ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Υπουργείο Οικονομικών: Σχέδιο Νόμου - Αιτιολογική Έκθεση (Τετάρτη - 03/03/2010)

Σχέδιο Νόμου - Αιτιολογική Έκθεση: «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

Σχέδιο Νόμου

«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Μέτρα για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και εισοδηματική πολιτική έτους 2010

Άρθρο 1

Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

1. Τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 565/1977 (Α' 85), καθώς και του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των Υφυπουργών, όπως καθορίζονται με την αριθ.70025/1929/5-6-1979 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.1249/1982 (Α'43), μειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%).

2. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Βουλής, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος μειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%).

Τα επιδόματα των παραγράφων Α3 των άρθρων 30 και 33 του ν.3205/2003 (Α'297) όπως ισχύουν μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, μειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.

3. Από τη μείωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόματα που προβλέπονται στις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά:

α) οικογενειακής παροχής (άρθρο 11 παρ.1, 30 και 33 παρ. Α4 , 35 παρ. Α5, 36 και 37 παρ. 2 ε, 38 παρ. 3 δ, 40, 41 και 42 παρ. 2 δ, 44 παρ. Α5, 47 παρ. Α4, 49 παρ. 3 ε, 51 παρ. Α2 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2ε του ν. 3432/2006 (Α' 14), άρθρο 12 παρ. 2ε του ν. 3413/2005 (Α' 278), άρθρο 11 παρ. 2ε του ν. 3450/2006 (Α'64), άρθρο 26 παρ. 2ε του ν.3585/2007 (Α' 148)),

β) χρόνου υπηρεσίας (άρθρο 30 και 33 παρ. Α1, 35 παρ. Α1, 36 και 37 παρ. 2α, 38 παρ. 3α, 40, 41 και 42 παρ. 2α, 44 παρ. Α1, 47 παρ. Α1, 48 παρ. 2α, 49 παρ. 3α και 51 παρ. Α1 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2α του ν. 3432/2006, άρθρο 12 παρ. 2α του ν. 3413/2005, άρθρο 11 παρ. 2α του ν. 3450/2006, άρθρο 26 παρ. 2α του ν.3585/2007),

γ) εφημεριών (άρθρο 45 του ν. 3205/2003),

δ) ραδιενέργειας (άρθρο 8 παρ. Α16 και άρθρο 38 παρ. 3ε του ν. 3205/2003),

ε) ειδικής απασχόλησης (άρθρο 8 παρ. Α6 περ. α του ν. 3205/2003),

στ) ειδικών συνθηκών εργασίας (άρθρο 8, παρ. Α11 του ν. 3205/2003),

ζ) επικίνδυνης εργασίας (άρθρο 78 του ν. 3421/2005 (Α' 302)),

η) καταδυτικού (άρθρο 23, παρ. 3 του ν. 3511/2006 (Α' 258)),

θ) αναπηρίας και κινδύνου (άρθρο 3, παρ. 2 του ν.2448/1996 (Α'279)),

ι) μεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 8 παρ. Α1 , 30 παρ. 2, άρθρο 33 παρ. 2, άρθρο 35 παρ. 2, άρθρο 37 παρ. 10, άρθρο 39 παρ. 1 β, άρθρο 44 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 2, άρθρο 48 παρ. 2β , άρθρο 49 παρ. 3β του ν. 3205/2003, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3450/2006 (Α'64), άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (Α'14)),

ια) αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 8 παρ. Α2 του ν. 3205/2003) και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3670/2008 (Α'117)),

ιβ) κινήτρου απόδοσης (άρθρο 12 παρ. 1 και 47 παρ. Α3 του ν. 3205/2003).

4. Στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 2 στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3205/2003, εξαιρούνται από τη μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.

5. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 ή και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (Α'314), μειώνονται κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα. Από την μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των ΝΠΔΔ, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 ή και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005.

7. Οι πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των μελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και των μελών ΔΣ των ΝΠΙΔ επί των οποίων εφαρμόζονται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου ή απόφασης οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.

8. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του ν.3429/2005, εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου κατέχουν μόνα ή από κοινού, ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

9. Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης του νόμου αυτού μηνών ως εξής:

(α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (€150) εφάπαξ,

(β) για ποσά μέχρι τριακόσια ευρώ (€300) σε δύο μηνιαίες δόσεις,

(γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ευρώ (€600) σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις,

(δ) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε έξι μηνιαίες δόσεις και

(ε) για ποσά άνω των χιλίων ευρώ (€1.000) σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 2

Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών

1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα εορτών και αδείας καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003.

Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005.

Εξαιρούνται οι εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του ν.3429/2005, εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί την διοίκηση και διαχείριση τους.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στην παρ. 1 μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), ανάλογα με τα ειδικά προσόντα ή τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης, στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, στο διοικητή και στον πρόεδρο ΝΠΔΔ και μέχρι του διπλασίου του ορίου της παραγράφου 1, στον πρόεδρο ή στο διευθύνοντα σύμβουλο ΝΠΙΔ.

4. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται:

α) οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών, ορίζονται οι εκάστοτε αποδοχές του Προέδρου Αρείου Πάγου χωρίς οικογενειακή παροχή και β) οι γιατροί του ΕΣΥ, για τους οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3808/2009 (Α'227).

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των διατάξεων του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο όριο.

Άρθρο 3

Εισοδηματική πολιτική έτους 2010

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 31.12.2010 απαγορεύεται η συνομολόγηση καθώς και η χορήγηση ή η καταβολή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αυξήσεων στις κάθε είδους, φύσεως και ονομασίας αποδοχές των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζομένων κατά την ίδια χρονική περίοδο και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ καθώς και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και στις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 5 και 2 παρ. 2, πέραν των συνολικών αποδοχών που καταβάλλονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, όπως οι αποδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2.

2. Η απαγόρευση αυτή:

(α) καλύπτει κάθε συνομολόγηση αυξήσεων που γίνεται με γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα, ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία,

(β) ισχύει για όλους τους εργαζόμενους χωρίς εξαίρεση, στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, που συνδέονται είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

(γ) καλύπτει κάθε είδους αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, δηλαδή τους μισθούς, τα ημερομίσθια, τα ωρομίσθια, τα επιδόματα, τα βοηθήματα ή τις οποιεσδήποτε άλλες παροχές προς αυτούς (μπόνους κλπ.), κατά οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή ή ονομασία επιχειρείται, είτε με αύξηση υφιστάμενων είτε με θέσπιση ή συνομολόγηση νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών.

3. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται μόνο οι ήδη προβλεπόμενες από νόμο, κανονιστική πράξη, συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, καταστατικό ή κανονισμό εργασίας, αυξήσεις αποδοχών που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή τη μισθολογική ή υπηρεσιακή εξέλιξη των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων αναζητούνται υποχρεωτικώς. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων παύονται από τα καθήκοντά τους ο διοικητής ή πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ των φορέων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος.

5. Κάθε διάταξη νόμου και κάθε διάταξη, όρος ή ρήτρα συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα καθώς και κάθε όρος ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνία που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργούνται.

