ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94/23.06.2010)

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 94          23 Ιουνίου 2010

_____________________________________________________

NOMO Σ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3854

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.1. του άρθρου 6 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π, καθίστανται υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης συσκευασιών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και αναφέρονται στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού».

Άρθρο 2

1. H παρ. Β περίπτωση 2.β) του άρθρ. 7 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:

Οι διαχειριστές συσκευασιών, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης με εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην περίπτωση 1, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία έχουν λάβει τη σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορεί να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων αυτών συστημάτων σε ήδη λειτουργούντα συστήματα.

Η συμμετοχή στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης:

αα) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου διαχειριστή χρηματικής εισφοράς, η οποία προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σύμφωνα με το εδάφιο ια΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24.

ββ) παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα διαχειριστή να επισημαίνει τις συσκευασίες με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης, ως απόδειξη της συμμετοχής του στο σύστημα και

γγ) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους διαχειριστές από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 12».

2. Στο τέλος της παραγράφου Γ του άρθρου 7 του ν. 2939/2001 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Αν ανακληθεί η έγκριση ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νομικό πρόσωπο ενός συστήματος, το ποσό που απομένει, ύστερα από την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π, ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος κατανομής του ποσού αυτού μεταξύ των υφιστάμενων και νέων συστημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

3. Μετά την παράγραφο Δ του άρθρου 7 του ν. 2939/ 2001 προστίθενται παράγραφοι Ε και ΣΤ ως εξής:

«Ε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 9 παρ. 4, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του συστήματος. Προς τούτο ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. απαιτεί υποβολή τροποποιημένου φακέλου από το σύστημα.

ΣΤ. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. τηρεί μητρώο διαχειριστών συσκευασιών, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι διαχειριστές συσκευασιών. Η εγγραφή των διαχειριστών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση των διαχειριστών στο μητρώο, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης αυτού».

Άρθρο 3

Το άρθρο 9 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε τρία χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ύστερα από αίτηση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7.

Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) για το συγκεκριμένο σύστημα στο όνομα του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης:

α) Αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην έγκριση του συστήματος που χορηγήθηκε.

β) Καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος, ανερχόμενο σε 5.000 ευρώ για τα ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, 10.000 ευρώ για τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και 3.000 ευρώ για τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης εμβέλειας μικρότερης της πανελλαδικής. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

3. Αν ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του Π.Ε.Δ. με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή και να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20. Εάν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο φορές δεν κρίνεται επαρκές ή δεν συμμορφώνεται με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. έχει τη δυνατότητα:

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να ανακαλεί την έγκριση του συστήματος αυτού και να υποχρεώνει τον διαχειριστή να συμμετάσχει σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του,

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. κάθε τρία χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία χορηγήθηκε Π.Ε.Δ. αναγράφονται στον κατάλογο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 13».

Άρθρο 4

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., καθίστανται υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης των άλλων προϊόντων τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)».

Άρθρο 5

1. H παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων των άλλων προϊόντων».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, και κάθε σχετικό θέμα για την εναλλακτική διαχείριση των άλλων προϊόντων και για την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης στα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής, το πρόγραμμα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι όροι συμμετοχής σε αυτά, οι τεχνικές προδιαγραφές και προγράμματα, οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιούν, καθώς και οι προϋποθέσεις έγκρισής τους από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.».

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 2939/ 2001 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

«7. Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν σε σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οι συμμετέχοντες διαχειριστές άλλων προϊόντων, προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σύμφωνα με το εδάφιο ια΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24».

8. Αν ανακληθεί η έγκριση ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νομικό πρόσωπο ενός συστήματος, το ποσό που απομένει, μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης του ιδίου προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος κατανομής του ποσού αυτού μεταξύ των υφιστάμενων και νέων συστημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. τηρεί μητρώο παραγωγών, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των άλλων προϊόντων. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση των παραγωγών στο μητρώο, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης αυτού».

