ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄ 127/28.07.2009)

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 127

28 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3777

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου αποτελούν εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L310/25.11.2005) σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών−μελών.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε κάθε συγχώνευση μίας ή περισσότερων ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών με μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ετέρου κράτους−μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους εντός της Κοινότητας (εφεξής: ≪διασυνοριακή συγχώνευση≫), ή όταν η προκύπτουσα από διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών−μελών εταιρεία έχει την έδρα της στην ημεδαπή.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις στις οποίες μετέχει εταιρεία, η οποία έχει ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που παρέχονται από το κοινό, λειτουργεί βάσει της αρχής της διασποράς των κινδύνων και τα μερίδια της οποίας, εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοι τους, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εταιρείας. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εν λόγω εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων της, δεν αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού της, λογίζονται ως ισοδύναμες με εξαγορά ή εξόφληση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος ως ≪κεφαλαιουχική εταιρεία≫ (εφεξής: ≪εταιρεία≫) νοείται:

α) η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) με έδρα στην Ελλάδα, και

β) η εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει νομική προσωπικότητα, κατέχει χωριστά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι και τα μόνα που καλύπτουν τυχόν οφειλές της εταιρείας, και υπόκειται σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία σε όρους εγγύησης, όπως αυτοί που προβλέπονται στην Οδηγία 68/151/ΕΟΚ για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος ως ≪συγχώνευση≫ νοείται η πράξη με την οποία: α) μία ή περισσότερες εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη εταιρεία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους εταίρους τους τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου, εκδιδομένων από την απορροφούσα εταιρεία και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων που δικαιούνται μη υπερβαίνον το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή, της λογιστικής τους αξίας σε περίπτωση που οι τίτλοι ή τα μερίδια δεν έχουν ονομαστική αξία ή

β) δύο ή περισσότερες εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), σε εταιρεία, την οποία συνιστούν (νέα εταιρεία), έναντι απόδοσης στους εταίρους τους, τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων που δικαιούνται, μη υπερβαίνον το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή, της λογιστικής τους αξίας σε περίπτωση που οι τίτλοι ή τα μερίδια δεν έχουν ονομαστική αξία ή

γ) μία εταιρεία, η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην εταιρεία που κατέχει το σύνολο των τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού της κεφαλαίου.

3. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο 2, οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις που γίνονται με καταβολή συμψηφιστικού ποσού σε μετρητά που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των τίτλων ή μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της εταιρείας που προέκυψε από τη διασυνοριακή συγχώνευση, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ενός τουλάχιστον κράτους−μέλους, στην οποία υπάγεται αλλοδαπή συγχωνευόμενη εταιρεία.

4. Οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ημεδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες δύνανται να συγχωνεύονται με οποιουδήποτε εταιρικού τύπου αλλοδαπή κεφαλαιουχική εταιρεία εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Άρθρο 3

Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης

Τα όργανα διεύθυνσης ή διοίκησης καθεμιάς από τις εταιρείες που συγχωνεύονται καταρτίζουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. Το σχέδιο σύμβασης που συντάσσεται από τα όργανα διοίκησης ημεδαπής συγχωνευόμενης εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) τον εταιρικό τύπο, την επωνυμία και την καταστατική έδρα των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση

β) τη σχέση ανταλλαγής των τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ύψος του συμψηφιστικού ποσού σε μετρητά

γ) τους όρους επιμερισμού των τίτλων ή μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση

δ) τις πιθανές επιπτώσεις από τη διασυνοριακή συγχώνευση στην απασχόληση των εργαζομένων στις εταιρείες που συγχωνεύονται

ε) την ημερομηνία από την οποία οι τίτλοι ή τα μερίδια εταιρικού κεφαλαίου παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικά με το δικαίωμα αυτό

στ) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόμενων εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση

ζ) τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από την εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα ή στους δικαιούχους εκ τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές ή τα μέτρα που προτείνονται για αυτούς

η) τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ή στα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των εταιρειών που συγχωνεύονται

θ) το καταστατικό της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση

ι) εφόσον απαιτείται, πληροφορίες για τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται, κατά το άρθρο 14 του παρόντος, οι κανόνες που διέπουν το ρόλο των εργαζομένων στον καθορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση

ια) πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση

ιβ) τις ημερομηνίες των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που συγχωνεύονται οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των όρων της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Άρθρο 4

Δημοσιότητα

Το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, καταχωρείται, μετά τον έλεγχο από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) της Γραμματείας αυτής, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, η οποία θα λάβει την απόφαση συγχώνευσης, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΑΕ − ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) τον εταιρικό τύπο, την επωνυμία και την καταστατική έδρα των εταιρειών που συγχωνεύονται

β) το μητρώο στο οποίο έχουν κατατεθεί οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ πράξεις καθεμιάς από τις εταιρείες που συγχωνεύονται, καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό καταχωρίσεως

γ) μνεία, για καθεμιά από τις εταιρείες που συγχωνεύονται, του τρόπου με τον οποίο θα ασκούνται τα δικαιώματα των πιστωτών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των μετόχων της μειοψηφίας των εταιρειών που συγχωνεύονται, καθώς και τις διευθύνσεις των εταιρειών στις οποίες μπορούν να ζητηθούν, ανέξοδα, εκτενείς πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών.

Άρθρο 5

Έκθεση του οργάνου διοίκησης

1. Το όργανο διοίκησης ημεδαπής συγχωνευόμενης εταιρείας συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται στη γενική συνέλευση των εταίρων της, η οποία εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές, καθώς και τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τα μέλη, τους πιστωτές και τους εργαζομένους.