Άρθρο 4

Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης ΟΑΠ -ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ

Η κατά το έτος 2010 και εφεξής χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ που προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν.2773/1999 (Α'286) και 26 του ν.2843/2000 (ΑΊ97) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του έτους 2010 ποσό, μειωμένο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Τα διοικητικά συμβούλια των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων υποχρεούνται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να προβούν με απόφασή τους που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, σε αναπροσαρμογή των παροχών, ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Αν τα Δ.Σ. δεν προβούν στην πιο πάνω ενέργεια, αναπροσαρμόζονται οι ασφαλιστικές παροχές των ταμείων αυτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών.

Άρθρο 5

Έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα

1. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά ποσοστού 1% επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), καθώς και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς. Επίσης στο εισόδημα των φυσικών προσώπων τα οποία φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 (Α'23).

2. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009, εφόσον αυτό είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και άνω.

3. Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

4. Για τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, το χρόνο καταβολής της καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την έκτακτη εισφορά του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ν.3758/2009 (Α' 68).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης, δαπανών μετακίνησης και αμοιβών συμμετοχής σε συλλογικά όργανα

Άρθρο 6

Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3205/2003, αντικαθίσταται ως εξής :

« Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο».

2. Η περίπτωση α και τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται ως εξής :

«α. Εξήντα (60) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, μπορεί να χορηγηθούν μέχρι τριάντα (30) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και είκοσι (20) ώρες για νυκτερινή εργασία μέσα στο όριο των εξήντα (60) ωρών.

β. Πενήντα (50) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και των Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, για απογευματινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, μπορεί να χορηγηθούν μέχρι είκοσι (20) ώρες για εξαιρέσιμες ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες για νυκτερινή εργασία μέσα στο όριο των πενήντα (50) ωρών.»

3. Όρια που έχουν καθορισθεί σε διαφορετικό ύψος από αυτά που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αναπροσαρμόζονται στα όρια αυτά.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν.3207/2003 (Α'302) και του άρθρου 17 παρ. 7 του ν.3226/2004 (Α'24) και οι κατ' εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες αποφάσεις καταργούνται. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το προσωπικό που ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3205/2003, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7

Μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

Το άρθρο 17 του ν.3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 17

Αμοιβές συλλογικών οργάνων

1.  Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες-μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α'247).

2.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού.

Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο και τριακόσια (300) ευρώ για τα μέλη και τους γραμματείς.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

3.  Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση κατά μήνα, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργού, να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούμενο πρόγραμμα κ.λπ., ανάλογα με τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα μέλη συλλογικών οργάνων.

4.  Το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του ν.3205/2003. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

5.  Από τις παραπάνω παραγράφους εξαιρούνται τα συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, των οποίων η αμοιβή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

6.  Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.ΠΑ.Λ) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται εφάπαξ αμοιβή για το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αποδεδειγμένα συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α' 28) εξακολουθούν να ισχύουν.»

Άρθρο 8

Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 8 παρ. 3 εδαφ. δεύτερο, 30 και 33 παρ. Α7 του ν. 3205/2003 τιμαριθμικές αναπροσαρμογές των εν λόγω επιδομάτων καταργούνται και το ύψος αυτών καθορίζεται εφεξής στο διαμορφωμένο κατά την 31.12.2009.

2. Η μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν.1943/1991 (Α'50) ορίζεται εφεξής στο ύψος που αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.

3. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου μόνου της αριθμ.55682/10-9-2009 (ΒΊ967) κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου μόνου της αριθμ. 2/9247/0022/28-5-2009 (Β' 1125) κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι τις 31.12.2010 και ο χρόνος καταβολής των προβλεπόμενων προσαυξήσεων ανακαθορίζεται με αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

4. Το ειδικό επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 49 παρ.3, περιπτ. δ' του ν.3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3676/2008 (Α'117), καθορίζεται εφεξής στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 51 παρ.10 του ν.3205/2003, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3408/2005 (Α' 272) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3554/2007 (Α'80) καθορίζεται εφεξής στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Το μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 3172/2003 (Α'197) καθορίζεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 139 παρ. 1 του ν.3463/2006 (Α 114) και του άρθρου 11 παρ. 3 του ν.3146/2003 (Α' 125) υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται διακόπτεται.

Άρθρο 9

Δαπάνες μετακινήσεων

1. Το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2685/1999 (Α'35) καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ' έτος.

2. Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 2685/1999, του άρθρου 10 του π.δ.200/1993 (Α'75), του άρθρου 10 της αριθμ.2/72000/0022/4-12-2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'1702) καθώς και του άρθρου 10 της αριθμ.2/66739/0022/19-10-2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1394) καταργούνται.

3. Το όριο των πεντακοσίων (500) χιλιομέτρων της περίπτ.β' της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν.2685/1999 μειώνεται σε τριακόσια (300) χιλιόμετρα μηνιαίως.

4. Τα όρια των εκατόν είκοσι (120) και ογδόντα (80) χιλιομέτρων της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2685/1999 αυξάνονται σε εκατόν εξήντα (160) και εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα αντίστοιχα.

5. Οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών που προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ.2, 8 παρ. 2 και 3 και 9 του ν.2685/1999 καθώς και το ύψος αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2Γ περίπτ. γ' και 3 του ν.2685/1999, των άρθρων 7 παράγραφοι 7α, 7β ως προς τον καθορισμό του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης και 17 παράγραφος 6 εδάφιο β' του ν.2860/2000 (Α'251) καταργούνται και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων κοινές υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την έκδοση της προβλεπόμενης από την προηγούμενη παράγραφο απόφασης.

7. Το όριο των τριάντα (30) χιλιομέτρων της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2685/1999 αυξάνεται σε πενήντα (50) χιλιόμετρα.

8. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2685/1999, όπως προστέθηκαν με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.3801/2009 (ΑΊ63) καταργούνται.

9. Το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων της περίπτ.α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2685/1999 αυξάνεται σε εβδομήντα (70) χιλιόμετρα. Το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων των περιπτ. β' και γ' της ίδιας παραγράφου αυξάνεται στα εβδομήντα (70) χιλιόμετρα. Το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων της περίπτ. δ' της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα.

10. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2685/1999 αντικαθίσταται ως εξής :

«Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο) μπορεί να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα έως εβδομήντα (70) ημέρες συνολικά κατ' έτος για κάθε απόσπαση. Οι ημέρες αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.».

11. Το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων των παρ. 4 και 6 του άρθρου 14 του ν.2685/1999 αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα.

12. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.2685/1999, διαγράφεται η φράση «και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος».

13. Στο άρθρο 17 του ν.2685/1999 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής :

«6. Το ποσοστό του επιδόματος αλλοδαπής των παραγράφων 2 και 3 καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής :

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλο από εκείνον στον οποίον ανήκει ο μετακινούμενος,

β) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από τον ως άνω φορέα,

γ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση   και πλήρης διατροφή από τον προαναφερόμενο φορέα,

δ) Το ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή πηγή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή».

14. Στην περίπτ.β' της παρ. 2Α του άρθρου 21 του ν.2685/1999, διαγράφεται η φράση «και επιστροφής».

15. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ.200/1993 (Α'75) απόσταση άνω των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων καθώς και η προβλεπόμενη απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιόμετρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ.2/73099/0022/19-2-2008 (Β' 344) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα ως προς την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.

16. Η παρ.1 του άρθρου 8 του π.δ.200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».

17. Το όριο των εκατόν είκοσι (120) ημερών του άρθρου 23 του ν. 3613/2007 (Α 263) και της αριθμ.2/14889/0022/2-5-2003 (Β'643) απόφασης μειώνεται σε εξήντα (60) ημέρες. Το όριο των τριάντα (30) χιλιομέτρων της προηγούμενης απόφασης αυξάνεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα.

18. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3536/2007 (Α 42) τροποποιείται ως εξής :

«Για διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται σε μετακινήσεις από εξήντα (60) χιλιόμετρα και άνω καταβάλλεται διπλάσια αποζημίωση από την προβλεπόμενη στην  αριθμ.2/14889/0022/2-5-2003 (Β'643) απόφαση όπως ισχύει.».

19. Το άρθρο 1 του Ν.Δ.1106/1972 (Α'17) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του Ν.Δ. 23/1973 (Α' 131), καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Περιορισμός προσλήψεων

Άρθρο 10

Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010

1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α'280) όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 (Α' 234). Για το ίδιο έτος αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι τομείς: α) υγείας, προκειμένου για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, β) παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό, γ) ασφάλειας, προκειμένου για ένστολο προσωπικό, καθώς και δ) ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτ. β) έως και κ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006.

2. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β' εξάμηνο του έτους 2010 για όσους εξαιρούνται από την αναστολή της προηγούμενης παραγράφου και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012.

3. Ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων, οι οποίες προκηρύχθηκαν βάσει εγκριτικών αποφάσεων της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, έτους 2009 ή και προγενεστέρων ετών και για τους οποίους οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων, θα εκδοθούν μετά την 1.1.2010, διενεργείται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, εντός του έτους 2011 και ολοκληρώνεται, μέχρι την εξάντληση των περιλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013. Εγκριτικές αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.12.2009 και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις, παύουν να ισχύουν.

4. Για το διορισμό των επιτυχόντων των παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3528/2007.

Άρθρο 11

Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31 η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού. Στον υπολογισμό του αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού στο σύνολο των φορέων, συνυπολογίζεται και ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισμός που διενεργείται βάσει ειδικών διατάξεων.

2. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τομέα υγείας, ο λόγος αυτός ορίζεται σε ένα προς ένα (μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση).

3. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται: α) οι μετακλητοί υπάλληλοι, β) το μη πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, γ) οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού νέων νοσηλευτικών μονάδων, δ) επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και των φορέων, των παραγράφων 2 και 3, του προηγούμενου άρθρου.

4. Αν για οποιαδήποτε αιτία το σύνολο των προσλήψεων είναι μικρότερο του λόγου ένα προς πέντε, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι υπολειπόμενες θέσεις διατηρούνται για πλήρωση σε επόμενο έτος.

5. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους προσλήψεις εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Τετραμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του ν.3812/2009.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα.

7. Εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2010, περιορίζονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2009. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

8. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Με ευθύνη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά εβδομήντα τοις εκατό  (70%),   το  αργότερο  μέχρι  τις  30 Αυγούστου  2010.   Επίσης απαγορεύονται στο σύνολό τους οι αποσπάσεις σε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς τους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Λιμενικού Σώματος. Στο νοσηλευτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β). Όλες οι υπάρχουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις του προσωπικού αυτού ανακαλούνται με ευθύνη των καθ' ύλην αρμοδίων Υπουργών, μέχρι 30 Απριλίου 2010.

9. Οι κατά νόμο υποχρεωτικές μετατάξεις συνοδεύονται με κατάργηση ή μεταφορά των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης -ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

Άρθρο 12

Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α'248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%) στη φορολογητέα αξία.

Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%)».

Άρθρο 13

Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού

1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 65% με ελάχιστο ποσό είσπραξης τα 78 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.»

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β) και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :

«β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου είναι 58,823 % και προκύπτει από το κλάσμα που έχει ως αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούμενη τιμή μείον τον πάγιο φόρο και παρονομαστή την πλέον ζητούμενη τιμή. Ο αναλογικός συντελεστής 58,823% υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων. Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών, το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α και β δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών.»

3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 32% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.

β) Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, σε ποσοστό 67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.»

Άρθρο 14

Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81  του ν. 2960/2001  (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα (1.884) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.».

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 81, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε εννιακόσια σαράντα δύο (942) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 87, του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1,96) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»

4. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ενενήντα οκτώ λεπτά (0,98) ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»

5. Το άρθρο 89 του ν.  2960/2001,  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει αντικαθίστανται ως εξής:

« Άρθρο 89

Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ (78) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σημείου Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (Ε.Κ.) της Επιτροπής 606/2009 (ΕΕΙ_ 193/24.7.2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»

Άρθρο 15

Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων

1. Οι περιπτώσεις α) μέχρι και ιβ) καθώς και οι περιπτώσεις κα) και κστ) του πίνακα, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.0.)

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

α) Βενζίνη με μόλυβδο

27101151 και 27101159

621

1.000 λίτρα

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

-με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

27101141 και ΕΧ27101145

610

1.000 λίτρα

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

ΕΧ2710 1145 και

27101149

 

 

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 2710 11 51 και 2711 1159

27101141, 27101145 και

27101149

610

1.000 λίτρα

δ) Βενζίνη αεροπλάνων

27101131

637

1.000 λίτρα

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

27101170

637

1.000 λίτρα

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

27101941 27101945 και 271019 49

382

1.000 λίτρα

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

27101941 27101945 271019 49

382

1.000λίτρα

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ)

2710 19 41 2710 19 45 και 271019 49

382

1.000λίτρα

 

 

 

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ)

27101961 27101963 27101965 271019 69

19

1.000χιλιόγραμμα

ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2710 19 21 και 271019 25

410

1.000λίτρα

ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 19 21 και 271019 25

410

1.000λίτρα

ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια)

2710 19 21 και

27101925

410

1.000λίτρα

κα) Ηλεκτρική ενέργεια

2716

 

 

- για επιχειρηματική χρήση

 

2,5

MWh

- για μη επιχειρηματική χρήση

 

5

MWh

κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL ) της παραπάνω Ι περίπτωσης στ')

3824 90 99

382

1.000λίτρα

2. Η περίπτωση δ) του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, καταργείται.

3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως ακολούθως:

«8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, προσδιορίζονται οι κατηγορίες χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της περίπτωσης κα', της παρ. 1 του άρθρου 73, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους.»

4. Στη  παράγραφο 1 του άρθρου 78, του  ν. 2960/2001 προστίθεται περίπτωση ι) ως ακολούθως:

«ι) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδίαν χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ενεργείται με παραστατικό έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια αρχή και από την ημερομηνία αποδοχής του αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου. Το παραστατικό αυτό καταρτίζεται με ευθύνη του υπόχρεου και το περιεχόμενό του ελέγχεται και επαληθεύεται κατά τα οριζόμενα σε ειδικές προς τούτο διατάξεις.»

6. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 7 ενώ η ήδη υπάρχουσα παράγραφος 7, αναριθμείται σε 8.

