ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 163/2009 (ΦΕΚ Α΄ 201/01.10.2009)

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34), όπως ισχύει

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 201

1 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 163

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34), όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2465/ 1997 (Α΄ 28).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 228/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 13 του π.δ. 78/1988 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

«16. Συνεργεία επιδιόρθωσης μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Για τα συνεργεία αυτά απαιτείται ωφέλιμη επιφάνεια 60 μ2 και βοηθητικών χώρων τουλάχιστον 10 μ2.

Ο ειδικός χώρος όπου θα βάφονται οι μικρής έκτασης επιφάνειες των οχημάτων, πρέπει να είναι ικανός να δέχεται εντός του όλο το αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα και να αφήνει χώρο γύρω απ΄ αυτά για να εκτελεσθεί η εργασία τοπικής βαφής.

Ο χώρος αυτός πρέπει να απομονώνεται από τους χώρους του καταστήματος και από το εξωτερικό περιβάλλον, μπορεί να είναι κτιστός ή λυόμενος, σε ισόγειο χώρο κυρίας χρήσεως ή και σε βοηθητικό χώρο βάσει της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229). Ο χώρος θα διαθέτει εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα, εξαερισμό με αξονικό ανεμιστήρα ικανό να εκτελεί 8 ανανεώσεις του αέρα ανά ώρα και φίλτρο κατακράτησης των σταγονιδίων του χρώματος.»

Άρθρο 2

Ορισμοί – Τρόπος επιδιόρθωσης – Μέσα και υλικά

Στο π.δ. 78/1988 προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13Α

1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ως επιδιόρθωση μικροφθοράς αμαξώματος επιβατικού αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, νοείται κάθε εργασία που γίνεται για τοπική βαφή και αποκατάσταση τοπικών και μικρών σε έκταση επιφανειακών ζημιών (βαθουλώματα, εκδορές, σχισμές, γραμμώσεις, κακώσεις) στο αμάξωμα, στα παράθυρα, ραγίσματα στους προφυλακτήρες, στα σώτρα (ζάντες), καπό, φτερά και λοιπά μέρη του οχήματος και δεν απαιτεί μείζονες εργασίες στο πλαίσιο (σασί) με σφυρηλατήσεις, εξαγωγές – τοποθετήσεις ή αντικαταστάσεις μερών, που έχουν υποστεί παραμορφώσεις και ζημιές.

2. Η επιδιόρθωση μικροφθορών γίνεται με σύγχρονες μεθόδους, υλικά και εργαλεία και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της φθαρμένης επιφάνειας στην αρχική της μορφή και την τοπική μόνο επαναβαφή της (όπου απαιτείται).

3. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ειδικές κόλλες συγκόλλησης, ζελατίνες (φιλμς), ρητίνες, σιλικόνες, υγρά πλυντηρίου καθαρισμού των αερογράφων – πιστολιών, καθαριστικά και γυαλιστικά υγρά, καθώς και χρώματα και αστάρια (primer), τα οποία καθορίζονται από την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του π.δ 78/1988

1. Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ 78/1988 προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής:

«17. Τα συνεργεία της παραγράφου 16 του προηγούμενου άρθρου απαγορεύεται να διαθέτουν τις συσκευές και τα μηχανήματα που ορίζονται στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου.

Αντ’ αυτών πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως τις εξής τουλάχιστον συσκευές και μηχανήματα:

α) Αεροσυμπιεστή.

β) Πιστόλι βαφής ή αερογράφο μέγιστης διαμέτρου ακροφυσίου (beck) κατά μέγιστο όριο ενός (1) χιλιοστομέτρου.

γ) Μικρό (μίνι) τριβείο μέγιστης διαμέτρου 80 χιλιοστομέτρων.

δ) Πλυντήριο κλειστού κυκλώματος για τον καθαρισμό των πιστολιών βαφής και των εξαρτημάτων του αερογράφου, με ειδικό ανακυκλούμενο υγρό καθαρισμού.

ε) Εργαλεία επαναφοράς βαθουλωμάτων (ελαστικές βεντούζες διαφόρων μεγεθών ή ισοδύναμη τεχνική, χωρίς σφυρηλάτηση και χωρίς αποσυναρμολόγηση των μερών του αυτοκινήτου).

στ) Αλοιφαδόρους χειρός.

ζ) Ηλεκτρικές συσκευές τοπικής θέρμανσης της τοπικής βαφής (λάμπες στεγνώματος) που στηρίζονται σε ειδικές βάσεις ρυθμιζόμενου ύψους και μεταβλητής κατεύθυνσης της δέσμης των ακτίνων θέρμανσης.

η) Μοχλίσκους (λεβιεδάκια) διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (γωνιακά, καμπυλωτά σχήματος Ζ κ.λπ.).

θ) Κοινά εργαλεία μέσα σε τροχήλατο εργαλειοφορείο.»

2. Η παράγραφος 1δ του άρθρου 16 του π.δ 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του ν.δ. 3100/1954 (Α΄ 254) ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του ν. 1575/1985.

