ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129/03.08.2010)

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ . Φύλλου 129          3 Αυγούστου 2010

_________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3868

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 1

Το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθί­σταται ως εξής:

«1. Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσο­κομείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τα­κτικού ωραρίου.

Σε όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύ­στημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) τα τακτικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινά τις πρωινές ώρες με τετράωρη τουλάχιστον υποχρεωτική παρουσία ειδικευμένων ιατρών.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμ­βουλίου (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου, βάσει πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του, καθορίζονται οι τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας, στους οποίους είναι δυνατή η λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου.

Ο γενικός σχεδιασμός και ο έλεγχος της ολοήμερης λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πραγματοποιείται από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών.

2. Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων των βαθμών, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστη­μένες σε νοσηλευτικά ιδρύματα, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομεί­ου, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών μπορεί να συμ­μετέχει στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου και το επικουρικό προσωπικό όλων των κλάδων, καθώς και ειδικευόμενοι ιατροί.

Οι ιατροί συμμετέχουν στη λειτουργία του νοσοκομεί­ου πέραν του τακτικού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν υπηρεσίες στην πρωινή λειτουργία των τακτι­κών ιατρείων τουλάχιστον μια (1) ημέρα την εβδομάδα και δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες αυτές. Ο αριθμός των περιστατικών, που εξετάζονται από κάθε ιατρό ανά εβδομάδα, μετά το τακτικό ωράριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων πράξεων, που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό ωράριο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προ­ϋποθέσεις, υπό τις οποίες εντάσσονται τα νοσοκομεία, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., στην ολοήμερη λειτουργία, όπως και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί το προσωπικό της παραγράφου 2 να συμμετέχει σε αυτήν, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Με όμοια υπουργική απόφαση, καθορίζεται ο προγραμματισμός των ιατρικών πράξεων, η διοικητική υποστήριξη, η ορ­γάνωση και εποπτεία της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Η λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες της γενικής εφημερίας των κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των νοσοκομείων των νοσηλευτικών ιδρυ­μάτων της Περιφέρειας Αττικής (πλην των Κυθήρων) και του Νομού Θεσσαλονίκης. Στα νοσοκομεία αυτά στη λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου τελούνται πρά­ξεις με χρήση εξοπλισμού, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της γενικής εφημερίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύ­ναται να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη λειτουργία αυτή του προσωπικού, που δεν εφημερεύει, για τη χρήση του εξοπλισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, τις διαγνωστι­κές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγμα­τοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λει­τουργία του νοσοκομείου, βαρύνει τον ασφαλιστικό φο­ρέα του ασθενούς ή την ασφαλιστική του εταιρία ή τον ί­διο τον ασθενή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπο­ρεί να συνάπτει συμβάσεις: α) με τους ασφαλιστικούς φορείς, με βάση τις οποίες θα καλύπτονται από αυτούς οι ανωτέρω ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους α­σφαλισμένους στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου και β) με ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τις οποίες θα καλύπτεται από αυτές για επίσκεψη, διαγνωστικές, ε­πεμβατικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργού­νται κατά την ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία σε ασφαλισμένους τους.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζεται το ύ­ψος της δαπάνης για την ιατρική επίσκεψη και τις δια­γνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρί­ου λειτουργία, το ποσοστό, που αποδίδεται, ως αμοιβή στο προσωπικό της παραγράφου 2, οι περιπτώσεις στις οποίες η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο τον ασθενή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται ειδικά για τους πανε­πιστημιακούς ιατρούς της παραγράφου 2, το ποσοστό α­πό την αμοιβή τους, το οποίο αποδίδεται στο λογαρια­σμό της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α') .

7. Τα έσοδα από την ολοήμερη πέραν του τακτικού ω­ραρίου λειτουργία κατατίθενται στο ταμείο του νοσοκο­μείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό. Διατί­θενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών αυτής, καθώς και άλλων αναγκών του νοσηλευτικού ι­δρύματος. Ποσοστό των ανωτέρω εσόδων αποδίδεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια για την αμοιβή επι­κουρικού προσωπικού των υγειονομικών μονάδων του Ε.Σ.Υ., για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του προ­σωπικού και για αμοιβή των επιπλέον, πέρα των αρχικά προβλεπομένων, εφημεριών. Με απόφαση του Υπουρ­γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των α­νωτέρω εσόδων.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται επιπλέον οι όροι, με βάση τους οποίους, μπορεί να αποδίδεται μέρος των ε­σόδων της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου πέ­ραν του τακτικού ωραρίου από την οικεία υγειονομική περιφέρεια σε άλλη, για την κάλυψη επιτακτικών ανα­γκών.

8. Οι πανεπιστημιακοί ιατροί της παραγράφου 2 συμ­μετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου ο­λοήμερη λειτουργία, από 1.1.2011 αποκλειστικά σε χώ­ρους του νοσοκομείου.

Για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') τίθε­ται ως προθεσμία η 1.1.2011.

9. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που παραβιάζουν τους κα­νόνες συμμετοχής στην ολοήμερη λειτουργία του νοσο­κομείου πέραν του τακτικού ωραρίου επιβάλλονται οι α­κόλουθες κυρώσεις: α) απαγόρευση συμμετοχής σε αυ­τήν για έξι (6) μήνες, β) απαγόρευση συμμετοχής σε αυ­τήν για δύο (2) έτη, σε περίπτωση υποτροπής, γ) οριστι­κή απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σε αυτήν, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής. Η κύρωση αυτή λαμβά­νεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του Ε.Σ.Υ.. Η κύρωση επιβάλλε­ται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέ­ρειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και μετά από έγγραφη κλήση του ια­τρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κλήσης.

Η παράβαση των κανόνων συμμετοχής στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομεί­ου από τους πανεπιστημιακούς ιατρούς, της παραγρά­φου 2, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α').

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 2

Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας

1. Στο τέλος της περίπτωσης Β' του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε Γενικά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία - Κ.Υ. και Κέντρα Υγείας απομακρυσμένων και νησιωτικών περιο­χών που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, κατά τα προβλεπό­μενα στο άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προ­βληματικές Α' κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α'), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ύστερα από άγονη προκή­ρυξη, οι θέσεις που κενώνονται μπορεί να προκηρύσσο­νται σε ανώτερο βαθμό. Οι θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να πληρωθούν από ιατρούς χωρίς τον περιορι­σμό χρόνου προϋπηρεσίας στην ειδικότητα, αλλά με την υποχρέωση παραμονής στη θέση αυτή επί πενταετία. Στους ιατρούς αυτούς ο μηνιαίος βασικός μισθός προ­σαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για το διάστημα που υπηρετούν στη θέση αυτή. Για την κατάληψη άλλης θέσης και την εξέλιξη των ιατρών αυτών στο Ε.Σ.Υ., ο χρόνος αυτός προσμετράται με το ανώτατο, ανά βαθμό, ποσοστό προϋπηρεσίας κατά τις κρίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α').

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2.α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρούνται ηλεκτρονικά δύο κατάλογοι εγγραφής επικουρικών ιατρών στους ο­ποίους εγγράφονται κατά ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, ιατροί, που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο πρώτος κατάλογος αφορά την κάλυψη ανα­γκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών που ε­ντάσσονται στη Γ' Ζώνη κατά τα προβλεπόμενα στο άρ­θρο 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'), όπως και στις πε­ριοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματι­κές Α' κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α'), καθώς και στη Β' Ζώνη, πλην των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που ανήκουν σε αυ­τήν. Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α' Ζώνη, το Ε.Κ.Α.Β. ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, το Κέ­ντρο Δηλητηριάσεων και όσα νοσοκομεία της Β' Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο.

Για την εγγραφή στο δεύτερο κατάλογο είναι απαραί­τητη βεβαίωση υπηρεσίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μονάδα υγείας από τις εντασσόμενες στον πρώτο κα­τάλογο, καθώς και των Κυθήρων. Εξαιρούνται από την προαναφερόμενη υποχρέωση προϋπηρεσίας όσοι επι­κουρικοί επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το Ε.Κ.Α.Β. και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Αν για θέση του δεύτερου καταλόγου δεν εκδηλώνε­ται ενδιαφέρον για κάλυψη θέσης του από ιατρό με την απαιτούμενη προϋπηρεσία και συντρέχει επιτακτική ανά­γκη κάλυψής της, επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφα­ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), η σύναψη σύμβασης χωρίς την ανωτέ­ρω βεβαίωση.

β. Τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύ­στερα από εισήγηση του Διοικητή της Υγειονομικής Πε­ριφέρειας και του Ε.Κ.Α.Β., καταρτίζονται και αναρτώ­νται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πίνακες των θέσεων που θα καλυφθούν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύνα­ψη συμβάσεων από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών. Οι ιατροί αυτοί, με αίτησή τους, εντός αποκλει­στικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την α­νάρτηση, μπορούν να επιλέγουν με απόλυτη σειρά προ­τεραιότητας έως δύο θέσεις, που επιθυμούν να καλύ­ψουν.

Αν υποβάλλονται περισσότερες από μία αιτήσεις για συγκεκριμένη θέση, αυτή καλύπτεται με βάση: α) το διά­στημα που υπηρέτησαν σε περιοχή του πρώτου καταλό­γου, β) το χρόνο εγγραφής στον κατάλογο, με προτεραι­ότητα πάντοτε σε αυτόν που έχει υπηρετήσει περισσό­τερο χρόνο σε περιοχή του πρώτου καταλόγου. Ο χρό­νος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών εί­ναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και μπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνον εφόσον η θέση προ­κηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.

γ. Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός του Ε.Σ.Υ., που παραιτείται από τη θέση του, για οποιαδήποτε αιτία, δεν μπορεί να εγγραφεί στους κατα­λόγους για θέση επικουρικού ιατρού. Ομοίως, επικουρι­κός ιατρός παραιτούμενος ή ιατρός αποποιούμενος την επιλογή του για σύναψη συμβάσεως σε θέση επικουρι­κού ιατρού δεν δύναται να υποβάλει νέα αίτηση εγγρα­φής στον κατάλογο, πριν παρέλθει διετία από την παραί­τηση ή την άρνησή του.

δ. Οι επικουρικοί ιατροί, κατά το χρόνο απασχόλησής τους για κάλυψη των έκτακτων αναγκών, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρε­τεί ο ιατρός ως επικουρικός προσμετράται, ως προϋπη­ρεσία, στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του στο Ε.Σ.Υ.. Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγειονομικές μονάδες εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και του Νομού Θεσσαλονίκης, προσμε­τράται στο διπλάσιο κατά την κρίση για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ..

ε. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές πρωτοδιοριζόμενου Επιμελητή Β' του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσο­κομείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί­ας. Η σύμβαση συνάπτεται, αντιστοίχως, με το οικείο νο­σοκομείο ή την Υγειονομική Περιφέρεια. Οι συμβάσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρι­σης της ΠΥΣ55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως κάθε φο­ρά ισχύει.

στ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μ.Κ.Φ. και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. προνοιακού χαρα­κτήρα, καθώς και των ψυχιατρικών μονάδων της χώρας σε ειδικότητες ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων. Για την κάλυψη αναγκών επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με επικουρικό ιατρικό προσωπικό, η αμοιβή του οποίου κα­λύπτεται από πόρους των ιδρυμάτων αυτών, στους οποί­ους συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, ίδιοι πόροι και έσοδα.

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια για την τήρηση των καταλόγων επικουρικών ιατρών και τη διαδικασία τοποθέτησής τους.»

η. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει εξήντα (60) ημέ­ρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συνεργασία των νοσοκομείων και γενικό­τερα υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων με τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας του Εθνικού Συστή­ματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και με τις άλλες υπηρεσίες ή εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την παραπάνω κοινή υ­πουργική απόφαση ρυθμίζονται ιδίως ζητήματα σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών από ιατρούς και άλλα υγει­ονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε νοσοκο­μεία και κέντρα υγείας του Ε.Σ.Υ., τη νοσηλεία ιδιωτών στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, τη νοσηλεία στρατιωτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και Κέντρα Υ­γείας του Ε.Σ.Υ., την αμοιβαία διευκόλυνση με την αξιο­ποίηση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συνεργασία των νο­σοκομείων και γενικότερα υγειονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Α­σφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Με την παραπά­νω κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζονται ιδίως ζητήμα­τα σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών από ιατρούς και άλλα υγειονομικά στελέχη του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. σε νοσο­κομεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ., τη νοσηλεία όλων των ασθενών, πέραν των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.. σε νοσοκομεία που ανήκουν σε αυτό, την αμοιβαία διευκό­λυνση με την αξιοποίηση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

4. Στο άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') προ­στίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Οι κενές θέσεις ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαί­θρου προκηρύσσονται κατά προτεραιότητα σε απομα­κρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Σε περίπτωση που αποβεί άγονη η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ια­τρού υπηρεσίας υπαίθρου σε απομακρυσμένες και νη­σιωτικές περιοχές, μετά από δύο διαδοχικές προκηρύ­ξεις, και δεν καλύπτεται με παράταση, κατά τα ανωτέρω, η θέση αυτή προκηρύσσεται ως θέση ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία, ενώ εξακολουθούν να προηγούνται για την πλήρωσή της οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαί­θρου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και την προκήρυξη θέσεων οδοντιάτρων σε Κέ­ντρα Υγείας για εκτέλεση υπηρεσίας υπαίθρου.»

5. α) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαί­ου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προ­σώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτο­διοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, που είναι σύζυ­γοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτι­κού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπι­κού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορί­στου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, κατά τα προ­βλεπόμενα στο άρθρο 45 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α') και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α'), επιτρέπεται να αποσπώ­νται, σε υπηρεσίες στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύ­ζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνώμη δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρε­σιακό συμβούλιο.

β) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που είναι σύζυγοι ιατρι­κού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοι­πού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και τα­κτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που υπηρετούν εκτός Περι­φέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και Νομού Θεσσαλονί­κης, επιτρέπεται να αποσπώνται, σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση του προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η απόσπαση του προσωπι­κού που υπηρετεί σε διαφορετική Υ.ΠΕ. διενεργείται με κοινή απόφαση των Διοικητών, που εκδίδεται ύστερα α­πό αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμο­δίων υπηρεσιακών συμβουλίων. Αρνητική γνώμη δικαιο­λογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπι­στώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις των όρων απασχόλησης νοσοκομειακών ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «Σε όσους εκπληρώνουν την υποχρέωση υπηρεσίας υ­παίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικό­τητας παθολογίας ή χειρουργικής κατ' επιλογή των ι­δίων, εκτός αυτών που ειδικεύονται στη Γενική Ιατρική.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά την κρί­ση των υποψηφίων για την πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρού στο Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εξειδίκευσης σε μονάδα ε­ντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.. »

3. Η περίπτωση Ζ' του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 αντι­καθίσταται ως εξής:

«Ζ. Σε κάθε Τμήμα Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., εφόσον υπηρετούν περισσότεροι τους ενός Διευθυντές, δημι­ουργείται θέση Συντονιστή Διευθυντή, που έχει τη διοι­κητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του Τμήμα­τος. Η κάλυψη κενής ή κενούμενης θέσεως Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοικτή προκήρυξη με­ταξύ των Διευθυντών Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.. Ο Συντονι­στής Διευθυντής επιλέγεται κατά τα ανωτέρω με τετρα­ετή θητεία. Μετά το πέρας της θητείας πραγματοποιείται ατομική αξιολόγηση από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του παρόντος όργανο και είτε ανανεώνεται η θητεία του είτε τοποθετείται σε προσωποπαγή θέση Διευθυντή στο νοσοκομείο προέλευσής του και η θέση Συντονιστή Δι­ευθυντή κενούται και επαναπροκηρύσσεται. Οι υπηρε­τούντες Διευθυντές σε οργανική θέση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθίστανται Συντονιστές Δι­ευθυντές μέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο.»

4. Η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης Ε' του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

« Οι κατέχοντες το βαθμό του Διευθυντή δεν δύνα­νται να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαε­τία από τη λήψη του βαθμού, πλην των περιπτώσεων που διεκδικούν θέση Συντονιστή Διευθυντή σε ανοικτή προ­κήρυξη της περίπτωσης Ζ' του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. χορηγείται κάθε χρόνο ά­δεια 25 εργάσιμων ημερών.»

6. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν καταβληθεί στους ιατρούς που υπηρε­τούν στα Κέντρα Υγείας και το Ε.Κ.Α.Β. ως επίδομα τρο­φής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α') έως τη δημοσίευση του πα­ρόντος νόμου.

Άρθρο 4

Αποζημίωση Εφημεριών Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ.

1. Στο άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') προ­στίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«Α.i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβά­νουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυ­ριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).

ii. Στη Γ' ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευ­θυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινής. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 11 εφημερίες, εκ των οποίων 7 ενερ­γές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή -Εξαιρέσιμη ημέρα) και 4 εφημερίες ετοιμότητας καθημε­ρινής.

iii. Στη Β' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνι­αίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν 4 ενεργές (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυ­ριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 3 ετοιμότητας καθημερι­νές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 7 εφημερίες, εκ των ο­ποίων 5 ενεργές (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή -Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 ετοιμότητας καθημερινές.

iν. Στην Α' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μη­νιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 6 εφημερίες, από τις οποίες οι Διευθυντές λαμβάνουν 3 ενεργές (1 Καθη­μερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 3 ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι 6 εφημερίες, εκ των οποίων 4 ενεργές (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 ετοιμότη­τας καθημερινές. Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α' ζώνης ισχύει το άρθρο 6 του ν. 3754/2009.

ν. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).

Β. Η καταβολή της αποζημίωσης για τις εφημερίες, που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως, γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στο τελευταίο δεκαήμερο του ε­πόμενου μήνα, μετά από σχετική βεβαίωση για την πραγ­ματοποίησή τους από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμε­ρο του επόμενου μήνα. Αν δεν πραγματοποιηθεί το σύ­νολο των παραπάνω εφημεριών λόγω αδείας, απουσίας ή άλλου λόγου του ιατρού το ποσό μειώνεται αναλόγως.

Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Ε­πιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επι­πλέον εφημερίες καταβάλλονται από διαθέσιμα κονδύ­λια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υ­γειονομικών Περιφερειών.

Δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών κα­θορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την έγκριση και τη χορήγηση των επιπλέον εφημεριών από τα νοσοκο­μεία.»

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α' ) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους εκδί­δεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υ­γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορί­ζονται τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις εφημερίες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο της εφημε­ρίας και τον έλεγχό τους. Σε περίπτωση διενέργειας ε­λέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και διαπίστω­σης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των ε­φημερευόντων από τα καθήκοντά τους, κινείται πειθαρ­χική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμό­διο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.9.2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Άρθρο 5

1. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρ­θρου 2 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α') προστίθεται παρά­γραφος 3, ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται καθηκοντολόγιο του νοσηλευ­τικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ..»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') μετά τις λέξεις «ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγω­γών» προστίθενται τα εξής: «ΠΕ Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοη­θών Φαρμακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ Διαι­τολόγων, Π Ε Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας.»

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. αρμο­διότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με επικουρι­κό προσωπικό, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από πό­ρους των ιδρυμάτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνο­νται ιδίως επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, ίδιοι πόροι και έσοδα. Για τις προσλήψεις αυτές δεν ισχύει ο περιο­ρισμός της επόμενης παραγράφου.»

Άρθρο 6

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος-Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α')

1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α'), που προ­στέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α').

2. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 τα ποσά για την εγγραφή και την ετήσια ει­σφορά μειώνονται αντιστοίχως σε πέντε (5) ευρώ και εί­κοσι τέσσερα (24) ευρώ.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 3252/2004, α­ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από αιρετούς αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την αναλογία: ανά 50 ψηφίσαντες 1 αντιπρόσωπος. Για τα Περιφερειακά Τμήματα που έχουν έως 50 μέλη εκλέγε­ται 1 αντιπρόσωπος εφόσον ψηφίσουν τουλάχιστον 26 μέλη.»

4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 προστίθεται η φράση:

«Την αίτηση του συνδυασμού υποψηφίων καταθέτει ε­ξουσιοδοτημένος γα το σκοπό αυτόν εκπρόσωπος του συνδυασμού. Τα ψηφοδέλτια εκλογής των αντιπροσώ­πων υποβάλλονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.»

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εκλογές διεξάγονται υπό την ευθύνη πενταμε­λούς Εφορευτικής Επιτροπής, που απαρτίζεται από έναν Πρωτοδίκη των Πολιτικών Δικαστηρίων, ο οποίος προε­δρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής και τέσσερα μέλη, τα οποία ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με κλή­ρωση ανάμεσα στα μη υποψήφια μέλη του Περιφερεια­κού Τμήματος, δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται εκ­πρόσωποι συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά την ψηφοφορία, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει. Για την έναρ­ξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό Ψηφοφορίας. Το Πρακτικό Ψηφοφορίας υπο­γράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σε κάθε δε περίπτωση για την εγκυρότητά του αρκεί η υ­πογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.»

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η εκλογή των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα εκλογής έ­χουν τα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων. Οι ψηφίσα­ντες μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με α­ριθμό σταυρών που αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών των οργάνων που εκλέγονται κατ' ανώτατο όριο. Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υπο­ψηφίου. Για την κατανομή των εδρών λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ο α­ριθμός των αντιπροσώπων κατανέμεται μεταξύ των συν­δυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψη­φοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παρα­λειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέ­τρο. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έ­γκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψή­φιος, εκλέγεται, αν λάβει αριθμό ψήφων ίσο με το εκλο­γικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτό. Συνδυασμός που πε­ριλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τους αντιπρο­σώπους που του ανήκουν, εκλέγει τόσους μόνο αντιπρο­σώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Ο αριθμός αντι­προσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατά­ξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμεται στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν εκλέξει έναν α­ντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψη­φοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παρα­γράφου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών που έ­χουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρω­ση. Εκλογικά τμήματα λειτουργούν σε κάθε νοσοκομείο για κάθε εκλογή οργάνων του παρόντος νόμου.»

7. Στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 του ν. 3252/2004 η φράση «όποιο από τα μέλη του Δ.Σ. έλαβε τις περισσότερες ψήφους» αντικαθίστα­ται με τη φράση «ο πλειοψηφών σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού».

8. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν.3252/2004, διαγράφεται η φράση «και εκτίθενται σε ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο» και προστίθεται εδά­φιο ως εξής: «Την αίτηση του συνδυασμού υποψηφίων καταθέτει εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτόν εκπρό­σωπος του συνδυασμού. Ο αριθμός των υποψηφίων των συνδυασμών για εκλογή οργάνων δεν δύναται να υπερ­βαίνει το διπλάσιο των μελών των οργάνων ή των προς εκλογή αντιπροσώπων.»

9. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. 3252/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελε­γκτικής Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμ­βουλίου ενεργείται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από έναν Πρωτοδίκη των Πολιτικών Δι­καστηρίων, ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επι­τροπής, και δύο μέλη που κληρώνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. μεταξύ των μελών που δεν είναι υποψήφιοι. Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι συνδυα­σμών και μεμονωμένων υποψηφίων.»

10. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του ν. 3252/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση για την εγκυρότητά του αρκεί η υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.»

11. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3252/2004 προστί­θεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Εξελεγκτικής Ε­πιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γί­νεται με μυστική ψηφοφορία και ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής, που ορίζεται παρακάτω. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατανέμο­νται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψη­φίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το πη­λίκο αυτής, της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσμα­τος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός κα­ταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβού­λιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υ­ποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψή­φων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυα­σμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έ­δρες, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μέ­νουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγού­μενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συν­δυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφο­δελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμο­νται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα. Σε περίπτωση ισο­δυναμίας γίνεται κλήρωση.»

12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβου­λίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερεια­κών Τμημάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής, που ορίζεται παρα­κάτω. Οι έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής των Περιφερειακών Τμημάτων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωρι­στών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το πηλίκο αυτής της διαίρε­σης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλο­γικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έ­δρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Ε­πιτροπή, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον α­ριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμέ­νος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συν­δυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έ­δρες, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μέ­νουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγού­μενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συν­δυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφο­δελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμο­νται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα. Σε περίπτωση ισο­δυναμίας γίνεται κλήρωση.»

13. Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών των οργάνων που εκλέγονται κατ' ανώτατο όριο.»

14. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν. 3252/2004 προστίθεται η φράση: «Την αίτηση του συνδυασμού υποψηφίων καταθέτει ε­ξουσιοδοτημένος γα το σκοπό αυτόν εκπρόσωπος του συνδυασμού.»

15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3252/2004 η φράση «ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους» αντικαθίσταται με τη φράση «ο πλειοψηφών του πλειοψηφούντος συνδυασμού».

16. Όπου στο ν. 3252/2004 αναφέρεται ως προς τα ό­ρια των περιφερειακών τμημάτων η «υγειονομική περι­φέρεια», εφεξής νοείται η περιφέρεια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α').

Άρθρο 7

Διαδικασία επιλογής μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

Στο άρθρο 2 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α') προστίθε­νται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5.α. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού των κλά­δων ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκε­πτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων, ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, ΔΕ Παρα­σκευαστών, ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών, ΔΕ Χειριστών

Ιατρικών Συσκευών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Βοη­θών Φαρμακείου, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων και ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων των φορέ­ων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγ­γύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), καθώς και του Αρεταίειου Νοσοκο­μείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και του Νοσηλευτι­κού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να διενεργείται και βάσει «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κα­τάταξης» σύμφωνα με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.

Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες προ­σωπικού των φορέων του πρώτου εδαφίου. Στις περι­πτώσεις πλήρωσης θέσεων για τις οποίες απαιτείται ε­ξειδικευμένη εμπειρία ως τυπικό προσόν διορισμού, ο Ε­τήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης δεν εφαρμόζε­ται.

β. i. Τον Οκτώβριο κάθε έτους το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση θέσεων των φορέων της προηγούμενης παραγράφου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην «Προκήρυξη για την Κατάρτιση Ετήσι­ου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων» ανά κα­τηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. Η προκήρυξη αποστέλ­λεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς τουλάχι­στον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελ­λήνιας κυκλοφορίας.

ii. Η προκήρυξη περιλαμβάνει: α) τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικό­τητα, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων, δ) τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ε) τις περιπτώσεις εντοπιότητας και ό,τι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Επίσης, με την προκήρυ­ξη ορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα α­παιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δι­καιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβο­λής τους.

iii. Το Α.Σ.Ε.Π. επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψη­φίων και καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πί­νακα Κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού. Η κατάταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/ 1994. Στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης κατα­χωρίζονται ανά υποψήφιο απαραιτήτως τουλάχιστον η κατηγορία των προσόντων του (κύρια ή επικουρικά), κα­θώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια και οι ιδιότητες. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού, καθώς και των κριτηρίων και ιδιο­τήτων του υποψηφίου είναι ο χρόνος λήξης της προθε­σμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκή­ρυξη για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κα­τάταξης Υποψηφίων. Ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης δημοσιοποιείται με καταχώρισή του στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και αναρτάται στα κτίρια του Α.Σ.Ε.Π. (Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέ­σα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισής του στο διαδι­κτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Οι λεπτομέρειες για την υπο­βολή και την εξέταση των ενστάσεων ορίζονται με την προκήρυξη.

iν. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το Α.Σ.Ε.Π. κα­ταρτίζει και κυρώνει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πί­νακα Κατάταξης, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στο διαδικτυακό του τόπο και τον αποστέλλει για δημο­σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ'). Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης ι­σχύει μέχρι τη δημοσίευση του νέου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ν. Νέοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στην ε­πόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πί­νακα Κατάταξης. Όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στο δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ετή­σιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης περιλαμβάνονται αυ­τοδικαίως και στους επόμενους Ετήσιους Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης. Σε περίπτωση μεταβολής των προ­σόντων ή και των ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι υποβάλ­λουν στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυ­λιόμενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκομίζο­ντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβο­λής δικαιολογητικά.

γ. i. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει, έως τρεις φορές το χρόνο, «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων» των φορέων του πρώ­του εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η προκήρυξη καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υ­ποχρεωτικώς τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερί­δες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η προκήρυ­ξη περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των προς πλήρωση θέσε­ων ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και β) το χρόνο και τον τρόπο υποβολής δήλωσης προτιμήσε­ων από τους ενταγμένους στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνα­κα Κατάταξης υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψήφιοι υποβάλλουν τις δη­λώσεις προτιμήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

ii. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν εντα­χθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης. Ο πίνακας διοριστέων καταρτίζεται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης βάσει της σειράς που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτόν, σε συνδυασμό πάντο­τε και με τη δήλωση προτιμήσεών τους και περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ουδείς υποψήφιος εγγράφεται στον πί­νακα διοριστέων χωρίς προηγούμενο έλεγχο των δικαιο­λογητικών του και έκδοση απόφασης από το Α.Σ.Ε.Π.. Ο πίνακας διοριστέων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

iii. Αν οι διοριστέοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, πα­ραιτηθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους ή δεν αποδεχθούν το διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές δεν επιτρέπεται να συμμετέ­χουν για μια τριετία σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μέσω Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Υποψή­φιος που έχει επιλεγεί προς διορισμό δεν μπορεί να δια­τεθεί προς αναπλήρωση άλλης θέσης της ίδιας προκήρυ­ξης πλήρωσης θέσεων.

6. Μετά από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάτα­ξης και την εφαρμογή του στη διαδικασία πλήρωσης θέ­σεων των φορέων του πρώτου εδαφίου της προηγούμε­νης παραγράφου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 8

Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι πενταμελές για Νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και επταμελές για Νοσοκομεία με τε­τρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και αποτελεί­ται από:

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Δι­οικητικού Συμβουλίου.

β) Δύο μέλη σε Νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τρία μέλη σε Νοσοκο­μεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης, στα νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες, στα οποία δεν προβλέπε­ται Αναπληρωτής Διοικητής. Στα νοσοκομεία με τετρα­κόσιες (400) οργανικές κλίνες και άνω Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικη­τής. Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το ένα από τα τα­κτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού Τμήμα­τος του οικείου Α.Ε.Ι..

γ) Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου ως Α­ντιπρόεδρο, σε νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και ά­νω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.

δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ια­τρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγε­ται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

ε) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγε­ται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την η­μερήσια διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιου­δήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθή­κοντά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ε­νώ στα καθήκοντά του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλί­ου είναι διετής.

Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θη­τείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικατα­στάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.

Δεν μπορούν να ορισθούν μέλη Διοικητικού Συμβουλί­ου νοσοκομείων οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε αυτό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός από αυ­τούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ', όσον αφο­ρά τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, δ' και ε' της παρούσας παραγράφου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» και του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα» συμμε­τέχει ο Δήμαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της δωρήτριας ή των κληρονόμων της, αντιστοίχως και ορί­ζεται ένα επιπλέον μέλος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που θα προκύψει από τη μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων συμ­μετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ.»

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 31.1.2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα κα­θήκοντά του μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ο­ρισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστη­μα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:

«Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με δυναμικότητα τετρα­κοσίων (400) κλινών και άνω συνιστάται άμισθη Επιτρο­πή Ποιότητας, υπό την Προεδρία του Διοικητή ή του Ανα­πληρωτή Διοικητή, με τη συμμετοχή των Διευθυντών των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, οι οποίοι αναπληρώ­νονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Στις αρμο­διότητές της περιλαμβάνονται ο συντονισμός των αυτο­τελών τμημάτων Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνε­χιζόμενης Εκπαίδευσης της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α'), η καθιέρωση και γνωστο­ποίηση κριτηρίων αξιολόγησης και βελτίωσης των παρε­χόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία διαδικασιών πιστοποί­ησης και διαπίστευσης, καθώς και ο έλεγχος της εφαρ­μογής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος ερ­γαστηρίου ή μονάδας. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ια­τρός μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, που προΐσταται κλινικής ή εργαστηρίου ή μονάδας του οικείου Νοσοκο­μείου. Στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομεί­ου του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός Συντονιστής Διευθυ­ντής ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού. Στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας των Πανεπιστημιακών Νοσοκο­μείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. πρώ­της βαθμίδας, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού.»

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 3204/2003, αντικαθί­σταται ως εξής:

«Σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικό­τητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μο­ναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή.»

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση Συντο­νιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής που προΐστα­ται τμήματος, εργαστηρίου η μονάδας.»

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') προστίθεται εδάφιο ζ', ως εξής:

«ζ. Συντονίζει και ελέγχει την εκπαίδευση των ιατρών για λήψη ειδικότητας και συνυπογράφει με τον Συντονι­στή Διευθυντή ή τον μοναδικό Διευθυντή του Τμήματος, Μονάδας ή Εργαστηρίου στο οποίο οι ιατροί ασκήθηκαν για τη λήψη της ειδίκευσής τους το πιστοποιητικό άσκη­σης και απόδοσής τους.» Τα εδάφια ζ', η' και ι΄ της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αναριθμούνται αντίστοιχα σε η', ι΄ και ια΄.

7. Στο ε΄ εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθίσταται η λέξη «Διευ­θυντής» με τις λέξεις «Συντονιστής Διευθυντής».

8. Στο τέλος της περίπτωσης Θα 3 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στο Συμβούλιο Προσλήψεων Κρίσεων με ανοιχτές προ­κηρύξεις των Πανεπιστημιακών κλινικών, Μονάδων και Εργαστηρίων, συμμετέχει ο Συντονιστής Διευθυντής ια­τρός μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θ 4 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') αντικαθίσταται από έναρ­ξης ισχύος του ν. 3754/2009, ως εξής:

«4. Δύο Επιμελητές Α', ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπη­ρετούν σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση υγειονομικής περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση ειδικότητα. Οι Επι­μελητές αυτοί, καθώς και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους επιλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κα­τάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία υγειονομική περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Οι ια­τροί επιλέγονται με κλήρωση για τη συγκρότηση των Συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκη­ρύξεις. Εξέλιξή τους σε ανώτερο βαθμό δεν επηρεάζει την επιλογή τους. Ο τέταρτος και πέμπτος κριτής α­σκούν συγχρόνως χρέη εισηγητών και υποχρεούνται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της προκήρυξης. Ενστάσεις ε­πί των εισηγήσεων υποβάλλονται από τους υποψηφίους εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση των εισηγή­σεων. Οι εισηγητές εισηγούνται επί των ενστάσεων ε­ντός δεκαπέντε (15) ημερών και το Συμβούλιο συνεδριά­ζει και αποφασίζει σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εισήγησης. Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.

Οι επιλεγέντες κριτές μπορούν να παραιτηθούν μόνο για σπουδαίο λόγο και υποχρεούνται μέχρι την αντικατά­στασή τους να ασκούν τα καθήκοντά τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.»

10. Στο τέλος της περίπτωσης Θα του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα Συμβούλια προσλήψεων - κρίσεων συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τις δια­τάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζε­ται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινομένων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των συμβουλίων κρίσης, ισχύουν οι σχετικές υπ' αριθ. 39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β') και 2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β') υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' ε­φαρμογή των νόμων 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α') και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντίστοιχα.»

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θβ 4 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Δύο Διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρε­τούν σε Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση ειδικότητα.»

12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θδ 4 του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Δύο Συντονιστές Διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε νοσοκομείο της ίδιας με την κρινόμε­νη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή με την κρινόμενη θέση ειδικότητα.»

13. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Έναν ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή, που ε­κλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Δι­ευθυντή του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο. β) Έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή, που εκλέ­γεται από όλους τους έχοντες θέση Διευθυντή ιατρούς και όλους τους Διευθυντές ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ο Πρόεδρος είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμί­δας.»

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

«γ) Έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή που εκλέγεται α­πό όλους τους Διευθυντές του Νοσοκομείου, με τον α­ναπληρωτή του.»

