ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3190/2003 (ΦΕΚ Α΄ 249/30.10.2003)

Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Στην παράγραφο 4του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής αδειοδοτήσεων που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, οριζόμενο από αυτούς: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) του εμπορικού συλλόγου της πρωτεύουσας του νομού, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών του νομού, δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του νομού, ε) της πανελλήνιας ένωσης μικροπωλητών θρησκευτικών πανηγύρεων παραδοσιακών ειδών και ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ζ) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, η) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού, θ) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ι) της Υπηρεσίας Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ια) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.

Επίσης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ύστερα από γνώμη της παραπάνω επιτροπής, ορίζει μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους τον αριθμό των αδειών του υπαίθριου - πλανόδιου εμπορίου που μπορούν να χορηγηθούν για το έτος αυτό».

2. Η παράγραφος 6του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε συγκεκριμένο χώρο απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, και εκδίδεται το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, οριοθετούνται συγκεκριμένοι χώροι, στους οποίους καθορίζεται αριθμός μεμονωμένων θέσεων, σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους, που παραχωρούνται για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων».

4.α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 ισχύει ως έχει προκειμένου για δήμους κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων ή για κοινότητες και προστίθενται στους φορείς που γνωμοδοτούν: α) η πανελλήνια ένωση μικροπωλητών θρησκευτικών και εμπορικών πανηγύρεων και μικροπωλητών ατόμων με ειδικές ανάγκες παραδοσιακών ειδών, β) η πανελλήνια ομοσπονδία επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. γ) η πανελλαδική ομοσπονδία παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και δ) η εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία.

β. Για δήμους άνω των δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων ή για πρωτεύουσες νομών, οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου με έδρα τους εν λόγω δήμους και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο: α) του δήμου, ως πρόεδρο, β) του οικείου επιμελητηρίου, γ) του οικείου εμπορικού συλλόγου. δ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών – βιοτεχνών της περιοχής, ε) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, στ) της πανελλήνιας ένωσης μικροπωλητών θρησκευτικών και εμπορικών πανηγύρεων και μικροπωλητών ατόμων με ειδικές ανάγκες παραδοσιακών ειδών, ζ) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. η) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, θ) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, ι) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ια) της Υπηρεσίας Πολεοδομίας της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ιβ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας, ιγ) της Πανελλαδικής Επαγγελματικής Ένωσης Υπαίθριων και Πλανόδιων Μικροπωλητών και Λιανεμπόρων και ιδ) του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών - Αναπήρων Μικροπωλητών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Αλληλεγγύη».

γ. Για το πληθυσμιακό όριο των περιπτώσεων α' και β' λαμβάνεται υπόψη η τελευταία, κάθε φορά, απογραφή.

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Αν ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών για την κάλυψη των καθοριζόμενων θέσεων είναι μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό των ενδιαφερομένων, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα χορηγούνται άδειες, κατά προτεραιότητα, στις παρακάτω κατά σειρά κατηγορίες και εφόσον οι αιτούντες είναι άνεργοι: σε αναπήρους ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 871 Α), οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκατάστασης, σε αναπήρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944, σε αναπήρους και θύματα πολέμου άμαχου πληθυσμού των νόμων 812/1943 και 1512/1950, σε αναπήρους σε ποσοστό πάνω από πενήντα τοις εκατό, των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, και σε πολύτεκνους. Επίσης, κατά προτεραιότητα, και σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό σε άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό και σε τυφλούς. Τέλος, κατά προτεραιότητα, και σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό του όλου αριθμού των χορηγούμενων αδειών, παρέχεται άδεια σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και σε ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο».

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με απόφαση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, ύστερα από γνώμη της επιτροπής ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, καθορίζονται τα παραδοσιακά είδη και οι δραστηριότητες της περιφέρειάς τους».

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέχρι την 31.1.2004, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αδειών στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου, καντινών, κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα- παρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εξαιρέσεων από τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των δικαιούχων, ο χρόνος ισχύος της άδειας και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του νόμου αυτού».

ΑΡΘΡΟ 2

1. Στο άρθρο 2 του Ν. 2323/1995 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 λαμβάνονται ύστερα από γνώμη της επιτροπής ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1, κατά περίπτωση».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3του Ν.2323/1995 μετά τις λέξεις «χορηγούνται από τις Υπηρεσίες αυτές» προστίθενται οι λέξεις «ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου 1 που συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση των υπηρεσιών αυτών και προεδρεύεται από εκπρόσωπο αυτών».

ΑΡΘΡΟ 3

1. Το άρθρο 4του Ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 4

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του νόμου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα, στους ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο και εγκαθίστανται οριστικά στην Ελλάδα, να πωλούν την οικοσκευή τους, αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό μετοικεσίας, με ημερομηνία όχι προγενέστερη των δύο ετών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης, και αφού λάβουν άδεια από το δήμαρχο. Η άδεια αυτή χορηγείται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνώμη της επιτροπής ή των αναφερόμενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 φορέων, κατά περίπτωση. Με την απόφαση καθορίζονται και οι χώροι πώλησης, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να ορίζονται σε απόσταση μικρότερη των τετρακοσίων μέτρων από το χώρο των λαϊκών αγορών.

Η σχετική άδεια εκδίδεται εφάπαξ ισχύει για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής της και δεν επιτρέπεται να ανανεωθεί».

2. Η άδεια που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 επιτρέπεται να παρέχεται μόνο επί δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

Το άρθρο 5 του Ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, στους παραβάτες των διατάξεων του νόμου αυτού για το υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο) επιβάλλεται πρόστιμο από 150 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση τρίτης και εφεξής παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε περίπτωση περαιτέρω επαναλαμβανόμενων παραβάσεων ο δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να ανακαλεί προσωρινώς ή οριστικώς την άδεια, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και μετά από γνώμη της επιτροπής ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1, κατά περίπτωση.

Η απόφαση των παραπάνω οργάνων περί επιβολής ή μη προστίμου ή ανάκλησης της άδειας εκδίδεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια κατά τον παρόντα νόμο ελεγκτικά όργανα.

2. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Αγορανομικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, ειδικά οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται αποκλειστικά:

α) με πρόστιμο 300 ευρώ η έλλειψη άδειας,

β) με πρόστιμο 200 ευρώ η αυθαίρετη αλλαγή χώρου,

γ) με πρόστιμο 150 ευρώ η μη τήρηση ωραρίου,

δ) με πρόστιμο 150 ευρώ η μη αυτοπρόσωπη προσέλευση,

ε) με πρόστιμο 200 ευρώ η μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο,

στ) με πρόστιμο 150 ευρώ η μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης, καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού,

ζ) με πρόστιμο 150 ευρώ η μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας και το όνομα του κατόχου της.

Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται, άμεσα, με τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παραγράφου 7.

3. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, στην οποία αναγράφονται:

α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη - πωλητή,

β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης,

γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.

Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη - πωλητή.

Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο.

Ένα από τα αντίτυπα παραδίδεται στον παραβάτη - πωλητή, ένα παραδίδεται, αμελλητί, από το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση στην προϊσταμένη του αρχή και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος, το οποίο παραδίδεται στην ίδια υπηρεσία, μετά την εξάντλησή του.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιβολής των προστίμων, καθώς και η αναπροσαρμογή τους, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες.

4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την επίδοση ή την παράδοση στον υπόχρεο, αντίστοιχα, της πράξης επιβολής του προστίμου.

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

5. Με τη βεβαίωση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παράβασης, οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν.

Αν οι παραβάτες δεν συμμορφωθούν, τα αρμόδια όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων για φύλαξη στις αποθήκες του οικείου δήμου ή κοινότητας. Τα είδη και μέσα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν, μέσα σε δέκα ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης, οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς.

Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη και μέσα κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται, κατά τις οικείες, περί αναγκαστικής εκτελέσεως, διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974).

6. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 3, ανεξάρτητα από συντρέχουσες άλλες κυρώσεις, επιβάλλονται από την οικεία λιμενική αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 157του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 6, ο έλεγχος των παραβάσεων των διατάξεων του νόμου αυτού, σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο, διενεργείται από τα Κλιμάκια Ελέγχου, που προβλέπονται στο άρθρο 7α και τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία, ο έλεγχος διενεργείται από τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ58 Α), εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο Νομάρχη ή Δήμαρχο, κατά περίπτωση».

ΑΡΘΡΟ 5

1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού λήγουν αυτοδικαίως δώδεκα μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995, και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

Οι εκδοθείσες και ισχύουσες άδειες για λούνα - παρκ σε ιδιωτικούς χώρους ή χώρους της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου μετά από σύμβαση μίσθωσης λήγουν και ανανεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/ 1995, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μετά την 31.12.2004.

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2323/1995 τίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής και η υπάρχουσα παράγραφος 3 αριθμείται ως παράγραφος 4:

«3. Οι εκδοθείσες πριν από τον Ιούλιο του 1995 άδειες νωπών αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακών ειδών, καθώς και αυτές των ατόμων με ειδικές ανάγκες από δήμους σε πάγκους ειδικών προδιαγραφών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αποχωρήσουν από την άσκηση της δραστηριότητας, κατά οποιονδήποτε τρόπο, οι κάτοχοι των αδειών αυτών».

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το άρθρο 7 του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 7

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου Δήμου και Διεύθυνσης Τροχαίας.

2. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις επιτρέπεται να ιδρύουν, να μετακινούν και να καταργούν λαϊκές αγορές στις περιφέρειες του νομού τους, μετά από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται: 1) από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο, 2) από έναν εκπρόσωπο: α) του οικείου δήμου, β) του οικείου επιμελητηρίου, γ) του οικείου εμπορικού συλλόγου, δ) της Τροχαίας, ε) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, στ) της Υπηρεσίας Πολεοδομίας, ζ) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και η) της πανελλαδική ς ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

Επίσης, η παραπάνω Επιτροπή γνωμοδοτεί προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων από αυτή αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

3. Το Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών:

α) δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισμού,

β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των αγορών,

γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού,

δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών σε περιπτώσεις παραβάσεων των κειμένων διατάξεων,

ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών,

στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του όπου κρίνει τούτο σκόπιμο,

ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του,

η) γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

θ) επικυρώνει τον πίνακα κατάταξης των δικαιούμενων άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που συντάσσει τριμελής επιτροπή κατάταξης.

Ο πίνακας ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο κτίριο του Οργανισμού.

Μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση παρέχεται δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους ενδιαφερομένους στον Υπουργό Ανάπτυξης.

4.α. Η Επιτροπή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας για την εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, έναν εκπρόσωπο του Υπουργού και έναν εκπρόσωπο του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών που ορίζεται από το Δ.Σ. αυτού.

Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από δημοσίους υπαλλήλους, ως γραμματέα και βοηθητικό προσωπικό, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου αυτής. Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού των Λαϊκών Αγορών.

β. Στα μέλη της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την απόφαση Α2 - 2205/2002 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, για σύνταξη πινάκων κατάταξης χορήγησης αδειών, καθώς και στη γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό που ορίστηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής θα καταβληθεί αμοιβή σύμφωνα με τα παραπάνω.

5. Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6, οι παραβαίνοντες τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών τιμωρούνται, με απόφαση της αρχής που εκδίδει την άδεια; α) με προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας και β) με πρόστιμο από ευρώ 300 μέχρι ευρώ 20.000, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Σε περίπτωση τρίτης και εφεξής παράβασης το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Η απόφαση περί επιβολής ή μη προστίμου εκδίδεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

6. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Αγορανομικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, ειδικά οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται αποκλειστικά:

α) με πρόστιμο 500 ευρώ η έλλειψη άδειας,

β) με πρόστιμο 300 ευρώ η στέρηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 7α του παρόντος νόμου τριπλοτύπου δελτίου αποστολής, καθώς και τιμολογίων, εν γένει, και λοιπών παραστατικών,

γ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση όρων καθαριότητας,

δ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση ωραρίου,

ε) με πρόστιμο 350 ευρώ η αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς,

στ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη αυτοπρόσωπη προσέλευση,

ζ) με πρόστιμο 350 ευρώ η μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο,

η) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούμενο προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης, καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού.

θ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας και το όνομα του κατόχου αυτής.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται άμεσα με τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παραγράφου 8.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιβολής των προστίμων, καθώς και η αναπροσαρμογή τους, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες.

8. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού στους χώρους των λαϊκών αγορών έχουν οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών για την περιοχή ευθύνης τους, τα Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 7α, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Δημοτική Αστυνομία και η ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του Π.Δ.141/1991 (ΦΕΚ58 Α) σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο Νομάρχη».

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών για όλη την επικράτεια, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα, η ισχύς των αδειών των πωλητών, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τη μεταβίβαση, την προσωρινή ή οριστική ανάκληση, τη μη χρήση και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, για την κατανομή των θέσεων, για την επιβολή κυρώσεων, για τη συγκρότηση επιτροπών ιδίως ελέγχου λαϊκών αγορών και ελέγχου παραγωγών αγροτικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής και για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους.

