ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3858/2010 (ΦΕΚ Α΄ 102/01.07.2010)

Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ            Αρ. Φύλλου 102          1 Ιουλίου 2010

______________________________________________________

NOMO Σ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3858

Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να παρέχει με την προσαρμογή στο πρότυπο νόμου «για τη διασυνοριακή αφερεγγυότητα» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή της προοδευτικής εναρμόνισης και ενοποίησης του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου, αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης με σκοπό την προώθηση:

α) της συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών δικαστηρίων και συνδίκων με αλλοδαπά δικαστήρια και συνδίκους σε υποθέσεις διεθνούς πτώχευσης,

β) της μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις,

γ) της δίκαιης και αποτελεσματικής διαχείρισης περιπτώσεων διεθνούς πτώχευσης για την προστασία των συμφερόντων των πιστωτών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων, καθώς και του οφειλέτη,

δ) της προστασίας και μεγιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και

ε) της διευκόλυνσης για τη διάσωση οικονομικά προβληματικών επιχειρήσεων, με σκοπό την προστασία των επενδύσεων και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.

2. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται, όταν:

α) αλλοδαπό δικαστήριο ή αλλοδαπός σύνδικος ζητά συνδρομή στην Ελλάδα σε σχέση με αλλοδαπή διαδικασία ή

β) ζητείται συνδρομή από άλλο Κράτος σχετικά με διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα ή

γ) αλλοδαπή διαδικασία και διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα διεξάγονται συγχρόνως σε σχέση με τον ίδιο οφειλέτη ή

δ) πιστωτές ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σε άλλο Κράτος έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν την έναρξη ή να συμμετάσχουν σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα.

3. Ο παρών νόμος δεν έχει εφαρμογή σε διαδικασία που αφορά σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που συνεπάγονται κατοχή κεφαλαίων ή κινητών αξιών τρίτων, καθώς και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:

α) «Αλλοδαπή διαδικασία» νοείται η συλλογική δικαστική ή διοικητική διαδικασία σε άλλο Κράτος, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής με την πτώχευση προσωρινής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει την αφερεγγυότητα του οφειλέτη και συνεπάγεται τη μερική ή ολική στέρηση της διοίκησης της περιουσίας του (πτωχευτική απαλλοτρίωση) και το διορισμό συνδίκου προς το σκοπό εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης.

β) «Αλλοδαπή κύρια διαδικασία» νοείται η αλλοδαπή διαδικασία που διεξάγεται στο Κράτος, όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του.

γ) «Αλλοδαπή μη κύρια διαδικασία» νοείται η αλλοδαπή διαδικασία, που δεν είναι κύρια διαδικασία και διεξάγεται στο Κράτος όπου ο οφειλέτης έχει εγκατάσταση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του παρόντος άρθρου.

δ) «Αλλοδαπός σύνδικος» νοείται το πρόσωπο ή όργανο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωρινώς οριζόμενου, που έχει αρμοδιότητα στο πλαίσιο της αλλοδαπής διαδικασίας, να διοικεί ή να προβαίνει σε εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας ή να επιβλέπει τη διαχείριση των υποθέσεων του οφειλέτη λόγω αναδιοργάνωσης.

ε) «Αλλοδαπό δικαστήριο» νοείται η δικαστική ή άλλη αρχή άλλου Κράτους που είναι αρμόδια να ελέγχει ή εποπτεύει μια αλλοδαπή κύρια η μη κύρια διαδικασία.

στ) «Εγκατάσταση» νοείται ο τόπος εργασιών, όπου ο οφειλέτης ασκεί οποιαδήποτε μη προσωρινή οικονομική δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

ζ) «Πτωχευτικός Κώδικας» νοείται το σύνολο των διατάξεων του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

η) «Διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα» νοείται η πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα.

