ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38/09.03.2010)

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 38          9 Μαρτίου 2010

____________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3832

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.)

Άρθρο 1

Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ.

1. Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) είναι το σύνολο των κανόνων, των εργασιών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση στατιστικών εργασιών, με σκοπό την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2. Φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ανεξάρτητη αρχή, η οποία συνιστάται με το άρθρο 9, και αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), καθώς και οι υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10.

3. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι «στατιστικές», «ανάπτυξη», «παραγωγή», «διάδοση», «συλλογή στοιχείων», «στατιστική μονάδα», «απόρρητα στοιχεία», «χρήση για στατιστικούς σκοπούς», «άμεση ταύτιση» και «έμμεση ταύτιση» έχουν την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009.

4. Οι εργασίες των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών διέπονται από τις στατιστικές αρχές της «επαγγελματικής ανεξαρτησίας», της «αμεροληψίας», της «αντικειμενικότητας», της «αξιοπιστίας», του «στατιστικού απορρήτου» και της «σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας», όπως οι αρχές αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 και αναπτύσσονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ίδιου Κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν.

5. Για την εξασφάλιση της ποιότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών αποτελεσμάτων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. ακολουθούν ομοιόμορφα πρότυπα και εναρμονισμένες μεθόδους εφαρμόζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, όπως η «καταλληλότητα», η «ακρίβεια», η «έγκαιρη υποβολή», η «εμπρόθεσμη υποβολή», η «προσβασιμότητα», η «σαφήνεια», η «συγκρισιμότητα» και η «συνοχή», όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, όπως κάθε φορά ισχύουν.

6. Επίσημες στατιστικές του ΕΛ.Σ.Σ. είναι οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και από τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10.

Άρθρο 2

Βασικές αρχές λειτουργίας και υποχρεώσεις των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.

1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συντονίζει όλες τις δραστηριότητες των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διαβιβάζει τις επίσημες στατιστικές που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του προηγούμενου άρθρου στην ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία (Εurostat).

2. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. υποχρεούνται να αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν τις στατιστικές, καθώς και να διασφαλίζουν την παραγωγή αυτών των στατιστικών, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΛ.Σ.Σ., όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ., «Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑT.. Με τον Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα κριτήρια υπαγωγής των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., στον κατάλογο που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 10, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή αυτή.

3. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δημόσια μητρώα και αρχεία, τα οποία τηρούνται από αυτές, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα, παρέχοντας πρωτογενή στατιστικά στοιχεία και πρωτογενείς πληροφορίες στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Tα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, οι ενώσεις προσώπων και τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. σε όλες τις πηγές ή τα αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα και να παρέχουν έγκαιρα και με ακρίβεια κάθε στοιχείο ή πρωτογενή πληροφορία που ζητείται από αυτούς τους φορείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα στοιχεία και πληροφορίες της παραγράφου αυτής χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών από οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου ή λειτουργού του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων, και από την κείμενη νομοθεσία που αφορά ειδικότερα τις υποχρεώσεις πρόσβασης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Ειδικότερα για μέλος διοίκησης νομικού προσώπου, το παράπτωμα αυτό συνιστά σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αντικατάστασή του. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του νομικού προσώπου, ύστερα από αίτηση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑT., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3

Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

1. Συνιστάται Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ.), το οποίο αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως Πρόεδρο του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ.,

β) τον Πρόεδρο του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ως Αντιπρόεδρο του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ.,

γ) έντεκα (11) μέλη, καθένα από τα οποία, με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται αντίστοιχα από:

αα) την Τράπεζα της Ελλάδος,

ββ) την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),

γγ) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.),

δδ) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.),

εε) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).,

στστ) το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.),

ζζ) το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.),

ηη) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),

θθ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,

ιι) το Σύλλογο Εργαζομένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

κκ) το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.),

δ) έναν εκπρόσωπο κάθε εθνικής αρχής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 και

ε) έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Οι ανωτέρω φορείς υποδεικνύουν, ως εκπροσώπους, πρόσωπα τα οποία έχουν επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής επιστήμης ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών. Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. μπορεί να καλεί εκπροσώπους εθνικών στατιστικών αρχών κρατών – μελών της Ε.Ε., να συμμετέχουν στις εργασίες ή συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η λειτουργία του ελέγχεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα μέλη του ορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Σε περίπτωση θανάτου, λήξης της θητείας ή αποχώρησης μελών του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. και μέχρι τον ορισμό νέων μελών, το ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

3. Με απόφαση του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. θεσπίζεται ο Κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του. Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από την ΕΛ.ΣΤΑT..