2. Η έκθεση τίθεται στη διάθεση των εταίρων και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, των ιδίων των εργαζομένων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως, της οποίας γίνεται μνεία στο άρθρο 7. Η παραπάνω έκθεση καταχωρείται στο Τμήμα ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Εφόσον στο όργανο διοίκησης περιέλθει εγκαίρως η γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων της εταιρείας, σύμφωνα με το π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α), η εν λόγω γνώμη προσαρτάται στην έκθεση.

Άρθρο 6

Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων

1. Για καθεμιά από τις εταιρείες που συγχωνεύονται συντάσσεται έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, η οποία απευθύνεται προς τους εταίρους και είναι διαθέσιμη τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης του άρθρου 7. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ορίζονται από τις εταιρείες που συγχωνεύονται.

2. Αντί των εμπειρογνωμόνων που ενεργούν για λογαριασμό καθεμιάς από τις εταιρείες που συγχωνεύονται, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διορίζονται για το σκοπό αυτόν, κατόπιν κοινής αίτησης των συγχωνευόμενων εταιρειών, από δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους−μέλους η νομοθεσία του οποίου διέπει μία από τις εταιρείες που συγχωνεύονται ή την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, ή οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από τέτοια αρχή, μπορούν να εξετάσουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης και να συντάξουν ενιαία γραπτή έκθεση προοριζόμενη για το σύνολο των εταίρων. Αρμόδια διοικητική αρχή για το διορισμό των ανωτέρω ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων στην ημεδαπή είναι η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Οι εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από καθεμιά από τις εταιρείες που συγχωνεύονται κάθε πληροφορία που θεωρούν αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4. Εάν το σύνολο των εταίρων καθεμιάς από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση συμφωνεί, δεν απαιτείται η εξέταση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 7

Έγκριση από τη γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση καθεμιάς από τις εταιρείες που συγχωνεύονται, αφού λάβει γνώση των εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, αποφασίζει την έγκριση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης.

Στις ημεδαπές εταιρείες που συγχωνεύονται, για τη λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η αυξημένη για τη συγχώνευση απαρτία και πλειοψηφία της ημεδαπής νομοθεσίας ανά εταιρικό τύπο.

2. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση της ή των κατ’ ιδίαν κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από τη συγχώνευση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920.

3. Αν υπάρχουν δανειστές με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές τουλάχιστον σε μία από τις εταιρείες που συγχωνεύονται, η απόφαση για συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί και από τους δανειστές αυτούς.

4. Η γενική συνέλευση καθεμιάς από τις εταιρείες που συγχωνεύονται μπορεί να θέσει ως όρο πραγματοποίησης της διασυνοριακής συγχώνευσης την εκ μέρους της ρητή επικύρωση των διατυπώσεων εφαρμογής για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

Άρθρο 8

Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών

1. Οι εταίροι ημεδαπής συγχωνευόμενης εταιρείας, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στη λήψη της απόφασης για τη διασυνοριακή συγχώνευση δικαιούνται, εντός μηνός από την ημερομηνία που η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διασυνοριακή συγχώνευση:

α) Να απαιτήσουν με αγωγή από την ημεδαπή εταιρεία που συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση την εξαγορά των τίτλων ή μεριδίων τους, εφόσον η ημεδαπή εταιρεία είναι απορροφούμενη ή η νέα εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση έχει την έδρα της σε άλλο κράτος−μέλος, κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο δικαίωμα εξόδου που προβλέπεται στη διαδικασία της μεταφοράς της έδρας στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49α του κ.ν. 2190/1920. Για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος εξαγοράς μπορεί να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα.

β) Να αξιώσουν την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον η σχέση ανταλλαγής των τίτλων ή μεριδίων τους με τίτλους ή μερίδια της απορροφούσας έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαμηλά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77α του κ.ν. 2190/1920. Η διαδικασία της συγχώνευσης δεν αναστέλλεται. Η ως άνω διαδικασία αποζημίωσης των μειο−ψηφούντων εταίρων ημεδαπής συγχωνευόμενης εταιρείας, λόγω μη δίκαιης σχέσης ανταλλαγής, εφαρμόζεται μόνον εφόσον αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται στις νομοθεσίες των λοιπών εταιρειών που συγχωνεύονται ή εφόσον οι άλλες εταιρείες που συγχωνεύονται, που είναι εγκατεστημένες σε κράτος-μέλος, το οποίο δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία, αποδέχονται ρητά, κατά την έγκριση του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης, τη δυνατότητα των εταίρων της ημεδαπής συγχωνευόμενης εταιρείας να κάνουν χρήση της εν λόγω διαδικασίας. Η απόφαση που λαμβάνεται κατά τη διαδικασία αυτή είναι δεσμευτική για την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση και για όλους τους εταίρους της.

2. Για την προστασία των δικαιωμάτων των πιστωτών ημεδαπής συγχωνευόμενης ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 70 του κ.ν. 2190/1920 και 54 του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α΄), αντιστοίχως.

Άρθρο 9

πιστοποιητικό πριν απά τη συγχώνευση

1. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά συγχωνευόμενες εταιρείες που υπάγονται στην ημεδαπή νομοθεσία είναι η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Η ανωτέρω αρχή χορηγεί αμελλητί στις εταιρείες που συγχωνεύονται και τις οποίες διέπει η ημεδαπή νομοθεσία πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της συγχώνευσης.

3. Η αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να εκδώσει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2, ακόμη και εάν εκκρεμεί διαδικασία αποζημίωσης των μειοψηφούντων εταίρων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος. Στο πιστοποιητικό πρέπει να επισημαίνεται ότι εκκρεμεί αντίστοιχη διαδικασία.

Άρθρο 10

Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης

1. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας και την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τη σύσταση της νέας εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ως άνω αρχή ελέγχει, ιδίως, εάν οι εταιρείες που συγχωνεύονται ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης υπό τους ίδιους όρους, και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν οι τρόποι συμμετοχής των εργαζομένων καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14.