3. Το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς μετονομάζεται σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και έχουν επ’ αυτού εφαρμογή και οι διατάξεις του Ν. 2323/ 1995, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι διορισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Στα επόμενα διοικητικά συμβούλια οι εκπρόσωποι που αναφέρονται με αριθμό 5 και 6 στην παράγραφο 2α του άρθρου 8α προτείνονται και οι δύο στη μεν περίπτωση 5 από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στη δε περίπτωση 6 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετά το άρθρο 7 του Ν. 2323/1995 προστίθενται άρθρα 7α, 7β, 7γ, 7δ και 7ε που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 7α

1. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες.

Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Δημοσίου, των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων.

Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους του Δημοσίου, των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και των Δήμων των ίδιων ως άνω κατηγοριών.

2. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες.

Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Δημοσίου, των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Διευθύνσεων Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων.

Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθήνας - Πειραιά, τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των Δήμων και της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ίδιων ως άνω κατηγοριών.

3. α) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες τηρούνται τα αντίστοιχα μητρώα μελών των κλιμακίων που καταρτίζονται κάθε δύο έτη με πρόταση των φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η θητεία όσων μετέχουν στα κλιμάκια είναι διετής, μετά την πάροδο της οποίας λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής, Νέος διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο ετών από τη λήξη της προηγούμενης θητείας. Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται από αυτούς που περιλαμβάνονται στα μητρώα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση.

β) Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των λαϊκών αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και ιδίως: για την κατοχή άδειας πώλησης, την αυθαίρετη αλλαγή χώρου άσκησης της δραστηριότητας, την τήρηση ωραρίου, την αυτοπρόσωπη προσέλευση, την τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, την τήρηση όρων καθαριότητας, την ύπαρξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 7γ του παρόντος τριπλοτύπου δελτίου αποστολής, καθώς και την ύπαρξη τιμολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών, την τοποθέτηση πινακίδων με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, της προέλευσης ή της αναγραφής αναληθούς προέλευσης και του αριθμού της άδειας και του ονόματος του κατόχου αυτής.

γ) Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την ύπαρξη τιμολογίων και εν γένει λοιπών παραστατικών προμήθειας των προς πώληση αγαθών και προϊόντων, τις τιμές πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουρίστες, την κανονικότητα και συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής, της τήρησης των κανόνων υγιεινής στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους κοινόχρηστους δημοτικούς και δημόσιους χώρους, για την άγρα πελατών, τον εντοπισμό περιπτώσεων αισχροκέρδειας και περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ), σε χώρους μαζικής σίτισης, εστίασης και διασκέδασης (μπαρ, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια), σε χώρους αεροδρομίων, λιμανιών, μεθοριακών σταθμών, σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και σε επιχειρήσεις πώλησης αγαθών πρώτης ανάγκης (περίπτερα, μίνι-μάρκετ) σε τουριστικές περιοχές.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των κλιμακίων, τον τρόπο λειτουργίας τους, το συντονισμό της δράσης τους, το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων, τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών - Υπαίθριου Εμπορίου και των μελών των Κλιμακίων ελέγχου Τουριστικής Αγοράς.

Άρθρο 7β

α) Τα έσοδα από τα πρόστιμα των άρθρων 5 και 7, πλην εκείνων της παρ. 6 του άρθρου 5 και των επιβαλλόμενων προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου - για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

β) Τα έσοδα από τα εισπραττόμενα πρόστιμα από τα Κλιμάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Τουρισμού - για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων ελέγχου Τουριστικής Αγοράς.

Άρθρο 7γ

1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - τομέα εμπορίου τηρείται Μητρώο χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων πώλησης οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων, στο οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή των χονδρεμπόρων του νομού.

Με τα στοιχεία του Μητρώου ενημερώνεται υποχρεωτικά η Περιφέρεια και το Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Με βάση τα στοιχεία αυτά τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γενικό Μητρώο χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων πώλησης οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων όλης της χώρας.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τα μητρώα χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων πώλησης οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων όπως: τρόπος τήρησης αυτών, δυνατότητα πρόσβασης στα μητρώα, όροι και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου, ετήσιος κύκλος εργασιών, αποθήκες, απόσταση από χώρους κυκλοφοριακής συμφόρησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Επιβάλλεται η έκδοση τριπλότυπου δελτίου αποστολής ή τριπλότυπου δελτίου αποστολής -. τιμολογίου, ή η λήψη και ύπαρξη αντιτύπων των στοιχείων αυτών για τη διακίνηση οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων προς και από τις λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς ή επαγγελματίες, καθώς και η έκδοσή του από κάθε τρίτο που πωλεί οπωροκηπευτικά και αλιευτικά προϊόντα σε πωλητές λαϊκών αγορών.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης του δελτίου ή της λήψης και της ύπαρξης αντιτύπων του, εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 7δ

Για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότερου έλεγχου κατά την εμπορία και διακίνηση των οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής, από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, ως προς την τιμή αγοράς, την ποιότητα, την ποσότητα και την προέλευση του προϊόντος και την άμεση συσχέτιση των αναγκαίων παραστατικών, θεσπίζεται η υποχρέωση αναγραφής πληρέστερων στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής στα προβλεπόμενα παραστατικά, τόσο επί των σχετικών δελτίων αποστολής Οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων όσο και επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας αυτών και, ακόμη, καθιερώνονται ενδείξεις σήμανσης επί της συσκευασίας αυτών.

Με αγορανομική διάταξη του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την παραπάνω πληρέστερη αναγραφή των στοιχείων, πέραν των δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων(Π.Δ.186/1992), επί των δελτίων αποστολής και τιμολογίων αγοραπωλησίας οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων και για την αναγραφή ενδείξεων σήμανσης επί της συσκευασίας του είδους.

Άρθρο 7ε

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας συνιστάται Επιτροπή, με τον ίδιο ως πρόεδρο, που εδρεύει στην έδρα της κάθε περιφέρειας και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο: α) κάθε υπηρεσίας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (τομέας εμπορίου), β) της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., γ) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του κάθε νομού, δ) κάθε επιμελητηρίου των νομών αυτής, ε) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, στ) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, ζ) κάθε εμπορικού συλλόγου των πρωτευουσών των νομών και η) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του κάθε νομού.

Έργο της Επιτροπής είναι: α) η παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών και η εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία τους, β) η εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας της πραγματοποίησης σχετικών ερευνών, σεμιναρίων και διαφημιστικών ενεργειών και γ) η εισήγηση για τον καθορισμό του προβλεπόμενου ημερήσιου χρηματικού δικαιώματος που καταβάλλουν οι πωλητές των λαϊκών αγορών, επαγγελματίες και παραγωγοί, κατά περιφέρεια.

Η Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες και υποβάλλει τις αποφάσεις της στον Υπουργό Ανάπτυξης».

