ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009)

Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

Πρωτότυπο έγγραφο

(Δείτε εδώ την Αιτιολογική Έκθεση)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 234

28 Δεκεμβρίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3812

Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄, όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). Στον κατά τα πιο πάνω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης:

α. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.

β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της.

γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.

δ. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες ή μη Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

ε. Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).

στ. Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ζ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.

η. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

θ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

ι. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄:

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.

β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων.

δ. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης και πρώην Εμπορικής Ναυτιλίας), το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

ε. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου εμπειρογνωμόνων, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

στ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των γνωστών θρησκειών.

η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους. Επίσης, επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης.

θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί του θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994, καθώς και οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές −μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

ι. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες.

ια. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.

ιβ. Οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.

ιγ. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ιδ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και οι θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης του δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης του, απαγορεύεται.

ιε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

ιστ. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ. Θ.Ε.Α.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ. ΝΑ.), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.), καθώς και θεραπευτές στους ίδιους φορείς, πρώην τοξικομανείς, για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

ιζ. Το προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999).

ιη. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»

Άρθρο 2

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. Οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 εκδίδονται από το ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αυτές επιτρέπεται να εκδίδονται για φορείς όλης της χώρας ή ανά περιφέρεια, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο, φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και να διακρίνονται σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα προσόντα και σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετα προσόντα.

2. Όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ένσταση για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και των Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ., αυτή ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ, με την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Θεσπίζεται ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16 Α), η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και TE Επισκεπτών Υγείας και TE Μαιευτικής των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση). Οι επιτυχόντες κατά την πιο πάνω διαδικασία που αποδέχονται το διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης τους δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν για μία τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και τις μονάδες φροντίδας του Ε.Σ.Υ.Κ.Α..»

Άρθρο 3

Διατηρούμενες διατάξεις

Διατηρούνται σε ισχύ:

α) Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄).

β) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄).

γ) Οι διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως ισχύει.

δ) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄).

ε) Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως ισχύει.

στ) Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 20 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει.

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α΄).

η) Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α΄).

θ) Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Κατάργηση της προσαύξησης μοριοδότησης λόγω εμπειρίας

Καταργούνται οι διατάξεις:

α. Των εδαφίων από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως είχαν αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).

β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄).

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για το κριτήριο της συνέντευξης

1. Καταργούνται:

α. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3320/2005, με την οποία προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 κριτήριο «Ε. Συνέντευξη».

β. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής ή πρόσληψης προσωπικού.

Κατ’ εξαίρεση διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη για την επιλογή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει).

2. Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων προσωπικού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, επιτρέπεται η διενέργεια συνέντευξης μόνο ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του ΑΣΕΠ.

Η συνέντευξη διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το ΑΣΕΠ και διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητα να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Τα μέλη μπορεί να είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου εν γένει τομέα, εν ενεργεία ή μη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες. Η συνέντευξη διενεργείται σε υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης που σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Αν υποψήφιος κριθεί ακατάλληλος για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, που καταγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά της Επιτροπής και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση υποψηφίων

1. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.»

2. Οι περιπτώσεις ια΄, ιβ΄, ιγ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, καταργούνται.

3. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), με την οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110)».

Καταργείται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, που τροποποίησε και συμπλήρωσε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, με την οποία μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ, κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.

Οι διατάξεις του πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου εδαφίου, της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με τις οποίες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και TE:

α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.

β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες.

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες.

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.»

4. Τα πέντε πρώτα εδάφια της περίπτωσης «Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες.»

Άρθρο 7

Επανακαθορισμός εμπειρίας για διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού

Το δέκατο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3146/2003 και τελικά με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.

β. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, από ειδική διάταξη νόμου ή κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης.»

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για την ειδική γραπτή δοκιμασία (test)

1. Το δεύτερο και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, αντικαθίστα νται ως εξής:

«Ο βαθμός της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (test) ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων και λαμβάνεται υπόψη με ρητή αναφορά στις εκάστοτε προκηρύξεις. Για τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες εξετάσεις ισχύει ο βαθμός της τελευταίας εξέτασης.

Η διαδικασία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας διενεργείται μία τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχουν όσοι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κλίμακα βαθμολογίας της εξέτασης αυτής είναι από το μηδέν (0) έως το εκατό (100).»

2. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε ειδική γραπτή δοκιμασία (test) του ΑΣΕΠ και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία διενέργειας της.

Άρθρο 9

Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 με το άρθρο 20 παρ. 12 εδάφιο γ΄ του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.»

2. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 1 (Χρόνος ανεργίας) της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Χρόνος ανεργίας. Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες».

3. Μετά την υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 τουάρθρου21 TOUV. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίπτωση 4, ως ακολούθως και αναριθμούνται οι επόμενες υποπεριπτώσεις:

«4. Μονογονεϊκές οικογένειες.

α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονείκής οικογένειας.

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.»

4. Η διάταξη της υποπερίπτωσης 4, η οποία αναριθμείται σε 5, (Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, TE και ΔΕ), της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, TE και ΔΕ. Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και TE πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.»

5. Η διάταξη της υποπερίπτωσης 5 (Ηλικία) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του v. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.

6. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Εμπειρία. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα μήνες.»

7. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 καταργείται.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα και γνώμη του ΑΣΕΠ, εξειδικεύονται, ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθμός του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη τους.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

Άρθρο 10

Συμβάσεις έργου

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως:

«2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:

α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα,

β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.

4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων,

β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων,

δ. επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.»

3. Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 αναριθμούνται σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11.

Άρθρο 11

Διορισμός διακριθέντων αθλητών

1. Αθλητές οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα διορίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητή, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού, είναι:

α. Η κατάκτηση 1 ης έως 3ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

β. Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών − γυναικών, νέων ανδρών − γυναικών, εφήβων − νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

Δικαίωμα διορισμού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αποκτούν και αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραο-λυμπιακούς Αγώνες, καθώς και στους Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών − γυναικών ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών − γυναικών. Οι αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται να διορίζονται και σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη διορισμού και καταργούνται με την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών που τις κατέχουν.

2. Οι παραπάνω αθλητές για να διορισθούν πρέπει να έχουν διακόψει την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τους για διορισμό.

Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους και επιφυλάσσεται η ποινική και αστική ευθύνη τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

3. α. Δεν διορίζονται οι επαγγελματίες αθλητές που επιτυγχάνουν νίκη κατά τις πιο πάνω διακρίσεις.

β. Δεν διορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αθλητής ο οποίος τιμωρήθηκε ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ. Αν η παράβαση ντόπινγκ διαπιστωθεί μετά το διορισμό, ο διορισμός αυτός ανακαλείται.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίζονται οι φορείς στις θέσεις των οποίων διορίζονται οι αθλητές, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά το διορισμό αυτόν.

5. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31.12.2009 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 24344/9.6.2009 (ΦΕΚ 1182 Β΄/17.6.2009), όπως ισχύουν. Ο διορισμός τους γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς τον περιορισμό που προβλέπεται στην περίπτωση 12α της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α΄), με την προϋπόθεση να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα, που διαπιστώνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.

Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 12

Ανάκληση προκηρύξεων

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εκδόθηκαν από την 4η Οκτωβρίου 2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανακαλούνται και οι σχετικές διαδικασίες ματαιώνονται. Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων επαναπροκηρύσσεται με εφαρμογή κατά περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 8 του νόμου αυτού.

Άρθρο 13

Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Κώδικα Προσλήψεων Προσωπικού

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Επιτροπή για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθμίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από:

α. τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο,

β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

γ. έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Διοικητικού Δικαίου,

δ. δύο μέλη του ΑΣΕΠ, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του,

ε. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

στ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ζ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

η. έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε.,

θ. έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,

ι. έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζονται τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ από αυτούς που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται μέχρι δέκα (10) εισηγητές, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ιδιώτες.

Με όμοια απόφαση ορίζονται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι εισηγητές, οι γραμματείς της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξη της.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ μπορεί:

α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31.12.2011 και

β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το οποίο προβλέπονται ειδικές διατάξεις πρόσληψης, οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010.

Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή του φορέα που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010 παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.4.2010, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα από τον φορέα με τον οποίο έχει καταρτισθεί η σύβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004. Για την παράταση των συμβάσεων αυτών απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το κάθε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών νοείται ως διακριτός φορέας.

Άρθρο 15

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

Άρθρο 16

Κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής επαγγελματιών οπλιτών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 περίπτωση ιβ΄ του π.δ. 292/2001 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία επιλογής υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, συνέντευξη καταργείται. Οι πίνακες βαθμολογίας του άρθρου 3 του ίδιου προεδρικού διατάγματος συντάσσονται με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια του άρθρου 1 του διατάγματος.

Η περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος καταργείται και οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ αναριθμούνται σε β, γ΄ και δ΄ αντίστοιχα. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα.

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταλαμβάνει και εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί δεν λαμβάνονται υπόψη. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προσαρμόζονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού οι προβλεπόμενες στις σχετικές προκηρύξεις ημερομηνίες, προθεσμίες και διαδικασίες.

Άρθρο 17

Ειδικά θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.α. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυ−ρωτ. ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«i. Ενα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Σώματος και το οποίο προεδρεύει της Ειδικής Επιτροπής.

ii. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος αναπληρούται από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο.

iii. Εναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του πολυπληθέστερου νομού, με αναπληρωτή, που προέρχεται από την Τ.Ε.Δ.Κ. του επόμενου σε πληθυσμό νομού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων.»

β. Για όσες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής οι αποφάσεις της εκδίδονται εντός τριμήνου αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει από την ανασυγκρότηση της, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

2.α. Στους φορείς στους οποίους μπορεί να μεταφερθεί το προσωπικό της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) περιλαμβάνονται και οι δήμοι της χώρας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

β. Η μεταφορά συντελείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου.

Ειδικώς, σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η εξάμηνη προθεσμία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

γ. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή της σχετικής αίτησης είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο ή το διοικούν όργανο του νομικού προσώπου.

3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 21 του ν. 3731/ 2008 (ΦΕΚ 263 Α΄), παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                                                               Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                                                                           Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,                                                                                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                              ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                             ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ                                                                              Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                                                        ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                                     ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                               Δ. ΡΕΠΠΑΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                                                                                 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                              ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ                                                                     Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

                                                                                                            ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

                                                                                                           ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                            ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                              ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. ΜΠΑΤΖΕΛΗ                                                                               Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

                                                                                                           ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                         ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ                                                                        Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671