2. Για το σκοπό αυτόν, καθεμιά από τις μη ημεδαπές εταιρείες που συγχωνεύονται, υποβάλλει, στην αρχή που προβλέπει η παράγραφος 1, το πριν από τη συγχώνευση πιστοποιητικό, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του από την αρμόδια σύμφωνα με τις οικείες νομοθεσίες των ενδιαφερόμενων κρατών − μελών αρχή, καθώς και το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση κατά το άρθρο 7.

Άρθρο 11

Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης

1. Η σύμβαση διασυνοριακής συγχώνευσης καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από τους πιστωτές ή ότι οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν, εφόσον η απορροφούσα εταιρεία ή η προκύπτουσα από τη διασυνοριακή συγχώνευση εταιρεία έχει έδρα στην ημεδαπή.

2. Η διασυνοριακή συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώριση της εγκριτικής πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία έχει συστατικό χαρακτήρα, στο Τμήμα ΓΕΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στο τεύχος ΑΕ − ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η ανωτέρω Διεύθυνση μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τα σχετικά μητρώα των κρατών−μελών στη νομοθεσία των οποίων υπάγονται οι άλλες εταιρείες που συγχωνεύονται. Η ενδεχόμενη διαγραφή της παλαιάς καταχώρισης ισχύει μετά την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης και όχι πριν.

3. Όταν η έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης γίνεται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους−μέλους, η διαγραφή της ημεδαπής απορροφούμενης εταιρείας από το ΓΕΜΗ γίνεται από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης αμέσως μετά την κοινοποίηση της καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Άρθρο 12

Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης

Από την ημερομηνία καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Τμήμα ΓΕΜΗ του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, η διασυνοριακή συγχώνευση παράγει τα εξής αποτελέσματα:

1. Για συγχώνευση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος:

α) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας μεταβιβάζεται στην απορροφούσα εταιρεία

β) οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας γίνονται εταίροι της απορροφούσας εταιρείας’

γ) η απορροφούμενη εταιρεία παύει να υφίσταται.

2. Για συγχώνευση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος:

α) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία.

β) οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της νέας εταιρείας.

γ) οι εταιρείες που συγχωνεύονται παύουν να υφίστανται.

3. Εάν, σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις, προκειμένου η μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εισφέρουν οι εταιρείες που συγχωνεύονται, να μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτων, οι διατυπώσεις αυτές τηρούνται από την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας, τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, μεταφέρονται, στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης.

5. Δεν ανταλλάσσονται μετοχές της απορροφούσας εταιρείας έναντι μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας τις οποίες κατέχει:

α) είτε η ίδια η απορροφούσα εταιρεία ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ιδίου ονόματος αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.

β) είτε η απορροφούμενη εταιρεία ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ιδίου ονόματος αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.

Άρθρο 13

Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της

Οσάκις η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από εταιρεία, η οποία κατέχει το σύνολο των τίτλων ή μεριδίων, οι οποίοι παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της ή των απορροφούμενων εταιρειών:

α) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των στοιχείων β΄, γ΄ και ε΄ του άρθρου 3, του άρθρου 6 και του στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, και

β) δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 7 ως προς την ή τις απορροφούμενες εταιρείες.

Άρθρο 14

Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προκύπτουσα από διασυνοριακή συγχώνευση εταιρεία με έδρα στην ημεδαπή υπόκειται στους ισχύοντες στην ημεδαπή κανόνες, όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Οι ανωτέρω κανόνες δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις:

− όταν τουλάχιστον μία από τις εταιρείες που συγχωνεύονται έχει, κατά το εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης όπως προβλέπει το άρθρο 4, μέσο αριθμό εργαζομένων άνω των πεντακοσίων (500) και λειτουργεί με κανόνες συμμετοχής των εργαζομένων, κατά την έννοια του στοιχείου ια΄ του άρθρου 2 του π.δ. 91/2006 (ΦΕΚ 92 Α΄),

− ή εφόσον η ημεδαπή νομοθεσία,

α) δεν προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων, όπως ισχύει στις οικείες εταιρείες που συγχωνεύονται, το οποίο εκφράζεται με την αναλογία των εκπροσώπων των εργαζομένων μεταξύ των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ή των οικείων επιτροπών τους ή της ομάδας που διευθύνει τις παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται η εν λόγω εκπροσώπηση, ή

β) δεν προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, οι οποίες βρίσκονται σε άλλα κράτη−μέλη, μπορούν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα συμμετοχής με αυτά που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην ημεδαπή.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή των εργαζομένων στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, καθώς και ο ρόλος τους κατά τον καθορισμό των αντίστοιχων δικαιωμάτων ρυθμίζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 έως 6 του παρόντος άρθρου, κατ’ αναλογία:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού 2157/2001, του άρθρου 25 του ν. 3412/2005 (ΦΕΚ 276 Α΄), καθώς και των εξής διατάξεων του π.δ. 91/2006:

αα) άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3, άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση και άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, καθώς και άρθρο 3 παράγραφοι 5 και 7

αβ) άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α΄, ζ΄ και η΄, καθώς και άρθρο 4 παράγραφος 3

αγ) άρθρο 5

αδ) άρθρο 6

αε) άρθρο 7 παράγραφος 1, άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

αστ) άρθρα 8,10 και 11 παράγραφοι 1 και 3

αζ) τμήμα 3 του παραρτήματος, στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και

β) σύμφωνα με τις εξής διατάξεις της Οδηγίας 2001/ 86/ΕΚ:

άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β΄ της Οδηγίας 2001/86/ΕΚ.

