ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163/04.09.2009)

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 163

4 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3801

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

ΑΡΘΡΟ 2

 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

1. Οι θέσεις του προσωπικού του άρθρου 1 του παρόντος κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:

Βαθμός Α'

Βαθμός Β'

Βαθμός Γ'

Βαθμός Δ'

Βαθμός Ε'.

2. Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο βαθμός Δ' και καταληκτικός ο Α' και των υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθμός Ε' και καταληκτικός ο Β'. Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ'.

3. Οι θέσεις όλων των βαθμών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ), καθώς και του Ε.Ε.Π. είναι οργανικώς ενιαίες.

ΑΡΘΡΟ 3

 Χρόνος προαγωγής

1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:

α. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Από το βαθμό Ε' στο βαθμό Δ', διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε', από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ', δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ' και από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β', δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ'.

β. Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

γ. Για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' επταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

δ. Για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'. ε. Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: Από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία.

Για τους υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά. Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εφόσον κατέχει διδακτορικό δίπλωμα.

4. Για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που επιλέγεται σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και παράλληλης απασχόλησης, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α').

ΑΡΘΡΟ 4

 Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης τους. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α' βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88 του Υ.Κ. το οποίο εφαρμόζεται και για το προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους.

3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, και πάντως όχι πριν από την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.

4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 5

 Εφαρμογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του π.δ. 410/1988 στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1. Οι διατάξεις των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ. Κ. εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου. Για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 90 έως και 97, 99 και 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α'). Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται παραπομπή σε ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου για τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

2. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 410/1988 «Κώδικας Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» υπάγεται όλο το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανεξαρτήτως ειδικότητας.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του π.δ. 410/1988 και του άρθρου 88 του Κεφαλαίου ΣΤ' δεν θίγονται από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 410/1988 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.»

ΑΡΘΡΟ 6

Επιλογή και ειδικότητες του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

1. Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται ενιαία για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

2. Με τους οργανισμούς των Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται οι ειδικότητες του Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

3. Αν η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται με συμμετοχή μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν ένας (1) εκλεγμένος μόνιμος υπάλληλος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, αναπληρούμενος από τον δεύτερο σε σταυρούς ανεξαρτήτως συνδυασμού και ένας (1) εκλεγμένος Ι.Δ.Α.Χ. με τις ίδιες προϋποθέσεις αναπληρούμενος αντιστοίχως.

ΑΡΘΡΟ 7

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

1. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 1 του παρόντος κρίνεται για επιλογή σε θέσεις ευθύνης των οργανικών μονάδων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και, όπου απαιτείται, και η σχετική διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων από το προσωπικό του άρθρου 1 του παρόντος, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ..

3. Ως οργανικές μονάδες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται η διεύθυνση, το τμήμα, το γραφείο, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8

Αναρρωτική άδεια προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. με προσωρινή αναπηρική σύνταξη

Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στο οποίο με απόφαση του φορέα ασφάλισης χορηγείται προσωρινή αναπηρική σύνταξη, θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς αποδοχές από την υπηρεσία, εφόσον η νόσος είναι ιάσιμη κατά την εκτίμηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9

Πειθαρχικό δίκαιο

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επεκτείνονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που κατέχει οργανικές θέσεις, με τις αναγκαίες προσαρμογές λόγω της σχέσης εργασίας του ανωτέρω προσωπικού.

β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 37 έως και 45 του π.δ. 410/1988.»

ΑΡΘΡΟ 10

Μεταφορά προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

1. Επιτρέπεται η μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή μεταξύ τους και αντιστρόφως, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71 και 74 του Υπαλληλικού Κώδικα.

2. Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα της ίδιας ή και ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εφόσον ο μεταφερόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μεταφέρεται. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία όπου επιθυμεί να μεταφερθεί ο υπάλληλος, με κοινοποίηση στην υπηρεσία του.

ΑΡΘΡΟ 11

Μετάταξη από ειδικότητα σε ειδικότητα

Η παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ. 410/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται η μετάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μια ειδικότητα σε θέση άλλης ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας του Υπουργείου ή αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ανήκει ο μισθωτός, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει:

α) Για υπηρεσιακούς λόγους.

β) Όταν δεν υπάρχει αντικείμενο απασχόλησης μισθωτών ή υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων της ειδικότητας τους, που διαπιστώνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει λόγος απόλυσης. Η μετάταξη ενεργείται σε ειδικότητα για την οποία ο μισθωτός κρίνεται ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε αυτή. Η μεταφορά της θέσης γίνεται με την πράξη της μετάταξης.»

ΑΡΘΡΟ 12

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα τους στους βαθμούς της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας σύμφωνα με:

α) την κλίμακα βαθμών,

β) τον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, και

γ) το χρόνο εξέλιξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

2. Πα την κατάταξη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, ο οποίος έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από το διορισμό ή την πρόσληψη δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

3. Το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός οργανικών θέσεων, κατατάσσεται αυτοδικαίως σε κενές οργανικές θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αυτήν που ανήκει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Για την κατάταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου.

4. Εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, συνιστώνται με την πράξη κατάταξης οι αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στο κατατασσόμενο, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 410/1988, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13

Κατάργηση των αναρτήσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

1. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Τα κείμενα των διαγωνιζομένων στο γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες κατάταξης και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να τους δημοσιοποιήσει. Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψη του, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση το ΑΣΕΠ μπορεί, αντί να επαναλάβει το διαγωνισμό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων ή προσληπτέων, καθώς και η βαθμολογία των συμμετεχόντων στην ειδική γραπτή δοκιμασία (Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων) αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Τρίτο (Γ')].»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.»

ΑΡΘΡΟ 14

Ρυθμίσεις Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

1. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στους Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές - Ελεγκτές των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Δικηγόρους του Δημοσίου, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις, ύστερα από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ζητά από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από τους φορείς της παρούσας παραγράφου με υποχρέωση συμμόρφωσης αυτών, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ακροαματική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας σε περιπτώσεις παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς των προαναφερόμενων φορέων ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ανακοινώνει στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το κλητήριο θέσπισμα ή το παραπεμπτικό βούλευμα για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η θητεία των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας αυτού.»

ΑΡΘΡΟ 15

Λειτουργικά ζητήματα Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορούν να εκτελούν χρέη β' ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»

2. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 για το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

«ε) Στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, στους Βοηθούς Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., καθώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το λοιπό προσωπικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης εντός έδρας, το ύψος και οι όροι καταβολής των οποίων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Για την εφαρμογή του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, η υπηρεσία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών, καθώς και η προϋπηρεσία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. υπό την ισχύ του ν. 2477/1977 (ΦΕΚ 59 Α΄) και των προγενέστερων νόμων (1982/1990, 1943/1991 και 2266/1994), λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξη της, ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης.»