Ειδικώς για τα συνεργεία επιδιορθώσεων μικροφθορών απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος είτε «Τεχνίτη αμαξωμάτων» ή «Τεχνίτη Βαφής» του ν. 1575/1985, είτε διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων ΑΕΙ ή Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων ΤΕΙ του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 1575/1985, καθώς και βεβαίωση πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ότι ο κάτοχός της έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο περιβαλλοντικής διαχείρισης (HOUSEKEEPING) που ορίζεται με την υπ΄ αρ. 19197/1483/5.8.1997 (Β΄ 743) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Οι εκμεταλλευτές ή μισθωτές συνεργείων επιδιορθώσεων μικροφθορών πρέπει να έχουν βεβαίωση της παρασκευάστριας ή προμηθεύτριας των υλικών επιδιόρθωσης μικροφθορών εταιρείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτής, από την οποία να προκύπτει η εκπαίδευση του τεχνίτη ή εκμεταλλευτή στην ειδική εργασία της επιδιόρθωσης αυτοκινήτων για όλα τα υλικά (υδατοδιαλυτά χρώματα), συσκευές και μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τους.

Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος των ανωτέρω αδειών και βεβαιώσεων, τότε προσκομίζεται η αντίστοιχη άδεια και βεβαίωση υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενες από δελτίο αναγγελίας προσλήψεως ή θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του συνεργείου.»

3. Το εδάφιο β του άρθρου 25 του π.δ. 78/1988 μαζί με το συνοδεύον το προεδρικό αυτό διάταγμα Παράρτημα Α΄ καταργείται.

4. Στο άρθρο 1 του π.δ. 78/1988 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Για τις αποστάσεις γραμμής δόμησης από το οδικό δίκτυο εφαρμόζεται το π.δ. 209/1998 (Α΄ 169) ‘‘Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας’’, όπως εκάστοτε ισχύει.».

Άρθρο 4

Λειτουργούσες επιχειρήσεις επιδιορθώσεων μικροφθορών επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Στο π.δ. 78/1988 προστίθεται άρθρο 16Α με το εξής περιεχόμενο:

«Άρθρο 16Α

Λειτουργούσες επιχειρήσεις επιδιορθώσεως μικροφθορών επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη λειτουργία τους για δύο έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον αντί των αδειών άσκησης επαγγέλματος της παραγράφου 1δ του άρθρου 16 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, υποβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για τα εισοδήματα από την άσκηση επαγγέλματος συνεργείου επιδιόρθωσης μικροφθορών αμαξωμάτων αυτοκινήτων. Αντί της βεβαίωσης αυτής μπορεί να προσκομιστούν αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από τις οποίες να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο. Πριν την πάροδο της ανωτέρω διετίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει σχετική αίτηση, με τα κατ’ άρθρα 15 και 16 του παρόντος δικαιολογητικά, για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επιδιόρθωσης μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Διαφορετικά, η πέραν της διετίας της λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς άδεια λειτουργίας, έχει ως συνέπεια τη σφράγιση του συνεργείου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 18 του π.δ. 78/1988. Στους απασχολούμενους σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη στην οικεία Δ.Ο.Υ. με αντικείμενο υπηρεσίες επιδιορθώσεων μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία του τεχνίτη εκμεταλλευτή αυτών, η προϋπηρεσία εργασιών τοπικής βαφής και αποκατάστασης μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με την προϋπόθεση να έχουν εγγραφεί στο οικείο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.»

Άρθρο 5

Απαγορεύσεις – κυρώσεις

Στο άρθρο 17 του π.δ 78/1988 προστίθενται 3η, 4η και 5η παράγραφος ως εξής:

«3. Απαγορεύεται η εκτέλεση, από τα συνεργεία επιδιορθώσεων μικροφθορών, μειζόνων εργασιών φανοποιΐας – βαφής (σφυρηλατήσεις, εξαγωγές – τοποθετήσεις ή αντικαταστάσεις μερών που έχουν υποστεί παραμορφώσεις και ζημιές από αυτοκινητικά ατυχήματα ή από άλλη αιτία) στο πλαίσιο (σασί) ή στις άλλες επιφάνειες (καπό, φτερά κ.α) των επιβατικών οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας επισκευής και συντήρησης σε φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργων.

Μικρές επιδιορθώσεις που απαιτούν χρήση συμβατικών χρωμάτων βαφής (όχι υδατοδιαλυτών χρωμάτων) δεν θα εκτελούνται στα συνεργεία μικρών επιδιορθώσεων.»

«4. Στα συνεργεία επιδιορθώσεως μικροφθορών επιβατικών οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα όρια συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων / διαλυτών Π.Ο.Ε. (VOC) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των οριακών τιμών έκθεσης στην εργασία, για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, που καθορίζονται από το π.δ. 90/1999 (Α΄ 94).»

«5. Σε περίπτωση μη τήρησης των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 4, καθώς και στη παράγραφο 17 του άρθρου 14, ανακαλείται άμεσα η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας των συνεργείων μικροεπιδιορθώσεων.»

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ                                                                                            ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                              ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ                                                                                ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671