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και για την εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς που περιλαμβάνονται στο τμήμα 3 στοιχείο β΄ του παραρτήματος του π.δ. 91/2006, τα ποσοστά αυξάνονται από 25% σε 331/3%.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου:

α) παρέχεται στα σχετικά όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών το δικαίωμα να επιλέξουν, χωρίς καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση, να υπαχθούν απευθείας στις διατάξεις αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή που προβλέπονται στο στοιχείο αζ’ του άρθρου 3 και να συμμορφωθούν προς αυτούς τους κανόνες από την ημερομηνία της καταχώρισης

β) παρέχεται στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα το δικαίωμα να αποφασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζόμενους σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη−μέλη, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να τερματίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει και να βασιστεί στους κανόνες συμμετοχής που ισχύουν στην ημεδαπή.

5. Όταν τουλάχιστον μία από τις εταιρείες που συγχωνεύονται λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων και η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση διέπεται από τέτοιο καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία αυτή λαμβάνει υποχρεωτικά νομική μορφή που επιτρέπει την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής.

6. Εφόσον η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει, για τρία έτη από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, την προστασία των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στην περίπτωση μεταγενέστερων εγχώριων συγχωνεύσεων, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τους κανόνες του παρόντος άρθρου.

7. Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως τον αριθμό των απασχολουμένων και τον αριθμό των εκπροσώπων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας−Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης) εντός τριμήνου από της εφαρμογής του. Για τις εταιρείες εκείνες που θα συγχωνευτούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της συγχώνευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 15

Ακυρότητα της συγχώνευσης

Δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη διασυνοριακή συγχώνευση που έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 16

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά οι__ διατάξεις για τη συγχώνευση των ΑΕ και των ΕΠΕ του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 αντιστοίχως, καθώς και οι διατάξεις του ν. 3412/2005 και του π.δ. 91/2006 περί Ευρωπαϊκής Εταιρείας και του ρόλου των εργαζομένων σε αυτή.

2. Μέχρι την έναρξη ισχύος του ΓΕΜΗ, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο καταχωρίσεις σε αυτό θα γίνονται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

3. Ο παρών νόμος δεν θίγει τις διατάξεις του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α΄) σχετικά με την ≪ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις≫, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17

Ισχύς διατάξεων

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν για διασυνοριακές συγχωνεύσεις, των οποίων το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης καταχωρείται στο Τμήμα ΓΕΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 18

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 274/2000

1. Ο τίτλος του π.δ. 274/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

≪Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης έργων, προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία≫.

2. Το άρθρο 1 του π.δ. 274/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪Άρθρο 1

Δικαιούχοι χρηματοδότησης

1. Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και άλλοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο εξής αναφερόμενοι ως ≪ερευνητικοί φορείς≫, επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας και νομικής μορφής του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο εξής αναφερόμενες ως ≪επιχειρήσεις≫, καθώς και δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και άλλοι φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο εξής αναφερόμενοι ως ≪λοιποί φορείς≫, μπορούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο εξής αναφερόμενη ως ≪ΓΓΕΤ≫ ή/και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ερευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), στο εξής αναφερόμενη ως ≪ΕΥΣΕΔ−ΕΤΑΚ≫, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 15137 (ΦΕΚ 1540 Β/4.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, να υποβάλλουν προτάσεις για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία είτε μεμονωμένα είτε συνεργαζόμενοι μεταξύ τους.

2. Όπου στο παρόν προεδρικό διάταγμα αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, ή ΓΓΕΤ, νοείται για την ανάλογη εφαρμογή και η ΕΥΣΕΔ−ΕΤΑΚ και όπου αναφέρεται επιχείρηση, νοούνται, για την ανάλογη εφαρμογή, όλοι οι δικαιούχοι της παραγράφου 1.≫

3. Το άρθρο 2 του π.δ. 274/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪Άρθρο 2

Αίτηση χρηματοδότησης − Ποσοστό κάλυψης δαπανών (ύψος χρηματοδότησης)

1. Οι προτάσεις των δικαιούχων του άρθρου 1 μπορεί να αφορούν: στην εκτέλεση κάθε είδους έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη), στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης ή στη μεταφορά ή αναβάθμιση τεχνολογίας, που αποβλέπουν στην καινοτομία προϊόντος, υπηρεσίας και διαδικασίας ή οργάνωσης παραγωγής. Στην έννοια των καινοτομιών περιλαμβάνονται και η κατασκευή βιομηχανικών πρωτοτύπων και ο σχεδιασμός νέων ή βελτιωμένων προϊόντων.

2. Οι προτάσεις των δικαιούχων του άρθρου 1 υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που καταρτίζει η ΓΓΕΤ και τα οποία συμπληρούμενα παρέχουν πληροφορίες, αναλόγως της φύσης και των στόχων του έργου, προγράμματος ή δράσης, κατά περίπτωση, για τα εξής:

Α) Στοιχεία των συμμετεχόντων στην πρόταση φορέων: Α1: Για τους ερευνητικούς φορείς: στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία για το πεδίο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων τους, το ανθρώπινο δυναμικό και την υπάρχουσα υποδομή γενικότερα. Α2:

Για τις επιχειρήσεις: α) Οργανωτική και χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, σύντομο ιστορικό της εξέλιξης της, περιγραφή των δραστηριοτήτων της, παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, εξαγωγικές επιδόσεις, παραγωγικά μέσα για έρευνα (προσωπικό, εξοπλισμός και κονδύλια), εμπορική οργάνωση, απασχολούμενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο, β) σύντομη ανάλυση της σημερινής τεχνολογικής και εμπορικής θέσης της επιχείρησης, των προβλημάτων που οδηγούν στην ανάγκη διενέργειας της προτεινόμενης έρευνας, των ενεργειών και των δαπανών που έχουν ήδη αναληφθεί από την επιχείρηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που οδηγούν στην ανάγκη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. A3: Για τους λοιπούς φορείς: στοιχεία ταυτότητας, το πεδίο δραστηριοτήτων, το ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικά στοιχεία, όπου απαιτούνται. Ειδικότερα, για τα φυσικά πρόσωπα, απαιτούνται στοιχεία για την εμπειρία, και το πεδίο δραστηριοτήτων τους.

