ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 106/27.06.2019)

Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Ιουνίου 2019          ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 106

____________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων, τα οποία απαιτείται να ρυθμιστούν με την παράταση προθεσμιών και την τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους.

3. Το γεγονός ότι από 11.6.2019 δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης, λόγω διάλυσης της Βουλής.

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε::

Άρθρο πρώτο

Ρυθμίσεις για τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους των έργων παραχώρησης

1. Για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, όλα τα οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης διέρχονται ελεύθερα χωρίς την καταβολή διοδίων από τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων όλων των έργων παραχώρησης, από την δωδεκάτη πρωινή (12.00 π.μ.) της 6ης Ιουλίου μέχρι την ογδόη πρωινή (8.00 π.μ.) της 8ης Ιουλίου 2019.

2. Αναστέλλεται οποιαδήποτε αύξηση των διοδίων τελών που προβλέπονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, που κυρώθηκε με το ν. 2445/1996 (Α’ 274), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 3/1998 (Α’ 14) και το π.δ. 75/1999 (Α’ 88), μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία θα διαπιστώνεται η ολοκλήρωση από το Ελληνικό Δημόσιο της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης και των χρηματοοικονομικών αποσβέσεων που επηρεάζουν τη Μέση Απόδοση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προκειμένου να καθοριστούν σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης η χρονική διάρκεια της παραχώρησης και ο χρόνος επιστροφής της Αττικής Οδού στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράβαση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά ουσιώδη παράβαση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

Άρθρο δεύτερο

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

1. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:

α) των προέδρων εφετών κατά δέκα (10), οριζομένων αυτών σε εκατόν είκοσι πέντε (125),

β) των εισαγγελέων εφετών κατά επτά (7), οριζομένων αυτών σε πενήντα εννέα (59),

γ) των εφετών κατά είκοσι πέντε (25), οριζομένων αυτών σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε (485),

δ) των αντεισαγγελέων εφετών κατά οκτώ (8), οριζομένων αυτών σε εκατόν σαράντα επτά (147),

ε) των προέδρων πρωτοδικών κατά δώδεκα (12), οριζομένων αυτών σε τριακόσιες δώδεκα (312),

στ) των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά έξι (6), οριζομένων αυτών σε εκατόν πενήντα (150),

ζ) των πρωτοδικών κατά δώδεκα (12), οριζομένων αυτών και των οργανικών θέσεων παρέδρων πρωτοδικείου σε οκτακόσιες πενήντα δύο (852),

η) των αντεισαγγελέων πρωτοδικών κατά πέντε (5), οριζομένων αυτών και των οργανικών θέσεων παρέδρων εισαγγελίας σε διακόσιες πενήντα έξι (256).

2. Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 (Α’ 95) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στην περίπτ. α’ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας».

β) Η περίπτ. δ’ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους,».

γ) Στο άρθρο 20 η φράση «308 παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «308 παρ. 3».

δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.».

στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 διαγράφεται η φράση «ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασμό με τέτοια μέτρα».

η) Στην παρ. 2 του άρθρου 132 η φράση «133 παρ. 1 στοιχείο α’» αντικαθίσταται από τη φράση «133 περίπτ. α’».

θ) Στο άρθρο 169 η φράση «άρθρου 13 παρ. α’,» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 13 περίπτ. α’».

ι) Στην παρ. 1 του άρθρου 289 η φράση «, 279 και 285» αντικαθίσταται από τη φράση «και 279 και της παρ. 4 του άρθρου 285».

ια) Στην παρ. 4 του άρθρου 292Α η φράση «άρθρο 134Α» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 134».

ιβ) Στην παρ. 1 του άρθρου 298 η φράση «, 291, 292» αντικαθίσταται από τη φράση «και 292 και της παρ. 3 του άρθρου 291».

ιγ) Στην παρ. 3 του άρθρου 463 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.».

3. Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 (Α’ 96) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στην παρ. 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη «βουλευτές», προστίθενται οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί,».