4. Στο άρθρο 2 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 196 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

«6. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Διατάκτης των δαπανών αυτών είναι ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»

5. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρμόδια να κρίνει και τις εκθέσεις αξιολόγησης των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι οποίες διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία εννέα (9) ή δέκα (10) ή τέσσερα (4) και κάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992.

6. Στο άρθρο 3 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 196 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 16 ως ακολούθως:

«16. Για τη συμβουλευτική νομική υποστήριξη του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.»

ΑΡΘΡΟ 16

Μοριοδότηση στις προσλήψεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος και επιδότηση κατοικίας

1. Η διάταξη της περίπτωσης ιδ' της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ'. Κατά τριάντα (30) μονάδες για τους δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, καθώς και περιοχών του Νομού Φωκίδας, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.»

2. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α'), όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

«Για υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματική περιοχή, η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του νομού στον οποίο ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα ή το Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. όπου υπηρετούν, εκτός των νησιωτικών περιοχών, όπου η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νησιού όπου υπηρετούν.»

ΑΡΘΡΟ 17

Τμηματική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007, καθώς και του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης της άδειας για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται, για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, αποδοχές αυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του Δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό (30%) με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.»

ΑΡΘΡΟ 18

Ειδικές περιπτώσεις γονικής άδειας

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3528/ 2007 και της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.»

ΑΡΘΡΟ 19

Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων

1. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

5. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μετάταξης, που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην περίπτωση των μετατάξεων του άρθρου 71 τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο μετατασσόμενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού.»

3. α. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λογίζονται κενές.

β. Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3613/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο κλάδο ή την ειδικότητα, της μετάταξης ή μεταφοράς, με τη σχετική πράξη συνιστώνται οι αναγκαίες προσωποπαγείς θέσεις.»

ΑΡΘΡΟ 20

Ειδικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΚΕΠ

1. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5.α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α., απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή.

β. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης κοινοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούμενου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.»

2. Οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν την απασχόληση τους στον ίδιο φορέα μετά τη συνταξιοδότηση τους, αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ως την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται διαζευκτικά και ύστερα από επιλογή του οι αντίστοιχες αποδοχές ή η σύνταξη του.

4. Στο τέλος του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως ακολούθως:

«5. Επιτρέπεται στον υπάλληλο η εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) αυτοκινήτου μόνο με εκμίσθωση και με την προϋπόθεση να απέκτησε τούτο αποκλειστικά είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής.»

5. Το επίδομα πληροφορικής, το οποίο καταβλήθηκε από 1.1.1997, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) και, ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') ως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρείται νομίμως καταβληθέν και δεν αναζητείται. Ειδικότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επιστροφής καταβληθέντων σε συμμόρφωση προς σχετικές καταλογιστικές πράξεις, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄) για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄). Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 21

Λειτουργικά ζητήματα υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 410/1990 (ΦΕΚ 161 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου μόνου του π.δ. 315/1993 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Των Τμημάτων: α) Διοίκησης Προσωπικού Α', β) Γραμματείας μετατάξεων και Επανακρίσεων, γ) Γραμματείας και δ) Γραμματείας Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐστανται υπάλληλοι:

α. Στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

β. Στο Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων Οχημάτων υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Στο Τμήμα Επισκευών Κίνησης Αυτοκινήτων Οχημάτων προΐσταται υπάλληλος ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τεχνικού.»

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 35 του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής ή υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με την προϋπόθεση οι τελευταίοι να είναι ή να έχουν διατελέσει προϊστάμενοι τμήματος.»

7. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 64/1990 (ΦΕΚ 30 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και, εν ελλείψει, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με την προϋπόθεση οι τελευταίοι να είναι ή να έχουν διατελέσει προϊστάμενοι σε ένα από τα ανωτέρω τμήματα.»

8. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προϊστάμενοι των ανωτέρω οργανικών μονάδων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

9. Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Προκειμένου για την αγορά ακινήτου προς στέγαση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α'), οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 64 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α') και η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/ 1999 (ΦΕΚ 249 Α'). Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Το τίμημα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

11. Στην παρ. 5 περίπτωση α' του άρθρου 15 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ένα εκ των μελών προτείνεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και μπορεί να είναι και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γ.Γ.Ι.Φ..»

ΑΡΘΡΟ 22

Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

1. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3491/2006, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α'), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Από τη σύσταση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου Επιμόρφωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. Απ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α') καταργείται από 1.7.2009. Οι φορείς, οι οποίοι έχουν εκκρεμότητα μεταφοράς πιστώσεων προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οφείλουν να άρουν την εν λόγω εκκρεμότητα το αργότερο ως την 31.12.2009, προκειμένου να εφαρμόζονται εφεξής προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων τους.

3. Από 1.7.2009 και, το αργότερο, ως την 31.12.2009, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υποχρεούται να επιστρέψει στους οικείους φορείς τις τυχόν αδιάθετες πιστώσεις προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 57/2007.

ΑΡΘΡΟ 23

Συμπλήρωση του καταλόγου των μη δημοσιευτέων πράξεων

Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3469/2006 προστίθεται στοιχείο ιγ' ως εξής:

«ιγ'. Οι αποφάσεις ορισμού των μελών των επιτροπών και συμβουλίων, που συνιστώνται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύει.»

ΑΡΘΡΟ 24

Επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ και παροχή πιστοποιημένης επιμόρφωσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιτρέπεται, για την επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα της, η διάθεση μέχρι τριών (3) τακτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 3667 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) και τις διατάξεις του εδαφίου α' του άρθρου 3 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α'). Για την απόσπαση και διάθεση των υπαλλήλων σύμφωνα με τη διάταξη αυτή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Στους υπαλλήλους που διατίθενται κατά τα ανωτέρω καταβάλλονται οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οργανικά, εκτός από τα επιδόματα της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/ 2003, καθώς και ειδικών ανθυγιεινών και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για το προσωπικό που καλύπτει ανάγκες επιστημονικής ή τεχνικής υποστήριξης της ΑΔΕΔΥ από 1.1.2000.

2. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 85 παρ. 1 εδ. α' περ. 14 του ν. 3528/2007 φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης υπάγονται και οι φορείς παροχής επιμόρφωσης της ΑΔΕΔΥ «Κοινωνικό Πολύκεντρο» και «Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης». Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ.4 του ν. 3613/2007 έχουν εφαρμογή και στους φορείς της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 15.5.2009.

ΑΡΘΡΟ 25

Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας

1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι οργανικές θέσεις, που συστήθηκαν με τις με αριθμό Δ3α/οικ.357/22.4.1998 (ΦΕΚ 435 Β΄) και Δ3α/οικ.509/30.7.1999 (ΦΕΚ 1593 Β΄) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας στις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας, πλην των θέσεων των κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Στατιστικής και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, μεταφέρονται, αυτοδικαίως, μαζί με το προσωπικό που τις κατέχει, στην αντίστοιχη ΔΥΠΕ. Για το σκοπό αυτόν εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι καθίστανται οργανικοί υπάλληλοι της ΔΥΠΕ, στην οποία μεταφέρονται, λογιζόμενοι, για κάθε συνέπεια, ως μεταταγέντες.