Β) Αντικείμενο και στόχοι του προτεινόμενου έργου, περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, φάσεις εργασίας/στάδια εκτέλεσης, αναμενόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα, το προσωπικό και ο εξοπλισμός που θα απαιτηθούν, καθώς και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου.

Γ) Τρόποι οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, απαιτούμενοι πόροι για την αξιοποίηση και ενδεχόμενη κατοχύρωση αυτών με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή/και στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και λοιπών αναγκών, τους τρόπους διάχυσης/διάδοσης των αποτελεσμάτων ή/και τους λόγους που επιβάλλουν την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και για το μέγεθος της αγοράς και το πλήθος των ωφελουμένων.

Δ) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και χρηματοδότησης, προϋπολογισμός του έργου και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Ε) Οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο, ανάλογα με τη φύση, τους σκοπούς και τους στόχους του αντίστοιχου έργου, προγράμματος ή δράσης (όπως επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες σκοπιμότητας κ.λπ.).

3. Από ιδίους πόρους της ΓΓΕΤ προερχόμενους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή από πόρους που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ, μπορεί να καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες έργων, προγραμμάτων ή δράσεων:

α) Δαπάνες για αμοιβές του αναγκαίου για το έργο νέου ή παλαιού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης κάθε υποχρεωτικής κατά νόμο καταβολής από τον εργοδότη, όπως ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ., επιμερισμένες ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης του, στο συγκεκριμένο έργο, πρόγραμμα ή δράση.

β) Δαπάνες για κτήρια και γήπεδα, εφόσον απαιτούνται για το έργο, πρόγραμμα ή δράση.

γ) Δαπάνες για μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό, όπως μηχανήματα, όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήματα αυτών, υλικό και λογισμικό υπολογιστών, τράπεζες δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του έργου, του προγράμματος ή της δράσης.

δ) Δαπάνες που απαιτούνται για να αξιοποιηθούν εμπορικά ερευνητικά αποτελέσματα και νέες γνώσεις, όπως βελτίωση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων, διαδικασιών, αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και δαπάνες διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και δαπάνες για αγορά από τρίτους τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, πνευματικών δικαιωμάτων, που απαιτούνται για την εκτέλεση Ε & Τ έργων ή για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων αυτών, ή δαπάνες για την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών αγοράς, μελετών μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών σχεδίων, δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις και οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβολής προώθησης και δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και δαπάνες για χρήση εμπειρογνωμόνων για την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού και για την επιλογή του τόπου και του χώρου της εγκατάστασης, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων.

ε) Δαπάνες λειτουργίας, περιλαμβανομένων των εξόδων για μετακινήσεις, υλικά, εφόδια (αναλώσιμα, μικροεξαρτήματα) και παρόμοια προϊόντα που συνδέονται άμεσα με την ερευνητική δραστηριότητα.

στ) Δαπάνες για συμπληρωματικά γενικά έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένου του κόστους διαχείρισης στην περίπτωση μεγάλων έργων τόσο από άποψη προϋπολογισμού όσο και από άποψη πλήθους συμμετεχόντων φορέων.

ζ) Δαπάνες για τόκους δανείου που συνάπτεται με χρηματοπιστωτικό οργανισμό για ανάπτυξη ερευνητικού εργαστηρίου και εκτέλεση έργου έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και προώθησης καινοτομίας.

η) Δαπάνες για μελέτες, όπως μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, χρηματοοικονομικής ανάλυσης, εφαρμογής, προετοιμασίας προτάσεων κ.λπ.

θ) Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, τεχνολογικής συνδρομής για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, συμβουλών για χρήση προτύπων, συμφωνιών πνευματικών δικαιωμάτων.

ι) Δαπάνες που πραγματοποιούν δομές στήριξης καινοτομίας, όπως για χώρους εργασίας και γραφείων, τράπεζες δεδομένων, δικτύωση και σήμανση ποιότητας, καθώς και δαπάνες για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο καινοτόμων επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε δομές στήριξης καινοτομίας, όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, καθώς και λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται ευθέως με τη λειτουργία τέτοιου είδους δομών/εγκαταστάσεων.

3Α. Το ποσοστό κάλυψης των δαπανών της παραγράφου 3 περιπτώσεις (α) έως (στ) εξαρτάται από το είδος και τους στόχους του έργου, προγράμματος ή δράσης, το είδος της έρευνας, το είδος του φορέα, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της συνεργασίας, περιλαμβανομένης της συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς και της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και από το εύρος διάθεσης και διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για βασική έρευνα έως 100% του συνόλου της σχετικής δαπάνης για όλες τις επιχειρήσεις.

β) Για βιομηχανική έρευνα: i) για μικρές επιχειρήσεις έως 80%, ii) για μεσαίες επιχειρήσεις έως 75% και iii) για μεγάλες επιχειρήσεις έως 65% του συνόλου της σχετικής δαπάνης.

γ) Για πειραματική ανάπτυξη: ί) για μικρές επιχειρήσεις έως 60%, ii) για μεσαίες επιχειρήσεις έως 50% και iii) για μεγάλες επιχειρήσεις έως 40% του συνόλου της σχετικής δαπάνης.