Άρθρο 6

Η παρ. 1 του τμήματος Γ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 και 17 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, επιβάλλονται ανεξάρτητα από αστική ή ποινική ευθύνη τους ως διοικητικές κυρώσεις διαζευκτικά ή σωρευτικά πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας από πέντε ημέρες έως τριάντα ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη, ως εξής:

α. από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας εφόσον το προτεινόμενο συνολικό πρόστιμο ανέρχεται μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και η προτεινόμενη διακοπή λειτουργίας μέχρι πέντε ημέρες και

β. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όταν το προτεινόμενο συνολικό πρόστιμο υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και η προτεινόμενη διακοπή λειτουργίας υπερβαίνει τις πέντε ημέρες.

Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου».

Άρθρο 7

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

« − την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 6 και 16,».

2. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του. Ειδικότερα για την ανάθεση μελετών ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν».

3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

« − στα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, − στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α., εκπροσώπους συλλογικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων των καταναλωτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν».

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., πλην αυτού που υπηρετεί στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. με απόσπαση, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο προσωπικό του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Oι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις κάθε φύσεως απολαβές που θα ελάμβαναν εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αμοιβών αυτών βαρύνουν τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.».

6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση εργασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία απόσπασης ή μεταφοράς του προσωπικού, κατά την αρχική στελέχωση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία αποσπάται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Η σχέση εργασίας των υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου που μεταφέρονται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. κατά τα ανωτέρω δεν λύεται παρά μόνο για τους ίδιους λόγους που λύεται η υπαλληλική σχέση των δημοσίων υπαλλήλων. Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., το προσωπικό που προέρχεται από απόσπαση ή μεταφορά επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα προέλευσής του, με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Ο Κανονισμός προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κατά τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997».

7. Μετά την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 προστίθενται οι ακόλουθες δια τάξεις:

«ια. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ατομικά συστήματα, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. πόσο ίσο με:

αα) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος καλύπτει περισσότερες από μία περιφέρειες,

ββ) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιορίζεται σε μία περιφέρεια.

Το πιο πάνω ποσό αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες το πρώτο δεκαήμερο του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό αυτό αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2011».

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11.2 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη στελέχωση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων συνιστώνται μία θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ σε επιστημονικά πεδία συναφή προς τα θέματα που ρυθμίζει ο παρών νόμος».

Άρθρο 8

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι εννεαμελές, αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ τακτικά μέλη και συγκροτείται με απόφαση τoυ Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος και δύο τακτικά μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ένα μέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ένα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ένα από κοινού, ομόφωνα ή με σχετική πλειοψηφία από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ένα από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.), με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων.

Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων.

Αν παρέλθει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς κάποιος φορέας που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του διοικητικού συμβουλίου».

Άρθρο 9

1. Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.2 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄), καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φο.Δ.Σ.Α., με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους και κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόννο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων τους από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 2527/7.1.2009 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 83 Β΄), εκτός από εκείνες που καταργούνται με το άρθρο 10.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο ή κοινότητα τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς προς τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α. πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογούν στον οφειλέτη δήμο ή κοινότητα, κατόπιν αποστολής στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικού αιτήματος του οικείου Φο.Δ.Σ.Α., συνοδευόμενου από την αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποδίδεται σε αυτόν.

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

1. Καταργούνται:

α) η παρ. 3 του άρθρου 6 και η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄),

β) η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄),

γ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 5 του άρθρου 5 της κ.υ.α. 2527/7.1.2009 (ΦΕΚ 83 Α΄).

2. Δεν εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) για τους Φο.Δ.Σ.Α. με νομική μορφή Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄/ 31.8.1994), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 2261/1994 (ΦΕΚ 205 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί επιτρέπεται να διορίζονται ως πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω εταιρειών. Επιτρέπεται επίσης να διορίζονται ως διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, αναπληρωτές και βοηθοί γενικών διευθυντών των εταιρειών αυτών, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους κανονισμούς προσόντα ή, αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, προσόντα συναφή προς τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄)».

Άρθρο 12

Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 6 του ν. 3252/ 2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών − Νοσηλευτριών Ελλάδος (ΕΝΕ) και άλλες διατάξεις» ως εξής:

«5. Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη νέων αντιπροσώπων και οργάνων Διοίκησης της ΕΝΕ αναβάλλεται για οκτώ μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου να υπάρξει αντιστοιχία με το νέο διοικητικό χάρτη της χώρας».

Άρθρο 13

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες».

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                                                           ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                     ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                         ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                          ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                             ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                   ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671