ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3831/2010 (ΦΕΚ Α΄ 34/25.02.20100

Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 34          25 Φεβρουαρίου 2010

_________________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3831

Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 2.11.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄, η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄).»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστεί η έγκαιρη είσπραξη των αναπροσαρμοζόμενων με την παρούσα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και να τερματιστεί αμέσως η εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης οχημάτων, καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κατάταξη οχημάτων σε κλάσεις

Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση την κατάταξή τους σε τέσσερις κλάσεις (Α έως Δ), σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

Πίνακας 1. Κατάταξη οχημάτων σε κλάσεις με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους.

Κλάσεις Οχημάτων

Περιβαλλοντική επιβάρυνση κινητήρα οχημάτων

Κλάση Α

Οχήματα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης) κυκλοφορίας από 1.1.2005)

(EURO 4,5 και μεταγενέστερης οδηγίας

Κλάση Β

Οχήματα με μέτριες εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2000)

(EURO 3)

Κλάση Γ

Οχήματα με υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.1996)

(EURO 2)

Κλάση Δ

Οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας πριν από 1.1.1996)

(ΕURO 1,0 και συμβατικά)

Άρθρο 2

Τέλη κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τους νόμους 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄), 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) και την υπ’ αρ. 1080827/407/Τ. & ΕΦ./22.08.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1788 Β΄) αναπροσαρμόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση του κυβισμού και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τον Πίνακα 3 για τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι παρατίθενται στις παραγράφους 2 και 5, αντίστοιχα.

2. Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας 2. Τέλη Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

Κυβισμός Τέλη

<301

301−785

786−1357

1358−1928

1929−2357

>2357

Α

0

28

94

184

428

562

Β

35

63

137

252

521

680

Γ

51

79

162

302

596

780

Δ

68

96

187

352

671

880

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της κλάσης Α και Β, κυβισμού κάτω των 1.929 κ.ε., που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου, δεν επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των ίδιων κατηγοριών (υβριδικά, ηλεκτρικά, υδρογόνου), κυβισμού 1.929 κ.ε. και άνω, επιβάλλονται εφεξής τέλη κυκλοφορίας τα οποία ανέρχονται στο ήμισυ των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα της αντίστοιχης κλάσης του Πίνακα 2.

4. Για επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ταξί) και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α΄).

5. Για ελαφρά φορτηγά οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους (pick − up vans), καθώς και για τα βαρέα φορτηγά οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναπροσαρμόζονται (αυξάνονται ή μειώνονται), ανάλογα με την κλάση τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας 3

Κλάσεις Οχημάτων

Ποσοστό μείωσης ή αύξησης των τελών

Κλάση Α

− 30%

Κλάση Β

+10%

Κλάση Γ

+15%

Κλάση Δ

+20%

6. Η προμήθεια του σήματος των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 νομοθεσία από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) και με απαραίτητη προϋπόθεση, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και εφεξής, την προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος.

7. Ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 και των επομένων και στα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2011 και των επομένων.

8. Η επιπλέον διαφορά μεταξύ των τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται από την εφαρμογή των διατάξεων της Πράξης αυτής και των προβλεπόμενων από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περιέρχεται καθ’ ολοκληρίαν στο Δημόσιο.

Άρθρο 3

Καταργητικές − Μεταβατικές διατάξεις

1. Το μέτρο της απόσυρσης οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 3 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.

2. Τα οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω Πράξης καταβάλλονται εφόσον η διαδικασία απόσυρσης άρχισε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απόσυρσης θεωρείται η ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος, η οποία εκδίδεται από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

3. Οι δικαιούχοι οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να επιλέξουν αντί των προβλεπόμένων ποσών του Πίνακα 4 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τη χορήγηση δύο ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών στα αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και χρηματικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ.

4. Καταργούνται τα άρθρα 1, 2 και 4 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Το άρθρο 3 της ίδιας Πράξης ισχύει έως την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων για την απόσυρση οχημάτων.

Άρθρο 4

Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να διαφοροποιούνται τα κριτήρια κατάταξης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα, η οποία σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Πράξης αυτής γίνεται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 2 της Πράξης αυτής.

3. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία χορήγησης των καρτών απεριόριστων διαδρομών σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης αυτής.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Άρθρο δεύτερο

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄, η φράση «πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο τρίτο

Παράταση αποσπάσεων προσωπικού ΕΥΕΠ

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 στοιχείο α΄ του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

«Η απόσπαση διαρκεί μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση, και αναδρομικής ισχύος, των ίδιων Υπουργών. Με τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απόσπασης εννέα ετών οι υπάλληλοι επανέρχονται στην υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί.»

Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                               ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671