2. Σαράντα εκ των εβδομήντα θέσεων προσωπικού, που συστάθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α'), μεταφέρονται αυτοδικαίως στις ΔΥΠΕ. Οι υπόλοιπες τριάντα θέσεις αποτελούν οργανικές θέσεις των Τμημάτων Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατανέμονται οι ανωτέρω τριάντα θέσεις, ανά Περιφέρεια, κατηγορία και κλάδο και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατανέμονται οι ανωτέρω σαράντα θέσεις στις ΔΥΠΕ ανά κατηγορία και κλάδο και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΑΡΘΡΟ 26

Αποσπάσεις προσωπικού στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

Η παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄), της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α') και της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α'), αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια ως εξής:

«4. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις στην οικεία Περιφέρεια ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα τα οποία εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτονται ομοίως.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπο­ρεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα που βρίσκονται εντός και εκτός των χωρικών ορίων της οικείας Περιφέρειας. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτονται ομοίως.

γ) Οι αποσπάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για μία ή περισσότερες φορές. Με την απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που καταβάλλει τις αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου.

δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήματος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Προϊσταμένου Τμήματος, αντιστοίχως, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη σε Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή την επιλογή σε αντίστοιχο επίπεδο καθηκόντων.»

ΑΡΘΡΟ 27

Σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στις Περιφέρειες της Χώρας

Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις Περιφέρειες της Χώρας:

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 2 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 24 θέσεις

Β΄ Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 17 θέσεις

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 41 θέσεις

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 5 θέσεις

β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 13 θέσεις

β) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 2 θέσεις.

4. Περιφέρεια Ηπείρου:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 6 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 16 θέσεις

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού: 12 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 26 θέσεις

6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 11 θέσεις

7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 3 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 1 θέση

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 33 θέσεις

8. Περιφέρεια Αττικής:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 25 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 6 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 15 θέσεις

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 110 θέσεις

β) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 14 θέσεις

9. Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 6 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 14 θέσεις

10. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 5 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 1 θέση

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 4 θέσεις

11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 3 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 3 θέσεις

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 3 θέσεις

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 16 θέσεις

12. Περιφέρεια Κρήτης:

Α' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: 2 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων: 1 θέση

γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών: 1 θέση

δ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 1 θέση

Β' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 4 θέσεις

Γ' Θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: 22 θέσεις

β) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 28

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1164/1981 «Περί συστάσεως εν Μυτιλήνη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν «Μουσείον -Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθερίδη - Τεριάντ και περί του Οργανισμού αυτού»»

1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1164/1981 (ΦΕΚ 156 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του νομικού προσώπου, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.»

2. Το άρθρο 7 του ν. 1164/1981 (ΦΕΚ 156 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 7

Προσωπικό

1. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του νομικού προσώπου ορίζονται ως ακολούθως:

α. Μία (1) οργανική θέση Διευθυντή.

Για τη θέση του Διευθυντή προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Φιλοσοφικής Σχολής,

β. μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης ή στη Μουσειολογία,

γ. γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας,

δ. δεκαετής τουλάχιστον προϋπηρεσία μετά πτυχίου του κλάδου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. ή σε μουσεία σύγχρονης τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεόντως αποδεικνυόμενη. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

β. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός

Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ' - Α'.

γ. Κλάδος ΠΕ Οικονομικός - Λογιστικός

Ο κλάδος Π Ε Οικονομικός - Λογιστικός περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ' - Α'. Προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

δ. Κλάδος ΠΕ Καλών Τεχνών - Ιστορίας της Τέχνης

Ο κλάδος Π Ε Καλών Τεχνών - Ιστορίας της Τέχνης περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ - Α'. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

ε. Κλάδος ΔΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Μουσείων

Ο κλάδος ΔΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Μουσείων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις των ενιαίων βαθμών Δ' - Α'. Προσόν διορισμού ορίζεται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης I.E.Κ. ειδικότητας φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υποψηφίους με το παραπάνω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο ενιαίου λυκείου και διετή τουλάχιστον εμπειρία στη φύλαξη μουσείων ή αρχαιολογικών χώρων δεόντως αποδεικνυόμενη.

στ. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Ε' - Β'.

ζ. Κλάδος ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών

Ο κλάδος ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Ε' - Β'.

2. Όπου στους παραπάνω κλάδους δεν καθορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα διορισμού για τον κλάδο αυτόν από το Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, όπως κάθε φορά ισχύει). Για όλους τους κλάδους κατηγορίας Π Ε πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: α) το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 παρ. 1 του Προσοντολογίου προσόν διορισμού και β) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

3. Κλάδοι μετατρεπόμενοι σε προσωρινούς

α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, που περιλαμβάνει μία (1) θέση των ενιαίων βαθμών Δ' - Α', μετατρέπεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, η θέση αυτή καταργείται αυτοδικαίως.

β. Ο κλάδος ΥΕ Κλητήρων - Φυλάκων, που περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις των ενιαίων βαθμών Ε' - Β', μετατρέπεται σε προσωρινό. Μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων, που τις κατέχουν, οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως.

4. Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού:

Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Ευστρατίου Θρασ. Ελευθεριάδη - Τεριάντ, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες θέσεις των ιδίων κλάδων ή ειδικοτήτων, στους οποίους υπηρετούν, πλην μίας (1) υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, που κατέχει πάγια θέση προσωπικού, η οποία κατατάσσεται σε προσωποπαγή θέση του ίδιου κλάδου και δύο (2) υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Κλητήρων - Φυλάκων, που κατέχουν πάγιες θέσεις προσωπικού, οι οποίοι κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις του ίδιου κλάδου.»

ΑΡΘΡΟ 29

Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών με το σύμφωνο συμβίωσης

1. Στο άρθρο 5 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α') περί ληξιαρχικών πράξεων προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί σε συμβολαιογράφο δύναται να δηλωθεί στον Ληξίαρχο του τόπου της κοινής κατοικίας των συμβαλλομένων που αναγράφεται σε αυτό και σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας του ενός μόνο εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος προβαίνει στη δήλωση.»

2. α. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε Ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης ετερόφυλων προσώπων, θανάτων και εκθέσεων.»

β. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείμενο τη βεβαίωση γεννήσεως, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ της συμφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης.»

γ. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Δυνατότητα δήλωσης του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και καταχώρισης της λύσης τούτου παρέχεται σε οποιονδήποτε εκ των συμβληθέντων. Στο περιθώριο της οικείας πράξης καταχωρίζεται και η, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, λύση της συμφωνίας των συμβληθέντων, καθώς και η συνδρομή αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης.»

