ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. 4/12.02.2010 (ΦΕΚ Α΄ 24/17.02.2010)

Ανασύνθεση της Επιτροπής Θεσμών

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 24          17 Φεβρουαρίου 2010

__________________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμ. Πράξης 4 της 12−2−2010

Ανασύνθεση της Επιτροπής Θεσμών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις:

αα) του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) (άρθρο 15 παρ. 2 π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

ββ) της 31/2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 134),

γγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005),

δδ) των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213) και 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄213),

εε) της 2876/7−10−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234), στστ) της 2877/7−10−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2234) και

ζζ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

β) Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, με πρόταση του Πρωθυπουργού,

Αποφασίζει:

Άρθρο 1

Επιτροπή Θεσμών

Στην Επιτροπή Θεσμών μετέχουν ως πρόεδρος ο Υπουργός Επικρατείας και ως μέλη οι:

α. Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β. Υπουργός Οικονομικών,

γ. Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

δ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

ε. Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

στ. Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ζ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

η. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

θ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

ι. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

ια. Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και

ιβ. Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.

Της Επιτροπής Θεσμών μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671