εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και (γ) οι εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού και η οποία κατάσταση τηρείται στη Γενική Επιθεώρηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

5. Επιθεωρητής Ενέργειας: Υπάλληλος της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. που έχει τα προσόντα που ορίζονται με το παρόν και αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων / εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού, καθώς και την ορθότητα των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Άρθρο 2

Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δομή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

1. Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) συγκροτείται από:

(α) τη Γενική Επιθεώρηση, που έχει έδρα στην Αθήνα και

(β) διοικητικούς Τομείς, γεωγραφικά κατανεμημένους, με έδρες στις αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας και με χωρική αρμοδιότητα στις περιοχές εποπτείας των αντίστοιχων Περιφερειών, που υπάγονται στη Γενική Επιθεώρηση. Κατά προτεραιότητα συγκροτούνται δύο διακριτοί Τομείς, ως εξής:

(ι) Τομέας Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και

(ιι) Τομέας Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

2. Η Γενική Επιθεώρηση ελέγχει, παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των Τομέων της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., διατηρεί, ελέγχει και διαχειρίζεται το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και επεξεργάζεται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, των εκθέσεων των επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με το σημείο γ. της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3881/2010, καθώς και τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Η Γενική Επιθεώρηση μπορεί να αναθέτει μελέτες, έρευνες, ελέγχους και λοιπές ειδικές εργασίες για την υποστήριξη του έργου της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. στο ΚΑΠΕ, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε λοιπούς ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η Γενική Επιθεώρηση εισηγείται αρμοδίως τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις, για την επίλυση διαδικαστικών και άλλων θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν 3661/2008 και των τροποποιήσεων αυτού.

3. Οι Τομείς παρακολουθούν και ελέγχουν το έργο των επιθεωρητών κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού, τη διαδικασία έκδοσης και την ποιότητα των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, καθώς και των επιθεωρήσεων λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Οι Τομείς συγκροτούν τα Κλιμάκια Επιθεωρητών Ενέργειας και τηρούν το αρχείο Εκθέσεων Ελέγχου, ασκούν δε τα καθήκοντά τους εντός της εδαφικής περιοχής αρμοδιότητάς τους.

4. Της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και των Τομέων αυτής προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η τοποθέτησή του γίνεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από σχετική εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρόσκληση δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου και αναφέρει τουλάχιστον τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της πρόσκλησης. Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

5. Των Τομέων της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. προΐστανται Τομεάρχες Επιθεωρητές μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τοποθετούνται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρόσκληση δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου και αναφέρει τουλάχιστον τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της πρόσκλησης. Οι αποδοχές των Τομεαρχών Επιθεωρητών καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπουργείου, ο δε χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

6. Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. στελεχώνεται:

α) με μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, ή με μετάταξη από το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή με μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει,

β) με υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από μετάταξη από το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. Επίσης, οι θέσεις της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. μπορεί να καλύπτονται:

α) με μονίμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από απόσπαση από το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του πδ 410/1988, όπως ισχύουν,

β) με υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από απόσπαση από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

γ) με υπαλλήλους με ιδιότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Οι αποσπάσεις προσωπικού, όλων των παραπάνω περιπτώσεων, στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. γίνονται μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου και αναφέρει τουλάχιστον τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της πρόσκλησης. Για την επιλογή των υποψηφίων συγκροτείται, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εισηγείται σχετικά.

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, τοποθετούνται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, για διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Η διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Όσοι εκ των υπαλλήλων της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ορίζονται ως Επιθεωρητές Ενέργειας, αφού παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί του περιεχομένου του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και επί της διαδικασίας ενεργειακών επιθεωρήσεων, με ευθύνη της Γενικής Επιθεώρησης της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

9. Οι Επιθεωρητές Ενέργειας της προηγούμενης παραγράφου δεν εντάσσονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και δεν μπορούν να διενεργούν ιδιωτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

10. Οι αποδοχές των Επιθεωρητών Ενέργειας καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για θέσεις Προϊσταμένου Τμήματος Υπουργείου, ο δε χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος.

Άρθρο 3

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

1. Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ είναι ογδόντα (80) και κατανέμονται στη Γενική Επιθεώρηση και στους Τομείς της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. ως εξής:

1.1. Γενική Επιθεώρηση:

Δέκα πέντε (15) θέσεις που κατανέμονται ως εξής:

α) Μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή, Τακτικού Προσωπικού, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό και μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός), στο σχεδιασμό κτιρίων, σε θέματα Η/Μ εγκαταστάσεων, στην οικοδομική και εν γένει σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων, με εξαετή θητεία σε θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.