3. Στο άρθρο 42 του ως άνω νόμου προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί ενώπιον Έλληνα προξένου ανάμεσα σε ετερόφυλα πρόσωπα εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγένεια, δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο συμφώνου συμβίωσης που τηρείται στην ίδια προξενική αρχή.»

4. Το άρθρο 43 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 6 του προηγούμενου άρθρου συντασσόμενες ληξιαρχικές πράξεις καταχωρίζονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο μετά από προηγούμενο έλεγχο αυτών από τον Ειδικό Ληξίαρχο.»

5. Ληξιαρχικές πράξεις συμφώνων συμβίωσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, αποδεικνύουν την ισχύ της συμφωνίας των συμβαλλόμενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Σύμφωνο συμβίωσης δεν συνεπάγεται δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας των συμβιούντων προσώπων. Η απόκτηση, όμως, τέκνου των συμβιούντων αποτελεί λόγο εξόδου αυτών από την πατρική οικογενειακή μερίδα. Σε περίπτωση κοινής δημοτικότητας των γονέων κατά το χρόνο της δήλωσης γέννησης του πρώτου τέκνου τους οι γονείς υποχρεούνται να προβούν με αμετάκλητη κοινή δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής πράξης στον προσδιορισμό της οικογενειακής μερίδας ενός εκ των συμβιούντων στην οποία θα εγγράφει το τέκνο. Η δήλωση αυτή θα προσδιορίζει και την οικογενειακή μερίδα στην οποία θα εγγράφονται τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέστερα εάν οι γονείς εξακολουθούν να έχουν κοινή δημοτικότητα.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 497/1991 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος συμφώνου συμβίωσης και υφίστατο πριν τη μεταδημότευση ενός εκ των γονέων κοινή δημοτικότητα αυτών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν ευρίσκονται εγγεγραμμένα σε αυτή διατηρούν τη δημοτικότητα τους.»

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος συμφώνου συμβίωσης είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Πρόσωπα που κατάρτισαν και δήλωσαν ενώπιον του αρμόδιου ληξιάρχου σύμφωνο συμβίωσης, υποχρεούνται εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης τη δημοτικότητα του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.»

ΑΡΘΡΟ 30

Αναγνώριση της Μήλου ως Ιεράς Νήσου

1. Η Μήλος των Κυκλάδων αναγνωρίζεται ως Ιερά Νήσος.

2. Η αναγνώριση αυτή αποσκοπεί:

α. Στη διασφάλιση και ενίσχυση του ιδιαίτερου θρησκευτικού χαρακτήρα του νησιού, στην προστασία των ιερών της χώρων μαζί με τα κειμήλια και τους θησαυρούς που βρίσκονται σε αυτούς, καθώς και στην κατάλληλη εκτίμηση, προβολή και αξιοποίηση τους.

β. Στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την παγκόσμια προβολή, με αφετηρία τους ως άνω ιερούς χώρους, του ορθόδοξου πνευματικού πλούτου και τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε αυτόν κάθε ενδιαφερόμενου.

γ. Στην καθιέρωση του νησιού ως παγκόσμιου Προσκυνηματικού Κέντρου και εστίας πανελλήνιας αλλά και διεθνούς πνευματικής ακτινοβολίας.

3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην επίτευξη του σκοπού της προηγούμενης παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Πιλοτικές εφαρμογές απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων

1. Για τις ανάγκες πιλοτικών εφαρμογών προγραμμάτων απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης διοικητικών βαρών για επιχειρήσεις σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή, τυχόν νέες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης κάθε φορά αρμοδιότητας που ισχύει για το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής, καθώς και η χρονική διάρκεια αυτής.

2. Με την ίδια ή όμοια απόφαση και μόνο για το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής μπορεί να ορίζεται συγκεκριμένη υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή ομάδα υπαλλήλων της ή και υπαλλήλων άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή φορέων του Δημοσίου, που καθίσταται αρμόδια για τη διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας σε όλες της τις φάσεις ή σε μέρος αυτής, ως την έκδοση της τελικής πράξης, ανεξάρτητα από την ως τότε αρμοδιότητα άλλων μονάδων της νομαρχίας ή άλλων υπηρεσιών ή φορέων του Δημοσίου που συμμετέχουν σε ενδιάμεσα στάδια ή συμπράττουν στη διαδικασία έκδοσης της τελικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 32

Μίσθωση ακινήτων εθνικών κληροδοτημάτων από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

1. Στο άρθρο 16 του π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Επίσης δεν απαιτείται δημοπρασία όταν η μίσθωση αφορά ακίνητα εθνικών κληροδοτημάτων, τα οποία εποπτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και ακίνητα κοινωφελών σωματείων ή ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η μίσθωση συνάπτεται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης, το ύψος του μισθώματος και οι όροι αναπροσαρμογής του. Όταν η μίσθωση υπερβαίνει σε διάρκεια τα πενήντα (50) έτη, μπορεί ο μισθωτής να προβαίνει σε εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης του μισθίου, σύμφωνα με τις λειτουργικές του ανάγκες. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι όροι της σχετικής σύμβασης μίσθωσης εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.»

2. Η διάταξη του άρθρου 19 του π.δ. 242/1996 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταφοράς υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε ακίνητα που έχουν μισθωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 33

Μετατάξεις Ι.Δ.Α.Χ. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Οι διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΑΡΘΡΟ 34

Νομιμοποίηση δαπανών - Αρση καταλογισμών

1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά την 1.7.2005 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρμοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψη τους, συνέτρεξαν πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού τους, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) να αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις, που παρασχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέων ή σε φορείς της περιοχής τους,

β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος,

γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων και

δ) να μην έχουν ακυρωθεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι σχετικές πράξεις.

2. Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί ως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 35

Θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα Δήμων και Κοινοτήτων

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3463/2006 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Ο Δήμαρχος που παραιτείται μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούληση του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησης του από το αξίωμα. Η θέση του δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την ημερομηνία που γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του από το αξίωμα του Δημάρχου.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 94 του ν. 3463/2006 αναριθμείται σε παράγραφος 7, προστίθεται δε παράγραφος 6 που έχει ως ακολούθως:

«6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη ή να ιδρύσει νέα, δεν μπορεί να εκλεγεί ή να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.»

3. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 139 του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α'), προστίθεται περίπτωση 9αίϋ ως εξής:

«iii. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο, προκειμένου για τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τα οποία λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α..»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 248 του ν. 3463/ 2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Εφόσον ο απολογισμός του συνδέσμου υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €), ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής αυτού μπορεί να εισπράττει έξοδα παράστασης αντίστοιχα προς εκείνα του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»

ΑΡΘΡΟ 36

Λειτουργικά ζητήματα Ο.Τ.Α.

1. Στην περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Ποσοστό μέχρι 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α') καταργείται.

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σ.Α.Τ.Α.), υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή δράσεων, που προβλέπονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή την εξειδικευμένη επιχορήγηση.»

4. Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') η φράση «που λύθηκαν μέχρι 8.6.2006» αντικαθίσταται από την ορθή, «που λύθηκαν και μετά την 8.6.2006».

5. Στη β' περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 και μετά τη φράση «επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου,» προστίθεται η φράση «Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.),».

6. Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού σε ειδικές περιπτώσεις, από μονίμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους και εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, ύστερα από έγκριση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στην οποία αιτιολογείται η συνδρομή συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους.»

ΑΡΘΡΟ 37

Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και θεώρησης ενταλμάτων πληρωμών Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειας του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήμων και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, καθώς και σε βάρος υπαλλήλων δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδρυμάτων αυτών, από Υπουργούς ή από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 1.7.2005, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνομένου με τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού. Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσης της και το επελθόν από αυτή αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες αφορούν αποδοχές και αποζημιώσεις εν γένει υπαλλήλων δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων αυτών, καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων δήμων και κοινοτήτων.

2.α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της.

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως:

αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα.

ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων συσσιτίων για άπορους δημότες. Αποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέριους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές.

δδ) Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α..

3. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του άρθρου αυτού, καθώς και τις καταλογιστικές πράξεις που εκκρεμούν για εκδίκαση ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εκδικάσθηκαν αλλά δεν έγινε η διάσκεψη του Δικαστηρίου μέχρι την ισχύ του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 38

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και Τ.Ε.Δ.Κ.

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α'), μετά τη λέξη «Τμήματα», προστίθενται οι λέξεις «Αυτοτελή Τμήματα».

2. Στο άρθρο 161 του ν. 3584/2007 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.»

3. Στις παραγράφους 1α' περ. 14, 2α' περ. 14 και 3α' περ. 14 του άρθρου 9 του ν. 3731/2008 και από την έναρξη ισχύος τούτου η φράση «άρθρου 15» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 16».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3731/2008, μετά τη λέξη «Διευθυντή» προστίθεται η λέξη «Υποδιευθυντή».

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ., επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κάθε φορά, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο, ακόμη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή την οικεία Τ.Ε.Δ.Κ., αντιστοίχως.

6. Για τις αποδοχές των ειδικών συνεργατών των Τ.Ε.Δ.Κ. τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης αυτών, καθώς και την αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους ειδικούς συνεργάτες των Δήμων.

ΑΡΘΡΟ 39

Έξοδα παράστασης αιρετών

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

«Τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Ατομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

ΑΡΘΡΟ 40

Ρυθμίσεις θεμάτων Χ.Υ.Τ.Α., ΦΟ.Δ.Σ.Α. και Δ.Ε.Υ.Α.

1. Η προθεσμία της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'), που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α') παρατείνεται ως την 31.12.2010.

2. Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Κεντρικής Εύβοιας στο Δήμο Χαλκίδας, του Νομού Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς και του Νομού Πιερίας στο Δήμο Κατερίνης η διάθεση των απορριμμάτων, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 2 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α') και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008, εξακολουθεί να γίνεται και μετά την ανωτέρω τροποποίηση από τις αντίστοιχες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, Κιλκίς και Κατερίνης μέχρι τη χρονική ολοκλήρωση της λειτουργίας τους.

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του ν. 3536/ 2007, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

«Το ίδιο ισχύει και για τον Ο.Τ.Α. που αποτελεί μόνος του το ΦΟ.Δ.Σ.Α. της διαχειριστικής περιοχής.»

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α'), εφαρμόζονται και για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ..

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η Επιχείρηση του παρόντος νόμου, καθώς και όσες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή ειδικών νόμων, καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α').»

6. α. Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόμων, οι οποίες λύθηκαν ή λύονται, εφόσον υπηρέτησε σε αυτές, επί μία, τουλάχιστον, διετία, πριν από τη λύση τους με την ανωτέρω σχέση εργασίας, είναι δυνατόν να ενταχθεί ή να μεταφερθεί, αντιστοίχως, στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα αυτού.

β. Η ένταξη ή η μεταφορά γίνεται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και συντελείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτων, συνιστώνται, με την ίδια πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Το ύψος της αμοιβής του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού διέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν, εκάστοτε, για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους, η οποία διανύθηκε στην οικεία Δ.Ε.Υ.Α..

δ. i. Η σχετική αίτηση ένταξης για το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίες έχουν λυθεί υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ii. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, σχετικής αίτησης ή από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσεως της Δ.Ε.Υ.Α..

ε. Οι πράξεις του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου εκδίδονται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

στ. Οι ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που παραχωρείται, κατά χρήση, από Δ.Ε.Υ.Α. το δίκτυο Ύδρευσης ή Αποχέτευσης της στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

7. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγεται και το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που έχει μεταταγεί σε Δ.Ε.Υ.Α. κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 5 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α') και 27 παρ. 9 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α').

ΑΡΘΡΟ 41

Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.

1. Στο τέλος του άρθρου 226 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων απαιτείται περαιτέρω η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3463/2006 προστίθενται εδάφια τελευταία ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων. Κάθε νομικό πρόσωπο καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.»

3. Στο τέλος του άρθρου 239 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τα οποία απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, τυχόν τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων και των Κοινοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Κάθε παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός των Δήμων και των Κοινοτήτων καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

5. Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζεται παιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α..

6.α. Ως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων και των Κοινοτήτων, και πάντως όχι πέραν της 31.12.2011, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη.

β. Ως τη σύνταξη των νέων κανονισμών λειτουργίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, τα νομικά αυτά πρόσωπα των Δήμων και Κοινοτήτων εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 42

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων

1. Οι δεδουλευμένες αποδοχές, περιλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. και το οποίο απολύεται ή μεταφέρεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α'), καταβάλλονται από τους οικείους δήμους και κοινότητες, εφόσον το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αποφασίσει αιτιολογημένα, ότι υφίστανται οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτόν πόροι.

2. Στη διάταξη του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., του οποίου οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το π.δ. 164/2004, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.2005 οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξης τους.

3. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/ 2007 (ΦΕΚ 263 Α'), όπως ισχύουν, υπάγονται και οι δικηγόροι, εφόσον είχαν προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής μέχρι 31.12.2005. Οι προθεσμίες της παρ. 2 περίπτωσης β του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 αρχίζουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει προσληφθεί σε Δήμο ή Κοινότητα πριν από την ισχύ του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19 Α') μπορεί, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από αίτηση του, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να μεταταγεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται μετάταξη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή θέση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, συνιστάται προσωρινή προσωποπαγής θέση με την πράξη μετάταξης. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει και ο χρόνος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 224 του ν. 3584/ 2007 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση απόσπασης δημοτικών αστυνομικών για συνυπηρέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 73, δεν ισχύει η δέσμευση της οκταετίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 43

Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση

1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του π.δ.131/2006 (ΦΕΚ 143 Α'), σχετικά με το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση, παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση.

2. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της αυτοτελούς άδειας διαμονής κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής, η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή είχε λάβει έγκριση για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Η ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα δεν θεωρείται ως αρχική χορήγηση άδειας διαμονής.

ΑΡΘΡΟ 44

Επί μέρους ζητήματα αδειών διαμονής

1. Στο τέλος του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών, μετά την ενηλικίωση του ημεδαπού τέκνου, χορηγείται παράταση της άδειας διαμονής, για μια ακόμη πενταετία, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, εφόσον:

α. Έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με την εταιρία, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή τους είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους, προσκομίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων και βεβαίωση της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών τους.

β. Είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν. 2166/1993 δεν θίγεται.

Η άδεια διαμονής, με την επιφύλαξη ειδικών σχετικών ρυθμίσεων, ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει:

i. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ii. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδήματα αντίστοιχα με τις δηλωθείσες αποδοχές τους.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ ετησίως προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειας του.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής και έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της.»

5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/ 2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής, παρέχουν όμως εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατ’ αντιστοιχία, άδεια διαμονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/ 2005, όπως ισχύει, πρόστιμα. Σε περίπτωση υποτροπής οι άδειες διαμονής ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται.»

ΑΡΘΡΟ 45

Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως ισχύει, μετά τη φράση «σωφρονιστικών καταστημάτων», προστίθεται η φράση «Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών,».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ, 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987, μετά τη φράση «το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων» προστίθεται η φράση «ή σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου».

3. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1734/1987, σε περίπτωση παραχώρησης κατά κυριότητα ή κατά χρήση δημόσιων δασικών εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της παραχωρούμενης έκτασης, ύστερα από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 46

Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης

Στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς.»

ΑΡΘΡΟ 47

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας προσωπικού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Ως τη χορήγηση των αδειών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3166/2003, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του κάθε είδους απασχολούμενου προσωπικού στους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007.

ΑΡΘΡΟ 48

Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης

Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/ 2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε.

ΑΡΘΡΟ 49

Υπολογισμός δημόσιας επιχορήγησης αεροπορικής μεταφοράς εφημερίδων

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2644/1998, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3021/2002 και με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε κάθε περίπτωση η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει τη διαφορά του αεροπορικού κομίστρου, που διαμορφώνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον χαμηλότερο τιμολόγιο εμπορευματικής μεταφοράς των επιβατικών αεροπορικών εταιρειών και του ειδικού τιμολογίου που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρούσας διάταξης.»

ΑΡΘΡΟ 50

Ραδιοφωνικοί σταθμοί πολιτικών κομμάτων

Ραδιοφωνικοί σταθμοί που ανήκουν, καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, σε πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, οι οποίοι λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 3592/2007 και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού κατά τους όρους του ανωτέρω νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, ως την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον υποβάλλουν κατά το νόμο υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 51

Μετακινήσεις στελεχών Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

1. Στο άρθρο 11 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Οι περιορισμοί του άρθρου 22 του παρόντος νόμου δεν ισχύουν για τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών που μετακινούνται για την εξυπηρέτηση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κατά τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') αναριθμείται σε παράγραφο 5.

ΑΡΘΡΟ 52

Αδειες υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού

1. Οι διατάξεις περί κανονικής άδειας του ν. 3528/ 2007, όπως ισχύει, εφαρμόζονται για όλες τις κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι όλων των κλάδων, καθώς και οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσιογράφοι και οι Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α' με θητεία, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας που βρίσκονται σε ιδιαιτέρως απομακρυσμένες χώρες, έχουν το δικαίωμα επιπρόσθετης κανονικής άδειας έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες.

3. Η έκταση της επιπρόσθετης κανονικής άδειας, καθώς και ο ορισμός των χωρών που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως απομακρυσμένες καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 53

Κάλυψη διδάκτρων τέκνων των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

1. Τα δίδακτρα φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών, υποχρεωτικής, προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, για τα τέκνα των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης που μετατίθενται από Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού στην Κεντρική Υπηρεσία, καταβάλλονται για κάθε τέκνο και για μία τριετία, σε ποσοστό πενήντα (50%), από το Δημόσιο, σε κάθε μετακίνηση από Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας που βρίσκεται στο εξωτερικό στην Κεντρική Υπηρεσία. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει υπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό και η μετάθεση του στην Κεντρική Υπηρεσία δεν οφείλεται σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Μετά το πέρας της ανωτέρω τριετίας, και εφόσον ο υπάλληλος συνεχίσει να υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από το Δημόσιο. Η καταβολή των διδάκτρων από το Δημόσιο παύει αυτοδικαίως είτε με τη συμπλήρωση συνεχούς πενταετούς υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία είτε με τη μετάθεση ή απόσπαση του σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

2. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων που ανήκουν στον κλάδο Ακολούθων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, και είναι δικαιούχοι της καταβολής των διδάκτρων σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, τα δίδακτρα καταβάλλονται μία φορά για κάθε τέκνο, για το χρονικό διάστημα που αμφότεροι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση μετάθεσης ή απόσπασης ενός εκ των συζύγων, από την Κεντρική Υπηρεσία, σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων εκ μέρους του Δημοσίου δεν υφίσταται, για το χρονικό διάστημα που ο υπάλληλος υπηρετεί στο εξωτερικό, και μέχρι να επανέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ένας εκ των συζύγων υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία στην οποία ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις, τα δίδακτρα καταβάλλονται από το Δημόσιο μία φορά για κάθε τέκνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 54

Δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό

Για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης των υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, το οποίο φέρουν όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα προσωρινά ή οριστικά ή με μετάθεση, παρέχονται οι δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1-4, 6, 8-12, 14 της υπουργικής απόφασης Δ. 247/13 (Οικονομικών) της 6.4.1988 (ΦΕΚ 195 Β΄), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από την έκδοση της από την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α'), όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 55

Καταστροφή αρχείων ΕΣΡ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να αποφασίσει:

1. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας αδειοδότησης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, την επιστροφή των υποβληθέντων φακέλων σε εκείνους που τους υπέβαλαν ή τους πληρεξουσίους τους, εφόσον έχουν προηγουμένως δημιουργηθεί ψηφιακά έγγραφα και επικουρικά ψηφιακά αντίγραφα αυτών. Προς τούτο ειδοποιούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τον κατά την κρίση της Ολομέλειας προσφορότερο τρόπο και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την παραλαβή των φακέλων. Αν παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επιτροπή η οποία καταστρέφει ή πολτοποιεί τους φακέλους.