ΑΡΘΡΟ 8

Μετά το άρθρο 8 του Ν. 2323/1995 προστίθενται άρθρα 8α και 8β που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 8α

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης», που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η πρόταση για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας τους.

2.α. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

1) έναν υπάλληλο με βαθμό Α' κατηγορίας ΠΕ, της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη,

2) έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που προτείνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου των Εργαζομένων,

3) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Πρόεδρό της,

4) έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων - Πωλητών Λαϊκών Αγορών που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,

5) δύο εκπροσώπους των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών που προτείνονται ένας από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και ένας από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παραγωγών - Πωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης,

6) δύο εκπροσώπους των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που προτείνονται ένας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και ένας από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παραγωγών - Πωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης,

7) έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών Ελλάδος,

8) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη,

9) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

10) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη,

11) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που ορίζεται από αυτόν.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

β. Τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μεταξύ των προσώπων που προβλέπονται στις παραπάνω περιπτώσεις 3, 9 και 10. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν. 2470/1997, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

3.α. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούν Διεύθυνση, στην οποία συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις τακτικού προσωπικού, που κατανέμονται, κατά κατηγορία, ως εξής:

Κατηγορία ΠΕ

- κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός

- κλάδος ΠΕ Πληροφορικής

Κατηγορία ΤΕ

- κλάδος ΤΕ Διοικητικός

Κατηγορία ΔΕ

- κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων

- κλάδος ΔΕ προσωπικού Η/Υ

- κλάδος ΔΕ τεχνικός

Κατηγορία ΥΕ

- κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας.

β. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και με μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ.. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά πρώτο λόγο με μετάταξη μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. για δήλωση ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η οριζόμενη από αυτό Επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και προβαίνει, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού σε ειδικότητες, στην επιλογή τους.

Κατά την πρώτη τριετία από την ίδρυση του Οργανισμού οι ανάγκες του μπορεί να καλύπτονται και με αποσπάσεις υπαλλήλων. Οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις προσωπικού στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Κατά τη μετάταξη προηγούνται οι ήδη αποσπασμένοι υπάλληλοι. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου μπορούν στην περίπτωση που δεν υπηρετούν μόνιμοι υπάλληλοι, με τα ίδια προσόντα, να καταλαμβάνουν και θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία οι εν λόγω υπάλληλοι αποσπάσθηκαν.

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης είναι το τέλος από τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

Κατά την έναρξη λειτουργίας του ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δύναται να επιχορηγηθεί εφάπαξ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Άρθρο 8β

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χορηγείται άδεια σε πλωτά μέσα που κινούνται στις φυσικές και τεχνητές λίμνες, καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

Με την άδεια καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των πλόων που αφορούν:

Α. Προκειμένου για συγκοινωνιακούς πλόες:

α) στον καθορισμό δρομολογίων,

β) στον καθορισμό ανώτατης τιμολόγησης (ναύλος),

γ) στο όριο απομάκρυνσης λόγω ηλικίας του πλοίου από τα δρομολόγια και

δ) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.

Β. Προκειμένου για τουριστικούς πλόες:

α) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας και

β) σε περιορισμούς που τυχόν επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των πλόων.

Η παραπάνω απόφαση λαμβάνεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

α) το Νομάρχη, ως πρόεδρο,

β) έναν υπάλληλο των υπηρεσιών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ. και του τυχόν υπάρχοντος φορέα Διαχείρισης Λιμνών και του τοπικού Σωματείου Λεμβούχων, ως μέλη.

Γ. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου και επιβολής προστίμων από 300 μέχρι 30.000 ευρώ στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το άρθρο 5του Ν. 1279/1982 (ΦΕΚ 108 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

1. Η διάρκεια των νέων μισθώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 4 και των ανανεούμενων μισθώσεων του άρθρου 3 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι έτη.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να ανανεώνει τις μισθώσεις της παραγράφου 1 μέχρι μία εξαετία, κάθε φορά, από τη λήξη τους, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού»,

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6του Ν. 3475/ 1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α), προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως, οι δε παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα.

«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζονται και για τα νωπά κρέατα, τυποποιημένα ή μη, πλην πουλερικών, κονίκλων και θηραμάτων.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, με αγορανομικές διατάξεις, μπορεί να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διενέργεια εμπορίας, διακίνησης και διάθεσης νωπών αγροτικών προϊόντων και νωπών κρεάτων, που πραγματοποιείται εκτός των Κεντρικών Αγορών».

3. Στα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. συμμετέχουν επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄) και στα προεδρικά διατάγματα 406/1998 και 411/1998 αντίστοιχα και οι εξής:

α) ένας εκπρόσωπος του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων οπωρολαχανικών και

β) ένας εκπρόσωπος του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων κρέατος που δραστηριοποιούνται στις Κεντρικές Αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Οι εκπρόσωποι αυτοί υποδεικνύονται από τα συλλογικά τους όργανα μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, ύστερα από πρόσκληση που απευθύνεται εγγράφως προς αυτά.

Τα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι μέλη τους μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το εδάφιο δ' της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιτρέπεται, τηρουμένης της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης, η χρησιμοποίηση για τις οικονομικές χρήσεις 2002 και 2003, στοιχείων του ενεργητικού για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων, άλλων από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3, καθώς και παρέκκλιση από τους περιορισμούς που ορίζονται στην παράγραφο 6».

2. Τα εδάφια α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Τα ακίνητα γίνονται δεκτά στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας προσαυξημένης με ποσοστό 30%. Για κάθε ακίνητο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση τοπογράφου μηχανικού, εφόσον αυτό είναι οικόπεδο, ή πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού, εφόσον υπάρχει κτίσμα, στην οποία εμφανίζεται η παρούσα κατάσταση του ακινήτου.

β) Απαιτήσεις από ενυπόθηκα δάνεια γίνονται δεκτές στο σύνολό τους, εφόσον η αξία των ακινήτων προς διασφάλισή τους είναι διπλάσια του δανείου. Η αξία των ακινήτων προσδιορίζεται όπως στην περίπτωση α' ανωτέρω, εκτός από τη βεβαίωση του μηχανικού, εφόσον υπάρχει ήδη για την έγκριση του δανείου».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17α του Ν. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας ακινήτων και χρεογράφων, η οποία μπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιθωρίου φερεγγυότητας, ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται υπόψη, για μεν τα ακίνητα το 85% της αξίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 5 στοιχεία α' και γ', για δε τα χρεόγραφα αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τις αξίες που αναφέρονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων ή σε άλλες καταστάσεις που επίσημα υποβάλλονται κατά νόμο στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν και έχουν εφαρμογή για τις οικονομικές χρήσεις που λήγουν την 31.12.2002 και επόμενες.

5. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 «Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει και να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά εξάμηνο, συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις. Ειδικά κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εταιρικών χρήσεων αυτής, η υποχρέωση αυτή είναι ανά τρίμηνο, προς έλεγχο της οικονομικής της κατάστασης, σε συνδυασμό με το υποβληθέν πρόγραμμα δραστηριότητάς της. Μέχρι την υποβολή των στοιχείων για τεχνικά αποθέματα και περιθώριο φερεγγυότητας, της πρώτης χρήσης που έχει κλείσει επίσημα, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται ανά τρίμηνο να διαθέτει τα αναγκαία περιουσιακά στοιχεία σε ασφαλιστική τοποθέτηση, σύμφωνα με το άρθρο 8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος σύνταξης των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, καθώς και ο τρόπος αποτίμησης των λογαριασμών».

6. Η διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 19 του Ν.489/1976 με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7 Α΄) ως παράγραφος 6, αριθμείται ως παράγραφος 7.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών συνιστώνται επτά θέσεις τακτικού προσωπικού, από τις οποίες δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και πέντε θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων. Ως τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά κλάδο από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α).

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 2741/1999, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 16 του άρθρου 37 του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 232 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους αποσπασμένους υπαλλήλους μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Ε.Τ., μόνο στην περίπτωση έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα ίδια κατάλληλα προσόντα και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν».

ΑΡΘΡΟ 12

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 2530/1997, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α΄) μετά τις λέξεις «για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και για τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Α.Ε».

Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 2919/2001.

2. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«Τα τέλη εξελέγξεως που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ανάπτυξης που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα συγκεντρούμενα χρηματικά ποσά στον Ειδικό αυτό Λογαριασμό διατίθενται ως εξής:

α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό των ετήσιων ποσών του Λογαριασμού μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Φ2-919/10.7.2000 (ΦΕΚ 935 Β΄) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 2771/ 1999.

β) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό των ετησίων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών διατίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων.

γ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού διατίθεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 εδάφιο δ' στοιχείο (2) του Π.Δ. 524/1978( ΦΕΚ 112 Α΄).

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των τελών του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διαδικασία των ελέγχων αυτών».

ΑΡΘΡΟ 13

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231 Α΄) προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

«(ι) Προς πραγματοποίηση των σκοπών του ο Ε.Ο.Τ. καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων αυτών, οι δικαιούχοι και οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής τους σε αυτά, τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι, το είδος των επιχειρήσεων καταλυμάτων που μπορεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή τους, καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης».

2. Υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ., κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι., που ανήκουν στους λοιπούς κλάδους της κατηγορίας ΠΕ, πέρα από εκείνους που ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231 Α), μπορούν να προΐστανται Τμημάτων ή Διευθύνσεων των υπηρεσιών εσωτερικού ή Τμημάτων ή Γραφείων ή Παραρτημάτων Γραφείων των υπηρεσιών εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., εφόσον έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου ή Παραρτήματος Γραφείου αντίστοιχα, για μία τουλάχιστον τριετία, συντρέχουν δε και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1α του άρθρου 6 του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄) και μετά τις λέξεις «και της ΓΣΕΒΕΕ», προστίθενται οι λέξεις «υποδεικνυόμενος από τον οικείο φορέα».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 3066/2002 και μετά τις λέξεις «που μπορεί να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε αυτό», προστίθενται οι λέξεις «μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού ή διοικητικού συμβουλίου του οικείου φορέα και κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος Υπουργού».

3. Στο άρθρο 7 του Ν. 3066/2002 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Επί δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για τη στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄). Το Ταμείο κατά το αυτό χρονικό διάστημα εξαιρείται από τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα σχετικά με την προμήθεια κάθε φύσεως και μορφής ειδών εξοπλισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών κοινοτικών οδηγιών».

4. Στο άρθρο 9 του Ν. 3066/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η εποπτεία του Ταμείου για θέματα προσωπικού και υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) δράση 2.10 (ίδρυση και λειτουργία του Τ.E.Μ.Π.M.E.), καθώς και η άσκηση γενικής πολιτικής για τις ΜΜΕ, ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού από τη Γ.Γ.Β. και άπτονται θεμάτων του Ταμείου είναι νόμιμες, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί για ακύρωση».

ΑΡΘΡΟ 15

Τα έργα υποδομής των βιομηχανικών περιοχών είναι έργα που εξυπηρετούντο δημόσιο συμφέρον και οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ε.Τ.ΒΑ με τρίτους, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 4458/1965 (ΦΕΚ 33 Α) και ύστερα από διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς, αποτελούν συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων έργων και διέπονται ως προς τη μελέτη και εκτέλεση των έργων, και μετά την υπαγωγή των βιομηχανικών περιοχών στις διατάξεις του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημόσιων έργων και τις αντίστοιχες διατάξεις των παραγράφων 4 των άρθρων 6 των προεδρικών διαταγμάτων 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α΄) και 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α).

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 2545/1997 (15.12.1997).

ΑΡΘΡΟ 16 - Θέματα κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι τις 30.4.2004 η πρόταση για κατάταξη σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, γίνεται από τον επιχειρηματία, ο οποίος υποβάλλει στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ή στον Ε.Ο.Τ., προκειμένου για την Αττική, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, σύμφωνα με εγκύκλιο εφαρμογής του Υπουργού Ανάπτυξης, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά: α) οι λειτουργικές προδιαγραφές του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Β' του άρθρου 9 του παρόντος, β) τα βαθμολογούμενα κριτήρια του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Γ΄ του άρθρου 9 του παρόντος και γ) η κατηγορία αστέρων στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το παράρτημα Δ' του άρθρου 9 του παρόντος. Η υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

3. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Ε.Ο.Τ., προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής, κατατάσσουν τα ξενοδοχειακά καταλύματα αυτά σε κατηγορίες αστέρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τους πίνακες αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και χορηγούν τα νέα ειδικά σήματα λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 σε αντικατάσταση των παλαιών. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού και ο E.Ο.T. ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος σε ανώτερη κατηγορία αστέρων από αυτή που έπρεπε κατά νόμο, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο 500 μέχρι 1.000 ευρώ ανά δωμάτιο».

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α) και μέχρι τις 30.4.2004 τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, υποχρεούνται να καταταγούν σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω Π.Δ. 337/2000, και να λάβουν το νέο ειδικό σήμα λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος αυτού και της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) σε αντικατάσταση του παλαιού. Για την κατάταξη αυτή ο επιχειρηματίας πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο μέχρι 30.4.2004, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 2160/1993 που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά: α) Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια: αα) οι λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000, ββ) τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης - κατάταξης των ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000 και γγ) η κατηγορία κλειδιών στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 337/2000 και β) Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα: αα) οι λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2του Π.Δ. 337/2000, ββ) τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης - κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000 και γγ) η κατηγορία κλειδιών στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 337/2000. Η υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή τεχνολόγο μηχανικό.

