ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄ 122/21.07.2009)

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 122

21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Διόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων

1. Το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39

1. Όταν μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες και το τίμημα πώλησης ή η αμοιβή, κατά περίπτωση, ορίζεται σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από εκείνο που θα είχε συμφωνηθεί αν η συναλλαγή γινόταν με άλλη επιχείρηση κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγματοποίησης της, η προκύπτουσα διαφορά, εφόσον είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων φόρων, θεωρείται κέρδος της επιχείρησης που απέκτησε έσοδα μικρότερα ή επιβαρύνθηκε με δαπάνες μεγαλύτερες, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

2. Όταν μεταξύ ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης οι οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου 3, πραγματοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος της επιχείρησης αυτής, με το οποίο προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων.

4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών.

5. Για τον έλεγχο της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, η υπόθεση παραπέμπεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σε ειδική επιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης για πολυεθνικές επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές, για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος και για το ύψος της προσαύξησης των κερδών ανά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

7. Σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των επιπλέον καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου γίνεται η βεβαίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 και 74, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) έχουν εφαρμογή και για το πρόστιμο αυτό.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 3, για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης».

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για εισοδήματα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά.

Άρθρο 2

Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών

1. Μετά το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται άρθρο με αριθμό 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39Α

1. Ημεδαπή επιχείρηση, που λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και συνδέεται με αλλοδαπή επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούται σε παροχή στοιχείων και πληροφοριών τεκμηρίωσης των τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών για τον έλεγχο των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8 του προηγούμενου άρθρου.

2. Ημεδαπή επιχείρηση, μέλος ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων, μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της μέσω της τήρησης «φακέλου τεκμηρίωσης», ο οποίος αποτελείται από:

α. Το «βασικό» φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρείες του ομίλου και περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ομίλου.

Ο «βασικός φάκελος» περιλαμβάνει:

αα) γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, καθώς και της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου,

ββ) γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές, καθώς και των συναλλαγών αυτών,

γγ) γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που μπορεί να επέρχονται,

δδ) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων,

εε) περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής και της μεθόδου που ακολουθεί ο όμιλος προκειμένου να καθορίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών του,

στστ) κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους, συμφωνιών προκαθορισμένων τιμολογήσεων και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των συναλλαγών τους και

ζζ) έγγραφη δήλωση κάθε επιχείρησης − μέλους του ομίλου για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

β. Τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει το «βασικό φάκελο» της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, όπως λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, πληροφορίες για τις ελεγχόμενες συναλλαγές, συγκριτικές αναλύσεις, πληροφορίες για τη μέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών της και για εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, καθώς και περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου.

3. Η τεκμηρίωση των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται ανάλογα και στις μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων ή που διατηρούν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων.

4. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο για ένταξη στην τρίτη κατηγορία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 αυτού, τηρούν απλούστερη και περιορισμένη τεκμηρίωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Από την υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εξαιρούνται οι συναλλαγές μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο όταν το συνολικό ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ετησίως.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, και ειδικότερα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις για την τεκμηρίωση των συναλλαγών των παραγράφων 1,2,3 και 4, το περιεχόμενο των πληροφοριών που τηρούνται και αφορούν τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου, το υποχρεωτικό περιεχόμενο του «φακέλου τεκμηρίωσης» της παραγράφου 2, οι ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής τους, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κατά την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, για τις ανάγκες του σχετικού φορολογικού ελέγχου, λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη το περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α).

7. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 που τηρούν οι ημεδαπές επιχειρήσεις, τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής στα__ πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου, που ορίζεται με σημείωμα της αρχής αυτής ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος των εξήντα ημερών.

Αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των παραπάνω στοιχείων τεκμηρίωσης, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο με Βάση Υπολογισμού Ν01 (ΒΑΣ. ΥΠ.1) και συντελεστή βαρύτητας 10, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

Για το παραπάνω ειδικό πρόστιμο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, ως κύρια δε φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα αν συντρέχουν και λόγοι επιβολής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

8. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγραφών 1, 2, 3 και 4 διατηρούνται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόμενος από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί η σχετική υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.

9. Για τα στοιχεία τεκμηρίωσης των παραγράφων 1,2, 3 και 4 του παρόντος επιβάλλεται υποχρέωση επικαιροποίησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στις εκάστοτε επικρατούσες τιμές μεταξύ των υπόχρεων επιχειρήσεων.

10. Όσοι λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της τεκμη ρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις».

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από 1.1.2011 και μετά.

Άρθρο 3

Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Των δεδουλευμένων κάθε είδους τόκων δανείων, πιστώσεων, γενικά της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ειδικά οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εκπίπτουν με την προϋπόθεση ότι η σχέση των δανείων ή πιστώσεων αυτών προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο την αναλογία 3:1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν στο υπερβάλλον της ως άνω αναλογίας ποσό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Τα δύο προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και όταν οι τόκοι καταβάλλονται ή πιστώνονται σε εγγυήτρια συνδεδεμένη επιχείρηση λόγω μη εξόφλησης δανείου που είχε ληφθεί από μη συνδεδεμένη επιχείρηση ή τράπεζα. Εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου Ανώνυμες Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης της περίπτωσης α της παραγράφου 1Α του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α΄).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής».

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται για συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής.

Άρθρο 4

Φορολογικό απόρρητο

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:

«ι) Η χορήγηση σε τρίτο, ή σε πρόσωπα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν, στον οποίο ανατίθεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η μελέτη για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος, καθώς και η εφαρμογή των προτάσεων, στοιχείων από τους φακέλους των φορολογουμένων που τηρούνται στις ΔΟΥ. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και όταν στον τρίτο ανατίθεται η συλλογή στοιχείων για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄)». Η παρούσα διάταξη ισχύει από την κατάθεση της στη Βουλή.

Άρθρο 5

Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Σε υποθέσεις που περαιώνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ149 Α), 28 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α), 89 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α) και 10 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α), η περαίωση δεν είναι ισχυρή εφόσον δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις των οικείων ποσών φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που έχουν ήδη περαιωθεί με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις. Εξαιρετικά, επί υποθέσεων που έχουν ήδη περαιωθεί για τις οποίες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη δόσεις εκ της περαίωσης, τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν εφαρμογή εφόσον εντός δύο μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία καταβληθούν όλες οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Άρθρο 6

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Η ισχύς των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ παρατείνεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 7

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 79 του ν. 3746/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2010».

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεση του νόμου στη Βουλή.

Άρθρο 8

Έκπτωση δωρεών προς το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις λέξεις «τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,» προστίθενται οι λέξεις «το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),».

2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ μετά τις λέξεις «τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,» προστίθενται οι λέξεις «το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),».

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

( FAST TRACK )

Άρθρο 9

Πεδίο εφαρμογής

1. Θεσπίζεται Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (στο εξής «Διαδικασία») για επενδύσεις στους τομείς που αφορούν στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό και στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων που εντάσσονται στο ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α), όπως ισχύει.

2. Για την υπαγωγή των επενδύσεων στη Διαδικασία θα πρέπει οι επενδύσεις ή τα επιχειρηματικά σχέδια να πληρούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) το ποσό της επένδυσης να είναι άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ,

(β) το ποσό της επένδυσης να είναι άνω των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 (διακόσιες) νέες θέσεις εργασίας,

(γ) ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως να επενδύεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης.

3. Κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, η φερεγγυότητα του επενδυτή, η αύξηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας και η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Τα κριτήρια αυτά και ο τρόπος ελέγχου τους εξειδικεύονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 10

Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων

1. Η Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων (ΔΕΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως ισχύει, είναι αρμόδια για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης, καθώς και για την εποπτεία και παρακολούθηση της. Η ΔΕΕ συγκροτείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και άλλα αρμόδια μέλη της Κυβέρνησης που συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

2. Η ΔΕΕ μπορεί να επιβάλει όρους για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη Διαδικασία του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί συναρτώνται με τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη στη Διαδικασία του παρόντος νόμου. Η επιβολή όρων αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν είναι υποχρεωτική.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα της συγκρότησης της ΔΕΕ και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραμματειακή της υποστήριξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα στα πλαίσια του παρόντος νόμου.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα της Invest in Greece A . E .

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛΚΕ Α.Ε.)», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α) μετονομάζεται σε «Invest in Greece Α.Ε». που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε». και είναι αρμόδια στα πλαίσια του παρόντος νόμου, παράλληλα με τις λοιπές αρμοδιότητες της σύμφωνα με το άρθρο 1 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) όπως ισχύει, να:

α) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου,

β) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο και τη μελέτη επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία και να αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για την ένταξη στη Διαδικασία,

γ) αποστέλλει τους φακέλους των επενδύσεων στη ΔΕΕ και να εισηγείται σχετικά με την ένταξη τους στη Διαδικασία,

δ) λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (one−stop shop) για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

ε) ενημερώνει τη ΔΕΕ για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών και για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και να προτείνει σχετικές λύσεις.

2. Όπου στο ν. 2372/1996 και την κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε». (ΕΛΚΕ Α.Ε.) εφεξής νοείται η επωνυμία «Invest in Greece A.E»..__

3. Όλες οι υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στην Invest in Greece κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.

Άρθρο 12

Υποβολή αιτήσεων ένταξης στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης

1. Οι φάκελοι για την υπαγωγή των επενδύσεων στις διατάξεις και διαδικασίες του παρόντος νόμου υποβάλλονται στην Invest in Greece. Τα επενδυτικά σχέδια είναι δεσμευτικά για τον επενδυτή, ο οποίος δεν δύναται να τα μεταβάλλει μεταγενέστερα, εφόσον η επένδυση του ενταχθεί στη Διαδικασία, με τρόπο που να αλλοιώνονται τα κριτήρια με τα οποία αυτή επελέγη ή / και να παραβιάζονται οι όροι που ενδεχομένως ορίσθηκαν από τη ΔΕ Ε για υπαγωγή στη Διαδικασία αυτή.

Οι επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή του σχεδίου τους στη Διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλουν στην Invest in Greece:

α) αίτηση και εντολή προς την Invest in Greece,

β) επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει οικονομικοτεχνική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας,

γ) μελέτη επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία (investment impact assessment). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύεται το περιεχόμενο της αίτησης και της εντολής προς την Invest in Greece, προσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονομοτεχνικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης αντίκτυπου της επένδυσης και ρυθμίζονται λεπτομερειακά διαδικαστικά θέματα.

2. Η Invest in Greece μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή και πρωτοκόλληση του φακέλου της παραγράφου 1, καλεί τον επενδυτή για συνεργασία σχετικά με το αίτημα του. Εφόσον ο επενδυτής υποβάλει πλήρη φάκελο, η Invest in Greece υποχρεούται:

α) να αναλάβει η ίδια επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του επενδυτή τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης, και

β) να παρέχει στον επενδυτή χρονοδιάγραμμα προόδου εντός ενός μηνός από τη συνάντηση για συνεργασία μαζί του.

3. Υποβαλλόμενος φάκελος που περιλαμβάνει μεν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του διαπιστώνεται ότι δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 9, απορρίπτεται με νόμιμα αιτιολογημένη απάντηση της Invest in Greece και δεν εντάσσεται στη Διαδικασία. Φάκελος που δεν είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απορρίπτεται από την Invest in Greece χωρίς αξιολόγηση.

4. Η Invest in Greece γνωστοποιεί με επιστολή προς τον αιτούμενο επενδυτή τη θετική απόφαση της για την προώθηση του φακέλου του προς τη ΔΕΕ.