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 48 η φράση «375 παρ. 3 και 390 παρ. 2 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «375 παρ. 1 και 390 παρ. 1 εδ. α’ ΠΚ».

γ) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 η φράση «Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την» αντικαθίσταται από τη φράση «Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η».

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 52 η φράση «με τις παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου».

ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 56, πριν την λέξη «και», προστίθεται η λέξη «Ακόμη».

στ) Η περίπτ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους και αναφέρονται στο άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα.».

ζ) Στην παρ. 4 του άρθρου 129 η φράση «παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3».

η) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 204 διαγράφεται η λέξη «αυτεπάγγελτη».

θ) Στην παρ. 2 του άρθρου 218 η φράση «348 παρ. 2, 3 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «348 παρ. 2 ΠΚ».

ι) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 227 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».

ια) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 245 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παρ. 3 εδ. α’ περίπτ. γ’ και 323 εδ. γ’ περίπτ. γ’.».

ιβ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 254 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».

ιγ) Στο άρθρο 318 ο αριθμός «309» αντικαθίσταται από τον αριθμό «310».

ιδ) Στο άρθρο 409 η λέξη «εντός» αντικαθίσταται από τη λέξη «ενός».

ιε) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 452 η φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τέσσερις (24)».

Άρθρο τρίτο

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4256/2014

Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:

«δ. Σύμβαση ναύλωσης επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου) κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018 (Α’ 12), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης:

αα) είναι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή

ββ) είναι ίση ή μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

Στις ναυλώσεις του προηγούμενου εδαφίου τα τουριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής. Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο. Το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατομικές διατακτικές ταξιδιού (voucher), με τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες. Το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιμενικής αρχής. Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.».

Άρθρο τέταρτο

Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό Παιγνίων και τις πράξεις πιστοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π.

1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:».

2. Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Παιγνίων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης, εφαρμόζονται μεταβατικά οι ρυθμίσεις της απόφασης 225/2/25.10.2016 της Ε.Ε.Ε.Π, η οποία διά του παρόντος αποκτά ισχύ νόμου.

3. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, η Ε.Ε.Ε.Π. επανεξετάζει τις πράξεις πιστοποίησης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της απόφασης 225/2/25.10.2016 της Ε.Ε.Ε.Π. ή θα έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση του Κανονισμού σε ισχύ. Αν οι πράξεις πιστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει σχετική βεβαιωτική πράξη, διαφορετικά τις αντικαθιστά με νέα πράξη πιστοποίησης.

Άρθρο πέμπτο

Τροποποίηση των άρθρων 98 και 100 του ν. 4611/2019

1. α. Στην περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), η υφιστάμενη υποπερίπτωση δ’ αναριθμείται σε ε’ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση δ’ ως εξής:

«δ. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Β’ της παρούσας παραγράφου και υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Αν οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.».

β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις κατά τις διατάξεις της περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την υποπερίπτ. δ’ της περιπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστίθεται με την παρ. 1.α’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

2. Στο τέλος του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, μετά τις λέξεις «είναι σε ισχύ», προστίθεται η φράση «, καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018».

Άρθρο έκτο

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) η φράση «επτά (7) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «οκτώ (8) ετών».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4585/2018 (Α’ 216) η φράση «δεκαπέντε (15) έτη» αντικαθίσταται από τη φράση «δεκαέξι (16) έτη».

2. Στο τέλος της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4519/2018 (Α’ 25) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο έβδομο

Παράταση προθεσμιών

1. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) η ημερομηνία «30ή Ιουνίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «7η Νοεμβρίου 2019».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 187 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) η φράση «Εντός έξι (6) μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «Μέχρι την 30.11.2019».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019».

3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) η ημερομηνία «31η Ιανουαρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαΐου 2019».

β. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (Α’ 48) η ημερομηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.9.2019».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) η ημερομηνία «31.5.2019» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, από την ημερομηνία «31.12.2019».

Άρθρο όγδοο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671