Άρθρο 3

Διεθνείς υποχρεώσεις

Στο βαθμό που διάταξη του παρόντος νόμου συγκρούεται με υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους, που απορρέει από οποιαδήποτε συνθήκη ή άλλης μορφής συμφωνία στην οποία έχει συμβληθεί με ένα ή περισσότερα Κράτη, οι όροι της συνθήκης ή της συμφωνίας υπερισχύουν.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητα δικαστηρίου ή συνδίκου

Αρμόδιοι για την αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών και τη συνεργασία με αλλοδαπά δικαστήρια, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι το αρμόδιο, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, για την κήρυξη της πτώχευσης δικαστήριο και ο σύνδικος, αντιστοίχως.

Άρθρο 5

Εξουσίες για ενέργειες σε άλλο Κράτος

Ο σύνδικος, που διορίζεται από το αρμόδιο ημεδαπό δικαστήριο, δικαιούται να ασκεί σε άλλο Κράτος όλες τις εξουσίες που του αναγνωρίζει ο Πτωχευτικός Κώδικας σύμφωνα και στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο.

Άρθρο 6

Δημόσια τάξη

Το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί ενέργεια, που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, αν αυτή είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.

Άρθρο 7

Πρόσθετη συνδρομή

Ο παρών νόμος δεν περιορίζει την εξουσία του δικαστηρίου ή του συνδίκου να παράσχει πρόσθετη συνδρομή σε αλλοδαπό σύνδικο, σύμφωνα με άλλες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 8

Ερμηνεία

Κατά την ερμηνεία του παρόντος νόμου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διεθνής του προέλευση και η επιδίωξη ομοιογενούς εφαρμογής του και της τήρησης της καλής πίστης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 9

Δικαίωμα απευθείας πρόσβασης

Ο αλλοδαπός σύνδικος έχει δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στο αρμόδιο ημεδαπό δικαστήριο.

Άρθρο 10

Περιορισμένη δικαιοδοσία

Αίτηση που υποβάλλεται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, σε ημεδαπό δικαστήριο από αλλοδαπό σύνδικο, δεν επεκτείνει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου ως προς τον αλλοδαπό σύνδικο ή τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποθέσεις του οφειλέτη σε άλλο Κράτος παρά μόνο σε σχέση με το αντικείμενο της αίτησης.

Άρθρο 11

Αίτηση αλλοδαπού συνδίκου για την έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα

Ο αλλοδαπός σύνδικος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την έναρξη διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Πτωχευτικού Κώδικα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 2 και 3 του Κώδικα αυτού.

Άρθρο 12

Συμμετοχή αλλοδαπού συνδίκου σε πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα

Από την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος δικαιούται να συμμετέχει σε διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα που αφορούν στον οφειλέτη.

Άρθρο 13

Πρόσβαση αλλοδαπών πιστωτών σε πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι αλλοδαποί πιστωτές έχουν τα ίδια δικαιώματα σχετικά με την έναρξη και τη συμμετοχή σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα την οποία έχουν και οι πιστωτές με συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγει την κατάταξη απαιτήσεων, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, υπό τον περιορισμό ότι οι απαιτήσεις αλλοδαπών πιστωτών δεν θα καταταχθούν σε τάξη κατώτερη από την τάξη των ανέγγυων πιστωτών, εκτός αν πρόκειται για πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης (περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού Κώδικα).

Άρθρο 14

Γνωστοποιήσεις προς πιστωτές που έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο K ράτος για πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα

1. Γνωστοποιήσεις που, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, γίνονται προς πιστωτές με συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, γίνονται και προς τους πιστωτές που έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο Κράτος. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να ειδοποιηθεί πιστωτής του οποίου η διεύθυνση δεν είναι ακόμα γνωστή.

2. Η γνωστοποίηση γίνεται προς τους αλλοδαπούς πιστωτές ατομικά, εκτός αν το δικαστήριο θεωρεί ότι, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, κάποια άλλης μορφής γνωστοποίηση είναι πιο κατάλληλη. Για τη γνωστοποίηση δεν απαιτείται η τήρηση έγγραφου ή άλλου παρόμοιου τύπου.

