ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 181/16.09.2009)

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 181

16 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος και

2. Το γεγονός: α) ότι υπάρχει εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επιδρά άμεσα στη δημόσια υγεία, β) ότι η κυβέρνηση κατέθεσε προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων τροπολογία με τα αναγκαία μέτρα η οποία δεν κατέστη δυνατό να ψηφισθεί λόγω της Προκήρυξης των Βουλευτικών εκλογών, γ) ότι όπως είναι γνωστό με την κατάθεση της Τροπολογίας η αγορά των αυτοκινήτων άρχισε να δραστηριοποιείται και η μη ψήφιση της Τροπολογίας είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονες δυσμενείς συνέπειες στον χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών και δ) τα μέτρα αυτά συνδέονται αρρήκτως με την ανάγκη της όσο το δυνατό ταχύτερης εξόδου από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας και της κυκλοφορίας υβριδικών αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων νεοτέρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εξειδικεύονται δε με τη θέσπιση  «πράσινου» δακτυλίου και τελών κυκλοφορίας που εισπράττονται τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστου έτους, τα οποία ευνοούν την κυκλοφορία υβριδικών και νεοτέρας αντιρρυπαντικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία λαμβάνονται τα περιγραφόμενα στα επόμενα άρθρα μέτρα αναφορικά με:

— Την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας, τα οποία καθίστανται πλέον  «περιβαλλοντικά».

— Την απόσυρση παλαιών οχημάτων και τη συνακόλουθη ανανέωση του στόλου αυτών.

— Την εφαρμογή  «Πράσινου» Δακτυλίου στην Αθήνα.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων τα οχήματα κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κλάσεις (Α έως Δ), με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα αυτών, σύμφωνα με τον πιο κάτω Πίνακα 1.

Πίνακας 1

Κατάταξη οχημάτων σε κλάσεις βάσει περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κινητήρα

Κλάσεις Οχημάτων

Περιβαλλοντική επιβάρυνση κινητήρα οχημάτων

Κλάση Α

Οχήματα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές

(ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2005)

(Ευρώ 4, 5)

Κλάση Β

Οχήματα με μέτριες εκπομπές

(ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2000)

(Ευρώ 3)

Κλάση Γ

Οχήματα με υψηλές εκπομπές

(ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.1996)

(Ευρώ 2)

Κλάση Δ

Οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές

(ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας πριν από συμβατικά) 31.12.1995)

(Ευρώ 1,0)

Άρθρο 2

Τέλη Κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τους ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ. 285 Α΄), 2948/2001 (Φ.Ε.Κ. 242 Α΄), 3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄) και την υπ’ αριθμ. 1080827/407/Τ.&ΕΦ./22.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1788 Β΄), αναπροσαρμόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση αφενός του κυβισμού και αφετέρου της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχημάτων, σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες 2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και 3 για τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, αντιστοίχως.

Α) Επιβατικά Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης

Πίνακας 2

Διάρθρωση χρεώσεων Τελών Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (βάση κυβισμού και επιβάρυνσης κινητήρα)

Κυβισμός Κλάση

<301

301−785

786−1357

1358−1928

1929−2357

>2357

Κλάση Α

0

28

94

184

428

562

Κλάση Β

68

96

162

252

496

630

Κλάση Γ

118

146

212

302

546

680

Κλάση Δ

168

196

262

352

596

730

Υφιστάμενα Τέλη

18

46

112

202

446

580

Για τα οχήματα της κλάσης Α κυβισμού κάτω των 1.929 κ.ε. που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, εάν δε τα οχήματα αυτά έχουν κυβισμό από 1.929 κ.ε. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας περιορίζονται στο ήμισυ των τελών κυκλοφορίας για αντίστοιχα αυτοκίνητα κλάσης Α του ανωτέρω Πίνακα 2.

Β. Ελαφρά και Βαρέα Φορτηγά οχήματα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης

Για τα ελαφρά φορτηγά οχήματα καθαρού ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1,5 τόνο (pick−up, vans), καθώς και για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, τα καταβαλλόμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι την ισχύ του παρόντος τέλη κυκλοφορίας αυξομειώνονται εφεξής μετά από συνεκτίμηση και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τον κινητήρα, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 3.

Πίνακας 3

Ποσοστό αυξομείωσης υφιστάμενων Τελών Κυκλοφορίας, βάση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κινητήρα Φορτηγών

Κλάσεις Οχημάτων

Τέλη

Κλάση Α

− 30%

Κλάση Β

+10%

Κλάση Γ

+15%

Κλάση Δ

+20%

2. Η προμήθεια του σήματος των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ. 285 Α΄), 2948/2001 (Φ.Ε.Κ. 242 Α΄), 3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄) και της υπ’ αρ. 1080827/407/Τ.&ΕΦ./ 22.8.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1788 Β΄), στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) και με απαραίτητη εφεξής προϋπόθεση την προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος.