15. Οι περιπτώσεις γ' ,δ', ε', στ' και ζ' της παραγρά­φου 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') ανα­ριθμούνται αντίστοιχα σε δ', ε', στ', ζ' και η'.

16. Η παράγραφος 24 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Συνιστώνται τα παρακάτω εκλεκτορικά σώματα για την πλήρωση των κενών θέσεων και την αξιολόγηση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.:

Α. Συμβούλιο προσλήψεων - κρίσεων με ανοικτές προ­κηρύξεις

Το Συμβούλιο προσλήψεων - κρίσεων με ανοιχτές προ­κηρύξεις αποτελείται από:

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ως Πρόεδρο, α­ναπληρούμενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Ε.ΚΑ.Β.. 2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβου­λίου του Ε.Κ.Α.Β., με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου. 3. Τον Διευθυντή των Ιατρι­κών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρ­τήματος με θέση Διευθυντή του Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β.. 4.

Δύο Μέλη επιμελητές Α' Ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των επιμελητών Α' του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β.. Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές.

Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ­γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.

Β. Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών αποτελείται από:

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ως Πρόεδρο, α­ναπληρούμενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Ε.ΚΑ.Β.. 2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβου­λίου του Ε.Κ.Α.Β., με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου. 3. Τον Διευθυντή των Ιατρι­κών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρ­τήματος με θέση Διευθυντή του Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β.. 4. Δύο Μέλη Διευθυντές Ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των Διευθυντών Ιατρών του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β.. Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του εί­ναι τριετής.

Γ. Συμβούλιο Αξιολόγησης προς εξέλιξη των ιατρών του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β.

Το Συμβούλιο είναι η Γενική Συνέλευσή του και απαρτί­ζεται από τους ειδικευμένους μόνιμους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β., από το βαθμό του αξιολογούμενου και άνω. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και είναι σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής για τον κάθε βαθμό. Επί μη απαρ­τίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδο­μάδα με νόμιμη απαρτία το 30% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής. Επί νέας ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευ­ση επαναλαμβάνεται μετά επτά ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ιατρών. Θετική θεωρείται η ατομική αξιολόγη­ση εφόσον συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Το πρώτο δεκα­πενθήμερο κάθε έτους ορίζονται από τη Συνέλευση του Τομέα, ένας (1) εισηγητής με τον αναπληρωματικό του. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και, σε πε­ρίπτωση που ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. του τμήματος. Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο. Οι εισηγητές λαμβάνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους φακέλους των ιατρών, που είναι υποψή­φιοι για αξιολόγηση. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των φακέλων οι εισηγητές καταθέτουν την εισήγησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.. Η Γραμματεία μέσα σε πέντε ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψήφι­ους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένστα­ση σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Μέσα σε δεκαπέ­ντε ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας ένστασης, απαντώνται οι ενστάσεις και σε δεκαπέντε ημέρες ο Δι­ευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρι­κής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. συγκαλεί την αντίστοιχη Συ­νέλευση. Η Συνέλευση, αφού ακούσει τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, κα­θώς και κάθε σχετική διευκρίνιση αυτών, αποφασίζει αι­τιολογημένα. Οι εισηγητές λαμβάνουν για δεύτερη φορά στο ίδιο έτος τους φακέλους των ενδιαφερόμενων ια­τρών μέχρι 31 Ιουλίου και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Δ. Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών Το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών απο­τελείται από:

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ως Πρόεδρο, α­ναπληρούμενο από έναν από τους δυο Αντιπροέδρους του Ε.ΚΑ.Β.. 2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβου­λίου του Ε.Κ.Α.Β., με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου. 3. Τον Διευθυντή των Ιατρι­κών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρ­τήματος με θέση Διευθυντή του Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β.. 4. Δύο Μέλη Συντονιστές Διευθυντές Ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρω­ματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των Συ­ντονιστών Διευθυντών του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β.. Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορί­ζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.»

17. Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων μετο­νομάζεται σε «Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης» και με­τατρέπεται από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε Νο­σοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και επόμενα του ν. 3329/ 2005 (ΦΕΚ 81 Α') χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο­νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινω­νικής Ασφάλισης, ρυθμίζονται οι αναγκαίες μεταβολές λόγω της υπαγωγής στο νέο νομοθετικό καθεστώς, ό­πως, ενδεικτικά, δημιουργία οργανισμού του Νοσοκομεί­ου, μετακίνηση του προσωπικού όλων των κλάδων, έντα­ξη του ιατρικού προσωπικού σε θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., α­ναγνώριση της προϋπηρεσίας του, μισθολογική του κα­τάταξη, προϋποθέσεις βαθμολογικής του εξέλιξης, συ­νέχιση εκκρεμών δικών, διεκδίκηση αξιώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

18. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α') επιλογή προϊστα­μένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονά­δας των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. των Δ.Υ.ΠΕ. γίνεται από τα προ­βλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') Πρωτοβάθμια Υ­πηρεσιακά Συμβούλια στην έδρα της κάθε Δ.Υ.ΠΕ., ξε­χωριστά για τους υπαλλήλους των Νοσοκομείων και για τους υπαλλήλους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώ­του του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α') τοποθέτηση όσων επι­λεγούν προϊστάμενοι Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδια­μέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου ορ­γανικής μονάδας των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. των Δ.Υ.ΠΕ. γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., που δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν υπάλλη­λος άλλου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. επιλεγεί ως προϊστάμενος Διεύ­θυνσης ή Τμήματος, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στο Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. για το οποίο έχει επιλεγεί.

19. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Δ.Υ.ΠΕ., ήτοι μό­νιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επιτρέπε­ται να μεταφέρεται ή μετατάσσεται σε εποπτευόμενα α­πό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. ή στις Περιφέρειες, και αναλόγως των υπηρε­σιακών αναγκών και των αιτημάτων του προσωπικού, χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Οι υπηρετούντες στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.) δικηγόροι, οι οποίοι είχαν διοριστεί στα καταργηθέντα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), θεωρούνται ότι νόμιμα υπηρετούν σε αυτές. Οι αποδοχές και κάθε χρηματικό ποσό που τους κατα­βλήθηκε από τις 3.5.2005 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν αναζητούνται.

20. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') οι λέξεις «ενός έτους» α­ντικαθίστανται με τις λέξεις «δύο έτη». Στο τέλος της παραγράφου 10 προστίθεται εδάφιο:

«Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι στη Δ.Υ.ΠΕ. παραμένουν, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, στις θέσεις στις οποίες έχουν αποσπασθεί ανεξάρτητα με το νομικό πλαίσιο με το ο­ποίο έχει διενεργηθεί η απόσπασή τους.»

21. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α') μετά τις λέξεις «τριών (3) μηνών» προστί­θεται η φράση «που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος». Στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ομοίως οι Διοικητές των Υ.ΠΕ. μπορούν με κοινές α­ποφάσεις τους να μετακινούν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών τους ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νο­σηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και των Υγειονομικών Περιφερειών τους για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος.»

22. Το στοιχείο β' της υποπαραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007, α­ντικαθίσταται ως εξής:

«β) τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαί­ου, που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσε­ως της Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τη Γ΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, έχει έδρα τον Πει­ραιά και ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειο­νομικών Περιφερειών Γ' Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Α' Νοτίου Αιγαίου και Β' Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του Γε­νικού Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας και του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας».

23. Η παράγραφος 20 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«20. Για τη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α').»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΗ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 9

Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε κάθε Νοσοκομείο συνιστάται «Γραφείο Υποστή­ριξης Πολίτη» το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υπο­στήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και πα­ραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Κάθε έτος συντάσσεται με επιμέλεια του Γραφείου Υ­ποστήριξης Πολίτη έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κά­θε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαι­ωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Πέραν της λειτουργίας του τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, το Γραφείο Υποστήρι­ξης Πολίτη εξυπηρετεί το κοινό και στο πλαίσιο της λει­τουργίας του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου. Επίσης συνδέεται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατι­κών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέ­ρες εφημερίας.

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε νοσοκομεία με οργανικές κλί­νες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόε­δρο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Νο­σοκομείου συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολού­θησης της λειτουργίας του γραφείου που αποτελείται α­πό τον Αναπληρωτή Διοικητή ή Αντιπρόεδρο, κατά τα α­νωτέρω, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, συ­νεργασίας με το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 10

Συμβούλια Διαβούλευσης Διαφάνειας και Λογοδοσίας -Περιφερειακά Συμβούλια Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

1. Θεσπίζεται σε κάθε δήμο «Συμβούλιο Διαβούλευ­σης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ευθύνη του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις. Συμ­μετέχουν σε αυτό οι Βουλευτές του νομού και από ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομεια­κών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), της Πανελλήνιας Ο­μοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλι­στικής οργάνωσης του νοσηλευτικού κλάδου, του Ιατρι­κού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Οδο­ντιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά­δας (Ε.Ν.Ε.), του Δικηγορικού Συλλόγου, της Διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Εκκλησίας, ενώσεων ασθενών, καθώς και οικονομικών, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που αντιστοιχούν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

Σκοπός του «Συμβουλίου Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι η ανάδειξη των θεμάτων περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην περιοχή αρμοδιότητας του δήμου, η παρακολούθηση της λειτουργίας των υπη­ρεσιών, των δράσεων, των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους.

2. Θεσπίζεται σε κάθε Περιφέρεια «Συμβούλιο Προ­γραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις με πρωτοβουλία αυτού ή του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συμμετέχουν σε αυτό οι Βουλευτές και οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας και από ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), της Διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νο­σοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοσηλευτικού κλάδου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Περιφερεια­κού Παραρτήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας που ορί­ζονται από την Περιφέρεια, της Ιατρικής Σχολής του Πα­νεπιστημίου εάν υπάρχει στα όρια της χωρικής αρμοδιό­τητας της Περιφέρειας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Α­τόμων με Αναπηρία, καθώς και οικονομικών, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που αντιστοιχούν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Σκοπός του «Συμβουλίου Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι η ετήσια ενημέρωση του υγειονομικού χάρτη υγείας και πρόνοιας της Περι­φέρειας, η αξιολόγηση, ο απολογισμός και ο προγραμ­ματισμός ανάπτυξης δομών και δράσεων στους τομείς αυτούς.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότε­ρα θέματα συγκρότησης, συμμετοχής, οργάνωσης και λειτουργίας των «Συμβουλίων Διαβούλευσης, Διαφάνει­ας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», καθώς και των «Συμβουλίων Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταθέτει και παρουσιάζει κάθε έτος στη Βουλή έκθεση για την Υγεία και Πρόνοια σε επίπεδο Επικράτειας, με βάση τα συμπεράσματα της Διαβούλευσης.

Άρθρο 11

Μητρώο Εθελοντών Υγείας -Κοινωνικής φροντίδας

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παρόντος νόμου:

α) «Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγγεγραμμένο στο μητρώο εθελοντών φυσικό πρό­σωπο που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας -κοινωνικής φροντίδας.

β) «Εθελοντική ομάδα υγείας - κοινωνικής φροντί­δας» είναι η ένωση φυσικών προσώπων που συνιστάται με σκοπό την παροχή εθελοντικής προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο μητρώο εθελοντών. Εθελοντι­κές ομάδες μπορεί να συνιστώνται και από νομικά πρό­σωπα με απόφαση της διοίκησής τους.

γ) «Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας εκτά­κτων καταστάσεων» είναι ο πιστοποιημένος εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας που έχει δηλώσει την πρόθεσή του για συμμετοχή σε ομάδες, που συγκροτού­νται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

δ) «Συντονιστής φορέας» είναι το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομι­κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εγκρίνει, παρακολου­θεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

ε) «Πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας- κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντών από το συντονιστή φορέα.

στ) «Μητρώο εθελοντών - εθελοντικών ομάδων» είναι το μητρώο που τηρείται σε τοπικό, περιφερειακό και ε­θνικό επίπεδο και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών εθελοντών υγείας -κοινωνικής φροντίδας.

ζ) «Χορηγοί ή δωρητές εθελοντικών προγραμμάτων υ­γείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προτείνουν και επιχορη­γούν εθελοντικά προγράμματα υγείας - κοινωνικής φρο­ντίδας ή επιχορηγούν την υλοποίηση και την ανάπτυξη υφιστάμενων προγραμμάτων.