Οι Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών κατατάσσουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 337/2000, με βάση τους πίνακες αξιολόγησης που υποβλήθηκαν με την αίτηση και χορηγούν τα νέα ειδικά σήματα λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 σε αντικατάσταση των παλαιών. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού δύνανται να ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες που τη συνοδεύουν. Επίσης, οι Διευθύνσεις αυτές δύνανται να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.

Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων ή των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε ανώτερη κατηγορία κλειδιών από αυτή που έπρεπε κατά νόμο, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο 250 μέχρι 750 ευρώ ανά δωμάτιο.

3. α) Από 1.1.2006 η κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και των ενοικιαζόμενων δωματίων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α΄) και 337/2000, γίνεται από φορείς διαπιστευμένους από την εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε». Προς το σκοπό αυτόν οι επιχειρηματίες υποβάλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από την εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», σύμφωνα με το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ252 Α΄) στο οποίο θα διαπιστώνεται η κατάταξη αυτών σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων. Μετά την υποβολή του πιστοποιητικού αυτού οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν το σήμα λειτουργίας.

β) Κάθε πενταετία από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων δωματίων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών αίτημα ανανέωσης της κατάταξής τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων. Μετά την υποβολή του αιτήματος και τον έλεγχο αυτού οι αρμόδιες υπηρεσίες ανανεώνουν το σήμα λειτουργίας τους.

γ) Οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Ε.Ο.Τ. δύνανται να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε στη νόμιμη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των προεδρικών διαταγμάτων 43/2002 και 337/2000. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από αυτή που έπρεπε, ανακαλούν το ειδικό σήμα λειτουργίας, προβαίνουν στην κατάταξη στην προσήκουσα κατηγορία και χορηγούν νέο ειδικό σήμα λειτουργίας. Κατά του φορέα πιστοποίησης που εξέδωσε πιστοποιητικό κατάταξης για ανώτερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από αυτή που κατά νόμο έπρεπε, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και των Διευθύνσεων Τουρισμού των Περιφερειών επιβάλλουν πρόστιμο από 500 μέχρι 1.000 ευρώ ανά δωμάτιο.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγούν οι διαπιστευμένοι φορείς, καθώς και το ανώτατο ύψος της αμοιβής που καταβάλλουν στους διαπιστευμένους φορείς οι επιχειρηματίες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης, αναλόγως του αριθμού των δωματίων των προς ανακατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης.

ε) Ο Ε.Ο.Τ. και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι δυνατόν, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να διαπιστευθούν από την εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 3 α' και β' του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Με την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους μεταβίβασης, είτε ιδιωτικής επιχείρησης είτε επιχείρησης του Δημοσίου, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο διαδικασίας αποκρατικοποίησης επιχείρησης του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ 212Α'), υπό τη μορφή, ενδεικτικά, συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών, πώλησης μετοχών, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αποκτώσα επιχείρηση, η οποία μπορεί να είναι είτε ιδιωτική επιχείρηση είτε επιχείρηση του Δημοσίου, όλες οι διοικητικές άδειες της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω μεταβίβασης, οι διοικητικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των διοικητικών αδειών της μεταβιβασθείσας επιχείρησης υποχρεούνται στην έκδοση επιβεβαιωτικής πράξης μεταβίβασης της αντίστοιχης διοικητικής άδειας στο όνομα της αποκτώσας επιχείρησης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης της αποκτώσας επιχείρησης.

2. Παρατείνεται με τους ίδιους όρους, για τέσσερα έτη από τη σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2941/2001 λήξη της, η ισχύς της σύμβασης μίσθωσης του Δημοσίου Μεταλλείου Μαγγανίου «Πύργου Γρανίτη Α΄» του Νομού Δράμας που συνομολογήθηκε με την 4186/18.8.1939 σύμβαση του συμβολαιογράφου Αθηνών Κλεομένους Σταματίου Παπαδόπουλου, παρατάθηκε με την 39346/944/1.6.1957 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και τροποποιήθηκε με τις 13974/944/9.4.1957, 45373/24.12.1973 και 12747/22.7.1997 πράξεις των συμβολαιογράφων Αθηνών Ιωάννου Kουγκούλου, Ευαγγέλου Κατσάνου και Άννας - Αννέζας Εμμανουήλ Ελευθερίου Παντελή, αντίστοιχα.

3. Μετά τη γενομένη πληρωμή από τις πρώην ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε. και Δ.Ε.Π. Α.Ε. στο λογαριασμό 203 «Ελληνικό Δημόσιο Λογαριασμός Χρηματοδότησης Πετρελαιοειδών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, του συνολικού ποσού των δραχμών 1.284.946.340, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου του Ν.2593/1998 (ΦΕΚ59 Α΄) και του άρθρου 13 παράγραφος 3 του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α'). αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος, στο όνομα της οποίας εκδόθηκαν τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) του λογαριασμού πετρελαιοειδών (203), καθώς και οι ορισθέντες ως δεύτεροι υπόλογοι έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, υπάλληλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α'). απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει καμία αξίωση κατά αυτών από την αιτία αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια, οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 2003 - 2004 μέχρι ποσοστού 3,8% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 2002 - 2003.

2. Σε όσες από τις παραπάνω κατηγορίες εφαρμόζεται το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η προαναφερόμενη αύξηση υπολογίζεται μόνο στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό, καθώς και στα έξοδα μεταφοράς των μαθητών, εκδιδομένων, προς τούτο, ειδικών τιμολογίων.

3. Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 2003 - 2004 με την προοπτική αύξησης, θεωρείται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων του άρθρου αυτού, τα δε επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.

4. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρούνται με πρόστιμο που μπορεί να φθάσει μέχρι ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) των ακαθάριστων εσόδων της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης της επιχείρησης.

Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η έκταση και ο βαθμός υπέρβασης του επιτρεπόμενου ποσοστού αύξησης των διδάκτρων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α') εφαρμόζεται και επί λατομείων αδρανών υλικών της παραγράφου 9του άρθρου 20 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄).

2. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται κατά τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2837/2000, αφού προηγουμένως έχουν πληρωθεί οι όροι και περιορισμοί του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Μετά την κατά το άρθρο 5 παρ. 1 έγκριση καθορισμού της Β.Ε.Π.Ε. και του φορέα αυτής, οι προϋπολογιζόμενες από το φορέα Β.Ε.Π.Ε. δαπάνες για τον καθορισμό και οργάνωση των Β.Ε.Π.Ε. που αφορούν την τυχόν απόκτηση γης, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν το 10% του προϋπολογισμού του έργου, τις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, για κοινές υπηρεσίες των Β.Ε.Π.Ε., τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών, τις διευκολύνσεις στη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μελετών που συνοδεύουν την αίτηση για τον καθορισμό των Β.Ε.Π.Ε., την εκπόνηση σχεδίων διαμόρφωσης του τοπίου και οικοδόμησης προς εξυπηρέτηση των περιοχών, την κατασκευή έργων, όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, έργα διαμόρφωσης τοπίου, με ριζικές ή ήπιες αλλαγές, την κατασκευή κτιρίων ή την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης των Β.Ε.Π.Ε., τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των Περιοχών, την κατασκευή συνδεόμενων κτιρίων και κατασκευή εγκαταστάσεων γενικά από τον φορέα Β.Ε.Π.Ε., καθώς και τις οργανωτικές δαπάνες και τις δαπάνες ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας από πιστώσεις που προέρχονται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακών Ενισχύσεων (Ε.Τ.Π.Α.).

β. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα, με τις SG (2000) D/100661/21.1.2000 και SG (2002) 2604 fin/ 17.7.2002 επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για την κάθε περιφέρεια της χώρας, το ανώτατο ποσοστό είναι αυτό που προβλέπεται ανά περιοχή στο Παράρτημα Α’ του παρόντος νόμου.

Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του επενδυτικού σχεδίου. Περαιτέρω χρηματοδότηση από άλλες πηγές του Δημοσίου, τηρουμένων σωρευτικά των ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών ενίσχυσης, ή ιδιωτικού τομέα δεν αποκλείεται.

γ. Το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που συγκρατούνται εκάστοτε για τον έλεγχο και την πορεία εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων, που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια κοινή απόφαση καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και των οργάνων που διενεργούν τις αυτοψίες του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Όλες οι δαπάνες των Επιτροπών και των Οργάνων Ελέγχου, που συγκρατούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματειών Περιφέρειας αντίστοιχα.

δ. Δαπάνες επενδυτικών έργων της παραγράφου 1α, που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν συνυπολογίζονται στο επιχορηγούμενο κόστος, ανεξάρτητα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία αυτήν».

2. Το άρθρο 15 του Ν. 2545/1997 καταργείται, εκτός των παραγράφων 1 και 2 αυτού που εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται για τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε για τις Π.Ο.ΤΑ να ισχύουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

3. Στο άρθρο 17 του Ν. 2545/1997 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων συμπληρωματικών έργων υποδομής, για τις ΒΙ.ΠΕ. της Ε.Τ.Β.Α., του άρθρου 19 παρ. 1 αυτού του νόμου, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) την εκτέλεση των έργων και τη .διαδικασία χρηματοδότησης. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

4. Η παράγραφος 1δ του άρθρου 15του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) καταργείται.

5. Στο άρθρο 11 του Ν. 2545/1997 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων κοινής υποδομής τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο του άρθρου 17 πριν από την πάροδο πενταετίας υπολογιζόμενης από την ημερομηνία μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».

7. Οι χάρτες κλίμακας 1:5000 που συνοδεύουν το Ν.3105 (ΦΕΚ 29 Α΄/10.2.2003, άρθρο 41 παρ. 6α) «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» συμπληρώνονται με τους χάρτες που συνοδεύουν την παρούσα διάταξη, ενώ καταργείται ως περιοχή υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166 Δ΄) ο χάρτης της σελίδας 359 του Ν. 3105/2003 που αναφέρεται στην περιοχή «ΤΙΤΑΝ» του Δήμου Ελευσίνας.

8. Στο άρθρο 12 του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α΄) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για την εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονόδων επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στις περιοχές των Δήμων Τροιζήνας και Μεθάνων, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής».

ΑΡΘΡΟ 21

1.α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή αγορανομική διάταξη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος».

β. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8 ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή αγορανομική διάταξη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εν γένει διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας των άρθρων 6 και 7».

2. Μετά το άρθρο 15 του Ν. 2955/2001 προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:

«Άρθρο 15Α

Παρατάσεις συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί μετά τον Απρίλιο του 2000, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και προμηθευτών και μεταξύ ΙΚΑ. και προμηθευτών με κοινή συμφωνία των μερών για την προμήθεια των ειδών ακτινογραφικών films, πλαστικών συριγγών μίας χρήσης με βελόνη και χωρίς βελόνη, φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού συστημάτων συλλογής αίματος, συσκευών χορήγησης - μετάγγισης ορρών, οστομικών υλικών και χειροκτίων (γαντιών) ιατρικών, θεωρούνται νόμιμες και η ισχύς τους λήγει την 31.12.2003».

3.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο».

β. Όπου στο άρθρο τέταρτο παράγραφος 1.α., στο άρθρο πέμπτο παράγραφοι 7 και 11 και στο άρθρο δέκατο παράγραφος 8 του Ν. 3082/2002 αναφέρεται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, νοείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

4.α. Στο Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 121 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900

Κυβικά εκατοστά

5%

Από 901-1400

Κυβικά εκατοστά

12%

Από 1401-1600

Κυβικά εκατοστά

20%

Από 1601-1800

Κυβικά εκατοστά

30%

Από 1801-2000

Κυβικά εκατοστά

40%

Από          2001

Κυβικά εκατοστά και πάνω

50%

β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12 Ε.Κ.:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900

Κυβικά εκατοστά

14%

Από 901-1400

Κυβικά εκατοστά

27%

Από 1401-1600

Κυβικά εκατοστά

45%

Από 1601-1800

Κυβικά εκατοστά

56%

Από 1801-2000

Κυβικά εκατοστά

83%

Από          2001

Κυβικά εκατοστά και πάνω

142%

γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/441 Ε.Ο.Κ., 89/458 Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ 88/76 Ε.Ο.Κ.:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900

Κυβικά εκατοστά

24%

Από 901-1400

Κυβικά εκατοστά

49%

Από 1401-1600

Κυβικά εκατοστά

95%

Από 1601-1800

Κυβικά εκατοστά

129%

Από 1801-2000

Κυβικά εκατοστά

216%

Από          2001

Κυβικά εκατοστά και πάνω

334%

δ) Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900

Κυβικά εκατοστά

37%

Από 901-1400

Κυβικά εκατοστά

66%

Από 1401-1600

Κυβικά εκατοστά

128%

Από 1601-1800

Κυβικά εκατοστά

148%

Από 1801-2000

Κυβικά εκατοστά

266%

Από          2001

Κυβικά εκατοστά και πάνω

346%

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα 126 κυβικών εκατοστών και πάνω, της δασμολογικής κλάσης 87.11 της συνδυασμένης ονοματολογίας, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Από 126 - 249

Κυβικά εκατοστά

2%

Από 250 - 900

Κυβικά εκατοστά

7%

Από 901-1400

Κυβικά εκατοστά

12%

Από 1401-1600

Κυβικά εκατοστά

14%

Από 1601-1800

Κυβικά εκατοστά

17%

Από          1801

Κυβικά εκατοστά και πάνω

25%

β. Επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α΄) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του Ν. 2960/2001 διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς. Στη ρύθμιση αυτήν υπάγονται και τα παραπάνω οχήματα τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είχαν τιμολογηθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις, πλην όμως για τη μεταβίβαση στον ιδιώτη δεν έχει γίνει θεώρηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για την καταβολή των οφειλόμενων τελών ή είχε γίνει η θεώρηση αυτή, αλλά τα οχήματα δεν είχαν τιμολογηθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις.

