ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 02−11−2015 (ΦΕΚ Α΄ 137/03.11.2015)

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.).

Πράξης 38 της 02−11−2015

(ΦΕΚ Α΄ 137/03.11.2015)

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

γ. την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού , ως μέλη.

Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις συνεδριάσεις παρίσταται και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

2. Μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, αρμόδια για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, αρμόδια για θέματα ανεργίας, ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά το δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη αυτού. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό.

4. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α) το συντονισμό, την προώθηση και την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης,

β) την επεξεργασία, διαμόρφωση και συντονισμό δράσεων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άμβλυνση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδίως στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες,

γ) το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης διυπουργικών και διατομεακών δράσεων κοινωνικής πολιτικής.

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή/και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διατίθενται στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. Με απόφαση του Συμβουλίου, εξιδεικευμένα θέματα, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, δύνανται να ανατίθενται, με σύμβαση έργου, σε εξωτερικούς τεχνικούς, οικονομικούς ή/και νομικούς συμβούλους. Η σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγεται το προς μελέτη θέμα.

6. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671