ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3859/2010 (ΦΕΚ Α΄ 110/12.07.2010)

Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 110          12 Ιουλίου 2010

_____________________________________________________

NOMO Σ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3859

Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2008, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας (εφεξής αναφερόμενες ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), Επιθυμώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, βάσει της ισότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αμοιβαιότητας, Αναγνωρίζοντας τη σημασία των μακροπρόθεσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της συνεργασίας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δυο χωρών σε διάφορα επίπεδα και, ειδικότερα, στο επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια των «αντίστοιχων νόμων και κανονισμών τους και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε Συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κορέας, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η οικονομική συνεργασία, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς οι οποίοι κρίνονται ότι είναι προς το αμοιβαίο ενδιαφέρον και όφελός τους. Εφαρμόζοντας την παρούσα Συμφωνία, η Ελληνική Δημοκρατία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μια τέτοια συνεργασία θα στοχεύει ειδικότερα:

α) στην ενίσχυση και διαφοροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, και

β) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στην προώθηση των επενδύσεων, των κοινοπραξιών, των συμφωνιών εκχώρησης αδειών και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους.

Άρθρο 2

1. Η συνεργασία η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 1 θα επεκταθεί, ειδικότερα, στους ακόλουθους τομείς:

α) βιομηχανία,

β) ναυπηγική και επισκευή σκαφών,

γ) γεωργία, συμπεριλαμβανόμενης και της αγροβιομηχανίας

δ) κατασκευές και στέγαση,

ε) μεταφορές, συμπεριλαμβανόμενων και των θαλάσσιων μεταφορών,

στ) τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες και λοιπές οικονομικές υπηρεσίες,

ζ) τουρισμό,

η) επαγγελματική κατάρτιση και σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων, και

ι) άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαβουλεύονται προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και οι νέοι τομείς οικονομικής συνεργασίας.

Άρθρο 3

1. Η οικονομική συνεργασία η οποία προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία θα υλοποιηθεί, κυρίως, βάσει συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ των ελληνικών και των κορεατικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνουν την δραστηριότητα αυτή, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες οικονομικής συνεργασίας, και ειδικότερα:

α) αναπτύσσοντας ένα κλίμα ευνοϊκό για επενδύσεις,

β) διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών,

γ) διευκολύνοντας τις ανταλλαγές και επαφές μεταξύ των οικονομικών φορέων τους,

δ) διευκολύνοντας τη διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συμποσίων κ.λπ., και

ε) ενθαρρύνοντας τις δραστηριότητες προώθησης του εμπορίου.

Άρθρο 4

1. Συνιστάται με την παρούσα μια Μικτή Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.

2. Η Μικτή Επιτροπή θα αποτελείται από αντιπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών και θα συγκαλείται, μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, διαδοχικά σε κάθε μια από τις δύο χώρες, σε τόπο και χρόνο ο οποίος θα συμφωνείται αμοιβαία, μέσω της διπλωματικής οδού.

3. Η Μικτή Επιτροπή θα επανεξετάζει την πρόοδο η οποία σημειώνεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της παρούσας Συμφωνίας και, εάν αυτό είναι απαραίτητο, θα διατυπώνει προτάσεις για την εφαρμογή της.

Άρθρο 5

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν ανταλλάξει, μέσω της διπλωματικής οδού, γραπτές ειδοποιήσεις, ενημερώνοντας το ένα το άλλο για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών τους, οι οποίες απαιτούνται από τα αντίστοιχα δίκαια τους για την έναρξη ισχύος της. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε (5) ετών και θα παρατείνεται εφεξής, σιωπηρώς, για διαδοχικές περιόδους ενός έτους, εκτός αν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την καταγγείλει, εγγράφως, μέσω της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της αρχικής ή οποιασδήποτε επόμενης χρονικής περιόδου ισχύος της.

2. Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχει επίπτωση σε οποιεσδήποτε ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των οικονομικών φορέων των Συμβαλλόμενων Μερών, κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, οι υπογράφοντες, όντας νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

Συντάχθηκε εις διπλούν, στην Αθήνα, σας 23 Σεπτεμβρίου 2008, στην ελληνική, κορεατική, και αγγλική γλώσσες, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ                                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                 ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671