ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3813/2009 (ΦΕΚ Α΄ 236/28.12.2009)

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 236

28 Δεκεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3813

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2010, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

α. ΕΣΟΔΑ

Τακτικός προϋπολογισμός

Ευρώ

91.908.000.000

−Τακτικά

»

53.328.000.000

−Από Ευρωπαϊκή Ένωση

»

372.000.000

−Πιστωτικά

»

38.156.000.000

−Ειδικά

»

52.000.000

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων

»

10.300.000.000

−΄Ιδια έσοδα

»

150.000.000

−Από Ευρωπαϊκή Ένωση

»

3.710.000.000

−Πιστωτικά

»

6.440.000.000

Σύνολο

»

102.208.000.000

β. ΕΞΟΔΑ

 

 

Τακτικός προϋπολογισμός

»

91.908.000.000

−Τακτικά

»

89.143.000.000

−Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

»

2.713.000.000

−Αντικριζόμενα από ειδικά έσοδα

»

52.000.000

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων

»

10.300.000.000

Σύνολο

»

102.208.000.000

Άρθρο 2

Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2010 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως:  

 

 

Έσοδα

Έξοδα

1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας

 

Ευρώ

3.550.000

3.550.000

2) Ταμείο Εθνικού Στόλου

»

8.912.000

8.912.000

3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας

»

4.091.050

4.091.050

4) Εθνικά Κληροδοτήματα

»

51.402.173

51.402.173

5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων

»

546.528.000

546.528.000

6) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας

και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)

»

47.336.400

47.336.400

7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α΄ Παράρτημα

Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)

»

6.790.773

6.790.773

8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β΄ Παράρ−

τημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)

»

650.000

650.000

9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωρ−

γικών Προϊόντων

»

4.443.571.629

4.443.571.629

10) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών

»

37.700.000

 

11) Επιτροπή Ανταγωνισμού

»

25.963.430

25.963.430

Σύνολο

»

5.176.495.455

5.138.795.455

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671