ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 91/2019 (ΦΕΚ Α΄ 148/01.10.2019)

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 351/1983 (Α’ 122): «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της συνέλευσης των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», όπως ισχύει.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Οκτωβρίου 2019         ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 148

____________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 91

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 351/1983 (Α’ 122): «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της συνέλευσης των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (Α’ 295), όπως ισχύει,

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 2. Το αριθμ. Φ/1/3068/11-5-2016 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.».

3. Το αριθμ. Φ/2/3781/3-6-2019 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. και την με αριθμ. 415/5-6-2019 Ειδική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε’ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 151/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αριθμ. 168/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 4 του π.δ. 351/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 351/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές εφόσον: α) έχουν περιέλθει στην αρμόδια για την πρωτοκόλλησή τους υπηρεσία του ΟΕΕ τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και β) οι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου της διενέργειας των εκλογών έτους τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 351/1983, οι λέξεις «είκοσι πέντε (25)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «δέκα (10)».

4. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του π.δ. 351/1983, οι λέξεις «δέκα πέντε (15)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «δέκα (10)».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του ψηφοφόρου γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.».

6. Το εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ. 351/1983, αντικαθίσταται ως εξής: «Παράλληλα αποστέλλεται ατομική πρόσκληση με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά σε όλους τους Αντιπροσώπους, μέσα στην ίδια χρονική προθεσμία.».

7. Η παρ. 4 του άρθρου 21, αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόσκληση για σύγκληση έκτακτης συνόδου της ΣτΑ αποστέλλεται σε όλους τους Αντιπροσώπους με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης. Οι υπόλοιπες διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στην προκείμενη περίπτωση.».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671