ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010)

Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 56          15 Απριλίου 2010

______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24

Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).

β) Των Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, (Α΄ 213), 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213), και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 221).

γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/07.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την 35/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Από την περίπτωση κ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 διαγράφονται οι εξής λέξεις: «της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της HELEXPO Α.Ε» και «του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3513/2006, Α 265)».

2. Η περίπτωση λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανήκει αποκλειστικά η εποπτεία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της HELEXPO Α.Ε (άρθρα 1 και 2 ν. 2687/1999, Α΄ 39) και η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παρ. 2 και 10 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205) αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.».

Άρθρο 2

1. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα. Ως Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης:

i ) η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (άρθρο 1 π.δ. 341/1990, Α΄ 135),

ii ) η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου (άρθρο 1 π.δ. 341/1990),

iii ) η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών (άρθρο 1 π.δ. 341/1990) με τις κεντρικές και περιφερειακές τους υπηρεσίες,

i ν) η Διεύθυνση Ελέγχου, Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (άρθρο 1 ν. 3335/2005, Α 195),

ν) η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (άρθρο 43 π.δ. 238/1979, Α 66),

ν i ) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 1 π.δ. 191/1996, Α΄ 154),

ν ii ) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών (άρθρο 1 π.δ. 191/1996, Α 154) και

viii ) η Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (άρθρο 4 ν. 3438/2006, Α 33).»

2. Η υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ.7.11/18797/29.7.2008, Β΄ 1540), με εξαίρεση την αρμοδιότητα των δράσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, η οποία παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ασκείται από τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον Τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) (άρθρο 2 της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης) η οποία αποτελεί ως σύνολο θέσεων και προσωπικού υπηρεσία του Υπουργείου αυτού.»

3. Μετά την υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 προστίθεται υποπερίπτωση δδ που έχει ως εξής:

«δδ) Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα Γραφεία:

i) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 2 περ. α π.δ. 381/1989, 168 Α΄),

ii) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. β π.δ. 381/1989),

iii) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ π.δ. 381/1989), Έως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής».

4. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, που είχε συσταθεί στο τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθρο 4 ν. 3199/2003, Α΄ 280), μετατρέπεται και συνιστά Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην Ειδική Γραμματεία αυτή μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και λοιπών Φυσικών Πόρων (άρθρο 15 π.δ. 381/1989, 168 Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Στην Γενική Γραμματεία αυτή ανήκουν η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας (άρθρο 1 π.δ. 340/1990, Α΄ 135), η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων (άρθρο 1 π.δ. 49/1996, Α΄ 44) και η Διεύθυνση Χωροταξίας (άρθρο 1 π.δ. 51/1988, Α΄ 19), οι οποίες αποσπώνται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού.

6. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, Α΄ 124, και 1 παρ. 2 π.δ. 228/2002, 208 Α΄) εντάσσεται ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου».

7. Το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, η εποπτεία του οποίου παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του ν. 3208/2003 (Ειδικός Φορέας Δασών) και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες της μεταφερθείσας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Κατά το μέρος αυτό το Κεντρικό Ταμείο εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός Γεωργίας ή Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τις 5 Νοεμβρίου 2009.

Άρθρο 3

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 189/2009 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά το κατασκευαστικό έργο των νομικών αυτών προσώπων και, ιδίως, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό, καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής που τα νομικά αυτά πρόσωπα αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του σκοπού τους».

2. Στο άρθρο 7 του π.δ. 189/2009 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

«3. Η εποπτεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, άρθρο 18 ν. 2937/2001, Α 169) και της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (άρθρο 22 παρ. 1 ν. 2937/2001).»

3. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 5 Νοεμβρίου 2009.

Άρθρο 4

Το άρθρο 8 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού και συγκροτείται σε Γενική Γραμματεία, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονταν από αυτήν.

2. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3699/2008, Α΄ 171) μεταφέρονται:

α) από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση (ν. 3191/2003, Α 258), η εποπτεία των λειτουργιών και οργάνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), εκτός από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Σύστημα 1 (Σύστημα Έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας, άρθρο 5 ν. 3191/2003), καθώς και οι πόροι αυτών,

β) Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισμοί, εποπτεύουν τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των πιο πάνω μονάδων, γ) Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η αρμοδιότητα για εισήγηση, σχεδιασμό και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και ειδικότερα του περιεχομένου, των εκπαιδευτικών μεθόδων, των εκπαιδευτών και των υποδομών των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 25 π.δ. 63/2005).

3. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία:

α) Της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 2 ν. 3369/2005, Α΄ 171),

β) Του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 22 ν. 2469/1997, Α΄ 38) και

γ) Του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (άρθρο 16 ν. 2224/1994, Α΄ 112).

4. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η εποπτεία του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 ν. 3513/2006, Α 265)».

Άρθρο 5

Έως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

Άρθρο 6

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 7

Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργών, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται αντίστοιχα προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος αυτού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 8

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν έως τις 31.12.2010 τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.

Άρθρο 9

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671