ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α΄ 83/01.06.2010)

Διόρθωση σφάλματος στο Ν. 3839/2010.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 83          1 Ιουνίου 2010

____________________________________________________

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στο Ν. 3839/2010

Στο άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 51/Α΄/29−3−2010, σελ. 1154, στήλη β΄, στίχος 14ος εκ των κάτω) και συγκεκριμένα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3γ(1) του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής», διορθώνεται το εσφαλμένο «με συντελεστή βαρύτητας 6.», στο ορθό «με συντελεστή βαρύτητας 7,5.», όπως προκύπτει από τα επίσημα Πρακτικά της Α΄, 23−3−2010, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής.

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671