4. Το Συμβούλιο του ΕΛ.Σ.Σ. γνωμοδοτεί στην ΕΛ.ΣΤΑT. για:

α) Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου.

β) Τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

γ) Τις προτεραιότητες του ΕΛ.Σ.Σ., με βάση τις εξελίξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και τα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού κόστους ανταπόκρισης των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ..

δ) Τα θέματα που αφορούν την εξασφάλιση της αναγκαίας συνεκτικότητας κατά την παραγωγή των στατιστικών από τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και την τήρηση των στατιστικών αρχών, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση του κώδικα ορθής συμπεριφοράς σε όλους τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ..

ε) Τα θέματα που αφορούν το στατιστικό απόρρητο.

στ) Τα θέματα μεθοδολογίας που προκύπτουν κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή στατιστικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τις στατιστικές σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ. οφείλουν και μετά την παύση των καθηκόντων τους να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4

Παραγωγή στατιστικών

1. Το τελευταίο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους εγκρίνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ύστερα από γνώμη του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ., το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.). Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου το ΕΛ.Σ.Π. εγκρίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

2. Το ΕΛ.Σ.Π. περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων δράσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. για διάστημα τριών (3) ετών.

Στο ΕΛ.Σ.Π. καθορίζονται οι προτεραιότητες, σχετικά με τις ανάγκες σε πληροφορίες για την ανταπόκριση στις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., και οι στατιστικές που απαιτείται να καταρτιστούν, αφού σταθμισθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, καθώς και το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η κατάρτιση των στατιστικών για τους υπόχρεους φορείς.

3. Το ΕΛ.Σ.Π. υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Οικονομικών, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Το ΕΛ.Σ.Π. πραγματοποιείται:

α) με στατιστικές δράσεις των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., οι οποίες καθορίζονται στο στατιστικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου,

β) με άμεσες στατιστικές ενέργειες των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικών αναγκών.

5. Με βάση το ΕΛ.Σ.Π., κάθε φορέας του ΕΛ.Σ.Σ. καταρτίζει ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους και συνοδεύεται από την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους.

6. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., πριν από το τέλος Μαρτίου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας στο οποίο λαμβάνει υπόψη τα ετήσια προγράμματα εργασίας των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.. Το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Οικονομικών, συνοδεύεται από την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος εργασίας του προηγούμενου έτους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

7. Το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. περιλαμβάνει:

α) το σχεδιασμό των στατιστικών εργασιών του επόμενου έτους και τα αρμόδια όργανα για τη διεξαγωγή τους και

β) το γενικό πλαίσιο, τους σκοπούς, τον τόπο και το χρόνο των πραγματοποιούμενων ερευνών, καθώς και τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη διεξαγωγή τους.

Στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσδιορίζονται επίσης:

α) οι ενέργειες, που έχουν προτεραιότητα, με βάση τις ανάγκες ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο,

β) τα μέτρα σχετικά με την επανεξέταση των προτεραιοτήτων και τη μείωση του φόρτου ανταπόκρισης των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και

γ) τα νομοθετικά μέτρα και τα μέτρα διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΛ.Σ.Σ..

8. Οι στατιστικές εργασίες, που προβλέπονται στα ετήσια στατιστικά προγράμματα εργασίας των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς και να περιλαμβάνουν τους σκοπούς, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, την ανάλυση κόστους– αποτελεσματικότητας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και το βάρος για τους υπόχρεους φορείς.

Άρθρο 5

Ποιότητα στατιστικών

1. Για την κατοχύρωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του ΕΛ.Σ.Σ., οι στατιστικές των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται με βάση ομοιόμορφα πρότυπα και εναρμονισμένες μεθόδους, με την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5. Στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., προκειμένου να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των στατιστικών που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς, όπως οι διαδικασίες του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία επαλήθευσης από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. των απαιτούμενων στοιχείων για τις στατιστικές αυτές.

