ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 90/2019 (ΦΕΚ Α΄ 148/01.10.2019)

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 225/1986 (Α’ 91): «Σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)».

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Οκτωβρίου 2019          ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 148

_____________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 90

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 225/1986 (Α’ 91): «Σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (Α’ 295), όπως ισχύει,

β. του π.δ. 326/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ)» (Α’ 117), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Το αριθμ. Φ/1/3068/11-5-2016 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.».

3. Το αριθμ. Φ/2/3781/3-6-2019 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. και την με αριθμ. 414/5-6-2019 Ειδική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 24 παρ. 5 εδάφ. ε’ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 150/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αριθμ. 169/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 8 του π.δ. 225/1986, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη των Π.Τ. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγουμένου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 225/1986, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές εφόσον: α) έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία της Κ.Δ. τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και β) οι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου της διενέργειας των εκλογών έτους τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 225/1986,αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του ψηφοφόρου γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 225/1986, οι λέξεις «δέκα οχτώ (18)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «δέκα (10)».

5. Στο τέλος του άρθρου 25 του π.δ. 225/1986 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Τοπικής Διοίκησης εξακολουθεί να λειτουργεί η απερχόμενη Τοπική Διοίκηση, η οποία αποφασίζει μόνο για τρέχοντα διοικητικά - λειτουργικά θέματα του Π.Τ.».

6. Στο τέλος του άρθρου 30 του π.δ. 225/1986 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Αν παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Τ.Δ. για οποιονδήποτε λόγο, εκλέγεται νέος Πρόεδρος.».

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 225/1986 διαγράφεται η φράση: «ή έχει παραιτηθεί».

8. Στο τέλος του άρθρου 31 του π.δ. 225/1986 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Αν παραιτηθεί ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Οικονομικός Επόπτης για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση του παραιτηθέντος γίνεται με την εκ νέου εκλογή του μέλους που παραιτήθηκε.».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671