ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/2016 (ΦΕΚ Α΄ 162/07.09.2016)

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), μετά από την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 Σεπτεμβρίου 2016          ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 162

_______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), μετά από την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 304, 305 και 954 παρ. 4 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87),

β) της παραγράφου 11 του άρθρου ένατου «Μεταβατικές και άλλες διατάξεις» του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015 (Α΄ 87),

γ) του Ν. 4114/1960 «Κώδικας Περί Ταμείου Νομικών» (Α΄ 164),

δ) του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),

ε) του Ν. 2472/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50),

στ) του Ν. 3471/2006 «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (Α΄ 133),

ζ) της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4./163/7-2-2013 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Β΄ 586).

2. Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την με αριθμό Δ163/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ασφαλής Πρόσβαση στο Σύστημα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ για την καταχώριση αποφάσεων κατά το άρθρο 954 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.

Καταχώριση στοιχείων δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά το άρθρο 954 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.

1. Το πρόσωπο (χρήστης του συστήματος Γραμματέας Δικαστηρίου), που χρησιμοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (εφεξής «ο φορέας»):

α. συνδέεται στο προαναφερόμενο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου,

β. εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που του έχουν χορηγηθεί για αναγνώρισή του από το Πληροφοριακό Σύστημα,

γ. καταχωρίζει το μοναδικό αριθμό πλειστηριασμού, στον οποίο αναφέρεται η δικαστική απόφαση, ώστε να εμφανίσει το σύστημα τα στοιχεία του πλειστηριασμού,

δ. εισάγει τα στοιχεία της απόφασης, ιδίως το δικαστήριο που την εξέδωσε, τον αριθμό απόφασης, την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και το διατακτικό,

ε. εισάγει την απόφαση στο πεδίο εισαγωγής ή επισυνάπτει το έγγραφο, αν το έχει σε ψηφιακή μορφή. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να είναι είτε σε μορφή κειμένου Microsoft Word (doc ή docx) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα ή σε Portable Document Format (PDF).

Αρχεία εικόνας, ήχου ή άλλου πολυμέσου δε θα γίνονται δεκτά από το σύστημα.

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή καταχώριση του κειμένου σ’ αυτό, καθώς και όλων των στοιχείων που έχει υποβάλει.

Άρθρο 2

Κόστος Καταχώρισης,

Μετά την επιτυχή καταχώριση, το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει το χρήστη για το μηδενικό κόστος καταχώρισης.

Άρθρο 3

Ολοκλήρωση της διαδικασίας

1. Ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Αν δεν ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, ο χρήστης ενημερώνεται με τους ιδίους ως άνω τρόπους.

2. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα πλειστηριασμών του φορέα, όπου εμφανίζεται και πεδίο χρονοσήμανσης (timestamp), που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο πάροχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4./163/7-2-2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 586). Ως χρονοσήμανση ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Οι δημοσιεύσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικαστική χρήση. Για το σκοπό αυτόν, τόσο οι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος όσο και οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να εκτυπώνουν μέσω της Ιστοσελίδας, αντίγραφο της δημοσιευθείσας απόφασης. Το εκτύπωμα αυτό λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο και για την επιβεβαίωσή του ο φορέας παρέχει σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας.

4. Οι δημοσιεύσεις είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω της Ιστοσελίδας του φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να αναζητούν τις δημοσιευθείσες αποφάσεις όλων των πλειστηριασμών. Μέσω φίλτρων επιλογής μπορούν ν’ αναζητούν πλειστηριασμούς με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

Άρθρο 4

1. Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του φορέα

Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος. Ειδικότερα: α. χορηγεί όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα, στοιχεία τα οποία είναι προσωπικά και χορηγούνται μόνο σε εξουσιοδοτούμενους χρήστες. β. έχει την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, γ. επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία του συστήματος (administration), δ. είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup), ε. διαθέτει και υποστηρίζει, εκτός από την κύρια, και εφεδρική υποδομή, η οποία προορίζεται να προσφέρει δυνατότητα ανάκαμψης από μη προβλέψιμα καταστροφικά γεγονότα και να εξασφαλίσει τη συνέχεια λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Η εφεδρική υποδομή διατηρεί μονίμως αντίγραφα των δεδομένων της κύριας υποδομής.

2. Υποχρεώσεις χρηστών

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυστικότητα των παραπάνω στοιχείων και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων, που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί. Η απόδοση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στους χρήστες γίνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Προς το σκοπό αυτόν και πριν το Πληροφοριακό Σύστημα τεθεί σε λειτουργία οι Γραμματείες των Δικαστηρίων υποχρεούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ πλήρεις καταστάσεις με τα ονόματα των Γραμματέων του Δικαστηρίου ή των οικείων τμημάτων τους, οι οποίοι θα πιστοποιηθούν.

3. Μέχρι την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος οι Γραμματείες των δικαστηρίων αποστέλλουν τις αποφάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση deltio@3205.syzefxis.gov.gr προκειμένου να αναρτηθούν με επιμέλεια του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών. Το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 5

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζει με απόφασή του την ημερομηνία έναρξης για την εισαγωγή στοιχείων του άρθρου 954 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ. από τις Γραμματείες Δικαστηρίων στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Το παρόν Προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671