Άρθρο 12

Πεδίο εφαρμογής - Εθελοντές και Εθελοντικές Ομάδες Υγείας - Κοινωνικής φροντίδας

1. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 εφαρμόζονται σε κάθε πρόγραμμα εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντί­δας που εγκρίνεται από τους συντονιστές φορείς. Το α­ντικείμενο των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγεί­ας - κοινωνικής φροντίδας μπορεί να είναι ενδεικτικά:

α) φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωμένων

β) διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατό­μων με αναπηρία

γ) διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις υπη­ρεσίες Υγείας - Πρόνοιας

δ) δημιουργική απασχόληση παιδιών - ψυχαγωγία α­σθενών

ε) εκδηλώσεις για υποστήριξη μονάδων Υγείας - Πρό­νοιας

στ) κινητές μονάδες πρόληψης

ζ) ενημερωτικές εκστρατείες - εκστρατείες διενέρ­γειας προληπτικών ελέγχων

η) διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικα­σίες

θ) παροχή - διανομή συσσιτίου

ι) συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης.

2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού για τους εθελοντές δεν εφαρμόζονται:

α) για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών σε προσωπικό των φορέων όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες ρυθμίσεις για τη λειτουργία τους,

β) σε προγράμματα που δεν έχουν αξιολογηθεί σύμ­φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

γ) σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τρίτων όπου ο συντονιστής φορέας δεν εί­ναι εταίρος.

3. Προγράμματα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνι­κής φροντίδας υλοποιούνται εντός της περιφέρειας αρ­μοδιότητας του Συντονιστή φορέα. Το πρόγραμμα μπο­ρεί να αφορά δράσεις εντός της μονάδας υγείας ή πρό­νοιας, αλλά και εκτός αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περί­πτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για το είδος των προγραμμάτων, τα προτείνοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τους όρους εγ­γραφής στο Μητρώο Εθελοντών, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου, τους όρους συμμετοχής των εθελοντών στα προγράμματα, τις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθη­σης και αξιολόγησης εθελοντικών προγραμμάτων, εκπαί­δευσης εθελοντών, τα κίνητρα ή τις παροχές προς τους εθελοντές, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται οι όροι συμμετοχής ανηλί­κων και ομάδων μαθητών σε προγράμματα δράσης εθε­λοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

5. Οι εθελοντές υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε εθελοντικά προ­γράμματα.

6. Κατά την εγγραφή τους οι εθελοντές υγείας - κοι­νωνικής φροντίδας μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή σε ομάδες εθελοντών που συγκρο­τούνται σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

7. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οργανώνει δράσεις εκπαίδευσης για τους εθελοντές με­τά τις οποίες αποκτούν πιστοποίηση εθελοντή υγείας και κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθ­μίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και πι­στοποίησης των εθελοντών υγείας και κοινωνικής φρο­ντίδας εκτάκτων αναγκών. Οι πιστοποιημένοι εθελοντές καταγράφονται σε ξεχωριστό μητρώο που τηρείται στη μονάδα και κοινοποιείται στην αρμόδια Υγειονομική Πε­ριφέρεια και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ

Άρθρο 13

Ενοποίηση Δημοσίων Φορέων Πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να μεταβάλλεται ο σκοπός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουρ­γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία, την περιουσιακή κατάστα­ση των φορέων, ζητήματα εκκρεμών δικών χωρίς να θί­γονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για τα κληροδοτήματα.

2. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, συγχωνεύονται υποχρεωτικά τα νομικά πρόσωπα δημο­σίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα υπό την προϋπόθε­ση ότι λειτουργούν στην ίδια Περιφέρεια και έχουν κοινό αντικείμενο εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρ­θρο 2 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α'): α) Οικογένεια, Παι­δί και Νεότητα, β) Ηλικιωμένοι, γ) Άτομα με Αναπηρίες και δ) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες και Ομάδες που τελούν σε Κατάσταση Έκτατης Ανάγκης. Σε κάθε Περι­φέρεια λειτουργεί έως ένας φορέας ανά τομέα, ενώ πα­ραρτήματα των φορέων αυτών είναι δυνατόν να λει­τουργούν ανά νομό, ανάλογα με τις ανάγκες. Ως παράρ­τημα, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρείται η μονά­δα που υπάγεται διοικητικά στο φορέα και παρέχει υπη­ρεσίες προνοιακού χαρακτήρα σε επίπεδο νομού.

Άρθρο 14

Επιχορήγηση των Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Στη ρύθμιση υπάγονται μέχρι 31.12.2011 και όσοι φορείς έχουν προβεί ή θα προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξή τους στο Μητρώο των Πιστο­ποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φρο­ντίδας εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών μετά την πρόσκληση υποβολής κατάθεσης δικαιολογητικών σύμ­φωνα με τα προβλεπόμενα στην κ.υ.α. αρ. Γ.Π.9287/ 2001 (ΦΕΚ 1268 Β'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τους φορείς που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση έ­νταξης μετά την 31.3.2005, η αίτηση θεωρείται εμπρόθε­σμη.»

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

1. Στο άρθρο 6 του ν. 3106/2003 προστίθεται παράγρα­φος 2Α ως εξής:

«2. Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης μπορεί να ανατίθενται στο Ε.Κ.Κ.Α. αρμοδιότητες συναφείς με το σκοπό του, ιδίως από κα­ταργούμενους φορείς ή για νέες δράσεις κοινωνικής φροντίδας.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 τί­θεται ως εξής: «Το Ε.Κ.Κ.Α. διοικείται από επταμελές δι­οικητικό συμβούλιο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) τέσσερις επιστήμονες με εξειδί­κευση ή εμπειρία σε τομείς της κοινωνικής φροντίδας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, β) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα­ζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), που προτείνεται από το Δ.Σ. αυτής, γ) έναν εκλεγμένο εκ­πρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.Κ.Κ.Α., δ) έναν εκπρό­σωπο της ΕΣΑμεΑ.»

3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003, όπως έχει συμπληρωθεί από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3172/2003 και του άρθρου 2 του ν. 3209/2003 προ­στίθενται τα εξής εδάφια: «Το Υπουργείο Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης υπεισέρχεται ως ειδικός διάδο­χος στα δικαιώματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του κα­ταργούμενου με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003 Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φρο­ντίδας (που είχε προέλθει από τη συνένωση Π.Ι.Κ.Π.Α. και Ε.Ο.Π.), συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων, η οποία επιβάλ­λεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξεως Υπουργι­κού Συμβουλίου 1108 της 21ης Δεκεμβρίου 1948 (ΦΕΚ 322 Α'), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2Α'). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικό­τερα θέματα για την είσπραξη, διάθεση και κατανομή των πόρων αυτών.»

Άρθρο 16

Ρυθμίσεις για θέματα πρόνοιας

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρ­θρου 7 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α') προστίθεται εδά­φιο ως εξής:

«Η χορήγηση του επιδόματος κίνησης επεκτείνεται και σε άτομα με ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.»

2. Στο άρθρο 4 του ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α') προστί­θεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Η 30ή Απριλίου κάθε χρόνου ορίζεται ως ημέρα κατά της σωματικής τιμωρίας ανηλίκων.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ­θρου 7 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στη σχεδίαση και οργάνωση των δράσεων και εκδη­λώσεων αυτών συμμετέχει και η Ομοσπονδία Πολυμε­λών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α') οι λέξεις «από τετραμελή επιτροπή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «από πενταμε­λή επιτροπή».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α') προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

«ε. ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), ο ο­ποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.»

6. Τροποποιείται το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α') ως εξής: «[...] και υπό τον όρο ότι θα παρέχεται από αυτούς αδαπάνως φιλοξενία σε παιδία απόρων ή πολυτέκνων οικογενειών ή τρίτεκνων οικογενειών, που υποδεικνύονται και καθο­ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης και σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της δυναμικότητάς του.»

7. α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβα­ση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συ­νοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ' όψιν των περιορισμών που τίθενται με την υπ' αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1384 Β΄/3.8.2007), η ο­ποία συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ' αριθμό Α1β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526 Β΄/ 24.9.1983).

γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων.

δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύ­λος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με α­ναπηρίες.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών, Απο­κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλου συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των σκύ­λων βοηθείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

Άρθρο 17

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Διεύθυνση Εξαρτήσεων. Η διεύθυνση αυτή διαρθρώ­νεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Α' «Εξαρτησιογόνων Ουσιών», β) Τμήμα Β' «Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολι­σμού - Κατάχρησης Ουσιών» και γ) Τμήμα Γ' «Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων - Εθισμού».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3730/2008 η φράση «ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ» αντικαθίσταται από τη φράση «ασκείται από τη Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διευθύνσεως Δημόσιας Υγείας».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«ζ) Η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσω­τερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του πε­ριπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'). Στους ε­σωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινη­ματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δι­καστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο­ντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά κατα­λύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, η) Απαγο­ρεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊό­ντων καπνού στους κινηματογράφους.»

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 διαγράφονται οι φράσεις «εξαιρουμέ­νων των χώρων που ειδικά θα προβλεφθούν για τους κα­πνιστές από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ή όργα­νο, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με απόφα­ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου».

5. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 προστίθενται τα εξής: «σε πε­ρίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμο­γή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συ­ρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.»

6. Στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008 προστίθεται παράγρα­φος ως ακολούθως:

«Η απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.9.2010. Εξαιρούνται τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης, άνω των 300 τ.μ., με ζωντανή μουσική, για τα οποία η απαγό­ρευση του καπνίσματος ισχύει από 1.6.2011. Με απόφα­ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμόρφωσης των καζίνο και των κέντρων αυτών για τη μεταβατική πε­ρίοδο.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008 α­ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης αρμόδια για θέματα καπνού και αλκοόλ είναι η Δι­εύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.»

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, οι λέξεις «Η Ειδική Υπηρεσία» αντικαθίστανται με τις λέ­ξεις «Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων».

9. Μετά την περίπτωση η' της παραγράφου 2 του άρ­θρου 5 του ν. 3730/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος υποχρεούνται να υπο­βάλουν εξαμηνιαίες αναφορές και στατιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δη­μόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυ­τά συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, μετά τη λέξη «αλκοόλ» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου». Στο τελευταίο εδάφιο της πα­ραγράφου 3 οι λέξεις «κατόπιν αιτήσεως» αντικαθίστα­νται με τις λέξεις «κατόπιν αιτήματος». Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση: «Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευ­θύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σεων, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρ­χές στην περιοχή ευθύνης τους.»

11. Το άρθρο 6 του ν. 3730/2008 αντικαθίσταται ως α­κολούθως:

«1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημέ­νες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.

2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα κα­πνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστι­μο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτρο­πή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέ­χεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επι­βάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χι­λιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρ­τη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουρ­γίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανα­καλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.

4. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάτα­ξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμ­βάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστί­μου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χο­ρήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.

5. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Πέραν των ανωτέ­ρω, κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους διατηρούνται.

6. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζο­νται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω προστίμων, το ύψος των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύ­ψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προ­στίμων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Κύρωση Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΠΙΔΑ-Συλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.4.2010 τρο­ποποιητική Σύμβαση Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ -Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνι­κού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία» (Παράρτημα), με την οποία τροποποιείται η από 27.3.2007 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλομένων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α΄).