3. Ο πιο πάνω τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας εφαρμόζεται το πρώτον για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2011 όσον αφορά τα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

4. Εξαιρετικά για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας του έτους 2010 η κατάταξη των οχημάτων στις κλάσεις του Πίνακα 1 γίνεται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας αυτών στην Ελλάδα.

5. Η επιπλέον διαφορά μεταξύ των τελών κυκλοφορίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των καταβαλλόμενων κατά την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία περιέρχεται καθ’ ολοκληρίαν στο Δημόσιο.

6. Η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 3

Απόσυρση Οχημάτων και Ανανέωση Στόλου αυτών

1. Παρέχονται οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας, ήτοι των οχημάτων που εμπίπτουν στις κλάσεις Β, Γ και Δ, σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες 4, 5 και 6.

Πίνακας 4

Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Ι.Χ. αυτοκινήτων

Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οχημάτων (κυβισμός)

Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης (€)

<900

500

και 1.000 επιπλέον για αγορά οχήματος

καινουργούς ή μη EURO 4 ή EURO 5

901<<1400

1.000

1401<<2000

1.500

2001<<2400

1.800

>2401

2.200

Πίνακας 5

Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Ελαφρών Φορτηγών (μέχρι 1.5 τ.)

Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οχημάτων (κυβισμός)

Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης (€)

<900

500

και 1.500 επιπλέον για αγορά οχήματος

καινουργούς ή μη EURO 4 ή EURO 5

901<<1400

1.000

1401<<2000

1.500

2001<<2400

1.800

>2401

2.000

Πίνακας 6

Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Βαρέων Οχημάτων (Φορτηγών)

Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οχημάτων

Οικονομικό Κίνητρο για Απόσυρση (€)

Οικονομικό Κίνητρο για Αντικατάσταση από αγορά οχήματος καινουργούς η μεταχειρισμένου από 1.1.2005 (€)

< 8000 kgr

3.000

4.000

8001−15.000 kgr

6.000

4.000

>15.001 kgr

9.000

4.000

Τα πιο πάνω κίνητρα για την αγορά νέου οχήματος παρέχονται μόνο εφόσον αποδεικνύεται απόσυρση οχήματος.

2. Η ειδικότερη διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εν γένει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια ισχύος, ο τρόπος καταβολής των οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση και για την αγορά νέου οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου της απόσυρσης καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 4

« Πράσινος » Δακτύλιος της Αθήνας

1. Εισάγεται σύστημα περιορισμού της εισόδου των οχημάτων στον Δακτύλιο της Αθήνας, όπως αυτός προβλέπεται στην ΔΜΕΟ/οικ./6154/στ−ζ/1800/Φ.911/2008 (Φ.Ε.Κ. 1705 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα αυτών σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 7.

Πίνακας 7

Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί Κυκλοφορίας Οχημάτων στον Πράσινο Δακτύλιο της Αθήνας

Κατηγορία Οχήματος

Κλάση

Είσοδος στον Πράσινο Δακτύλιο

Χρώμα Σήματος

Ι.Χ./

Ελαφρά Φορτηγά

Κλάση Δ

Μόνο εκτός ωρών λειτουργίας Δακτυλίου

Κόκκινο

 

Κλάσεις Β και Γ

Με το σύστημα μονά− ζυγά

Γκρι

 

Κλάση Α (εκπομπές CO2>140g/km)

 

Με το σύστημα μονά− ζυγά

Γκρι

 

Κλάση Α (εκπομπές CO2≤140g/km)

Ελεύθερη

Λευκό

Δίκυκλα

Όλα

Ελεύθερη

Λευκό

Βαρέα οχήματα Φορτηγά και Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης

 

 

 

Άνω της 15−ετίας (Κλάση Δ)

Μόνο εκτός ωρών λειτουργίας Δακτυλίου

Κόκκινο

Κάτω της 15−ετίας (Κλάσεις Β και Γ)

Ελεύθερη

Λευκό

Καθαρά (Κλάση Α)

Ελεύθερη

Λευκό

Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης

Όλα

Ελεύθερη

Λευκό

2. Ο Πράσινος Δακτύλιος θα εφαρμοσθεί κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ οικ./6154/στ−ζ/1800/Φ.911/2008 (Φ.Ε.Κ. 1705 Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όσον αφορά στα όρια του Δακτυλίου, στις ώρες λειτουργίας κλπ., από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011.

3. Για την πιστή τήρηση των επιβαλλόμενων περιορισμών κυκλοφορίας οχημάτων στον Πράσινο Δακτύλιο της Αθήνας εκδίδονται έγχρωμα σήματα σύμφωνα με την τέταρτη στήλη του Πίνακα 7. Η ειδικότερη διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εν γένει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση και χορήγηση των εν λόγω σημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου του Πράσινου Δακτυλίου καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671