«7. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στην ηλεκτρική ενέργεια βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, βάσει των εκδιδομένων από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα φορολογικών στοιχείων επί των οποίων προσδιορίζονται η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τον οικείο φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης.»

Άρθρο 16

Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

1. Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)-θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του, την 3.3.2010 κάθε επιτηδευματίας, που έχει λάβει αριθμό μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 4.3.2010, ήτοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη ειδικού φόρου κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

2. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέματα της προηγούμενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., την 3.3.2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.

3. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος συμψηφίζεται με τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξομοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)-θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (Α' 9).

4. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. δεν πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το αργότερο μέχρι και τις 15.4.2010.

Το ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο.

Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων με τα προς επιστροφή ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 17

Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 8703 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και στα αυτοκίνητα τύπου jeep της δασμολογικής κλάσης 8704, το ποσοστό του οποίου ορίζεται για αυτοκίνητα με τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο ως εξής:

α) από 17.000 μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%,

β) άνω των 22.000 ευρώ μέχρι και 30.000 ευρώ, ποσοστό 20%,

γ) άνω των 30.000 ευρώ, ποσοστό 30%.

Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται στην τιμή χονδρικής πώλησης.

2. Προκειμένου για μεταχειρισμένα όμοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:

α) από 10.000 μέχρι και 13.000 ευρώ, ποσοστό 10%,

β) άνω των 13.000 ευρώ μέχρι και 18.000 ευρώ, ποσοστό 20%,

γ) άνω των 18.000 ευρώ, ποσοστό 30%.

Ο φόρος επιβάλλεται στην τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο μετά την απομείωσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 2960/2001 (Α'265).

3. Από τον φόρο πολυτελείας της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης καθώς και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

4. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (Α'248) για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα, στα παρακάτω είδη:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

α) Δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και αγρίων ζώων γενικά καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλασσίων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη. Κωδικός Σ.Ο. 41.06.40, 41.13.30, ΕΧ41.14.10.90

10%

β)   Τεχνουργήματα   από   δέρμα.      Κωδικός   Σ.Ο. 42.02.21.00, 42.02.31.00, 42.03.30.30

10%

γ) Υποδήματα από δέρμα. Δ.Κ. ΕΧ 64.03

10%

δ) Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και   άλλα είδη από γουνοδέρματα. Δ.Κ. 43.03

10%

ε) Τάπητες από οποιαδήποτε ύλη που περιέχουν μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι σε ποσοστό πάνω από 10% στο   συνολικό   βάρος.   Κωδικός   Σ.Ο.   57.01.10.10, 57.01.90.10

10%

στ)   Μαργαριτάρια   ακατέργαστα   ή   κατεργασμένα, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,   κατεργασμένες   ή   ακατέργαστες. Εξαιρούνται εκείνες που προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Δ.Κ. 71.01, ΕΧ 71.02 και ΕΧ 71.03

10%

ζ) Σκόνη διαμαντιού και σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες φυσικές ή συνθετικές. Δ.Κ. 71.05

10%

η) Κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμες πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Δ.Κ. 71.13

10%

θ) Είδη χρυσοχοΐας και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Δ.Κ. 71.14

10%

ι) Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Δ.Κ. 71.15

10%

ια) Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Δ.Κ. 71.16

10%

ιβ) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης. Δ.Κ. Ε.Χ. 88.02

20%

ιγ) Πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη κινούμενα με οποιοδήποτε τρόπο, που προορίζονται για αναψυχή.

Δ.Κ. Ε.Χ. 89.03.

10%

5. Ο φόρος πολυτελείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα με την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

Για τα είδη της παραγράφου 4 που προέρχονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά την θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόμενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδοση του φόρου αυτού στις Δ.Ο.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Αλλαγή της τιμολόγησης των φαρμάκων και προγράμματα απασχόλησης των ανέργων

Άρθρο 18

Τρόπος τιμολόγησης φαρμάκων

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παρ.5 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973 (Α 172), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Με τη λήξη της ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας πρωτοτύπου φαρμάκου και την έγκριση τιμής φαρμάκου όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής, μειώνεται η τιμή του πρωτοτύπου κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου φαρμακευτικού προϊόντος μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

δ) Για την επαλήθευση της τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, που παρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα, ερευνώνται οι τιμές πώλησης του στα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης (δηλαδή των χωρών της Ε.Ε. που χρησιμοποιούν ως νόμισμα το Ευρώ), όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν. Ειδικότερα, για την ανωτέρω επαλήθευση λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή πώλησης (προς φαρμακεία) του φαρμακευτικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντιστοίχων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη της Ευρωζώνης.»

  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν.3408/2005 (Α'272) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία για τον καθορισμό της αρχικής τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής ήδη κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Όσοι αποκρύπτουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται από την υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα εφαρμόστηκε η εγκριθείσα τιμή.

Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν επηρεάζει την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υφίστανται από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή και είσπραξη του προστίμου, κατά την παράγραφο αυτή, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.»

3. Με αγορανομικές διατάξεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 19

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων

1. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Ν.Θ.Ε.), ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:

α) ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος μπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

β) το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς, ο ανώτατος αριθμός των ως άνω επιδοτουμένων μισθωτών ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανομένων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού.

γ) τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.Δ. ή/ και στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, ενόψει της υπαγωγής τους στα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου.

δ) τα όργανα, τα οποία παράλληλα με το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., θα αποφασίζουν για την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ε) οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

στ) κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για τους όρους εφαρμογής των προγραμμάτων και τον έλεγχο αυτών.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 προγράμματα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση μέχρι και του 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.

4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Ο.Α.Ε.Δ.

5. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ή τα όργανα που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 20

 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από 1.1.2010.

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 5 και 6 αρχίζει από 1.3.2010.

3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 12 έως και 17 αρχίζει από 4.3.2010 με εξαίρεση την περίπτωση κα) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 15, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 2.5.2010.

4. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

Το σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων για να ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αποτελεί τη συντονισμένη δράση της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της μεγαλύτερης δημοσιονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, η οποία έχει κλονίσει την αξιοπιστία της Χώρας, έχει προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια κάλυψης των δανειακών αναγκών της και απειλούν σοβαρά την Εθνική Οικονομία.

Η δεινή θέση των δημοσίων οικονομικών, λόγω του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους που έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία των δημοσίων οικονομικών της χώρας, σε συνδυασμό με την χρηματοπιστωτική κρίση που περιόρισε τη ρευστότητα στις διεθνείς αγορές, αλλά και το έλλειμμα αξιοπιστίας που εκθέτει τη χώρα μας σε κερδοσκοπικές επιθέσεις, καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την εξοικονόμηση πόρων, με μείωση των δημόσιων δαπανών και αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Τα προτεινόμενα επείγοντα μέτρα είναι ανάλογα της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης να προστατευτεί το εθνικό συμφέρον και πρόσφορα, προκειμένου το κράτος να ανταποκριθεί στην ανάγκη μείωσης του υπερβολικού ελλείμματος, όπως ορίζει η Συνθήκη της ΛΕΕ σύμφωνα και με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είναι ιστορική ευθύνη και εθνικό χρέος η αντιμετώπιση της κρίσης και η έξοδος απ' αυτή, ώστε η χώρα να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.