δ) Για τους ερευνητικούς φορείς έως 100% του συνόλου της σχετικής δαπάνης, ανεξάρτητα από το είδος της έρευνας, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου, προγράμματος ή δράσης διαχέονται με διάφορους τρόπους ή δεν προκύπτουν οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση του έργου ή τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν επανεπενδύονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες των ερευνητικών φορέων ή η δαπάνη αφορά δημιουργία/ενίσχυση δημόσιας Ε & Τ υποδομής.

Στην περίπτωση των δαπανών διαχείρισης (περίπτωση στ’ της παραγράφου 3) το ποσοστό κάλυψης μπορεί να ανέλθει στο 100%.

3Β. Το ποσοστό κάλυψης των δαπανών της παραγράφου 3 περιπτώσεις (ζ), (η), (θ) και (ι) κυμαίνεται από 30% έως 100%, ανάλογα με το είδος του δικαιούχου και τους στόχους του αντίστοιχου έργου, προγράμματος ή δράσης.

3Γ. Ο χρηματοδοτούμενος μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση τμήματος του έργου σε ερευνητικό κέντρο, Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), άλλους ερευνητικούς φορείς ή άλλη εξειδικευμένη επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτών, εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί στην πρόταση και έχει εγκριθεί από τη ΓΓΕΤ.

Η ανάθεση σε αντίστοιχο φορέα στο εξωτερικό επιτρέπεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τους όρους της προκήρυξης. Το ποσοστό κάλυψης των δαπανών εξαρτάται από το είδος της έρευνας, το δικαιούχο και το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνεται από 25%−100%.

4.α. Στην περίπτωση υλοποίησης έργου από επιχείρηση που λειτουργεί επί έξι (6) έτη τουλάχιστον, για την καταβολή της συμμετοχής της ΓΓΕΤ απαιτείται να υποβληθεί προηγουμένως από τον χρηματοδοτούμενο στη ΓΓΕΤ εγγυητική επιστολή, ισόποση προς το 10% της συνολικής χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος και της οικείας απόφασης χρηματοδότησης του Υπουργού Ανάπτυξης ή σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης του έργου γενικώς.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την αρμοδίως διαπιστούμενη καλή εκτέλεση και περάτωση του έργου.

Οι σχετικές πληρωμές χρηματοδότησης μπορεί να γίνονται μέσω του ειδικού λογαριασμού της ΓΓΕΤ.

4.β. Αν η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση έχει διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των έξι (6) ετών, η εγγυητική επιστολή περιορίζεται στο 3% της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεις, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, με ποσοστό τουλάχιστον 50%, άλλη επιχείρηση ηλικίας μεγαλύτερης των έξι (6) ετών.≫

4. Το άρθρο 3 του π.δ. 274/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪Άρθρο 3

Αξιολόγηση προτάσεων − Κριτήρια

1. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή ή Επιτροπές, αποτελούμενες από τρία (3) − πέντε (5) μέλη, ανάλογα με τους στόχους και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, τα μέλη των οποίων ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 1514/1985 και θα πρέπει να διαθέτουν ερευνητική ή/και βιομηχανική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου, προγράμματος ή δράσης.

Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος Συνδέσμου Βιομηχανιών, όπως του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών ή/και της Ενωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο.

Στην Επιτροπή μπορεί να εισηγείται, σχετικά με την αρτιότητα της πρότασης, στέλεχος της ΓΓΕΤ ή εξωτερικός εμπειρογνώμονας που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας.

2. Για την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη:

α) Η εναρμόνιση της πρότασης με τους στόχους της προκήρυξης ως αναγκαία προϋπόθεση για την παραπέρα εξέτασή της.

β) Η αξιοπιστία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, των ερευνητικών και λοιπών φορέων, που προτείνουν το έργο, και η ικανότητα αυτών να το υποστηρίζουν διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά και να προωθούν την αξιοποίηση ή/και διάχυση των αποτελεσμάτων.

γ) Η ποιότητα και αρτιότητα της πρότασης, περιλαμβανομένης της προτεινόμενης μεθοδολογίας/τεχνολογίας και της παρούσας τεχνολογικής στάθμισης (state of the art) σε διεθνές επίπεδο.

δ) Η εμπειρία και η ικανότητα της ομάδας που θα υλοποιήσει την πρόταση, περιλαμβανομένης της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, ιδιαίτερα των ερευνητικών φορέων, καθώς και της υπάρχουσας υποδομής γενικότερα.

Επιπλέον, ανάλογα με το έργο, πρόγραμμα ή δράση και κυρίως στην περίπτωση των επιχειρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη:

α) Η ικανότητα της επιχείρησης να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας ή να παράσχει/εκτελέσει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες.

β) Η τεχνολογική, παραγωγική και εμπορική σπουδαιότητα του έργου, σε σχέση με το κόστος του.

γ) Η καινοτομία στην αγορά και οι επιπτώσεις−οφέλη από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πρότασης στην επιχείρηση ή/και τους συμμετέχοντες φορείς, καθώς και στην οικονομία και κοινωνία γενικότερα. Η χρήση δεικτών απόδοσης και επιπτώσεων, όπου απαιτείται, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

3. Τα μέλη της Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες δεσμεύονται ενυπόγραφα για τη διαφύλαξη του βιομηχανικού απορρήτου των προτάσεων. Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών από μέλη της πιο πάνω Επιτροπής, ή εμπειρογνώμονα αυτής, πέραν της οποιασδήποτε κατά νόμο αστικής ή ποινικής ευθύνης αυτών, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μορφή από τη ΓΓΕΤ, καθώς και από τους εποπτευόμενους από τη ΓΓΕΤ ερευνητικούς φορείς. Την ίδια υποχρέωση και ευθύνη για τη διαφύλαξη του βιομηχανικού απορρήτου των προτάσεων έχουν και όλα τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ΓΓΕΤ που από τη φύση της υπηρεσίας τους μπορεί να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προτάσεων.