2. Οι λοιποί φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. υποβάλλουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκθέσεις για την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης τους, με βάση τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με τη δομή, την περιοδικότητα, την πληρότητα, τη συμφωνία τους με τους οικείους ορισμούς ή λογιστικούς κανόνες, την εσωτερική τους συνοχή, την αξιοπιστία και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, κατά το χρόνο και σύμφωνα με τον τύπο και το ειδικότερο περιεχόμενο, που ορίζεται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

Άρθρο 6

Διάδοση των στατιστικών

1. Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με την τήρηση των στατιστικών αρχών του άρθρου 1 παράγραφος 4, και ιδίως με την τήρηση της αρχής του στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

2. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. υποχρεούνται να παρέχουν ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών στις στατιστικές, σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας και όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

3. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. μπορούν να καταρτίζουν και να τηρούν δημόσια αρχεία για τη διάδοση πληροφοριών, που συλλέγονται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και αφορούν μεμονωμένα στατιστικά στοιχεία από εγγραφές που έχουν καταστεί ανώνυμες, αποκλειστικά και μόνον εφόσον η μονάδα των στατιστικών στοιχείων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αν ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε τρίτος.

4. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. επιτρέπεται να διαδώσουν στατιστικά αποτελέσματα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταύτιση της μονάδας των στατιστικών στοιχείων, αποκλειστικά και μόνον εφόσον:

α) τα αποτελέσματα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων, με τέτοιο τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να μη θίγει το στατιστικό απόρρητο, ή

β) η μονάδα των στατιστικών στοιχείων συμφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδομένων.

Άρθρο 7

Στατιστικό απόρρητο

1. Εάν οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία ή έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των μονάδων στατιστικών στοιχείων με την αποκάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για στατιστικούς σκοπούς, ή έμμεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές, υποχρεούνται να προστατεύουν αυτά τα στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους στατιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται σε όλους τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων με τα τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60 Α΄), επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου.

2. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων υποχρεούνται να διαβιβάζουν απόρρητα στοιχεία στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και δεν μπορούν να επικαλεστούν την αρχή του στατιστικού απορρήτου, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των στατιστικών ή για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. μπορούν να αρνηθούν τη διαβίβαση απόρρητων στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνο στις περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά αφορούν την εθνική άμυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων προσδιορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταγραφής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, χωρίς να διακυβεύεται το απόρρητο των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου.

3. Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με πράξη του αρμόδιου οργάνου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από το προσωπικό της, στα οποία ανατίθενται στατιστικές εργασίες για λογαριασμό της, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων ή/και του στατιστικού απορρήτου και από τα πρόσωπα αυτά.

4. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες πηγές, στις οποίες κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν όλοι πρόσβαση, δεν θεωρούνται απόρρητα για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

5. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. επιτρέπεται να χορηγούν, σε ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επιστημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων. Εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν διαβιβασθεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. από λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., απαιτείται άδεια του φορέα του ΕΛ.Σ.Σ. που είναι αρμόδιος για την προστασία των απόρρητων στοιχείων και τη διαβίβασή τους.

6. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεσμεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

7. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων ή/και του στατιστικού απορρήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο υπαγόμενο στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κάθε φορά ισχύει, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

Άρθρο 8

Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή στο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο φυσικό πρόσωπο οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και από κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβασης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών:

α) Σύσταση για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία.

β) Πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του φυσικού προσώπου και είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

2. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

3. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων καθορίζονται τα θέματα εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2.

4. Τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

5. Οι πράξεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα συνιστούν εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται σε όποιον επιβάλλονται. Η είσπραξη των προστίμων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 9

Σύσταση ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ελληνική Στατιστική Αρχή» (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

2. Η λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

3. Έδρα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς. Η επίσημη ονομασία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην αγγλική γλώσσα είναι Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.) και στη γαλλική γλώσσα Authorite Statistique Hellenique (EL.STAT.).

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών, καθώς και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και την κατάρτιση μελετών, οι οποίες:

α) αφορούν όλους τους τομείς της δραστηριότητας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, β) υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών της Κυβέρνησης και των φορέων του Δημοσίου (δείκτες αξιολόγησης), γ) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας και δ) αφορούν στο γενικό κοινό ή κατηγορίες χρηστών στατιστικών στοιχείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.), που προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 224/1986 (ΦΕΚ 91 Α΄), κάθε άλλη αρμοδιότητά της που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο, από τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 και οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

2. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ιδίως:

α. Καταρτίζει και εκτελεί το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα και παράγει και δημοσιεύει με την ιδιότητα της «εθνικής στατιστικής υπηρεσίας», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 223/2009, τις επίσημες, εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές της χώρας και διενεργεί κάθε είδους, τακτικές ή έκτακτες, στατιστικές έρευνες, απογραφές και μελέτες.

β. Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως «εθνική στατιστική υπηρεσία», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού 223/2009, στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο αρμόδιο διεθνή οργανισμό.

γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία – Εurostat και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των άλλων κρατών - μελών και τις εθνικές αρχές της επόμενης παραγράφου, καθώς και με άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς για στατιστικά θέματα και συμμετέχει στις οικείες στατιστικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ως «εθνική στατιστική υπηρεσία».

δ. Μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και για την προαγωγή των στατιστικών θεμάτων και της οικονομικής έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας της χώρας.

ε. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως ιδίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κέντρα μελετών και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για στατιστικά θέματα, την ενοποίηση της μεθοδολογίας και την εφαρμογή των αρχών στατιστικής του ΕΛ.Σ.Σ. και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

στ. Μπορεί να διαβουλεύεται, να συνεργάζεται και να συμπράττει με όλους τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για την ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων σε στατιστικούς σκοπούς στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

ζ. Αναπτύσσει, διαχέει και συντονίζει την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας – Eurostat, στο πλαίσιο του ΕΛ.Σ.Σ.. Ειδικότερα, παρέχει συμβουλές μεθοδολογικού χαρακτήρα και στατιστικά εργαλεία προς τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και προς κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αναλαμβάνει τη διενέργεια στατιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και προσώπων, σύμφωνα με τις κοινοτικές και διεθνείς αρχές και πρακτικές, ώστε να υπάρξει διάχυση κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας και περαιτέρω εφαρμογή αυτής.

η. Μεριμνά για την εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων παραγωγής ποιοτικών και αξιόπιστων στατιστικών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος από το σύνολο του προσωπικού της και από τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ..

θ. Μεριμνά επίσης για τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της συμμετοχής του σε σεμινάρια κατάρτισης. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης.

3. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι «εθνικές αρχές», κατά την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 223/2009, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, στο πλαίσιο του ΕΛ.Σ.Σ.. Ο κατάλογος των «εθνικών αρχών» διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις, ορίζεται εκπρόσωπος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σε εθνική αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

5. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

6. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. πιστοποιεί ως «επίσημες» στατιστικές που έχουν διενεργηθεί από άλλους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14, αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά και ιδίως για:

α) τη συμμετοχή της σε επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και σε επιχορηγούμενα προγράμματα,

β) την πρόσληψη προσωπικού,

γ) την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων της σε τρίτους, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα,

δ) την έγκριση του ΕΛ.Σ.Π.,

ε) την κατάρτιση, έγκριση και εφαρμογή του ετήσιου στατιστικού προγράμματός της, καθώς και την κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος, του προηγούμενου έτους,

στ) τη θέσπιση των ετήσιων προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών,

ζ) τη θέσπιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης.

Άρθρο 11

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τους κανόνες δεοντολογίας και τη μεθοδολογία του ΕΛ.Σ.Σ.. Το σχέδιο του Κανονισμού τίθεται σε συζήτηση, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 43 Α παρ. 3 και 14 στ) του Κανονισμού της Βουλής πριν από την οριστικοποίησή του.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, παραλαβής και επιστροφής των πρωτογενών στατιστικών στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συνεργασία και το συντονισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τους υπόλοιπους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις προσαρμογής των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. στις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης προς το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

3. Εάν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων και του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης, επιβάλλεται με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον υπεύθυνο, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον Κανονισμό, διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται από χίλια (1.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα, τη συχνότητα της παράβασης, το εύρος των συνεπειών της και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η έλλειψη συμμόρφωσης σε προηγούμενες αποφάσεις κυρώσεων και η υποτροπή συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις κατά την επιμέτρηση της διοικητικής κύρωσης. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 12

Συγκρότηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτείται από επτά μέλη, ως εξής:

αα) τέσσερα μέλη, ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα ως Αντιπρόεδρος, που επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της,

ββ) ένα μέλος που υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

γγ) ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και

δδ) ένα μέλος που ορίζεται από το Σύλλογο των Εργαζομένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ..