Τα μέτρα που προτείνονται, επιβάλλεται να ληφθούν από το Σύνταγμα της Χώρας. Το κράτος δικαιούται και, υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, επιβάλλεται να αξιώσει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους τους για κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη (άρθρο 25 παρ.4). Υποχρεούται να λάβει μέτρα για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος και στην από το Σύνταγμα επιβαλλόμενη αποστολή του αυτή (άρθρο 106 παρ.1 και 2) οφείλει να λάβει εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που θα συντονίσουν την εθνική οικονομία και θα την οδηγήσουν σε ανάταξη.

Η πραγματικότητα της δημοσιονομικής κατάστασης της Χώρας την οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2010 έχει σε αδρές γραμμές ως εξής:

α) το δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται σε ύψος 12,7% του ΑΕΠ (30 δισ. ευρώ),

β) το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης υπερβαίνει το 120% του ΑΕΠ (περίπου 300 δισ. ευρώ) ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης υπερβαίνει το 113% του ΑΕΠ ( άνω των 270 δισ. ευρώ),

γ) οι ετήσιες δαπάνες για τόκους από 9 - 9,5 δισ. ευρώ που ήταν από το 2000 μέχρι το 2008, ξεπερνούν πλέον τα 12 δισ. ευρώ,

δ) οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά τα τρία τελευταία χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης κατά 50% (20 δισ. ευρώ).

Η δεινή αυτή δημοσιονομική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, με σημαντικές τομές και πρωτοβουλίες και με τήρηση των αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε πολίτης καλείται να συμμετέχει στην εθνική αυτή προσπάθεια και ανάλογα με την ικανότητά του να συνεισφέρει στα δημόσια βάρη.

Με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης Φεβρουαρίου 2010, η Χώρα μας δεσμεύτηκε απέναντι στους πολίτες της και τους ευρωπαίους εταίρους της να επιτύχει τη δημοσιονομική εξυγίανση με συγκεκριμένους στόχους και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι ρυθμίσεις που προτείνονται με το σχέδιο νόμου υλοποιούν μέρος του σχεδιασμού που περιλαμβάνεται στο ΠΣΑ, και ενισχύουν τη δυνατότητα πραγματοποίησής του.

Στο ΠΣΑ περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, που υπολογίστηκε για το 2010 σε 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή στο 8,7% του ΑΕΠ και θα ακολουθείται από περαιτέρω προσαρμογές μέσα στην περίοδο 2011-2013, που προβλέπεται να φέρουν το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης στο 2,8% του ΑΕΠ το 2012. Αυτή η ταχεία και εμπροσθοβαρής διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής αναμένεται να επηρεάσει και το δημόσιο χρέος ώστε να σταθεροποιηθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2011.

Οι εγχώριοι παράγοντες κινδύνου, η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τα συνεχώς υψηλά επιτόκια και οι πρόσθετοι κίνδυνοι δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των στόχων αυτών και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να εκτελεσθεί απαρέγκλιτα το κυβερνητικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με τη λήψη πρόσθετων, αναγκαίων, μέτρων.

Το παρόν νομοσχέδιο προχωρεί σε μια σημαντική μείωση των πρωτογενών δαπανών, μέσω της μείωσης κατά 10% της δαπάνης της γενικής κυβέρνησης για επιδόματα, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω της αναστολής των προσλήψεων για το 2010, με εξαίρεση τους τομείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας και τον περιορισμό των προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013, με την πρόβλεψη του κανόνα 1 προς 5 (δηλαδή μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) καθώς και τη μείωση των εξόδων μετακίνησης και τη μείωση των δαπανών για υπερωριακή απασχόληση. Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος περιορισμού των δαπανών, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των δαπανών για αμοιβές στο δημόσιο τομέα μέσω του καθορισμού τους από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών καθώς και του εξορθολογισμού στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στις προσλήψεις προσωπικού.

Σκοπός της ρύθμισης του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η προστασία και η προαγωγή του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις που αφορούν την περικοπή των μισθολογικών δαπανών εφαρμόζονται τόσο στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όσο και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ, που είτε ανήκουν στο κράτος είτε επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είτε είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005, με όποιον τρόπο κι αν αυτοί αμείβονται.

Από τα ανωτέρω μέτρα δεν εξαιρούνται ούτε ο πρώτος πολίτης της χώρας, ούτε η πολιτική ηγεσία και οπωσδήποτε κανένα από τα όργανα διοίκησης τόσο των ΝΠΔΔ όσο και των προαναφερομένων ΝΠΙΔ.

Περαιτέρω, τα παραπάνω μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, συμπληρώνονται και από μέτρα για την αύξηση των εσόδων, με την αναπροσαρμογή των συντελεστών σε επιλεγμένους έμμεσους φόρους.

Ειδικότερα επί των διατάξεων:

Επί των Κεφαλαίων Α' ΚΑΙ Β'

Με τις ρυθμίσεις των κεφαλαίων Α' και Β, διαμορφώνεται η εισοδηματική πολιτική για το οικονομικό έτος 2010 με κεντρικούς άξονες τη μείωση των επιδομάτων, αποδοχών και πάσης φύσεως απολαβών, τόσο στο στενό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στα οικεία άρθρα, τη μείωση των ορίων υπερωριακής απασχόλησης, την τροποποίηση των διατάξεων περί αμοιβής συλλογικών οργάνων και τον εξορθολογισμό των δαπανών μετακίνησης στον δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα:

Επί του άρθρου 1

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η μείωση των αποδοχών των υπηρετούντων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας. Συγκεκριμένα:

1. Κατά ποσοστό 12% περικόπτονται:

(α) τα έξοδα παράστασης που καταβάλλονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, στους Υπουργούς και Υφυπουργούς,

(β) τα πάσης φύσεως επιδόματα και αποζημιώσεις γενικά, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των λειτουργών και υπαλλήλων, με σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων της Βουλής και των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.

2.  Κατά ποσοστό 20% περικόπτεται το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών που καταβάλλεται στους δικαστικούς λειτουργούς και στο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3.  Κατά ποσοστό 7% περικόπτονται οριζόντια οι αποδοχές (τακτικές αποδοχές, αποζημιώσεις, επιδόματα οποιασδήποτε φύσης και είδους), των (α) εργαζομένων σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το ελληνικό δημόσιο μπορεί να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005, με εξαίρεση εκείνες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το δημόσιο ελέγχει ή κατέχει ποσοστό το του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του 50% (β) αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, των διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ, των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών καθώς και των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων (ΔΣ) των προαναφερομένων ΝΠΙΔ.

4.  Κατά ποσοστό 30% περικόπτονται τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

5.  Κατά ποσοστό 50% περικόπτονται οι πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των μελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και των μελών ΔΣ των προαναφερομένων ΝΠΙΔ.

Από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση, την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων ή όσα αφορούν στις ειδικές συνθήκες εργασίας λόγω επικινδυνότητας είτε λόγω του ανθυγιεινού αυτής καθώς επίσης αυτά που συνδέονται με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.