2. Επί εγγράφων που υποβλήθηκαν για την έκδοση εκδοθέντων ή μη πιστοποιητικών διαφάνειας, τα οποία δεν εκδίδονται πλέον, την επιστροφή αυτών σε εκείνους που τα υπέβαλαν ή τους πληρεξουσίους τους. Προς τούτο ειδοποιούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τον κατά την κρίση της Ολομέλειας προσφορότερο τρόπο και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την παραλαβή των εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία ορίζεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επιτροπή, η οποία καταστρέφει ή πολτοποιεί τα έγγραφα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1946/ 1991 (ΦΕΚ 69 Α') και του προεδρικού διατάγματος 87/ 1981 (ΦΕΚ 27 Α').

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 56

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, υπαγόμενη στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται και ειδικότερα:

α) Τον προγραμματισμό και συντονισμό των λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τους Διευθυντές, στο πλαίσιο της στρατηγικής και των πολιτικών που καθορίζει ο Ειδικός Γραμματέας, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και της αποστολής της.

β) Τον προγραμματισμό των εργασιών και την κατανομή των πόρων των Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

γ) Την κατάρτιση προτύπων και σχεδίων για πολιτικές που προάγουν την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

δ) Την κατάρτιση σχεδίων νόμου για την προώθηση των πολιτικών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

ε) Την πραγματοποίηση εισηγήσεων για αρμοδιότητες φορέων και τη δημιουργία νέων οργανωτικών μονάδων που υποστηρίζουν την υλοποίηση των δράσεων της εκάστοτε ψηφιακής στρατηγικής.

στ) Την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Πληροφορικής που συστάθηκε με την ΠΥΣ 14/28.6.2004 (ΦΕΚ 116 Α').

ΑΡΘΡΟ 57

Αρμοδιότητες Διευθύνσεων

1. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής συγκροτείται από:

α. Τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Οργάνωσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης και

β. τη Διεύθυνση Ψηφιακού Σχεδιασμού και Χρηματοδοτικών Εργαλείων.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Οργάνωσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης:

- Η μέριμνα για την έκδοση οδηγιών οργάνωσης και διοίκησης προς τις μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτή, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους.

- Ο συντονισμός στην υποστήριξη δράσεων τεχνικής βοήθειας (εθνικής και συγχρηματοδοτούμενης) για την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου φορέων που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

- Η παρακολούθηση και διαχείριση των θεμάτων οργάνωσης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η προώθηση της παραγωγής και εφαρμογής ενιαίας μεθοδολογίας διοίκησης - διαχείρισης έργων.

- Η μέριμνα για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμειβόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, εξαιρουμένων των επιτροπών προμήθειας και παραλαβής.

- Η συγκέντρωση, συμπλήρωση και διαβίβαση των πράξεων και εγγράφων για τις τοποθετήσεις, τις διαθέσεις, τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η μέριμνα για τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών και των αδειών άνευ αποδοχών του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η μέριμνα για την έκδοση των πράξεων και εγγράφων για τη μετάβαση στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η μέριμνα για τις προκηρύξεις διαγωνισμών ή επιλογών για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

- Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και όλων των Φορέων που εποπτεύονται από αυτή σε θέματα κατάρτισης σχεδιασμού και στρατηγικής στον τομέα των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των σχετικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Τμήμα Οργάνωσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης:

- Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

- Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων, των πράξεων και εντολών για την πραγματοποίηση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, τη διενέργεια δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, τις αποφάσεις κατακύρωσης των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και τις συμβάσεις προμηθειών ή εκτελέσεως εργασιών ή αναθέσεως έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται κάθε φορά.

- Η πρόταση για τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Φορέα την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η ευθύνη κατανομής των επιχορηγήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

- Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων ορισμού εκκαθαριστή, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης 194902/1969 (ΦΕΚ 77 Β΄/22.11.1969) του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «Περί της διαδικασίας πληρωμών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών».

- Η εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

- Η καταβολή των επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

- Ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η μέριμνα για τη διενέργεια των διαδικασιών για την προμήθεια του παγίου και αναλώσιμου υλικού της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

γ) Γραφείο Γραμματείας:

- Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης.

- Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

3. Διεύθυνση Ψηφιακού Σχεδιασμού και Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ψηφιακού Σχεδιασμού και Χρηματοδοτικών Εργαλείων είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής και Νέων Τεχνολογιών:

- Η διαμόρφωση δράσεων και η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων στον Ειδικό Γραμματέα σε θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας και την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.

- Η ευθύνη της παρακολούθησης των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στη διαμόρφωση σχεδίων και δράσεων στον τομέα της Ψηφιακής Στρατηγικής και της μεταφοράς των νέων στρατηγικών στον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας.

- Η μέριμνα για τη σύνταξη εγγράφων προς την Επιτροπή Πληροφορικής και προς τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η μέριμνα για την υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και εταιρειών πληροφορικής που συμβάλλουν στη περιφερειακή ανάπτυξη και την εν γένει επιτάχυνση της τεχνολογικής πορείας της Χώρας.

- Η μέριμνα για τις απαντήσεις σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

- Η μέριμνα για τη σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

- Η μέριμνα για την προβολή και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

β) Τμήμα Χρηματοδοτικών Εργαλείων:

- Η μέριμνα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη νέων εταιρειών και μέσω αυτών καινοτομιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα.

- Η μέριμνα για το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα προσφέρουν πρόσθετες χρηματοδοτικές δυνατότητες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και η διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, την ΕΤΕΠ και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

- Η μέριμνα για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των χρηματοδοτικών εργαλείων.

- Η μέριμνα για τη σύνταξη των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων σύστασης και λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων.

- Η μέριμνα για τις προκηρύξεις διαγωνισμών επιλογής ιδιώτη διαχειριστή και θεματοφύλακα των χρηματοδοτικών εργαλείων, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτών και τη σύμβαση αναθέσεως έργου.

- Η μέριμνα για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών των επενδυτικών επιτροπών των χρηματοδοτικών εργαλείων.

- Η μέριμνα για την παρακολούθηση, παραλαβή, αξιολόγηση και έγκριση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του διαχειριστή και του θεματοφύλακα.

γ) Γραφείο Γραμματείας:

- Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης.

- Η αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, η υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση και για η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

ΑΡΘΡΟ 58

Σύσταση και κάλυψη θέσεων

1. Οι θέσεις προσωπικού των διευθύνσεων του προηγούμενου άρθρου ορίζονται σε δεκαεπτά (17) από τις οποίες:

α) Του κλάδου Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ1 θέσεις δώδεκα (12) και κατηγορίας ΔΕ θέσεις δύο (2).

β) Του κλάδου Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ θέσεις τρεις (3).

2. Για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης επιλέγεται από την οικεία υπηρεσία υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ1, κλάδου Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συστήματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο των νόμων 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') και 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α').