2. Για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής επιστήμης ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

3. Μετά την επιλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των δύο μελών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην περίπτωση (αα) της παραγράφου 1, τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζονται για πενταετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία τους μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά, με όμοια απόφαση και την ίδια διαδικασία.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, παύσης, κωλύματος ή έκπτωσης μέλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ., διορίζεται αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε, με την ίδια διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν εκ νέου Πρόεδρος ή μέλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα αυτή.

5. Οι παράγραφοι 4, 6 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) εφαρμόζονται και για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

6. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη που επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κληρώνονται αμέσως μετά τη λήψη απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) και τεσσάρων (4) ετών αντίστοιχα. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που διορίζεται για πλήρη θητεία. Για τον ίδιο λόγο το μέλος της περίπτωσης γγ) της παρ. 1, διορίζεται για θητεία δύο (2) ετών. Αν ανανεωθεί η θητεία των μελών που σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια διορίστηκαν για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

Άρθρο 13

Λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το μήνα τακτικώς και εκτάκτως όποτε χρειαστεί, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όταν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρό της. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη.

2. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Αντιπρόεδρος ασκεί χρέη Προέδρου. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της.

3. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να καλεί, και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις, τον Νομικό Σύμβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στελέχη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή τρίτους, εκπροσώπους του Δημοσίου, ξένων Αρχών, δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων για τη συζήτηση ειδικών θεμάτων.

4. Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αρμόδιος για κάθε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία της.

Ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή της σε άλλο μέλος της, στον Νομικό Σύμβουλο που υπηρετεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

β) Προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους.

γ) Προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μεριμνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Ορίζει τα θέματα προς συζήτηση και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.

ε) Συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση των στατιστικών, επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

στ) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου στατιστικού προγράμματος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την υποβολή του στη Βουλή, τον Υπουργό Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

ζ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την υποβολή τους για έγκριση από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

η) Μεριμνά για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τη διάθεση των δαπανών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 15

Εγγυήσεις ανεξαρτησίας – Κωλύματα

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα μέλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η άσκηση καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύνανται να παυθούν, με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή η κατάχρηση της θέσης τους για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος.

3. Τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία απουσιάζουν αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ συνεδριάσεις εντός δωδεκαμήνου, δύνανται να παυθούν από τη θέση τους, με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και η αποζημίωση για τον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Άρθρο 16

Πόροι - Προϋπολογισμός

1. Οι πόροι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι ιδίως:

(α) τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό,

(β) τα έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της,

(γ) τα έσοδα από την έναντι τιμήματος διάθεση στατιστικών προϊόντων της από έρευνες, μελέτες, στατιστικές εργασίες, δημοσιεύσεις και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,

(δ) τα έσοδα από την έναντι τιμήματος εκτέλεση στατιστικών εργασιών στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων,

(ε) τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές εισφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

(στ) τα έσοδα από την επιβολή διοικητικών προστίμων,

(ζ) τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Ο προϋπολογισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσαρτάται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και η εκτέλεσή του παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, καθώς και λογαριασμούς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι λογαριασμοί και ο απολογισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπόκεινται στον προληπτικό και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τη χρηματοδότηση και την κατανομή των δαπανών κάθε απογραφής, ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης, με τήρηση των διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν για το δημόσιο λογιστικό.

Άρθρο 17

Δημοσίευση και διάδοση στατιστικών στοιχείων

Διάθεση προϊόντων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Τα προϊόντα, τα πάσης φύσης δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ιδίως το ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, από την εκτέλεση στατιστικών εργασιών, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων ή άλλων εργασιών που διενεργούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανήκουν αποκλειστικά σε αυτή.

2. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, δημοσιεύονται ή διαδίδονται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε όποια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη) κρίνεται ως η πλέον πρόσφορη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7.

3. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει υποχρέωση να παρέχει χωρίς τίμημα, με επιφύλαξη για τα σχετικά έξοδα ή το κόστος, τα κυριότερα οικονομικά και κοινωνικά στατιστικά στοιχεία τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται και να τα αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο. Ο υπολογισμός του κόστους και των εξόδων μπορεί να γίνεται έναντι τιμήματος, με συστήματα και διαδικασίες διάθεσης και τιμολόγησης, που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Η διάθεση, σε μεμονωμένα πρόσωπα ή φορείς, προϊόντων ερευνών ή μελετών ή στοιχείων για τα οποία απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής ή επεξεργασίας, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μπορεί να γίνεται έναντι τιμήματος, βάσει συστημάτων και διαδικασιών διάθεσης και τιμολόγησης, που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Άρθρο 18

Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας αναφορικά με το σύνολο των στατιστικών εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).

2. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 παρ. ζ΄ του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων.

Άρθρο 19

Μεταφορά Υπηρεσιών – Θέματα προσωπικού

1. Οι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε., όπως ορίζονται στο π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195 Α΄), κεντρικές και περιφερειακές, μαζί με τις οργανικές θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, μεταφέρονται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αποτελούν στο σύνολό τους υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Μεταφέρονται επίσης οι υφιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό που μεταφέρεται κατατάσσεται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια και διατηρεί το σύνολο των αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα και ειδικότερα το «κίνητρο παραγωγικότητας» (όπως ορίζεται στα άρθρα 57 του ν. 2324/1995, ΦΕΚ 146 Α΄, και 72 του ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α΄), που λαμβάνει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2. Τα υφιστάμενα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε. αποτελούν εφεξής υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

3. Προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία της Ε.Σ.Υ.Ε. με απόσπαση, συνεχίζει να υπηρετεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέχρι τη λήξη της απόσπασής του.

4. Το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε ως προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε..

Άρθρο 20

Οργάνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μετά από γνώμη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., θεσπίζεται ο Οργανισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Με τον Οργανισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) και τα θέματα μετάθεσης του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

2. Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνιστάται Τμήμα Ερευνών και Μελετών, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Στην αρμοδιότητά του ανήκει η επιστημονική υποστήριξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπως ιδίως η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των στατιστικών ερευνών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την παρακολούθηση της πορείας και τις προοπτικές των στατιστικών εργασιών, την αναβάθμιση της ποιότητας των στατιστικών αποτελεσμάτων, την αξιοποίηση, τη δημοσίευση και τη διάδοση των στατιστικών στοιχείων. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται επίσης να ανατεθεί στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών η εκπόνηση κοινωνικοοικονομικών μελετών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή με άλλους φορείς.

3. Στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνεται και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ύστερα από προκήρυξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

4. Συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄).

Άρθρο 21

Περιουσία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά, και στη συμβολή των οδών Πειραιώς, Επονιτών και Α. Μουράτη, περιέρχεται κατά πλήρη κυριότητα, αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η σχετική πράξη μεταγραφής στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου και κτηματολογικού γραφείου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.

2. Κινητά πράγματα και κάθε είδους εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται ή έχει διατεθεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε., περιέρχονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση στην κυριότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. 3. Το σήμα και το όνομα χώρου (domain name) της Ε.Σ.Υ.Ε. αποτελούν εφεξής σήμα και όνομα χώρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υποκαθίσταται ως ειδικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου που πηγάζουν από συμβάσεις, το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει ή αφορά τη δραστηριότητα, τις αρμοδιότητες ή το έργο της καταργούμενης με το παρόν Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε..

5. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

6. Εκκρεμείς δίκες του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με θέματα της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε. συνεχίζονται στο όνομα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως ειδικού διαδόχου του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.

7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαμβάνει όλων των ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 22

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α. Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία συνεστήθη με το π.δ. 224/1986,

β. Το Εθνικό Συμβούλιο Στατιστικής που συνεστήθη με το άρθρο 8 του ν.1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄),

γ. τα άρθρα 1 έως και 3 και 5 έως και 11 του ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60 Α΄) και το άρθρο 8 του ν.1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄) και

δ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στο νόμο αυτόν.

Άρθρο 23

Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και των λοιπών μελών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπως ορίζεται στο άρθρο 12, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου και της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που προβλέπονται στο νόμο αυτόν.

2. Θέματα που αφορούν τις μεταθέσεις των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 208/1996 (ΦΕΚ 165 Α΄).

3. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) ή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), νοείται εφεξής η ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ή ο Υπουργός Συντονισμού, ως αρμόδιος για την έκδοση διοικητικών πράξεων ή την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τις υπηρεσίες, την εσωτερική οργάνωση, τη ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού και την εν γένει λειτουργία της Ε.Σ.Υ.Ε., νοείται εφεξής ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

5. Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 55Γ΄ του Καταστατικού της, που κυρώθηκε με το ν.3424/1927 (ΦΕΚ 298 Α΄), όπως ισχύουν, και το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 4) για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EE C 115/201 της 9.5.2008) δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                                                                                             Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671