β) Δεκατέσσερις (14) θέσεις υπαλλήλων, ως εξής:

(ι) Έξι (6) θέσεις υπαλλήλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/ Α’), με τις παρακάτω ειδικότητες:

− Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού με επιστημονική εξειδίκευση στο βιοκλιματικό – ενεργειακό σχεδιασμό.

− Δύο (2) θέσεις Φυσικών ή Μαθηματικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, δομικής φυσικής κ.α.

− Μία (1) θέση Οικονομολόγου με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα κτηματαγοράς.

− Μία (1) θέση πτυχιούχου Νομικού εξειδικευμένου σε θέματα κτηματαγοράς.

− Μία (1) θέση πτυχιούχου Νομικών, Διοικητικών ή Οικονομικών σπουδών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής και επεξεργασίας Βάσεων Δεδομένων.

(ιι) Οκτώ (8) θέσεις υπαλλήλων Τακτικού Προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες :

− Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

− Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

− Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

− Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ή υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα των οικείων κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001.

1.2. Τομείς Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

Εξήντα πέντε (65) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται αρχικά στους δύο Τομείς της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, εκ των οποίων:

α) Δύο (2) θέσεις Τομεαρχών, Τακτικού Προσωπικού, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό και μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός), στο σχεδιασμό κτιρίων, σε θέματα Η/Μ εγκαταστάσεων, στην οικοδομική, και εν γένει σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων, με τριετή θητεία σε θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.

β) εξήντα τρεις (63) θέσεις υπαλλήλων των Τομέων της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. ως εξής:

(ι) Δεκαέξι (16) θέσεις υπαλλήλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄) με τις παρακάτω ειδικότητες:

− Οκτώ (8) θέσεις Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση στο βιοκλιματικό – ενεργειακό σχεδιασμό.

− Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση στην οικοδομική και δομική φυσική.

− Δύο (2) θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός), Η/Μ εγκαταστάσεων και εν γένει εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

− Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων Νομικών εξειδικευμένων σε θέματα κτηματαγοράς.

− Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων Νομικών, Διοικητικών ή Οικονομικών σπουδών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής.

(ιι) Σαράντα επτά (47) θέσεις υπαλλήλων Τακτικού Προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες:

− Τριάντα τρεις (33) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

− Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

− Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

− Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ή υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα των οικείων κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001.

Άρθρο 4

Διενέργεια Ελέγχων από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

1. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία ή κατόπιν καταγγελιών που υποβάλλονται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. σχετικά με την ποιότητα διενεργηθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων ή/και για την αξιοπιστία και ορθότητα εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή κατόπιν στοιχείων που προκύπτουν από τον έλεγχο και επεξεργασία του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων ή κατόπιν εντολής του Υπουργού ΠΕΚΑ.

2. Οι Επιθεωρητές Ενέργειας διενεργούν τους ελέγχους της παραπάνω παραγράφου σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή/και κτιριακό ή οικιστικό έργο, με επιτόπου αυτοψία, ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και συλλογή κάθε χρήσιμου για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχείου.

Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.

3. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται από το Κλιμάκιο Επιθεωρητών, που διενήργησαν τον έλεγχο, Έκθεση Ελέγχου. Σε περίπτωση όπου διαπιστώνονται τυχόν αποκλίσεις από τα αποτελέσματα που αναγράφονται στο εκδοθέν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου ή/και στην έκθεση επιθεώρησης του λέβητα ή/ και της εγκατάστασης θέρμανσης ή/και της εγκατάστασης κλιματισμού, η σχετική Έκθεση Ελέγχου, επιδίδεται με συστημένη πρόσκληση στον ελεγχόμενο Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος καλείται σε ακρόαση εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης, ώστε να καταθέσει εγγράφως ή/και προφορικά τις εξηγήσεις του και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσει την ορθότητα της επιθεώρησης που διενήργησε.

Έπειτα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της, το Κλιμάκιο Επιθεωρητών συντάσσει αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης ή μη της Παράβασης, την οποία υπογράφει ο Γενικός Επιθεωρητής.

Άρθρο 5

Επιβολή Κυρώσεων

1. Με βάση την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του προηγούμενου άρθρου, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. εισηγείται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη συχνότητα της/των παραβάσεων, ως εξής:

(α) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,

(β) αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη,

(γ) οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ).

Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45).

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671