3. Η γνωστοποίηση προς αλλοδαπούς πιστωτές για την έναρξη διαδικασίας:

α) ορίζει εύλογο χρόνο και τον τόπο αναγγελίας των απαιτήσεων,

β) ορίζει αν οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές υποχρεούνται να αναγγείλουν τα εμπράγματα δικαιώματά τους, και

γ) περιλαμβάνει κάθε άλλη πληροφορία αναγκαία προς γνωστοποίηση, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα και τις αποφάσεις του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 15

Αίτηση για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας

1. Ο αλλοδαπός σύνδικος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για την αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας στην οποία έχει ορισθεί σύνδικος.

2. Με την αίτηση προς αναγνώριση συνυποβάλλεται:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης έναρξης της αλλοδαπής διαδικασίας και ορισμού του αλλοδαπού συνδίκου ή

β) βεβαίωση του αλλοδαπού δικαστηρίου που να πιστοποιεί την ύπαρξη της αλλοδαπής διαδικασίας και το διορισμό του αλλοδαπού συνδίκου ή

γ) σε περίπτωση έλλειψης των ως άνω εγγράφων, οποιαδήποτε άλλη απόδειξη αποδεκτή από το δικαστήριο ως προς την ύπαρξη της αλλοδαπής διαδικασίας και το διορισμό του αλλοδαπού συνδίκου.

3. Με την αίτηση προς αναγνώριση συνυποβάλλεται και δήλωση του αλλοδαπού συνδίκου, με την οποία προσδιορίζονται όλες οι γνωστές σε αυτόν αλλοδαπές διαδικασίες σχετικά με τον οφειλέτη.

4. Το δικαστήριο μπορεί να απαιτήσει μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των εγγράφων που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης προς αναγνώριση.

Άρθρο 16

Τεκμήρια σχετικά με την αναγνώριση

1. Αν η απόφαση ή η βεβαίωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου αναφέρει ότι η αλλοδαπή διαδικασία είναι διαδικασία, κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2, και ότι ο αλλοδαπός σύνδικος είναι πρόσωπο ή όργανο κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 2, το δικαστήριο δικαιούται να θεωρήσει ότι αυτά τεκμαίρονται.

2. Το δικαστήριο δικαιούται να θεωρήσει ότι είναι γνήσια τα έγγραφα, που υποβάλλονται, ανεξάρτητα από το αν είναι επικυρωμένα ή μη.

3. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, ο τόπος της καταστατικής έδρας του οφειλέτη ή της συνήθους διαμονής, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, τεκμαίρεται ότι είναι το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη.

Άρθρο 17

Απόφαση για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η αλλοδαπή διαδικασία αναγνωρίζεται, αν:

α) είναι διαδικασία, κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2,

β) ο αλλοδαπός σύνδικος, που ζητεί την αναγνώριση, είναι πρόσωπο ή όργανο, κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 2,

γ) συνυποβάλλονται με την αίτηση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 στοιχεία, και

δ) η αίτηση έχει υποβληθεί στο δικαστήριο που αναφέρεται στο άρθρο 4.

2. Η αλλοδαπή διαδικασία αναγνωρίζεται:

α) ως αλλοδαπή κύρια διαδικασία, αν διεξάγεται στο Κράτος όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του ή

β) ως αλλοδαπή μη κύρια διαδικασία, αν ο οφειλέτης έχει εγκατάσταση, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2, σε άλλο Κράτος.

3. Η απόφαση για την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 δεν εμποδίζουν την τροποποίηση ή την άρση της αναγνώρισης, αν αποδειχθεί ότι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ήταν πλήρως ή μερικώς ελλιπείς ή έπαψαν να υφίστανται.

Άρθρο 18

Μεταγενέστερες πληροφορίες

Από την κατάθεση της αίτησης προς αναγνώριση ή από την αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος οφείλει να ενημερώνει το δικαστήριο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για:

α) κάθε ουσιώδη μεταβολή σχετικά με την αλλοδαπή διαδικασία ή το διορισμό του και

β) για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σχετικά με τον ίδιο οφειλέτη της οποίας λαμβάνει γνώση.

