ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 11/2010 (ΦΕΚ Α΄ 15/16.02.2010)

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 15          16 Φεβρουαρίου 2010

__________________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 6 περ. γ και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α 43) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).

β. Των άρθρων 51, 55 παράγραφοι 13 και 14 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

γ. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (Α 221), του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α 213) και του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.» (Α 213).

δ. Του π.δ. 234/2007 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Α 272).

ε. Του π.δ. 146/2008 «Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Α 202).

2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη» (Β 2408).

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 215.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ’ έτος, στον ειδικό φορέα 07110 και ειδικότερα στις ομάδες των ΚΑΕ 0200, 0500, 0800 και 1100 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τη Δ16/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2

Υπαγόμενες υπηρεσίες

Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται με το προσωπικό τους:

1. Η Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, όπως αυτή έχει συσταθεί με το π.δ. 234/2007 (Α 272) και λειτουργεί.

2. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, όπως αυτή έχει συσταθεί με το π.δ. 146/2008 (Α 202) και λειτουργεί.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής ανήκουν:

1. Η εισήγηση για τον σχεδιασμό και χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα

α) της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία,

β) της ιθαγένειας.

2. Η εποπτεία και ο συντονισμός της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες

α) για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη,

β) για την ιθαγένεια.

3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

4. Η εποπτεία και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Άρθρο 4

Σύσταση θέσεων

Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:

1. Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

2. Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 14 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

3. Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 13 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α98).

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

1. Τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής ως τη σύνταξη ενιαίου οργανισμού των συγχωνευθέντων με το Π.Δ. 373/1995 (Α’ 201) Υπουργείων, επικουρεί το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, όπως έχει συσταθεί με το π.δ. 146/2008 (Α’ 202) και λειτουργεί, για την υποστήριξη της αναφερομένης στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος Διεύθυνση Ιθαγένειας.

2. Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,                                                                                                           ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ                                                                                              ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671