4. Πληροφορίες σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις και τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορεί να κοινοποιηθούν ή να δημοσιευθούν, μόνο μετά από γραπτή συνεννόηση της ΓΓΕΤ και της επιχείρησης, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Η ΓΓΕΤ μπορεί να δημοσιεύει μονομερώς συνοπτικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις υποβαλλόμενες προτάσεις και τα εκτελούμενα έργα, αναφέροντας τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και το όνομα ή επωνυμία του χρηματοδοτούμενου.≫

5. Το άρθρο 4 του π.δ. 274/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪Άρθρο 4

Απόφαση χρηματοδότησης

1. Στην απόφαση χρηματοδότησης του έργου ή της μελέτης, που υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, θα ορίζονται το αντικείμενο του έργου, η χρονική διάρκεια του, ο προϋπολογισμός, οι φάσεις υλοποίησης αυτού, τα παραδοτέα και η σύνθεση του προσωπικού, που θα το εκτελέσει (το κυρίως ερευνητικό ή/και συμβουλευτικό προσωπικό αναφέρεται ονομαστικά ή, σε περίπτωση αδυναμίας, αναφέρονται οι ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και εμπειρία), το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ προς τον χρηματοδοτούμενο για την εκτέλεση του έργου, οι δόσεις καταβολής της δημόσιας δαπάνης, το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, εφόσον απαιτείται, και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Στη χρηματοδότηση επιτοκίου η απόφαση αναφέρει, επίσης, τη σχετική απόφαση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, το σκοπό του δανείου, τη διάρκεια του δανείου και το ύψος των τόκων που χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΤ.

2. Η ΓΓΕΤ βαρύνεται μόνο για τις δαπάνες και τα ορισμένα ποσά που ρητώς αναφέρονται στη σχετική απόφαση χρηματοδότησης και δεν υποχρεούται σε καμία άλλη δαπάνη που προκαλείται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις επιπλέον τυχόν δαπάνες ευθύνονται αποκλειστικώς οι χρηματοδοτούμενοι που συμμετέχουν στο έργο ή τη μελέτη.

3. Αν ο χρηματοδοτούμενος έχει εκτελέσει πληρωμές, αποδεδειγμένα για το έργο, μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, αυτές ή μέρος τους μπορεί να περιληφθούν στη χρηματοδότηση, εφόσον η πρόταση εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και η έγκριση αυτή αναφέρεται και σε αυτές τις πληρωμές.≫

6.α. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 7 του π.δ. 274/2000, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

≪1.0 χρηματοδοτούμενος για εκτέλεση έργου ή εκπόνηση μελέτης, υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) εκθέσεις προόδου, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Οι εκθέσεις προόδου πρέπει να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και να τεκμηριώνουν την υλοποίηση του έργου ή την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την απόφαση χρηματοδότησης. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της έκθεσης προόδου πλέον των δύο μηνών, από το τέλος της περιόδου στην οποία αφορά, μπορεί να διακόπτει τη χρηματοδότηση. Η έκθεση προόδου του έργου πρέπει να περιέχει με σαφήνεια:

α) Στοιχεία για την πρόοδο του έργου − παραδοτέα, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτισθεί και περιέχεται στην απόφαση χρηματοδότησης, καθώς και για τις προοπτικές για τα επόμενα στάδια.

β) Τα προβλήματα που συναντά η ερευνητική ομάδα στην εκτέλεση του έργου και τις λύσεις που δόθηκαν ή προτείνονται.

γ) Τα επιστημονικά επιτεύγματα του έργου και αναφορά της σκοπιμότητας κατοχύρωσης αυτών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

δ) Αναλυτικό πίνακα δαπανών, όπου εμφανίζονται κατά κατηγορία οι δαπάνες που έγιναν για την υλοποίηση του έργου, ο ρυθμός ανάλωσης του προϋπολογισμού του έργου κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η έκθεση προόδου και τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης του έργου.

ε) Και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό στοιχείο που εγγράφως θα ζητείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

4. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζονται ένας ή περισσότεροι εμπειρογνώμονες ή και συστήνεται επιτροπή εμπειρογνωμόνων έως τρία (3) μέλη, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός ή περισσότερων έργων και τη διαπίστωση της επίτευξης του επιστημονικού και τεχνολογικού σκοπού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης. Οι εμπειρογνώμονες και τα μέλη της επιτροπής έχουν ειδικότητα και πείρα ανάλογη προς το περιεχόμενο των έργων που θα αξιολογήσουν/ παρακολουθούν. Ως εμπειρογνώμονας μπορεί να ορίζεται και εξωτερικός εμπειρογνώμονας ειδικός στο αντικείμενο του αξιολογούμενου έργου. Έργο των εμπειρογνωμόνων ή της επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι επίσης η εξέταση των αιτήσεων τροποποίησης φυσικού ή οικονομικού μέρους, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της ερευνητικής ομάδας, και η υποβολή σχετικής εισήγησης στην αρμόδια Διεύθυνση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες θα είναι τεκμηριωμένες και θα παρέχουν όλες τις πληροφορίες για την αξιολόγηση τους, θα υποβάλλονται γραπτώς στη ΓΓΕΤ έγκαιρα, και τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Τροποποιήσεις που γίνονται χωρίς την έγκριση της ΓΓΕΤ και την τροποποίηση της αντίστοιχης απόφασης χρηματοδότησης δεν θα γίνονται αποδεκτές.≫

β. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 274/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪Οι οριζόμενοι εμπειρογνώμονες ή/και η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έκθεση σχετικά με την πρόοδο του έργου πριν από την καταβολή της κάθε δόσης, καθώς και στο τέλος του έργου. Αν οι οριζόμενοι εμπειρογνώμονες είναι περισσότεροι από έναν, στις υποβαλλόμενες στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), εκθέσεις αναφέρονται και τυχόν διατυπωθείσες διαφορετικές γνώμες.≫