Άρθρο 19

Δυνητική προσωρινή προστασία με βάση την αίτηση προς αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας

1. Από την κατάθεση της αίτησης προς αναγνώριση και μέχρι την έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτημα του αλλοδαπού συνδίκου, να παρέχει προσωρινή προστασία, εφόσον συντρέχει επείγουσα ανάγκη για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των συμφερόντων των πιστωτών. Μέτρα προσωρινής προστασίας είναι ιδίως:

α) η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

β) η ανάθεση της διαχείρισης ή της διάθεσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε αλλοδαπό σύνδικο ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το δικαστήριο, προκειμένου να προστατεύσει και διατηρήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία από τη φύση τους ή εξαιτίας άλλων περιστάσεων, υπόκεινται σε φθορά, υποτίμηση ή με άλλον τρόπο βρίσκονται σε κίνδυνο,

γ) οποιοδήποτε μέτρο έννομης προστασίας από τα αναφέρομενα στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

2. Τα μέτρα προσωρινής προστασίας δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Πτωχευτικού Κώδικα.

3. Τα μέτρα προσωρινής προστασίας του παρόντος άρθρου παύουν με την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως προς αναγνώριση, εκτός αν παραταθούν, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρ θρου 21.

4. Το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί την παροχή προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν αυτή επηρεάζει την αλλοδαπή κύρια διαδικασία.

Άρθρο 20

Αποτελέσματα της αναγνώρισης αλλοδαπής κύριας διαδικασίας

1. Η αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας αναστέλλει:

α) την έναρξη ή συνέχιση των ατομικών διώξεων των πιστωτών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή την ευθύνη του οφειλέτη,

β) την αναγκαστική εκτέλεση σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και

γ) το δικαίωμα μεταβίβασης, επιβάρυνσης ή με άλλον τρόπο διάθεσης οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

2. Η έκταση, η τροποποίηση ή η άρση της αναστολής των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 19, 25, 26, 66, 67, 77, 78, 135, 146, 147, 166 του Πτωχευτικού Κώδικα.

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγει το δικαίωμα πιστωτή να ζητήσει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της απαίτησής του κατά του οφειλέτη.

4. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνέπειες της αναγνώρισης της αλλοδαπής κύριας διαδικασίας δεν θίγουν το δικαίωμα πιστωτή να ζητήσει την έναρξη διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε το δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεών του, σύμφωνα με τα άρθρα 89−95 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 21

Δυνητική έννομη προστασία με βάση την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας

1. Συγχρόνως ή και μετά την αναγνώριση μιας αλλοδαπής διαδικασίας, κύριας ή μη κύριας, το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτημα του αλλοδαπού συνδίκου, να παρέχει οποιαδήποτε κατάλληλη προστασία, εφόσον συντρέχει ανάγκη να προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή τα συμφέροντα των πιστωτών.

Μέτρα προστασίας είναι ιδίως:

α) η αναστολή έναρξης ή συνέχισης ατομικών διώξεων που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή την ευθύνη του οφειλέτη, στο βαθμό που αυτή δεν έχει ανασταλεί, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20,

β) η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, στο βαθμό που αυτή δεν έχει ανασταλεί, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20,

γ) η αναστολή του δικαιώματος μεταβίβασης, επιβάρυνσης ή με άλλον τρόπο διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο βαθμό που το δικαίωμα αυτό δεν έχει ανασταλεί, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20,

δ) η εξέταση μαρτύρων, η λήψη αποδείξεων ή η παροχή πληροφοριών που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποθέσεις, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή την ευθύνη του οφειλέτη,

ε) η ανάθεση της διαχείρισης ή διάθεσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται στην Ελλάδα, στον αλλοδαπό σύνδικο ή σε άλλο πρόσωπο διοριζόμενο από το δικαστήριο,

στ) η επέκταση της παρασχεθείσας έννομης προστασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19,

ζ) η παροχή στον αλλοδαπό σύνδικο οποιασδήποτε πρόσθετης εξουσίας που απονέμει το Ελληνικό Δίκαιο στον σύνδικο.