2. Η παράγραφος Ενα (1) του Άρθρου Πρώτου του άρ­θρου 2 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α') τίθεται ως ακο­λούθως:

«1. Ο Δωρητής ανέλαβε την υποχρέωση υπό τους ό­ρους που ορίσθηκαν στην τροποποιούμενη από 27.3.2007 Σύμβαση να κατασκευάσει και να εξοπλίσει ξενοδοχειακά, με δικές του δαπάνες, μία Ογκολογική Μονάδα Παίδων, δυναμικότητας 107 κλινών, εκτεινόμενη σε πέντε κτήρια, με συνολικό μεικτό εμβαδόν 14.911 τ.μ. περίπου, η οποία θα περιλαμβάνει, εκτός των κλινών νοσηλείας και μεταμόσχευσης μυελού των οστών, εξω­τερικά ιατρεία, εργαστήρια, σχολείο, αμφιθέατρο και χώ­ρους ψυχολογικής υποστήριξης των νοσηλευόμενων παιδιών και των γονέων τους και θα ονομάζεται «Ογκο­λογική Μονάδα Παίδων ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ». Στην Ογκολογική Μονάδα και στα κτήρια αυ­τής θα ενταχθούν διοικητικά και θα στεγασθούν υφιστά­μενα Ογκολογικά και Ογκολογικά/Αιματολογικά Τμήμα­τα, Μονάδες και Υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Τα κτήρια της Ογκολογικής Μονάδας θα συνδέονται με εναέριο διάδρομο με το κτήριο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Α­ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δια μέσου αυτού και με το Νοσοκομείο Παίδων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

3. Η παράγραφος Έξι (6) του Άρθρου Πρώτου του άρ­θρου 2 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α') τίθεται ως ακο­λούθως:

«6. Η Ογκολογική Μονάδα Παίδων θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά πάσχοντα από κακοή­θεις νεοπλασίες και κακοήθεις αιματοπάθειες, θα διαθέ­τει χώρους αφιερωμένους στην έρευνα για τη θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων και θα εφαρμόζει νέες μεθό­δους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περί­θαλψης. Περαιτέρω, θα παρέχει ψυχολογική και ηθική υ­ποστήριξη στα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειές τους με ευθύνη, φροντίδα και επιμέλεια του Δωρητή.»

4. Το Αρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α') αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγρα­φος 2 ως εξής:

«2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαμ­βάνει την υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα ο­ποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρο­νομιές, κληροδοσίες, συνδρομές και ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση μέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλι­σμού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκα­τομμυρίων επτακοσίων ογδοντατεσσάρων χιλιάδων εκα­τόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ προκειμένου να αποκτη­θούν επ' ονόματι του Νοσοκομείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα μηχανήματα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)

Α1Α1Α

Ψυγείο αίματος 4
C

8

IHB125/HELMER

5.000 * 8=40.000

Α1Α2Α

Ψυκτικός θάλαμος

1

THERMO ELECTRON

6.000*1=6.000      

Α1Ε1Ε

Εστία παρασκευής ισοτόπων για την γ-κάμερα

1

Veenstra Tema VonGahlen Anadelta

80.000*1=80.000

Ε1Α13Ε

Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων (LIS)

5

COMPUTER CONTROL SYSTEMS

10.000*5=50.000

Ε1Μ1Μ

Καταψύκτης μοσχευμάτων με δοχείο υγρού αζώτου

1

Cryo Plus 3 + recorder kit + printer + Canister 230 liters THERMO
ELECTRON

15.000*1=15.000

Κ1Α4Κ

Σύστημα κρυοβιολογίας

1

AIR LIQUIDE

18.000*1=18.000

Κ1Α5Κ

Ακτινοβολητής αίματος

1

GAMMACELL 3000 BEST THERATRONICS

250.000*1=250.000

Κ3Β4Γ

Ψυγείο πλάσματος -30 C

4

iPF 125-8/ HELMER

10.000*4=40.000

Ν9Δ1Α

Αυτόματος απινιδωτής

10

ZOLL

3.200*10=32.000

Ν9Ι1Α

Μικροσκόπιο

5

CARL ZEISS

5.000*5=25.000

Ν9Ι2Α

Αντλία έγχυσης

176

ALARIS / B. BRAUN/BAXTER

1.200*176=211.200

Ν9Ι3Α

Σύριγγα έγχυσης

142

B. BRAUN/ BAXTER/ GRASEBY

1.200*142=170.400

Ν9Ι4Α

Μόνιτορ 4 παραμέτρων φορητό με τηλεμετρία

50

NIHON KOHDEN/ SPACELABS/ GE HEALTHCARE/ MAQUET

12.000*50=600.000

Ν9Ι5Α

Διαγνωστικό σετ ωτοσκοπίου

25

HEINE

200*25=5.000

Ν9Ι7Α

Τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα

4

SIEMENS/ PHILIPS/ GE HEALTHCARE

30.000*4=120.000

Ν9Ι8Α

Φορητός υπέρηχος

4

SONOSITE/ PHLIPS/ SIEMENS/ GE HEALTHCARE

18.000*4=72.000

Ν9Ι9Α

Αναισθησιολόγικό μηχάνημα

14

DATEX OHMEDA/ DRAEGER

30.000*14=420.000

Ν9Ι11Α

Αναπνευστήρας

5

MAQUET/ VYASSIS

17.000*5=85.000

Ν9Ι12Α

Σύστημα υπερήχων.

2

PHLIPS/TOSHIBA/ SIEMENS/ GE HEALTHCARE

80.000*2=160.000

Ν9Κ9Α

Καρέκλα χορήγησης ραδιοφαρμάκου

3

BIODEX

1.500*3=4.500

Ν9Ν1Β

Πιεσόμετρο τροχήλατο

73

DYNAMAP/ GE HEALTHCARE

2.300*73=167.900

Ν9Χ1Γ

Ποδιά ακτινοπροστασίας

2

Dr. GOOS

600*2=1.200

Ν9Χ2Β

Εγχυτής σκιαγραφικού μέσου

1

MEDRAD

25.000*1=25.000

Ν9Χ2Γ

Κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας

2

Dr. GOOS

200*2=400

Ν9Χ3Β

Εγχυτής ραδιοφαρμάκου

1

MEDRAD

40.000*1=40.000

Ρ1Χ1Α

Ειδικός κατανεμητής δόσεων για το PET

1

VonGahlen Tenia Lemax Anadelta

42.000*1=42.000

P1X2B

Όργανο μέτρησης ραδιοφαρμάκων ( dose calibrator)

1

Capintec PTW Veenstra Anadelta

9.000*1=9.000

P1X3B

Φορητό όργανο
ελέγχου επιφανειακής ραδιορύπανσης

1

ROTEM THERMO FLUKE Anadelta

1.800*1=1.800

Ρ1Χ4Β

Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας χώρου

1

ROTEM THERMO FLUKE Anadelta

1.400*1=1.400

Ρ1Χ5Β

Θήκες συριγγών (Syringe shield)

 

CAPINTEC Veenstra Tema VonGahlen Anadelta

2.330

Ρ1Χ5Γ

Θήκες συριγγών για PET

 

CAPINTEC Veenstra Tema VonGahlen Anadelta

4.750

Ρ1Χ6Β

Δοσίμετρο άμεσης ανάγνωσης

1

ROTEM THERMO Anadelta

1.800*1=1.800

Ρ1Χ7Β

Σύστημα μέτρησης πρόσληψης ιωδίου

1

CAPTUS 600 CAPINTEC

17.000*1=17.000

Ρ1Χ8Β

Σύστημα μέτρησης Υ- ακτινοβολίας

1

ALMO 3/ MED
Nuclear -Medizintechnik, Dresden Gmbh Veenstra Anadelta

7.000*1=7.000

Ρ1Χ9Β

Λαβίδες χειρισμού φιαλιδίων ραδιοϊσοτόπων

2

Veenstra Tema VonGahlen Capintec Anadelta

200*2=400

Ρ1Χ10Β

Κάδος θωρακισμένος

2

CRS TEMA

1.500*2=3.000

Ρ1Χ11Β

Κάδος αιχμηρών αντικειμένων PET

1

CAPINTEC

1.500*1=1.500

Ρ1Χ12Β

Κρύπτες ραδιοφαρμάκων

8

 

6.250*8=50.000

Ρ1Χ13Β

Μετρητής Ακτινοβολίας
Φορητός με θάλαμο
ιονισμού

1

ROTEM FLUKE THERMO Anadelta

3.600*1=3.600

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.784.180

  Άρθρο 19

Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα «Κεντρική Αρχή Διακρατι­κών Υιοθεσιών», που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Αποστολή του Τμήματος είναι η ε­πίτευξη των στόχων της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29.5.1993 και κυρώθηκε με το ν. 3765/2009 (ΦΕΚ 101 Α').

2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος καθορί­ζονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Άρθρου Πρώτου του ν. 3765/2009 (ΦΕΚ 101 Α').

3. Το Αυτοτελές Τμήμα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» στελεχώνεται από υπηρετούντες υπαλλή­λους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης των κλάδων:

α) Έναν (1) ΠΕ Διοικητικού β) Έναν (1) ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων γ) Έναν (1) ΠΕ Στατιστικής δ) Έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγων ε) Ένα (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας στ) Έναν (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού η) Δύο (2) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας θ) Ένα (1) ΤΕ Διοικητικού.

Συνιστάται μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυ­τού κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης Προϊστάμενος του Τμήματος «Κεντρι­κή Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών», ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Π Ε των παραπάνω κλάδων.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας μπο­ρεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες (όπως νομικούς και κοινωνι­κούς επιστήμονες) και στελέχη του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και από ι­διώτες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') για την υποβοήθηση του Αυ­τοτελούς Τμήματος «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθε­σιών» και τη μελέτη ειδικών θεμάτων ή προβλημάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 20

1. Στη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α') με την οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη­καν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν .2190/1994 και ειδικότερα στην περίπτωση ιστ' της παραγράφου 2 προστίθεται μετά τη λέξη «(ΟΚΑΝΑ)» η φράση «καθώς και το προσωπικό των μονάδων απεξάρ­τησης» και το τελευταίο εδάφιο επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «.. καθώς και κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην τοξικομανείς, καθώς και πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β.»

2. Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παρα­γράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α') τίθεται ως εξής:

«α) υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου για προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτό καθο­ρίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α'), της Νοσηλευτικής Υπηρε­σίας και λοιπό θεραπευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβα­νομένων και αποθεραπευμένων πρώην τοξικομανών.»

3. Εάν προϊστάμενος σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) α­παλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, με εξαίρεση την πε­ρίπτωση που η απαλλαγή έγινε μετά από αίτησή του, στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως προϊσταμέ­νου οργανικής μονάδας για μια τριετία, που άρχεται από την επόμενη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του.

4. Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α') από την έναρξη ι­σχύος του παρόντος και καταβάλλεται η διαφορά από την αφαίρεση του επιδόματος του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α'). Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των Δ.Υ.Π.Ε.. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 24.12.2007 έως 31.7.2008 δεν αναζητούνται.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α') καταργείται από τότε που ίσχυσε κατά το μέρος που αφορά στις αποσπάσεις του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπι­κού που υπηρετεί σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουρ­γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α') και τη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α') και το άρθρο 74 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'). Οι ανα­κληθείσες αποφάσεις απόσπασης του εν λόγω προσωπι­κού επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του πα­ρόντος μετά από αίτηση των αιτούντων την απόσπαση κατά τις ως άνω διατάξεις και εκδίδονται προς τούτο οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις.

Άρθρο 21

Διατάξεις για την Ψυχική Υγεία

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέ­ντρα, Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, δύνανται να λειτουργούν τμήματα βραχείας ή μέσης διάρκειας νοσηλείας δυναμι­κότητας έως 12 κλίνες, καθώς και Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση.»

Άρθρο 22

Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

1. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 προστίθεται αρίθμηση «1». Το άρθρο 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α') τροποποιείται ως εξής:

1) Στον τίτλο προστίθεται η φράση «ή με τμηματική ε­ξόφληση».

2) Στην παράγραφο 1 η λέξη «ΠΕ.Σ.Υ.», όπου αναφέ­ρεται, αντικαθίσταται με τις λέξεις «Υγειονομική Περι­φέρεια» . Οι λέξεις «και αναλωσίμων» αντικαθίστανται α­πό τις λέξεις «και υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και αναβάθμισης». Η φράση «η προσφερόμενη τιμή (...) σύμβασης» αντικαθίσταται από τη φράση «στην προσφε­ρόμενη από τους προμηθευτές τιμή μονάδας περιλαμβά­νεται το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών που ζητούνται στη διακήρυξη». Στη φράση «ειδικότερα (...) υποχρεωτι­κά» προστίθενται οι λέξεις «δύναται να». Η λέξη «υπο­χρεωτικά» διαγράφεται.

3) Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2955/2001, προστί­θεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Η αγορά των μηχανημάτων και υπηρεσιών της πα­ραγράφου 1 μπορεί να πραγματοποιείται και με τη μέθο­δο της τμηματικής εξόφλησης του προμηθευτή σε δό­σεις, ισόποσες ή μη, κατανεμημένες εντός του συμβατι­κού χρονικού διαστήματος.»

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, οι διαδικασίες δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δύνανται να διενεργούνται και από τους φορείς του άρθρου 9 του πα­ρόντος, εφόσον ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης εγκρίνει το αίτημα του φορέα, ύστερα από θετική εισήγηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.»

Άρθρο 23

Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

1. Η πενταμελής Επιτροπή του εδαφίου α' της παρα­γράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347 Α') και η Ειδική Επταμελής Επιτροπή του άρθρου 1.1.4.2. του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (υπ. απ. 1014 (ΦΟΡ)94, ΦΕΚ 216 Β /6.3.2001) συγχωνεύονται και συνι­στάται «Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών», η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υ­πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από εννέα (9) μέλη, με τους αναπληρωτές τους και έχει έδρα στην Αθήνα. Η Επιτροπή εντάσσεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποτελείται από:

1) Έναν Καθηγητή ή Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Α­κτινοδιαγνωστικής ή Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθερα­πείας, ως Πρόεδρο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

2) Έναν Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη, εκπρόσωπο επιστη­μονικής Ακτινολογικής εταιρίας.

3) Έναν Πυρηνικό Ιατρό εκπρόσωπο της επιστημονικής εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας, με τον ανα­πληρωτή του.

4) Έναν Ιατρό Ακτινοθεραπευτή εκπρόσωπο της Εται­ρίας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

5) Έναν Ακτινοφυσικό Ιατρικής εκπρόσωπο της Ένω­σης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας.

6) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομι­κής Ενέργειας.

7) Έναν εκπρόσωπο του Κ.Ε.Σ.Υ..

8) Έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Τε­χνολόγων Ακτινολόγων και Χειριστών Εμφανιστών και

9) Έναν εκπρόσωπο των αρμόδιων υπηρεσιών του Υ­πουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανα­νεώνεται. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς ή εμπειρογνώμονες.

3. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκει:

α) Η έγκριση των νέων ιατρικών πρακτικών που συνε­πάγονται έκθεση σε ακτινοβολίες, καθώς και η αναθεώ­ρηση των υπαρχουσών ιατρικών πρακτικών.

β) Η έγκριση για τη χρησιμοποίηση ανοικτών ή κλει­στών πηγών σε ανθρώπους για βιοϊατρική και ιατρική έ­ρευνα.

γ) Η θέσπιση κριτηρίων παραπομπής ασθενών για ια­τρικές και ιατρονομικές εκθέσεις.

δ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και η έγκριση από αυτήν των πρωτοκόλλων για εξετάσεις ασθενών με ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

ε) Η έγκριση ειδικών αδειών σκοπιμότητας για την ε­γκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

στ) Άλλα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανο­νισμό Ακτινοπροστασίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα και η διαδικασία χορήγησης των αδειών της πε­ρίπτωσης ε' της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Εκκρεμείς αιτήσεις στις συγχωνευόμενες Επιτρο­πές εξετάζονται από τη νεοσυσταθείσα «Ειδική Εννεαμελή Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινο­βολιών.»

Άρθρο 24

Ρυθμίσεις για το επάγγελμα των Οδοντοτεχνιτών και των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άσκηση επαγγέλμα­τος οδοντοτεχνίτη και βοηθού οδοντοτεχνίτη».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 α­ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη χο­ρηγείται σε: α) έλληνες υπηκόους, β) σε ομογενείς, γ) σε πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) σε πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δια­θέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πι­στοποιητικό αμοιβαιότητας και γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εφόσον έχουν πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο πτυχίο εκπαι­δευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδι­κότητας οδοντοτεχνίτη.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδο­ντοτεχνίτη στους πτυχιούχους δευτεροβάθμιας επαγ­γελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι αποφοίτησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, απαιτείται το πτυχίο και επιπλέον:».

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 μετά τις λέξεις «αποτελείται από» προ­στίθενται οι λέξεις «τα κάτωθι μέλη και τα αντίστοιχα α­ναπληρωματικά μέλη:». Η υποπερίπτωση ββ' του εδαφί­ου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: «τον Προϊ­στάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης με αναπληρωματικό μέλος τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης».

5. Στο άρθρο 1 του ν. 1666/1986 προστίθεται παράγρα­φος 6, ως εξής:

«6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού οδοντοτε­χνίτη χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης σε: α) έλληνες υπηκόους, β) ομογε­νείς της αλλοδαπής, γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης, δ) πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊ­κής Ένωσης, που διαθέτουν άδεια παραμονής και εργα­σίας, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας και γνωρίζουν επαρ­κώς την ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι πτυχιούχοι των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιμου πτυχίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας βοηθού οδο­ντοτεχνίτη, που αποφοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού οδοντοτεχνίτη δύνανται να λάβουν και οι υπο­ψήφιοι της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που δεν πέτυχαν στις εξετάσεις.»

6. Στο άρθρο 2 του ν. 1666/1986 προστίθεται παράγρα­φος 8, ως εξής:

«8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης και άλλων συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα καθήκοντα των βοηθών οδοντοτεχνιτών.»

Άρθρο 25

Ειδίκευση υπεράριθμων ιατρών - Τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ -Προϋπηρεσία ιατρών - Γενικοί Ιατροί -Ιατροί Δημόσιας Υγείας

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και ύ­στερα από αιτιολογημένη πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ. δύνανται να προσλαμβάνονται ως υπεράριθμοι για την άσκησή τους στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο ή κλινική της ε­πιλογής τους οι ιατροί που υπέστησαν, κατά την εκτέλε­ση των καθηκόντων τους, βαριά σωματική βλάβη ή ανα­πηρία, που οφείλεται σε τρομοκρατική ή άλλη εγκλημα­τική ενέργεια.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εμπί­πτουν και οι ιατροί και οδοντίατροι που πάσχουν από κα­κοήθη νεοπλασματική νόσο και σκλήρυνση κατά πλάκας, με κλινική συμπτωματολογία.

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ 'της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της με αριθ. οικ 2/7029/0094/8.2.2005 κοινής α­πόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 213 Β') προ­στίθεται η φράση «και οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία».

4. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της με αριθμ. οικ. 2/7029/0094/8.2.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο­μικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθε­ται η φράση «και οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία».

5. Ο χρόνος εργασίας του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» υπο­λογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διορισμού και την εξέλιξή του σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.. Ο χρόνος εργασίας ιατρών σε νοσοκομεία του Ι.Κ.Α. προσμετράται ως προϋπηρεσία στην περαιτέρω εξέλιξή τους στο Ε.Σ.Υ..

6. Ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου, ασκούν το ιατρικό επάγγελμα επί είκοσι (20) έτη α­πό την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης της ιατρι­κής και υπηρετούν σε νησιωτικά ή σε ορεινά και δυσπρό­σιτα ιατρεία με σύμβαση με το Δημόσιο δύνανται με αί­τησή τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να αποκτήσουν τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής μετά από εξε­τάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία των εξετάσε­ων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

7. α. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α') προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προ­σόντων διορισμού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., όπως προβλέπονται στην παρά­γραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α') που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ε­ντεύθεν στην Κεντρική Υπηρεσία, σε εποπτευόμενους φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και σε άλλα Υπουργεία και εποπτευόμενους από αυτά φορείς και οργανισμούς, επιτρέπεται να μεταταχθούν στον κλάδο ιατρών Δημό­σιας Υγείας Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ­γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διαδικα­σία της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005.»

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005, που προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α') μετά τη λέξη Δ.Υ.ΠΕ. προστί­θεται η φράση «όπως και μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρε­τούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα με εκ­παιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγρα­φο 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3252/2004.»

8. Προκειμένου περί ειδικοτήτων για τη λήψη των ο­ποίων απαιτούνται περισσότερα από δύο στάδια ειδίκευ­σης, επιτρέπεται μετά την τοποθέτηση στο πρώτο στά­διο η υποβολή μιας αίτησης για καθένα από τα επόμενα στάδια ειδίκευσης. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι ιατροί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν διοριστεί στο πρώτο στάδιο και αναμένουν διορισμό στο δεύτερο, καθώς και όσοι έχουν διοριστεί στο δεύτερο στάδιο και αναμένουν διορισμό στο τρίτο, με κριτήριο την ημερομηνία διορισμού τους, στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο αντίστοιχα.

Άρθρο 26

Ρυθμίσεις για την ίδρυση Νοσοκομείων

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ιδρύονται Νοσοκο­μεία του Ε.Σ.Υ.. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να συγχωνεύονται, να μετατρέπονται ή να καταργούνται ολικά ή μερικά τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..»

Άρθρο 27

Ρυθμίσεις για το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)

1. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α') ε­παναφέρονται σε ισχύ.

2. Στο άρθρο 5, στο τέλος της παραγράφου 3 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α') προστίθεται εδάφιο ως ακολού­θως:

«ιστ) τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και τους Διευθυντές όλων των διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. γνωμοδοτεί για θέματα δημόσιας υ­γείας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος του Υπουρ­γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ., ως επιστημονικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Ασκεί την επιστημονική εποπτεία των φορέων δη­μόσιας υγείας που εποπτεύονται διοικητικά από τον Υ­πουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση ε­πιστημονικώς τεκμηριωμένα κριτήρια αξιολόγησης και ε­ναρμονίζει, επιστημονικά, το προγραμματικό έργο όλων των φορέων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία μέσα στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες που θέτει ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημόσια υγεία. Σε περί­πτωση έγερσης αμφισβητήσεων σχετικά με θέματα δη­μόσιας υγείας, διευθετεί προβλήματα που προκύπτουν από την επικάλυψη αρμοδιοτήτων φορέων δημόσιας υ­γείας.

β) Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους συναρμό­διους φορείς δημόσιας υγείας γνωμοδοτεί για τη δια­μόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη δημόσια υγεία, καθορίζει τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές παρέμβασης, προσδιορίζει τους μετρήσι­μους στόχους, την εξειδίκευσή τους σε κεντρικό, περι­φερειακό και τοπικό επίπεδο και τους χώρους πραγματο­ποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Σε συνερ­γασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Στρα­τηγική, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και το σύνολο των πα­ρεμβάσεων εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Υ­γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελούν κα­τευθυντήριο οδηγό για τη δραστηριότητα όλων των υπη­ρεσιών δημόσιας υγείας.

γ) Συντάσσει ετήσια αναφορά για την Κατάσταση της Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δ) Γνωμοδοτεί σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων της δημόσιας υγείας, καθώς και σε περιπτώσεις κρίσεων.

ε) Γνωμοδοτεί σε ειδικότερα θέματα στρατηγικής για τη δημόσια υγεία.

στ) Γνωμοδοτεί για το σχέδιο αξιολόγησης της ποιότη­τας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

ζ) Γνωμοδοτεί για τις ερευνητικές προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία.

η) Διαμορφώνει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια ποιοτι­κού ελέγχου και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του επι­στημονικού έργου των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο πλαίσιο του ετήσιου α­πολογισμού των δραστηριοτήτων τους.

θ) Διαμορφώνει κριτήρια για την αξιολόγηση και πι­στοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης στη δημό­σια υγεία.

ι) Διαμορφώνει το πλαίσιο και τη μεθοδολογία εκπόνη­σης της Αναφοράς για την Κατάσταση της Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού.

ια) Συνεργάζεται με αντίστοιχα όργανα άλλων Κρα­τών, Οργανισμούς και Ιδρύματα, σε ζητήματα που άπτο­νται των αρμοδιοτήτων της και εισηγείται, σχετικά, στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ιβ) Καθορίζει τα στοιχεία και τους δείκτες που συλλέ­γονται από το Χάρτη Υγείας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3172/2003, σχετικά με την υγεία των πο­λιτών και τη χρήση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενώ, παράλληλα, ελέγχει και διασφαλίζει την ποιότητα τους.

ιγ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υ­ποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης.»

