ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 43 της 2.12.2015 (ΦΕΚ Α΄ 163/02.12.2015)

Τροποποίηση της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄222)» (Α΄223).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 163          2 Δεκεμβρίου 2015

___________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 43 της 2−12−2015

Τροποποίηση της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄222)» (Α΄223).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Α.6 του άρθρου δεύτερου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

β) Της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (Α΄ 223), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της 6/5−6−2013 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)" (Α΄ 223)» (Α΄ 128) και την περίπτ. 3 της παρ. Α.8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4254/2014.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) σε περίπτωση μείωσης της ονομαστικής αξίας ή συνένωσης κοινών μετοχών.

Την από 26.11.2015 πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Την από 1.12.2015 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

Το γεγονός ότι από την Πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Άρθρο μόνο

Τροποποίηση της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 της 38/9−11−2012 ΠΥΣ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας, λόγω διάσπασης των μετοχών (split) ή λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) ο αριθμός των μετοχών που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5Α».

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 της 38/9−11−2012 ΠΥΣ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας, λόγω διάσπασης των μετοχών (split) ή λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) η τιμή άσκησης του δικαιώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5Α».

3. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 της 38/9−11−2012 ΠΥΣ προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

«5 Α. Στις περιπτώσεις των ακόλουθων εταιρικών πράξεων, ο αριθμός των μετοχών και η τιμή άσκησης των τίτλων αναπροσαρμόζεται ως εξής:

α. Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος (split), ο νέος αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο, ισούται με το γινόμενο του αριθμού των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος που αντιστοιχούσε σε κάθε τίτλο αμέσως πριν από την εν λόγω μείωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση: Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη μείωση Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη μείωση Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος (split), η νέα τιμή άσκησης των δικαιωμάτων, ισούται με την τιμή άσκησης αμέσως πριν την εν λόγω μείωση πολλαπλασιαζόμενη επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη μείωση Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη μείωση

β. Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) του πιστωτικού ιδρύματος, ο νέος αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο, ισούται με το γινόμενο του αριθμού των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που αντιστοιχούσε σε κάθε τίτλο αμέσως πριν από την εν λόγω συνένωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη συνένωση Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη συνένωση Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) του πιστωτικού ιδρύματος η νέα τιμή άσκησης των δικαιωμάτων, ισούται με την τιμή άσκησης αμέσως πριν την εν λόγω συνένωση πολλαπλασιαζόμενη επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη συνένωση Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη συνένωση

γ. Οι αναπροσαρμογές κατά τα ανωτέρω γνωστοποιούνται:

αα) στην περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος (split), το αργότερο έως την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εταιρική πράξη.

ββ) στην περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split), το αργότερο έως την προηγουμένη της έναρξης της διαπραγμάτευσης, στην οικεία οργανωμένη αγορά, των νέων μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που προκύπτουν συνεπεία της σχετικής εταιρικής πράξης.

δ. Η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης των δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλες τις επόμενες εξασκήσεις δικαιωμάτων έως και τη λήξη τους.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της 38/9−11−2012 ΠΥΣ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο της 6/5−6−2013 ΠΥΣ αντικαθίσταται ως εξής: «Η συμμετοχή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται τηρουμένων των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.»

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της 38/9−11−2012 ΠΥΣ εξακολουθούν να ισχύουν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671