2. Συγχρόνως ή μετά την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, κύριας ή μη κύριας, το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτημα του αλλοδαπού συνδίκου, να αναθέσει τη διανομή όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε αλλοδαπό σύνδικο ή άλλο πρόσωπο, που ορίζεται από το δικαστήριο, αν το δικαστήριο πεισθεί ότι τα συμφέροντα των πιστωτών στην Ελλάδα προστατεύονται επαρκώς.

3. Κατά την παροχή έννομης προστασίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε σύνδικο αλλοδαπής μη κύριας διαδικασίας, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι η προστασία συνδέεται με περιουσιακά στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης αλλοδαπής μη κύριας διαδικασίας, ή αφορά σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία.

Άρθρο 22

Προστασία πιστωτών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων

1. Κατά την παροχή ή την άρνηση έννομης προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 21, ή κατά την τροποποίηση ή άρση της προστασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι τα συμφέροντα των πιστωτών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οφειλέτη, προστατεύονται επαρκώς.

2. Το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει την παροχή της έννομης προστασίας, που προβλέπεται στα άρθρα 19 ή 21 του παρόντος νόμου, από όρους που θεωρεί πρόσφορους.

3. Το δικαστήριο μπορεί αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του αλλοδαπού συνδίκου ή προσώπου, του οποίου τα έννομα συμφέροντα επηρεάζονται από την προστασία που παρέχεται, σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 21, να τροποποιήσει ή να άρει αυτή την προστασία.

Άρθρο 23

Ενέργειες για την ακύρωση επιβλαβών για τους πιστωτές πράξεων

1. Από την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος νομιμοποιείται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων να ζητήσει την ανάκληση, ακύρωση ή την αναγνώριση της ανενέργειας πράξεων επιβλαβών για τους πιστωτές.

2. Όταν πρόκειται για αλλοδαπή μη κύρια διαδικασία, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι οι ενέργειες του αλλοδαπού συνδίκου σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης αλλοδαπής μη κύριας διαδικασίας.

Άρθρο 24

Παρέμβαση αλλοδαπού συνδίκου σε πτωχευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα

Από την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος νομιμοποιείται να παρεμβαίνει σε  κάθε διαδικασία στην οποία ο οφειλέτης είναι διάδικος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥΣ

Άρθρο 25

Συνεργασία και απευθείας επικοινωνία μεταξύ του ημεδαπού δικαστηρίου και αλλοδαπών δικαστηρίων ή αλλοδαπών συνδίκων

1. Σε θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, το αρμόδιο δικαστήριο οφείλει να συνεργάζεται, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με τα αλλοδαπά δικαστήρια ή τους αλλοδαπούς συνδίκους, άμεσα ή δια του συνδίκου.

2. Το δικαστήριο δικαιούται να επικοινωνεί απευθείας ή να ζητά πληροφορίες ή συνδρομή απευθείας από αλλοδαπά δικαστήρια ή αλλοδαπούς συνδίκους.

Άρθρο 26

Συνεργασία και απευθείας επικοινωνία μεταξύ του ημεδαπού συνδίκου και αλλοδαπών δικαστηρίων ή αλλοδαπών συνδίκων

1. Σε θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1, ο σύνδικος, κατά την άσκηση του λειτουργήματός του και υπό την εποπτεία του δικαστηρίου, υποχρεούται να συνεργάζεται, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με τα αλλοδαπά δικαστήρια ή τους αλλοδαπούς συνδίκους.

2. Ο σύνδικος δικαιούται, κατά την άσκηση του λειτουργήματός του και υπό την εποπτεία του δικαστηρίου, να επικοινωνεί απευθείας με τα αλλοδαπά δικαστήρια ή τους αλλοδαπούς συνδίκους.

