ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 48 της 11−12−2015 (ΦΕΚ Α΄ 172/11.12.2015)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 172           11 Δεκεμβρίου 2015

________________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 48 της 11−12−2015

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Την ανάγκη άμεσης σύστασης και λειτουργίας Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής για την έγκριση και τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης σχεδίων δράσης και τη διασφάλιση της έγκαιρης λήψης των απαραίτητων αποφάσεων για μεγάλα έργα υποδομής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συνιστάται Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.

Άρθρο 2

1) Στην Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής μετέχουν οι:

α) Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, ως Συντονιστής.

β) Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

γ) Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

δ) Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ) Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ζ) Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

η) Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

θ) Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ.

ι) Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού.

2) Η Επιτροπή συγκαλείται από το Συντονιστή, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη, και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής πραγματοποιεί:

1. Έγκριση σχεδίων δράσης.

2. Συστηματική παρακολούθηση των εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων δράσης.

3. Εντοπισμό σημείων που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις.

4. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των καθυστερήσεων.

5. Προώθηση διοικητικών πράξεων ή και νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για αντιμετώπιση προβλημάτων.

6. Επικαιροποίηση / αναθεώρηση σχεδίων δράσης, εφόσον απαιτείται.

Στο έργο της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, εντάσσονται τα σχέδια δράσης:

α) των συμβάσεων παραχώρησης για τους πέντε αυτοκινητόδρομους και της ολοκλήρωσης της 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, τα έργα στα οποία απαιτείται η εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση σχεδίου δράσης είναι:

αα) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος − Τσακώνα» (Ολυμπία οδός).

ββ) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός − Κλειδί»,

γγ) «Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση – λειτουργία − συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)».

δδ) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (ΑΚ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα».

εε) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Τρίπολη − Σπάρτη»,

στστ) Ολοκλήρωση κατασκευής 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης,

β) των έργων που αφορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων:

αα) Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.

ββ) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

γγ) Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών απόβλητων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου.

δδ) Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών.

εε) Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας − Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας.

Άρθρο 4

1. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.

2. Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο Ειδικούς Συμβούλους – Ειδικούς Συνεργάτες ή μετακλητούς της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), δύο υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, καθώς και από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Άρθρο 5

Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση και προώθηση των εισηγήσεων, προτάσεων ή αποφάσεών της. Οφείλουν επίσης να παρέχουν σ’ αυτήν την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο της.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671