Άρθρο 28

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στις Διευθύν­σεις των Παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) μέχρι την πλήρωση της σχετικής θέ­σης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γίνεται με από­φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β..»

2. Μετά το εδάφιο θ' της περίπτωσης II της παραγρά­φου 5, του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 προστίθεται εδά­φιο ως εξής:

«ι) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά του Εθνι­κού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και των παραρ­τημάτων αυτού, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξε­ων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου με αντίστοιχη α­ναρίθμηση των λοιπών εδαφίων.»

Άρθρο 29

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Ε.ΚΕ.Α. λειτουργεί σε 24ωρη βάση για τον έλεγχο και την επεξεργασία του αίματος, την παρασκευή παρα­γώγων αίματος και πλάσματος, καθώς και για το συντο­νισμό των υπηρεσιών αιμοδοσίας της χώρας για τη διακί­νηση του αίματος και των παραγώγων του.»

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α') προ­στίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται, μετά από αίτησή τους, η μετάταξη στο Ε.ΚΕ.Α. μόνιμων υπαλλήλων, που υπηρε­τούν σε αυτό με απόσπαση κατά τη δημοσίευση του πα­ρόντος από φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι μετατασσόμενοι τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης στο Ε.ΚΕ.Α. και καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την υπηρεσία. Το προσωπικό που μετατάσσεται διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα και ο χρό­νος υπηρεσίας στον φορέα από τον οποίο προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνε­ται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και η προθεσμία για την υποβολή σχετικών αι­τήσεων λήγει ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του πα­ρόντος.

Άρθρο 30

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)

1. Στο άρθρο 17 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α') προ­στίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως:

«γ) Είσπραξη κάθε είδους δαπανών αναζήτησης, λή­ψης και μεταφοράς μυελού των οστών από Διεθνείς Τράπεζες αναζήτησης, ασφαλιστικούς φορείς ασθενών ή από την ειδική πίστωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όταν πρόκειται για κατόχους βιβλιαρίων οικονομικής αδυναμίας και από Διεθνείς Τρά­πεζες αναζήτησης.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α') προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Θέσεις μπορεί να πληρώνονται με μετάταξη από ήδη υπηρετούντες στον Ε.Ο.Μ. ή σε άλλους εποπτευόμε­νους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης μόνιμους υπαλλήλους εφόσον έχουν τα προ­σόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται και έχουν παραμείνει επί πενταετία στη θέση που προσελήφθησαν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης μετά από αίτημα του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. και του Υπηρεσιακού Συμβου­λίου ή της Διοίκησης του φορέα προέλευσής του, κατά περίπτωση.»

Άρθρο 31

Μεταβατικές διατάξεις

1. Στο άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') προστί­θενται εδάφια ως εξής:

«Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος νόμου σε θέση Διευθυντή ιατρού Ε.Σ.Υ. με πενταε­τή θητεία, οι οποίοι δεν έχουν μονιμοποιηθεί, κρίνονται στο τέλος της πενταετίας για μονιμοποίηση ατομικά από το Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου για την εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ., με βάση τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 2519/1997 και εφόσον η κρίση τους είναι θετική μονιμοποιούνται. Αν η κρίση δεν είναι θετική, οι θέσεις κενώνονται και προκη­ρύσσονται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3754/2009.»

2. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι οδοντίατροι Επιμελητές Γ', που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και όσοι διορίζονται ως οδοντίατροι Επιμελητές Γ', μετά από προκήρυξη της θέσης με σχετικές διατάξεις, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3754/2009, εξελίσσονται στο βαθμό Επιμελητή Β' μετά τη συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό του Επιμελητή Γ'. Ο μηνιαίος βασικός μισθός τους είναι ο μισθός του ειδικευομένου, όπως προβλέπε­ται στο άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α').»

3. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι επιλέχθηκαν ως ειση­γητές για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Προσλήψεων -Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις της περίπτωσης θα του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α'), διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδι­κασίας της συγκεκριμένης κρίσης, ανεξάρτητα από την εξέλιξή τους σε ανώτερο βαθμό.

4. Οι ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου, υπηρετούν ως επικουρικοί σε νοσοκομεία της Περι­φέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και του Νομού Θεσσα­λονίκης, μπορούν, με αίτησή τους, να αποσπώνται μέχρι τρεις (3) μήνες σε άγονες και νησιωτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1. Για όσο διάστημα υ­πηρετούν στις περιοχές αυτές, χορηγείται αύξηση δέκα τοις εκατό (10%) στο βασικό μισθό των ιατρών, ο δε χρό­νος αυτός προσμετράται στο διπλάσιο κατά την εξέλιξή του. Όσες συμβάσεις επικουρικών ιατρών λήγουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, δύναται να παραταθούν έ­ως και τρεις (3) μήνες.

5. Για την πρώτη εφαρμογή του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης του άρθρου 7 του παρόντος ο χρόνος δημοσίευσης της προκήρυξης, που προβλέπεται στο ε­δάφιο β.i της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009, δεν είναι δεσμευτικός. Στον πρώτο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υ­γείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργα­στηρίων, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Νοσηλευτικής , ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΔΕ Χει­ριστών Ιατρικών Μηχανημάτων και ΔΕ Βοηθών Ακτινο­λογικών Εργαστηρίων εντάσσονται αυτοδικαίως όσοι εί­χαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 7Κ/2009 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 459). Αν έχουν μεταβληθεί τα προσόντα ή και οι ιδιότητες τους, βάσει των οποίων κατετάγησαν στους πίνακες της Προκήρυ­ξης 7Κ/2009, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετο­χής στην προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογη­τικά. Τυχόν εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρό­ντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης βάσει του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

6. Στις οργανικές θέσεις Διευθυντών που είχαν προκη­ρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3754/2009 και για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσής τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ιατροί που επιλέγονται καταλαμβάνουν θέση Συντονιστή Διευ­θυντή του άρθρου 4Ζ.

7. Πράξεις αξιολόγησης προς εξέλιξη ιατρών που έ­χουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρου 4 περ. θγ' του ν. 3754/2009 από ιατρικούς τομείς νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι δεν έχουν προβλεφθεί στον οργανισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2889/2001, όπως ι­σχύει, θεωρούνται νόμιμες.

8. Για την επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύν­σεων, Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων Ν.Π.Δ.Δ. αρμο­διότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης, οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων - μελών των οικείων Υπηρεσιακών Συμ­βουλίων, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 159 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α'), διεξάγονται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή του παρόντος.»

Άρθρο 32

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α'), η παράγραφος 11 του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α') και η παράγραφος 9 του άρ­θρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'). Εξακολουθούν να ισχύουν οι παράγραφοι 22 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') και το άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως ισχύουν.

2. Στο εδάφιο 2 της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') η φράση «και είναι εγγεγραμ­μένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι­κού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα» διαγράφεται.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 137 Α') καταργείται.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α).

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α') η φράση «από 1ης Ιουλίου 2009».

6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α').

7. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 88202/2009 (ΦΕΚ 1286 Β').

8. Τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α') καταργούνται.

9. Το εδάφιο γ' του άρθρου 1 της υπουργικής απόφα­σης Α2γ/οικ. 1591/1989 (ΦΕΚ 411 Β') καταργείται.

Άρθρο 33

Υποβολή δήλωσης περιουσίας

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ..»

2. Οι υπόχρεοι της προηγούμενης παραγράφου υπο­βάλλουν, κατά πρώτον, δήλωση περιουσιακής κατάστα­σης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη θέση του παρό­ντος σε ισχύ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγρα­φοι 2, 3 και 4 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

Άρθρο 34

Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.

1. α) Σε οικόπεδα ή γήπεδα όπου ήδη υφίστανται κτή­ρια όπου στεγάζονται φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) που τμή­ματά τους ή το σύνολό τους στερείται οικοδομικής άδει­ας επέκτασης ή προσθήκης, επιτρέπεται η έκδοση οικο­δομικής άδειας, κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανωνύμων Εταιριών, που ελέγχονται α­πό αυτά, καθώς και από τρίτο για λογαριασμό τους, εφό­σον δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης και συντελεστή δόμησης και τηρού­νται αποστάσεις Δ από τα πίσω και τα πλάγια όρια του οικοπέδου.

β) Υφιστάμενα κτήρια όπου στεγάζονται φορείς Παρο­χής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέ­ροντος να αναδιαρρυθμιστούν ή να επισκευαστούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή χρή­ση τους χωρίς αύξηση του όγκου των κτηρίων, κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανωνύμων Εταιρειών που ελέγχονται από αυτά, μετά από την έκδο­ση της σχετικής οικοδομικής άδειας.

γ) Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' για λόγους δημοσίου συμφέροντος η άδεια εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης έκδοσής της, η οποία συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή γηπέδου που είναι ταυτόχρονα και διά­γραμμα κάλυψης. Ταυτόχρονα η αρχή που εκδίδει την οι­κοδομική άδεια βεβαιώνει τις ελλείψεις του φάκελου, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί έκδοσης οικοδο­μικών αδειών, και τάσσεται αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών για τη συμπλήρωσή τους η οποία άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

2. Στην έκταση ΑΒΓΔΑ, επιφάνειας 91.947,83 τ.μ., που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αιγείρου του Νομού Ροδόπης, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:2.000, που έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Πολεοδομίας Ροδόπης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίων δευτεροβάθμιας φροντίδας (Νοσοκομείο ή πτέ­ρυγα) και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου ως εξής:

Α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτηρίων στο γήπεδο.

Β. Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέ­δου δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε (5) μέτρα.

Γ. Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα δέκατα (0,4).

Δ. Το ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν μπορεί να υπερ­βαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και το σαράντα τοις εκατό (40%) για τον υπό­γειο χώρο.

Ε. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων συναφών με τη λειτουργία του κτι­ρίου. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δό­μησης του κτηρίου.

ΣΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μετα­φορών και Δικτύων καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμε­νο ύψος και ο αριθμός των ορόφων των κτηρίων σύμφω­να με τη σχετική κτηριολογική μελέτη των εγκαταστάσε­ων, καθώς και άλλοι τυχόν αναγκαίοι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών και ειδικών διατάξεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να περιορίζονται οι όροι δόμησης των προηγούμενων περι­πτώσεων εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προστα­σίας του φυσικού περιβάλλοντος.

3. Στην έκταση Α1-Α2-Α3-Α4-...Α24-Α25-Α49-Α44-Α45-Α46-Α47-Α48-Α1, επιφάνειας 18.057,88 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή «Κούναδος» Αγ. Κωνσταντίνου της νήσου Πάρου του Νομού Κυκλάδων, όπως αυτή φαί­νεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500, που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου Νά­ξου και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσι­εύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνή­σεως, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου δευτεροβάθμιας φροντίδας (Νοσοκομείο ή πτέρυγα) και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου ως εξής:

Α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτι­ρίων στο γήπεδο.

Β. Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέ­δου δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε (5) μέτρα.

Γ. Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα δέκατα (0,4).

Δ. Το ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν μπορεί να υπερ­βαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και το σαράντα τοις εκατό (40%) για τον υπό­γειο χώρο.

Ε. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων συναφών με τη λειτουργία του κτη­ρίου. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δό­μησης του κτηρίου.

ΣΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μετα­φορών και Δικτύων καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμε­νο ύψος και ο αριθμός των ορόφων των κτηρίων σύμφω­να με τη σχετική κτηριολογική μελέτη των εγκαταστάσε­ων, καθώς και άλλοι τυχόν αναγκαίοι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών και ειδικών διατάξεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να περιορίζονται οι όροι δόμησης των προηγούμενων περι­πτώσεων εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προστα­σίας του φυσικού περιβάλλοντος.

4. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 προστίθε­ται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) που ανατίθενται στη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1398/1983, όπως τροποποιήθηκαν από τους νόμους 2519/1997 και 2737/1999.»

Άρθρο 35

Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί, ως επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθε­σία, στους αποφοιτήσαντες από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών και στους αποφοιτήσαντες από την Εθνική Σχο­λή Δημόσιας Υγείας μέχρι τις 16.7.2008, ημερομηνία ι­σχύος του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 139 Α').

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί­ζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671