Επί του άρθρου 2

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ορίζεται νέο όριο στις συνολικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές όλων των εργαζομένων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το δημόσιο ελέγχει ή κατέχει ποσοστό μικρότερο του 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου καθώς και εκείνες τις επιχειρήσεις που, αν και κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, το δημόσιο δεν ασκεί τη διοίκηση ή διαχείρισή τους. Ειδικότερα, αντί του μέχρι σήμερα ισχύοντος ορίου των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου που ανέρχεται σε        , καθορίζεται νέο που αντιστοιχεί στις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003 (δηλαδή €6.000). Από το ανώτατο αυτό όριο προβλέπεται εξαίρεση μόνο για τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη του Ν.Σ.Κ. και γιατροί του ΕΣΥ, των οποίων τα ειδικά μισθολόγια κινούνται ήδη σε όρια μεγαλύτερα του καθορισμένου και ειδικές συνθήκες άσκησης του λειτουργήματός τους επιβάλλουν τη διατήρηση των αποδοχών τους σε υψηλότερα όρια από τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Παρέχεται εξουσιοδότηση ανάλογα με τα ειδικά προσόντα ή τις συνθήκες απασχόλησης λειτουργών της Δημόσιας Διοίκησης ή προέδρων ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ για υπέρβαση του ανωτάτου ορίου αποδοχών.

Τέλος, ορίζεται ότι οι αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των ανωτέρω που υπερβαίνουν το όριο αυτό αναπροσαρμόζονται αναλόγως.

Επί του άρθρου 3

Με το εν λόγω άρθρο καθορίζεται η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης μέχρι τέλους του έτους 2010.

Ειδικότερα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα απαγορεύεται οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, καλύπτοντας κάθε συνομολόγηση αυξήσεων που γίνεται με γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα, ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία και αφορά σε αποδοχές, δηλαδή μισθούς, ημερομίσθια, ωρομίσθια, επιδόματα, βοηθήματα ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία (μπόνους κλπ.) ή μορφή, είτε με αύξηση υφιστάμενων είτε με θέσπιση ή συνομολόγηση νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών, καταργώντας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τις αυξήσεις αποδοχών που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή τη μισθολογική ή υπηρεσιακή εξέλιξη των προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντα νόμου. Επίσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται κυρώσεις. Ειδικότερα, οι διοικητές, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων που υπάγονται στο πεδίο των ρυθμίσεων του νόμου αυτού, παύονται από τα καθήκοντά τους με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων.

Επί του άρθρου 4

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι για το έτος 2010 και εφεξής το ύψος της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μειωμένο σε ποσοστό 10% σε σχέση με το ήδη προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του 2010 ποσό που ανέρχεται σε 710 εκ. ευρώ και 800 εκ. ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή ανέρχεται σε ποσοστό 60% και πλέον της χρηματοδότησης που καταβάλλεται για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2,450 δισ. ευρώ). Με τη νομοθετική αυτή πρόβλεψη υποχρεώνονται οι διοικήσεις των εν λόγω ταμείων να αποφασίσουν μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου σε αναπροσαρμογή των παροχών των δικαιούχων των ταμείων. Η απόφαση αυτή του αρμόδιου οργάνου της διοίκησης πρέπει να εγκριθεί με κανονιστική πράξη. Σε περίπτωση παράλειψης των ενεργειών αυτών εκ μέρους των διοικήσεων των ταμείων, η αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών παροχών στα ταμεία αυτά γίνεται με κανονιστική απόφαση των αρμοδίων υπουργών.

Επί του άρθρου 5

Επιβάλλεται με το άρθρο αυτό έκτακτη εφάπαξ εισφορά ποσοστού 1% επί του συνολικού εισοδήματος των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), καθώς και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς. Η ίδια έκτακτη εφάπαξ εισφορά επιβάλλεται και στους βουλευτές. Η έκτακτη αυτή εισφορά επιβάλλεται εφόσον το συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου ή του βουλευτή ή της σχολάζουσας κληρονομιάς, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο έτσι όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010 υπερβαίνει το ύψος των εκατό χιλιάδων ευρώ. Στα εισοδήματα αυτά δεν προσμετρούνται μόνο οι εφάπαξ αποζημιώσεις των φυσικών προσώπων που καταβάλλονται λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης ή τα εφάπαξ καταβαλλόμενα βοηθήματα από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επί του άρθρου 6

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού περιορίζεται κατά 30% το ισχύον ανώτατο όριο των ωρών υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και των υπηρετούντων σε Γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον οριζόντιο περιορισμό κατά 30% προκύπτουν αντίστοιχες μεταβολές στις επιτρεπόμενες μηνιαίως ανά υπάλληλο ώρες υπερωριακής εργασίας.

Επί του άρθρου 7

Με το άρθρο αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε καταβολή αμοιβής στα μέλη συλλογικών οργάνων που τελούν σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, με εξαίρεση τα μέλη που είναι ιδιώτες. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται αμοιβή στα μέλη συλλογικών οργάνων, των οποίων η λειτουργία τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της χώρας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και συνεδριάζουν εκτός ωραρίου εργασίας ή χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Ο καθορισμός της αμοιβής των εν λόγω μελών, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ'ύλην αρμόδιου υπουργού, ενώ ορίζεται ανώτατο όριο για τον πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς αυτών, το οποίο είναι μειωμένο κατά πολύ σε σχέση με το μέχρι τώρα καταβαλλόμενο. Επιπλέον με τις ίδιες διατάξεις μειώνεται το όριο του συνόλου των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των συμμετεχόντων σε συλλογικά όργανα από 50% σε 25% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων εορτών και αδείας του άρθρου 9 του ν.3205/2003.

Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, των οποίων η αμοιβή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Επίσης, για την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στο εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αποδεδειγμένα συμμετέχει σε αυτές, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για τους ίδιους λόγους εξαιρούνται οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες των διαγωνισμών που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ.

Επί του άρθρου 8

Προκειμένου να μην «αιφνιδιάζεται» ο Κρατικός Προϋπολογισμός από δαπάνες που προκύπτουν από την αυτόματη αναπροσαρμογή επιδομάτων που συναρτάται είτε με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, είτε με βάση την εκάστοτε εισοδηματική πολιτική, καταργείται αυτός ο τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής και το ύψος των επιδομάτων καθορίζεται εφεξής με βάση υπολογισμού το σταθερό ποσό όπως είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2009. Επιπλέον, ρυθμίζεται η περίπτωση καταβολής διπλών αποδοχών σε υπαλλήλους ή μισθωτούς του Δημοσίου που εκλέγονται ως αιρετά όργανα στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και προβλέπεται πλέον η υποχρέωση επιλογής μεταξύ των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των εξόδων παράστασης από τη θέση του αιρετού.