Άρθρο 27

Μορφές συνεργασίας

Η συνεργασία που αναφέρεται στα άρθρα 25 και 26 μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων:

α) του διορισμού προσώπου ή φορέα για να ενεργεί υπό την καθοδήγηση του δικαστηρίου,

β) της παροχής πληροφοριών με οποιαδήποτε μέσα που θεωρούνται κατάλληλα από το δικαστήριο,

γ) του συντονισμού της διαχείρισης και της εποπτείας των περιουσιακών στοιχείων και υποθέσεων του οφειλέτη,

δ) της έγκρισης ή εφαρμογής από τα δικαστήρια συμφωνιών που αφορούν στο συντονισμό διαδικασιών,

ε) του συντονισμού συντρεχουσών διαδικασιών που αφορούν στον ίδιο οφειλέτη,

στ) της αμοιβαίας ενημέρωσης των συνδίκων σε περίπτωση συντρεχουσών διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με την πορεία της διαδικασίας αναγγελίας και εξέλεγξης των απαιτήσεων ή με προτάσεις αναδιοργάνωσης ή ύπαρξης στοιχείων ενεργητικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 28

Έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα μετά την αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας

Μετά την αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα, μπορεί να αρχίσει μόνο αν ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής περιορίζονται μόνο σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της συνεργασίας και του συντονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 27 και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, που σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης της διαδικασίας αυτής.

Άρθρο 29

Συντονισμός πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα και αλλοδαπής διαδικασίας

Σε περίπτωση που αλλοδαπή διαδικασία και πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα σε σχέση με τον ίδιο οφειλέτη, το δικαστήριο επιδιώκει τη συνεργασία και το συντονισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 27, εφαρμοζομένων των κατωτέρω:

α) Αν η διαδικασία στην Ελλάδα διεξάγεται ήδη κατά το χρόνο που κατατίθεται η αίτηση για αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας:

αα) κάθε έννομη προστασία, που παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 21, πρέπει να είναι συμβατή με τη διαδικασία στην Ελλάδα και

ββ) σε περίπτωση που η διαδικασία αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως αλλοδαπή κύρια διαδικασία, το άρθρο 20 δεν εφαρμόζεται.

β) Όταν η διαδικασία στην Ελλάδα αρχίζει μετά την αναγνώριση ή μετά την κατάθεση της αίτησης για αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας:

αα) κάθε έννομη προστασία που έχει ήδη παρασχεθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 21 επανεξετάζεται από το δικαστήριο και τροποποιείται ή αίρεται αν δεν είναι συμβατή με τη διαδικασία στην Ελλάδα και

ββ) αν η αλλοδαπή διαδικασία είναι αλλοδαπή κύρια διαδικασία, η αναστολή, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τροποποιείται ή αίρεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20, αν δεν είναι συμβατή με τη διαδικασία στην Ελλάδα.

γ) Κατά την παροχή, επέκταση ή τροποποίηση της έννομης προστασίας που παρέχεται σε σύνδικο αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι η προστασία σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης της αλλοδαπής μη κύριας διαδικασίας ή αφορά πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή.

Άρθρο 30

Συντονισμός περισσότερων αλλοδαπών διαδικασιών

Σε περίπτωση περισσότερων αλλοδαπών διαδικασιών που αφορούν στον ίδιο οφειλέτη, το δικαστήριο επιδιώκει τη συνεργασία και το συντονισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 27, εφαρμοζομένων των κατωτέρω:

α) κάθε έννομη προστασία που παρέχεται, σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 21, σε σύνδικο αλλοδαπής μη κύριας διαδικασίας, μετά την αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, πρέπει να είναι συμβατή με την αλλοδαπή κύρια διαδικασία,

β) αν αλλοδαπή κύρια διαδικασία αναγνωρισθεί μετά την αναγνώριση ή μετά την κατάθεση αίτησης για αναγνώριση αλλοδαπής μη κύριας διαδικασίας, κάθε έννομη  προστασία που έχει ήδη παρασχεθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 19 ή 21, πρέπει να επανεξετάζεται από το δικαστήριο και να τροποποιείται ή να αίρεται αν δεν είναι συμβατή με την αλλοδαπή κύρια διαδικασία,

γ) αν μετά την αναγνώριση αλλοδαπής μη κύριας διαδικασίας, αναγνωρισθεί άλλη αλλοδαπή μη κύρια διαδικασία, το δικαστήριο οφείλει να παρέχει, να τροποποιεί ή να αίρει την προστασία προς το σκοπό διευκόλυνσης του συντονισμού των διαδικασιών.

