ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3814/2010 (ΦΕΚ Α΄ 3/12.01.2010)

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ           Αρ. Φύλλου 3          12 Ιανουαρίου 2010

_________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ' ΑΡΙΘ.  3814

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 16.9.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα», που δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 181 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄ που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρύθμιση θεμάτων Φ.ΠΑ. επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος

2 την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

α) να ολοκληρωθεί η προσαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας πριν από την λήξη του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εκτελεσθεί απρόσκοπτα ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2010 και να ρυθμισθούν θέματα επισφαλών απαιτήσεων και

β) να προστατευθούν άμεσα ενόψει της οικονομικής κρίσεως, οι πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες για την έγκαιρη εξόφληση των χρεών τους προς το Δημόσιο, οι μικροοφειλέτες που υπόκεινται σε ποινικές διώξεις και οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

3. Το γεγονός ότι ενόψει της οικονομικής κρίσης, καθίσταται άμεσα αναγκαία η θέσπιση των ανωτέρω ρυθμίσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην ανακούφιση των δοκιμαζόμενων πολιτών

4. Το απρόβλεπτο γεγονός της προκήρυξης πρόωρων γενικών βουλευτικών εκλογών, που έχει ως συνέπεια την αδυναμία έγκαιρης ψήφισης των ρυθμίσεων της παρούσας πράξης με τυπικό νόμο.

Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την υποβολή των αρχικών χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ ν. 2859/2000). στους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Α ή Β ή Γ κατηγορίας του Κ.ΒΣ. με καταληκτική ημερομηνία καταβολής του συνολικά οφειλόμενου φόρου το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ως εξής:

- Καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου φόρου με την υποβολή της δήλωσης.

- καταβολή του υπολοίπου φόρου σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) μέχρι τη λήξη του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα της υποβολής της δήλωσης

Από τον τρίτο μήνα επιβάλλεται προσαύξηση κατά Κ.Ε.Δ.Ε. που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Στους υποκείμενους στο φόρο που καταβάλλουν  τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του οφειλόμενου φόρου και κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις μέχρι και το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης.

Από τον τρίτο μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής της δήλωσης επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Περιοδική δήλωση η οποία υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου φόρου, θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

2. Στους υποκείμενους στο φόρο που έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο 1 και υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται αντί πρόσθετου φόρου μόνο πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της διαφοράς του φόρου που οφείλεται. Για το πρόστιμο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

3. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στην βεβαίωση του φόρου που προκύπτει από τις δηλώσεις των διατάξεων της παραγράφου 1.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20.10.2009 και μετά.

5.  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι διαδικασίες και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2

1. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)  αυξάνονται από μισό τοις εκατό (0,5%) και ένα τοις εκατό (1%) σε ένα τοις εκατό (1%) και ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) αντίστοιχα.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Άρθρο 3

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία. συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ».

2. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτού του νόμου, κρατούνται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 231 έως και 243 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, για ποσό μικρότερο των 150.000 ευρώ, απολύονται με επιμέλεια του διευθυντή της φυλακής.

3 Αποφάσεις που διατάσσουν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 231 έως και 243 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προσωπική κράτηση για ποσό κατώτερο αυτού της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν εκτελεστεί, δεν εκτελούνται. Εκκρεμείς αιτήσεις προϊσταμένων δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών και τελωνείων καθώς και ένδικα μέσα κατά πρωτόδικων αποφάσεων για χρέη κατώτερα του ποσού της προηγούμενης παραγράφου, δεν εισάγονται για συζήτηση

Άρθρο 4

Το άρθρο 33 του ν. 3346/2005 (ΦΕΚ 140 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο  33

Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρ­θρου 1 του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ 136 Α΄) απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) καθώς και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, να υπερβαίνει συνολικώς τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ».

Άρθρο 5

Αναστέλλονται έως και 31.12.2009 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑθΑΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΑΜΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΠΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»

Άρθρο δεύτερο

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2 Στους υποκείμενους στο φόρο που κάνουν χρήση της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο 1, σε συγκεκριμένη φορολογική περίοδο που υποβάλλουν ανακριβή τη δήλωση αυτή ή υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση επομένων φορολογικών περιόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος επί της διαφοράς του φόρου που οφείλεται, σε ποσοστό τεσσεράμισι τοις εκατό (4,5%) στην περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης και πέντε τοις εκατό (5%) στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης  για κάθε μήνα, με ανώτατο όριο διακόσια τοις εκατό (200%).

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δικαστικού συμβιβασμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20.10.2009 και μετά.»

2. Το άρθρο 2 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώνεται με το άρθρο  πρώτο του νόμου αυτού, καταργείται.

3. Οι πλειστηριασμοί του άρθρου 5 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλονται έως και την 30ή Ιουνίου 2010.

4. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους

Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ  ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                                                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΜΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα. 12 Ιανουαρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671