ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 37 της 02−11−2015 (ΦΕΚ Α΄ 137/03.11.2015)

Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική.

Πράξη 37 της 02−11−2015

(ΦΕΚ Α΄ 137/03.11.2015)

Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

γ. την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Ανασυνιστάται το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως μέλη. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του, ο Υπουργός Οικονομικών.

Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

2. Μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά το δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη αυτού. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό.

4. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α) το συντονισμό, τη προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και τα θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

β) την επεξεργασία και διαμόρφωση των στρατηγικών της Κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση του Δημοσίου χρέους και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών κατά τη συμμετοχή τους στα συλλογικά Ευρωπαϊκά Όργανα για θέματα αρμοδιότητάς τους.

γ) την πολιτική εποπτεία, τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης για την εφαρμογή της συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.).

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή/και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διατίθενται στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου του, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. Με απόφαση του Συμβουλίου, εξιδεικευμένα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του δύνανται να ανατίθενται, με σύμβαση έργου, σε εξωτερικούς τεχνικούς, οικονομικούς ή/και νομικούς συμβούλους. Η σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγεται το προς μελέτη θέμα.

6. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

7. Η 3/6.2.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α΄ 24), καθώς και η 19/21.7.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική"» (Α΄ 85), καταργούνται.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671