5. Με την κατάθεση του φακέλου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και εφόσον η επένδυση ενταχθεί στη Διαδικασία, τεκμαίρεται η συγκατάθεση του επενδυτή:

α) για την υποχρεωτική διεκπεραίωση από την Invest in Greece των πράξεων της παραγράφου 2α΄ του παρόντος άρθρου, και

β) για τη δημοσίευση της πορείας της επένδυσης του ανά στάδιο αδειοδότησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Invest in Greece. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, ο επενδυτής συνεργάζεται και επικοινωνεί μόνο με την Invest in Greece.

6. Η Invest in Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής της σειράς με την οποία προωθούνται οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 για την προώθηση τους στη ΔΕΕ.

7. Μετά την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία από τη ΔΕΕ και μετά από πρόσκληση του επενδυτή από την Invest in Greece ο ενδιαφερόμενος επενδυτής καταθέτει στην Invest in Greece πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που είναι κατά το νόμο απαραίτητα για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών, προκειμένου η Invest in Greece, να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες για τις άδειες αυτές διατάξεις. Ο υποψήφιος επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας και αλήθειας των στοιχείων του που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες και φορείς για την αδειοδότηση και υποχρεούται να συνεργάζεται αμελητί με την Invest in Greece, εφόσον κληθεί προς τούτο προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, τότε είναι δυνατή η απένταξη της επένδυσης του από τη Διαδικασία, με απόφαση της ΔΕΕ μετά από εισήγηση της Invest in Greece.

Άρθρο 13

Υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και έκδοση αδειών

1. Η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης από την Invest in Greece στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα για την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όλα τα απαιτούμενα και ελλείποντα για την πληρότητα του φακέλου στοιχεία και οι τυχόν απαραίτητες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις πρέπει να αναφέρονται εξαντλητικά στην απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς την Invest in Greece. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους αρμόδιους φορείς μόνο μία φορά.

Κάθε φορά που η Invest in Greece λαμβάνει τέτοια ενημέρωση καλεί τον ενδιαφερόμενο επενδυτή να συμπληρώσει το φάκελο και διαβιβάζει τα συμπληρωματικά στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Η εξέταση των φακέλων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς κατά αποκλειστική προτεραιότητα. Για τους υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων ισχύουν οι πειθαρχικές κυρώσεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την «Invest in Greece» για τους λόγους μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης των πειθαρχικών κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή.

3. Όλες οι άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί, αν οι αρμόδιες και συναρμόδιες για την έκδοση τους υπηρεσίες και φορείς δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόμιμα αιτιολογημένη άρνηση έκδοσης προς τον Πρόεδρο της ΔΕΕ μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για την έκδοση αυτών των αδειών σύμφωνα με τις κείμενες για τις άδειες αυτές διατάξεις, οι οποίες είναι αποκλειστικές, και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών. Όλες οι ως άνω προθεσμίες άρχονται από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1, εκτός αν έχει μεσολαβήσει διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οπότε οι προθεσμίες αρχίζουν από τη διαβίβαση των συμπληρωματικών στοιχείων.

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά για τις άδειες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις και πράξεις που εκδίδονται από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας.

4. Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν αμέσως και κατά προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και ενεργειών αρμοδιότητας τους, που είναι αναγκαίες για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία του παρόντος νόμου.

5. Σε περίπτωση που κατά την πορεία της αδειοδότησης προκύπτει ότι συμπληρωματικές ειδικές άδειες ή διαδικασίες είναι απαραίτητες, λογίζεται ότι οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί και οι διαδικασίες ακολουθηθεί, αν οι αρμόδιες και συναρμόδιες προς αυτό υπηρεσίες και φορείς δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόμιμα αιτιολογημένη άρνηση έκδοσης προς τον Πρόεδρο της ΔΕΕ μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για τη βασική αδειοδότηση, οι οποίες λογίζονται ως αποκλειστικές και στην περίπτωση αυτή και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1 προς τις υπηρεσίες ή φορείς που είναι αρμόδιες για τις συμπληρωματικές ειδικές άδειες ή διαδικασίες. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