Άρθρο 31

Τεκμήριο παύσης πληρωμών λόγω αναγνώρισης αλλοδαπής κύριας διαδικασίας

Με την επιφύλαξη απόδειξης του αντιθέτου, η αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, συνιστά, για τον σκοπό έναρξης διαδικασίας, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, τεκμήριο ότι ο οφειλέτης έχει παύσει τις πληρωμές του.

Άρθρο 32

Ο κανόνας ικανοποίησης πιστωτών σε συντρέχουσες διαδικασίες

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών, πιστωτής ο οποίος έχει εισπράξει μέρος της απαίτησής του σε διαδικασία πτώχευσης σε άλλο Κράτος, δε δικαιούται να ικανοποιηθεί για την ίδια απαίτηση, σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα που αφορά τον ίδιο οφειλέτη, ενόσω το ποσό ικανοποίησης άλλων πιστωτών της ίδια κατηγορίας, είναι αναλογικά μικρότερο από το ποσό που ο πιστωτής έχει ήδη λάβει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄) προστίθενται τα εξής:

«, ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με αποκλειστικό ή βασικό μέτοχο το κράτος, και στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις.»

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει τριετή υπηρεσία από το διορισμό του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του.»

Άρθρο 34

1. Για τη μεταβατική περίοδο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 στις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, 103 παράγραφος 2 περίπτωση δ΄, 104 παράγραφος 1 περίπτωση στ΄ και 110 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο άρθρο 100 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, αντί των λέξεων και αριθμού «όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών» τίθεται «όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών».

β) Στο άρθρο 103 παράγραφος 2 περίπτωση δ΄ αντί των λέξεων και αριθμού «πέραν των δύο (2) ετών» τίθεται «πέραν των τεσσάρων (4) ετών».

γ) Στο άρθρο 104 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ αντί των λέξεων και αριθμού «για περίοδο έξι (6) μηνών» τίθεται «για περίοδο ενός (1) έτους».

δ) Στο άρθρο 110 εδάφιο πρώτο αντί των λέξεων και αριθμού «ποσοστό μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%)» τίθεται «ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%)».

ε) Στο άρθρο 110 εδάφιο δεύτερο αντί των λέξεων «εντός έτους» τίθεται «εντός τριών (3) ετών».

2. Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, οι επερχόμενες με την παράγραφο 1 υπό στοιχεία α΄ έως ε΄ τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα καταργούνται αυτοδικαίως και από 1ης Ιανουαρίου 2015 οι τροποποιούμενες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα επανέρχονται σε ισχύ ως είχαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 35

Οι διατάξεις των άρθρων 99 και 101 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

α) Στο άρθρο 99 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Προσωρινή διαταγή, η έκδοση της οποίας, μετά την υποβολή της αίτησης, ήταν αναγκαία κατά την κρίση του δικαστηρίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, σε κάθε περίπτωση, μετά πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοσή της, απαγορευομένης της παράτασης ισχύος της.»

β) Στο άρθρο 101 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση άρνησης του έργου από τον ορισθέντα μεσολαβητή, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 386 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή παραίτησής του, το πτωχευτικό δικαστήριο αυτεπαγγέλτως θέτει τέλος στη διαδικασία συνδιαλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 3.»

Άρθρο 36

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄) παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 37

1. Το προβλεπόμενο από το στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (ΦΕΚ 215 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄), ποσοστό που αποδίδεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων διαμορφώνεται σε ποσοστό 30%.

2. Στο άρθρο 4 του ν. 663/1977 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Από το εισπραττόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ποσό του παραβόλου μήνυσης, το Δημόσιο αποδίδει στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ποσοστό 60%.»

Άρθρο 38

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας αναφέρεται ο Υπουργός Προεδρίας, νοείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 39

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του π.δ. 270/1991 (ΦΕΚ 100 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο Τμήμα Στέγης Φιλοξενίας Ανηλίκων Αθηνών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.»

Άρθρο 40

Αναστολή πλειστηριασμών

Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2010 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2010 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

Άρθρο 41

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                                                                               Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                             ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                      ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ                                                                                                         Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671