3. Η κάλυψη των θέσεων προσωπικού των διευθύνσεων του προηγούμενου άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και προϊσταμένων διευθύνσεων γίνεται κατ' επιλογή της οικείας υπηρεσίας:

α) Από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Με μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των κλάδων Οικονομικού - Διοικητικού και Πληροφορικής κατηγορίας Π Ε, με αίτηση τους, από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

4. Η μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται σε συνιστώμενες, με την προβλεπόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου σχετική πράξη, θέσεις ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ειδίκευσης με ταυτόχρονη δέσμευση μόνιμων θέσεων. Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενων υπαλλήλων στους φορείς από τους οποίους προέρχονται θεωρείται ως διανυθείς στην υπηρεσία που τοποθετούνται για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η στελέχωση των Διευθύνσεων δύναται να γίνει και με απόσπαση ή μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

ΑΡΘΡΟ 59

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3492/2006

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:

«α. Στο λοιπό προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005, περιλαμβάνεται και το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

β. Οι αποσπάσεις προσωπικού, συμπληρωματικά προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005, γίνονται για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) ετών και δύνανται να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

γ. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 συνάπτονται απευθείας χωρίς διαγωνιστική διαδικασία με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.»

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 3492/ 2006 (ΦΕΚ 210 Α') η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 7 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συστήνονται και να συγκροτούνται ομάδες εργασίας ή επιτροπές: (α) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό την εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων της και (β) με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για θέματα συναρμοδιότητας του με σκοπό την υποβοήθηση των θεμάτων αυτών. Η αμοιβή των μελών των εν λόγω ομάδων και επιτροπών, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης τους καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'). Το ύψος και το είδος των εξόδων μετακίνησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης τους, η οργάνωση και η λειτουργία της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΑΡΘΡΟ 60

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο του.

ΑΡΘΡΟ 61

Στο άρθρο 35 του ν. 3710/2008 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων για τους εκπαιδευτικούς του Ο.Τ.Ε.Κ., χρονικής διάρκειας άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας τους.»

ΑΡΘΡΟ 62

1. Στους Δήμους Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου του Νομού Κοζάνης και Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με τις επωνυμίες «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας», «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου» και «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας». Έδρα των ανωτέρω νομικών προσώπων είναι, αντιστοίχως, η Πτολεμαΐδα, το Τσοτύλι και η Κόνιτσα. Τα νομικά αυτά πρόσωπα υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Σκοπός των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της προηγούμενης παραγράφου είναι:

α) Η παροχή εκπαίδευσης στους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Η παροχή επιμόρφωσης στους δημοτικούς αστυνομικούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Η παροχή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το διάστημα που δεν φοιτούν οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών ή οι επιμορφούμενοι δημοτικοί αστυνομικοί.

δ) Η οργάνωση των χώρων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των Σχολών, οι οποίοι παραχωρούνται από τον οικείο Δήμο κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο, η εν γένει διαχείριση τους και η εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής για τη διαμονή και τη σίτιση των εκπαιδευομένων σε αυτές κατά το χρόνο της εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης τους.

ε) Η παροχή στολής στους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών,

στ) Η εξασφάλιση του απαιτούμενου υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εκπαίδευση ή την επιμόρφωση, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών και η ασφαλιστική κάλυψη των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών κατά το διάστημα της φοίτησης τους στη Σχολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η καταβολή αποζημίωσης στους εκπαιδευτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.α. Το καθένα από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του νομικού προσώπου, ως πρόεδρο, τρεις δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από αυτόν και τρεις υπαλλήλους του Ο.Τ.Α. ή του δημόσιου τομέα ή μη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος της έδρας του νομικού προσώπου. Το ένα εκ των τριών μελών, τα οποία ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, πρέπει να είναι υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει κατηγορίας ΔΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την έκδοση της οποίας επέρχεται και η έναρξη της λειτουργίας του νομικού προσώπου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν εκ των τριών δημοτικών συμβούλων που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπρόεδρο του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος. Αν ο Πρόεδρος ή κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμα του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείνει κενή η θέση του, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως με τα εναπομείναντα μέλη εφόσον δεν είναι λιγότερα των τριών.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού του νομικού προσώπου. Με απόφαση του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν έγγραφα με εντολή του, στα μέλη του, στους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων του ή σε υπαλλήλους του.

δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του νομικού προσώπου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση του νομικού προσώπου, τα προσόντα του προσωπικού του, η διαδικασία της πρόσληψης του και κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία του νομικού προσώπου θέμα.

5. Οι πόροι των νομικών προσώπων προέρχονται από:

α. Χρηματοδοτήσεις από τους αποδιδόμενους ΚΑΠ των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας τους και από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και άλλων Εθνικών Προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση έργων υποδομής και ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

β. Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από κάθε είδους νομικά πρόσωπα, καθώς και Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς και μη Οργανισμούς.

γ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων και προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους και του αντιτίμου των υπηρεσιών που παρέχουν.

δ. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και λοιπά κάθε μορφής έσοδα από νόμιμες πηγές.

Όλοι οι πόροι των νομικών προσώπων κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτόν γίνεται με εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός, απολογισμός, καθώς και η ετήσια έκθεση πεπραγμένων των νομικών προσώπων, μετά την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται στον Υπουργό Εσωτερικών. Εάν ο Υπουργός διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει συνταχθεί νομίμως, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου να τον αναμορφώσει καταλλήλως.

Μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους, από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η έκθεση του πορίσματος ελέγχου κοινοποιείται έως την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους στον εποπτεύοντα Υπουργό, στην αρμόδια Περιφέρεια, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης των νομικών προσώπων. Οι δαπάνες των ελέγχων βαρύνουν τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου, τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στον οικείο Δήμο, η δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

6. Κατ’ εξαίρεση, τα νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'), ως κύρια συμβαλλόμενα μέρη.

7. Από την έναρξη της λειτουργίας τους τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 αναδέχονται όλες τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων υφιστάμενων αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων έργου του υπηρετούντος προσωπικού, ως προς το συγκεκριμένο σκοπό της παροχής εκπαίδευσης για τη Δημοτική Αστυνομία.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 63

1. α. Το Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης, το οποίο προβλέπεται στο από 1ης Ιουνίου 2009 Μνημόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ, χρηματοδοτείται, κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970) και το μέρος των εσόδων των τελών διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρα 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001 και 24 παράγραφος 19 του ν. 2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το μέρος που αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Μνημόνιο, τα οποία εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και κατανέμονται κάθε τρίμηνο, με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ και με βάση την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας.

γ. Στους προσλαμβανομένους, σύμφωνα με τους όρους του ανωτέρω Μνημονίου, δεν καταβάλλονται τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β') κ.υ.α., όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή πέραν της προβλεπόμενης στο ίδιο Μνημόνιο.

2. α. Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρι 30.6.2010 και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α', β', δ', ε' του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α'), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α') και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α'), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α'), καθώς και οφειλές από τέλη κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, μπορεί να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μειωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.

3. Στα νομικά πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την έννοια της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') περιλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

ΑΡΘΡΟ 64

Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α'), κατόπιν αποφάσεων του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψη τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημερομηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων.

ΑΡΘΡΟ 65

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671