γ. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του π.δ. 274/ 2000, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

≪8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μπορεί να συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης συγκεκριμένης προκήρυξης/δράσης ως προς τους στόχους και σκοπούς της προκήρυξης ή/και τον τρόπο υλοποίησης, η οποία υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης τόσο προς τους συμμετέχοντες φορείς όσο και προς τη ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή συγκροτείται από εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.≫

7. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 8 του π.δ. 274/2000, όπως ισχύει, καταργούνται και το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

≪Αρθρο 8

Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου

Ο χρηματοδοτούμενος μπορεί να ζητήσει για μια μόνο φορά από τη ΓΓΕΤ να εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου, που όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της αρχικής διάρκειας του, εφόσον η παράταση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση του προϋπολογισμού. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από επιστημονική και οικονομική έκθεση για την πρόοδο του έργου, στην οποία πρέπει να αιτιολογείται η αιτούμενη παράταση. Η σχετική έγκριση παρέχεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας.≫

8. Μετά το άρθρο 12 του π.δ. 274/2000 προστίθεται νέο άρθρο 13 ως εξής:

≪Άρθρο 13

Ο Υπουργός Ανάπτυξης με σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, καθορίζει τη φύση και τους στόχους του έργου, προγράμματος ή δράσης, τις Ε&Τ προτεραιότητες, τους δυνητικούς δικαιούχους, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, τον τρόπο αξιολόγησης και τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, το συνολικό προϋπολογισμό και, όπου απαιτείται, την περιφερειακή κατανομή, το είδος και το ύψος της χρηματοδότησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου-παραλαβής των παραδοτέων του έργου, του προγράμματος ή της δράσης, τις προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων, τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή υλοποίηση του.≫

9. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τυχόν εκδοθείσες πριν την ψήφιση του παρόντος νόμου προκηρύξεις του Υπουργού Ανάπτυξης με το ορισθέν στην παράγραφο 8 περιεχόμενο.

Άρθρο 19

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 17/2001

1. Ο τίτλος του π.δ. 17/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪Χρηματοδοτική στήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως έντασης γνώσης, τεχνοβλαστών (spin − off, spin − out)≫.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του π.δ. 17/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪4. Όπου στο παρόν προεδρικό διάταγμα αναφέρονται ≪(νέες) επιχειρήσεις έντασης γνώσης≫ ή ≪τεχνοβλαστοί≫ νοούνται οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, κυρίως έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί (spin − off, spin − out).≫

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του π.δ. 17/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪3. Οι πιο πάνω προβλεπόμενες υπό το στοιχείο Α δαπάνες καλύπτονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη μορφή χρηματοδότησης. Οι δαπάνες που προβλέπονται υπό το στοιχείο Β χρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 70% του συνολικού προϋπολογισμού τους και η ιδία συμμετοχή (από μετοχικό κεφάλαιο και φορολογηθέντα αποθεματικά) της καινοτόμου επιχείρησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται εναλλακτικά με:

(α) Χρηματοδότηση προς την επιχείρηση.

(β) Χρηματοδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση αυτή.

(γ) Συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής.

(δ) Χρηματοδότηση εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων, οι οποίοι συμβάλλονται με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης. Οι συμβάσεις καθορίζουν και τους όρους συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών.≫

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π.δ. 17/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

≪2. Η κάλυψη των δαπανών μπορεί να γίνεται σταδιακά, με προκαταβολή, ενδιάμεσες δόσεις και αποπληρωμή ή εφάπαξ, στην αρχή της δραστηριότητας, με την υποβολή και έγκριση σχετικού φακέλου ή στο τέλος με βάση δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο τρόπος καταβολής κατά κατηγορία δαπανών υπό στοιχεία Α και Β της παραγράφου 3 του άρθρου 4, φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων με δημόσια ανακοίνωση.

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης επιτοκίου η χρηματοδότηση καταβάλλεται με την υποβολή αποδεικτικών καταβολής των τόκων του δανείου.

Στην περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης, η χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ και με όρους που καθορίζονται στη σύμβαση με τους άλλους μετόχους.

Στην περίπτωση χρηματοδότησης εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων είναι δυνατή η χρηματοδότηση των φορέων αυτών για κάθε συμμετοχή τους σε επιχείρηση έντασης γνώσης ή συνολικά με ποσό προς σταδιακή τοποθέτηση σε νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης.≫

5. Μετά το άρθρο 7 του π.δ. 17/2001, όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 7α ως εξής:

≪Άρθρο 7α

Ο Υπουργός Ανάπτυξης με σχετική δημόσια ανακοίνω−ση-προκήρυξή του, η οποία δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, καθορίζει τη φύση και τους στόχους του έργου, προγράμματος ή δράσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη γεωγραφική κάλυψη, τις προτεραιότητες, τους δυνητικούς δικαιούχους, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, τον τρόπο αξιολόγησης και τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, το συνολικό προϋπολογισμό για την κάθε προκήρυξη και, όπου απαιτείται, την περιφερειακή κατανομή, το είδος και το ύψος χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλο δημόσιο φορέα και τον τρόπο καταβολής κατά κατηγορία, τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου−παραλαβής του παραδοτέου του έργου, του προγράμματος ή της δράσης, τις προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων, τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης/σύμβα−σης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, προγράμματος ή δράσης.≫

6. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τυχόν εκδοθείσες πριν την ψήφιση του παρόντος νόμου προκηρύξεις του Υπουργού Ανάπτυξης με το ορισθέν στην παράγραφο 5 περιεχόμενο.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επί μέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                         Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ                                                                                               ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                             Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν. − Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. − Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671