Επί του άρθρου 9

Με την εν λόγω ρύθμιση καταβάλλεται προσπάθεια εξορθολογισμού του πλαισίου πραγματοποίησης και αποζημίωσης των προβλεπόμενων μετακινήσεων των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων, προκειμένου αφενός μεν να περιοριστούν οι σχετικές δαπάνες, αφετέρου δε να καταβάλλονται σε ρεαλιστική βάση, μειώνοντας έτσι την δαπάνη για λειτουργικά έξοδα του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, τροποποιούνται διατάξεις του ν.2685/1999 και του π.δ. 200/1993, που αφορούν στα οδοιπορικά έξοδα και την ημερήσια αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων, μεταθέσεων, τοποθετήσεων κ.λ.π.

Κεφάλαιο Γ'

Επί του άρθρου 10

Με το παρόν νομοσχέδιο προβλέπεται ότι για το έτος 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και αναστέλλονται οι διορισμοί και οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους φορείς του άρθρου 1 του ν.3812/2009 με ελάχιστες εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως τους τομείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας.

Ωστόσο λαμβάνεται μέριμνα για το διορισμό όλων όσων έχουν επιτύχει σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα έως 31.12.2009, ώστε να διοριστούν σταδιακά, βάσει της σειράς επιτυχίας τους, από την 1 η Ιουλίου τρέχοντος έτους και μέχρι το τέλος του 2011.

Επίσης, διασφαλίζεται η σταδιακή απορρόφηση των επιτυχόντων που θα προκύψουν από τις διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, να διοριστούν και αυτοί σταδιακά από το έτος 2011 και μέχρι εξαντλήσεως των οριστικών πινάκων, μέχρι τέλους του έτους 2013, εφόσον έχουν εκδοθεί ήδη οι σχετικές προκηρύξεις.

Επί του άρθρου 11

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται ο λόγος ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στους φορείς του άρθρου 1 του ν.3812/2009 για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Στον υπολογισμό του αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού στο σύνολο των φορέων, συνυπολογίζεται και ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισμός που διενεργείται βάσει ειδικών διατάξεων.

Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τομέα υγείας, ο λόγος ορίζεται σε ένα προς ένα (μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση).

Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι μετακλητοί υπάλληλοι, το μη πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού νέων νοσηλευτικών μονάδων, καθώς και οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και των φορέων, των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

Αν για οποιαδήποτε αιτία το σύνολο των προσλήψεων είναι μικρότερο του λόγου ένα προς πέντε, προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη προκειμένου με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, να διατηρούνται για πλήρωση οι υπολειπόμενες θέσεις σε επόμενο έτος.

Οι προσλήψεις αυτού του άρθρου εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Τετραμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του ν.3812/2009. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων προκειμένου να καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή αυτού του προσωπικού και να κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα.

Εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2010, περιορίζονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2009. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Από τη δημοσίευση του παρόντος, απαγορεύεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Επίσης, ορίζεται ότι οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), το αργότερο μέχρι 30.8.2010. Θεσμοθετείται απαγόρευση των αποσπάσεων στο σύνολό τους σε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς τους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Στο νοσηλευτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β). Όλες οι υπάρχουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις του προσωπικού αυτού ανακαλούνται με ευθύνη των καθ' ύλην αρμοδίων Υπουργών, μέχρι 30.4.2010.

Οι κατά νόμο υποχρεωτικές μετατάξεις συνοδεύονται με κατάργηση ή μεταφορά των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

Επί του Κεφαλαίου Δ'

Για τον περιορισμό του ελλείμματος του Γενικού Προϋπολογισμού και δεδομένης της διάρθρωσης του φορολογικού μας συστήματος, όπως είναι σήμερα, το οποίο δεν μας επιτρέπει να στηριχθούμε μόνο στην αύξηση των άμεσων φόρων (υψηλού εισοδήματος και μεγάλης περιουσίας) επιβάλλεται η αύξηση των έμμεσων φόρων. Καταβλήθηκε προσπάθεια: α) να μην επιβαρυνθούν προϊόντα ευρείας λαϊκής κατανάλωσης όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στη γεωργία, το υγραέριο, το φυσικό αέριο και άλλα, β) να επιβαρυνθούν κατά το δυνατόν λιγότερο προϊόντα όπως το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και γ) να επιβληθεί φόρος σε ορισμένα είδη πολυτελείας

Επί του άρθρου 12

Με το άρθρο αυτό ο συντελεστής του Φ.Π.Α. από 19% αυξάνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε 21%. Εξαιρούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα οποία ο συντελεστής του Φ.Π.Α. ορίζεται σε 10% από 9%.

Επί του άρθρου 13

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Συγκεκριμένα αυξάνεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης από 63% σε 65%. Επίσης αυξάνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα πούρα και στον καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων. Η αύξηση αυτή που κινείται μέσα στα πλαίσια του μέσου όρου φορολογίας που ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο, κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου  να  αυξηθούν  τα  έσοδα  του  προϋπολογισμού.   Με  την προτεινόμενη ρύθμιση τα ακριβά τσιγάρα πλήττονται περισσότερο σε σχέση με τα τσιγάρα που έχουν χαμηλότερη τιμή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιβάρυνση από την αύξηση μόνο της φορολογίας ανέρχεται από 0,06 μέχρι 0,15 ευρώ ανά πακέτο 20 τσιγάρων.

Επί του άρθρου 14

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά. Με την αναπροσαρμογή αυτή επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού και παράλληλα η φορολογία των προϊόντων αυτών εξακολουθεί να κινείται στο μέσο κοινοτικό επίπεδο. Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή ανέρχεται ανά φιάλη σε 1,2 ευρώ για τα αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, τζιν, βότκα κλπ) ενώ για το ούζο, τσίπουρο, τσικουδιά η επιβάρυνση περιορίζεται σε 0,6 ευρώ και για τη φιάλη μπύρας από 0,014 έως 0,027 ευρώ.

Επί του άρθρου 15

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης. Με την αύξηση αυτή επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού. Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανέρχεται σε 0,08 ευρώ (0,097 ευρώ με το συνυπολογισμό του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για τη βενζίνη και σε 0,03 ευρώ (0,036 ευρώ με τον συνυπολογισμό του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Με τις ίδιες διατάξεις αυξάνεται ισόποσα με το πετρέλαιο κίνησης και ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), με εξαίρεση τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος) που το ποσό του φόρου και στα δύο αυτά προϊόντα, παραμένει στο επίπεδο των 21 ευρώ το χιλιόλιτρο που ισχύει και σήμερα. Η αναπροσαρμογή αυτή του φόρου γίνεται προκειμένου να μην αποτελέσει ο μειωμένος φόρος κίνητρο για λαθρεμπορικές πράξεις με τη χρησιμοποίηση αντί πετρελαίου κίνησης πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού για την κίνηση μεταφορικών μέσων και για διάπραξη νοθείας με την ανάμειξη των προϊόντων αυτών. Επίσης με τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η επιβολή του φόρου αυτή είναι   υποχρεωτικού χαρακτήρα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 της κοινοτικής οδηγίας 2003/96/ΕΚ, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (5 ετών) που είχε δοθεί στη χώρα μας βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 18 της ίδιας οδηγίας.

Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή, μιας οικογένειας με μια μέση κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 1770 Kwh το τετράμηνο θα είναι της τάξης των 9,7 ευρώ (το τετράμηνο).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 καταργείται η απαλλαγή που είχε θεσπισθεί για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η. για την παραγωγή ενέργειας (182 ευρώ ανά χίλια λίτρα) προκειμένου να αποτελέσει αντικίνητρο για την επιλογή άλλων μορφών ενέργειας (φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές κ.λ.π.)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει τους όρους, τις διατυπώσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. της ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, με την διάταξη αυτή παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, να προσδιορίσουν τις κατηγορίες χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εφαρμοσθεί συντελεστής Ε.Φ.Κ. για επιχειρηματική και μη επιχειρηματική χρήση. Με την ίδια απόφαση θα προσδιοριστούν τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους.

Με τη διάταξη της παραγράφου 4, προστίθεται περίπτωση ι) στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 με την οποία προβλέπεται απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται για ίδια χρήση υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από συγκεκριμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων).

Η ως άνω προσθήκη, που προβλέπεται στο άρθρο 15 περίπτωση 1.β της Οδηγίας 2003/96 ΕΚ αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας κίνητρο για την προώθηση της πράσινης ενέργειας στη χώρα μας.

Με τη διάταξη της παραγράφου 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 2, του άρθρου 109    αναφορικά με το παραστατικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. προκειμένου να προβλέπεται ευθέως στον νόμο ότι   επαληθεύεται και ελέγχεται με βάση τις ειδικές προς τούτο διατάξεις.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης ορίζεται η χρονική στιγμή βεβαίωσης και είσπραξης του Φ.Π.Α. καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτού. Η επιβολή του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ. με την προτεινόμενη διαδικασία δεν επηρεάζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.2859/2000 όπως ισχύει, τόσο για την επιβολή του Φ.Π.Α. όσο και για διεκπεραίωση των προβλεπομένων δηλωτικών υποχρεώσεων.

Επί του άρθρου 16

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις κατά τη διαδικασία επιστροφής στους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης που πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.3634/2008 (Α'9), με τις οποίες εξομοιώθηκε ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η απογραφή των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση και η επιβολή εφάπαξ φόρου ισόποσου με τη διαφορά του φόρου που ίσχυε και εισπράχθηκε με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς και αυτού που ισχύει από 4.3.2010 μετά του Φ.Π.Α. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται ότι θα επιστρέφεται στους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης η ενιαία νέα διαφορά φόρου χωρίς να απαιτείται να διερευνάται αν οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που διατίθενται στον καταναλωτή προέρχονται από εκείνες που φορολογήθηκαν με το προηγούμενο ή με το νέο καθεστώς.

Επί του άρθρου 17

Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλης αξίας τα οποία απευθύνονται σε καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα, με την εξαίρεση των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που προορίζονται για επαγγελματικούς σκοπούς καθώς και των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων. Επίσης, επιβάλλεται φόρος και σε ορισμένα είδη πολυτελείας τα οποία δεν απευθύνονται σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα. Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως οι αρμόδιες αρχές βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, η βάση υπολογισμού για την επιβολή του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Επί του άρθρου 18

Η χώρα μας σήμερα είναι μια από τις τρεις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης σε επίπεδο τιμών φαρμάκων καθώς η πλειοψηφία των φαρμάκων δεν είχε ανατιμολογηθεί για πολλά χρόνια. Επιπλέον είναι και η τρίτη πιο ακριβή στον κόσμο στα γενόσημα φάρμακα με όριο τιμής στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου. Τα παραπάνω, μαζί με την άμετρη υπερσυνταγογράφηση και την κατάργηση της λίστας, οδήγησαν τη φαρμακευτική δαπάνη στο να εκτοξευθεί το 2009 πάνω από τα 6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, το υπάρχον σύστημα χωρών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτούργησε ποτέ αποτελεσματικά, καθώς δεν υπήρχαν για τις περισσότερες χώρες ακριβή στοιχεία ενώ οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν επέτρεπαν τη δημιουργία ενός αδιάβλητου και αδιαμφισβήτητου συστήματος τιμολόγησης. Τέλος, προβλεπόταν η παροχή στοιχείων τιμών των άλλων χωρών από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Για το σκοπό αυτό, προχωρούμε σε αλλαγή του σχετικού νόμου ρυθμίζοντας:

α) την άμεση μείωση της τιμής του πρωτοτύπου στο 80% της αρχικής τιμής μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αμέσως μετά την τιμολόγηση ουσιωδώς ομοίου,

β) την περαιτέρω μείωση της τιμής των ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων από το 80% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου στο 72%,

γ) τον περιορισμό των στοιχείων που υποβάλλονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες μόνο σε ότι αφορά ονομασίες και όχι τιμές - αλλάζοντας έτσι και τον τρόπο επιβολής προστίμου σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων,

δ) την ομάδα χωρών αναφοράς μεταξύ εκείνων της Ευρωζώνης.

Με το νέο αυτό πλαίσιο, προχωρούμε άμεσα σε συνολική ανατιμολόγηση του συνόλου των 6.500 κυκλοφορούντων φαρμάκων εξασφαλίζοντας έτσι μια μέση σταθμική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 20% περίπου. Αυτή θα προέλθει αφενός από την προσαρμογή στις τιμές της υπόλοιπης Ευρώπης (όπου υπάρχει σημαντική μείωση) και αφετέρου από τη μείωση των τιμών των ουσιωδώς ομοίων.

Προβαίνουμε κατ' αυτόν τον τρόπο σε δραστική μείωση των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων ύψους τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, ανακουφίζοντας σημαντικά τις δαπάνες υγείας του έλληνα ασφαλισμένου και του καταναλωτή. Με τις αποφάσεις αυτές μειώνεται και η συμμετοχή του κάθε ασφαλισμένου κατά 100 ευρώ περίπου ετησίως. Παράλληλα, επιτυγχάνεται μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,25%. Η προτεινόμενη ρύθμιση στο σύνολό της αποσκοπεί όχι μόνο στην εξοικονόμηση δαπανών, αλλά και στην προστασία του εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Επί του άρθρου 19

Με το προτεινόμενο άρθρο, θεσπίζεται ένα μέτρο γενικής ισχύος το οποίο εκφράζει μια κυβερνητική επιλογή κοινωνικής πολιτικής συνισταμένη στην ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το μέτρο αυτό ανταποκρίνεται στην ήδη εκφρασμένη βούληση του νομοθέτη να συμβάλει στην ανάδειξη του Ο.Α.Ε.Δ. ως θεσμικής συνιστώσας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (Εισηγητική Έκθεση του Ν. 2956/2001), ειδικότερα δε στην επισήμανση των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση 2008-2010 ότι για τη μεγιστοποίηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος εργασίας προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 2008­2010, τα κράτη-μέλη, ενόψει της υλοποίησης των εθνικών στόχων που οφείλουν να θέτουν για ποσοστά απασχόλησης, θα πρέπει να επικεντρώνουν τη δράση τους όχι μόνο στην προσέλκυση, αλλά και στη διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας.

Εκτός όμως από το στόχο της μεγιστοποίησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η σταθερότητα της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων, καθόσον προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία του προτεινόμενου άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η ημερομηνία ισχύος των επιμέρους διατάξεων του παρόντος νόμου.

Αυτά επιδιώκονται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.

Αθήνα,

Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ


       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671