γ. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 3.9.2003.

ΑΡΘΡΟ 22

Στο τέλος του άρθρου 4του Ν. 2741/1999 προστίθεται περίπτωση 8 ως εξής:

«8. Στους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που διενεργούν ελέγχους, η οριζόμενη στο άρθρο 9 του Ν.2685/1999 ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3) καταβάλλεται για μετακινήσεις σε απόσταση άνω των δέκα (10) και μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα».

ΑΡΘΡΟ 23

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται η υπό στοιχείο β' διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) η παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.145/2003 (ΦΕΚ 121 Α΄) καθώς και κάθε άλλη διάταξη του προεδρικού διατάγματος αυτού που αφορά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

2. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διατηρείται ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 226/1989 (ΦΕΚ 107 Α΄), μετονομαζόμενο σε «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αυτοτελώς.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η παρ. 1 του άρθρου 57 ε του Ν.Δ.136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως προστέθηκε με το Ν.1732/1987, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ.19 και στο άρθρο 38 παρ.8 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ορίζεται σε 350 ευρώ. Το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ. 20 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ορίζεται από 200 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ».

Τα παραπάνω πρόστιμα μπορούν να μεταβάλλονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 57 ε του Ν.Δ.136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως προστέθηκε με το Ν.1732/1987, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση νέας παράβασης των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 20 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την τέλεση της προηγούμενης παράβασης, για την οποία έχει επιβληθεί το πρόστιμο, το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται».

3. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 57 ε του Ν.Δ.136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως προστέθηκε με το Ν.1732/1987, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τη διαδικασία περί του προστίμου του άρθρου 30 παρ. 20 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.

13. Ειδικά για τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 19 και στο άρθρο 38 παρ. 8 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται άμεσα, με τη βεβαίωση της παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα έχουν αρμοδιότητα άσκησης αγορανομικών ελέγχων.

β. Τα ελεγκτικά όργανα που βεβαιώνουν τις ως άνω παραβάσεις συντάσσουν εις τετραπλούν πράξη βεβαίωσης της παράβασης στην οποία αναγράφονται:

1. Τα στοιχεία του εκμεταλλευτή της επιχείρησης, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός - μητρός, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και Α.Φ.Μ., εφόσον η επιχείρηση είναι ατομική ή η επωνυμία της επιχείρησης και ο Α.Φ.Μ. αυτής, εφόσον η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο.

2. Η διεύθυνση, οδός - αριθμός - πόλη, όπου λειτουργεί η επιχείρηση.

3. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης ή το Νομικό Πρόσωπο.

4. Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης.

5. Η συνοπτική περιγραφή της παράβασης.

6. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο της ως άνω παραγράφου.

γ. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από τα όργανα που βεβαιώνουν την παράβαση και από το παριστάμενο κατά τον έλεγχο πρόσωπο της επιχείρησης, άσχετα αν είναι ο εκμεταλλευτής ή μέλος του νομικού προσώπου ή κάποιος υπάλληλος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που εκδηλωθεί άρνηση υπογραφής από τον ελεγχόμενο, η άρνηση αυτή βεβαιώνεται επί της πράξης από τα ελεγκτικά όργανα.

δ. Από την ως άνω πράξη βεβαίωσης, ένα αντίτυπο παραδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα αντίτυπο παραδίδεται αμελλητί από τα όργανα αυτά στην Προϊστάμενη τους Αρχή, ένα αντίτυπο αποστέλλεται με μέριμνα της εν λόγω Υπηρεσίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος, το οποίο παραδίδεται στην ίδια ως άνω υπηρεσία, μετά την εξάντλησή του.

ε. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για τον τρόπο επιβολής των εν λόγω διοικητικών προστίμων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

στ. Κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την επίδοση ή παράδοση στον ελεγχθέντα της πράξης επιβολής του προστίμου. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο της έδρας του ελεγχθέντος και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για το παραδεκτό της ως άνω προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου καταβάλλεται από τον ελεγχθέντα το 50% του επιβληθέντος προστίμου».

4. Εκκρεμούσες υποθέσεις που αφορούν το άρθρο 57 ε του Ν.Δ.136/1946, όπως προστέθηκε με τον Ν.1732/ 1987 και αναφέρονται σε περιόδους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, δεν θίγονται από τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 1.

ΑΡΘΡΟ 25

Για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και Διευθυντές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 81 και 82 του Ν.2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α΄). όπως ισχύουν και του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ211 Α΄).

Ο υπάλληλος, από τους αναφερόμενους στο προηγούμενο εδάφιο, που θα προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, μετατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τυχόν εκκρεμής διαδικασία προς πλήρωση θέσεως Γενικού Διευθυντή της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης αναστέλλεται επί ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργείται:

α. Η παράγραφος 22 του άρθρου 10 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) και η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν.2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄).

β. Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη προς τις διατάξεις του.

2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

(Για τις ΒΕΠΕ του Ν.2545/97 & τις ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ)

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Α

ΠΕΡΙΟΧΗ Β

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ

ΠΕΡΙΟΧΗ Δ

Ανατολική Μακεδονία

 

 

50%

50%

Θράκη

 

 

50%

50%

Κεντρική Μακεδονία

35%

35%

35%

40%

Δυτική Μακεδονία

 

 

40%

40%

Θεσσαλία

 

 

40%

40%

Ήπειρος

 

 

50%

50%

Ιόνια νησιά

 

 

40%

40%

Δυτική Ελλάδα

 

 

50%

50%

Στερεά Ελλάδα

 

 

40%

40%

Πελοπόννησος

 

 

50%

50%

Αττική

35%

35%

35%

40%

Βόρειο Αιγαίο

 

 

 

50%

Νότιο Αιγαίο

 

 

40%

40%

Κρήτη

 

 

40%

40%

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671