6. Η Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης κάθε επένδυσης ολοκληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία μνημονεύει για κάθε επένδυση χωριστά κάθε άδεια που έχει εκδοθεί και κάθε άδεια που τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί και δίδει την άδεια για την υλοποίηση της επένδυσης. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι εκτελεστή και προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως εντός της νόμιμης προθεσμίας, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14

Σύμβουλοι

1. Με απόφαση της Invest in Greece μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους συμβούλους με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδύσεων ή και των επιχειρηματικών σχεδίων στο νόμο αυτόν. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών δύναται να γίνεται με ή χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

Οι συμβάσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ189 Α΄), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), όπως ισχύει.

2. Αν για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων (υπεργολάβων), η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην αμοιβή των συμβούλων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την παροχή των υπηρεσιών και την καλή εκτέλεση της σύμβασης παραμένει ο σύμβουλος που συμβάλλεται με την Invest in Greece στα πλαίσια του παρόντος άρθρου.

3. Οι σύμβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε θέματα επενδύσεων. Οι σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την Invest in Greece αν συντρέχει περίπτωση τα συμφέροντα του Δημοσίου να συγκρούονται προς τα συμφέροντα τους αναφορικά με το υπό κρίση επενδυτικό σχέδιο.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση, να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί τη διαδικασία προώθησης των επενδύσεων και με το πέρας της εργασίας τους να παραδίδουν στην Invest in Greece όλο το υλικό που παρήχθη στη διάρκεια της. Το υλικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμβούλους μεταγενέστερα, χωρίς ρητή αναφορά του έργου για το οποίο παρήχθη σε συνεργασία με την Invest in Greece στα πλαίσια του παρόντος νόμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/14/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 15

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3746/2009

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Ειδικώς προκειμένου περί της ενεργοποίησης της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών, η κατά την περίπτωση (α) ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος λαμβάνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που αποδειχθεί, για πρώτη φορά, ότι το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταθέσεις».

2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 31.12.2010.

Άρθρο 16

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3746/2009

1. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Το ΤΕΚΕ, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος, ή της αρμόδιας εποπτικής__ αρχής του κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την περίπτωση β΄ του άρθρου 26, όπου έχει την καταστατική έδρα του το πιστωτικό ίδρυμα του οποίου υποκατάστημα λειτουργεί στην Ελλάδα που καλύπτεται συμπληρωματικά από το ΤΕΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3, καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο αφορούν οι ως άνω αποφάσεις, και, μετά τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, συμψηφισμούς, καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες».

2. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«α) μία παράταση της προβλεπόμενης στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, προκειμένου για την καταβολή αποζημιώσεων σε καταθέτες, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες».

3. Στο άρθρο 14 του ίδιου νόμου προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Το ΤΕΚΕ μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων και μηχανισμών του, ιδίως μέσω της διενέργειας περιοδικών ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων στους καταθέτες εμπροθέσμως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το ΤΕΚΕ σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, διαπιστώσει ότι συντρέχει γεγονός το οποίο ενδέχεται, κατά την κρίση της, να οδηγήσει στην έκδοση οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος αποφάσεις. Προκειμένου περί πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και υποκαταστήματα σε άλλα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι καταθέσεις αυτών των υποκαταστημάτων καλύπτονται συμπληρωματικά από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του κράτους − μέλους υποδοχής, το ΤΕΚΕ ειδοποιεί το εν λόγω αλλοδαπό σύστημα εγγύησης καταθέσεων εντός ευλόγου χρόνου αφότου λάβει ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το προηγούμενο εδάφιο».

4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 αρχίζει από τις 31.12.2010.

Άρθρο 17

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3746/2009

1. Ο τίτλος του άρθρου 26 του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«Συνεργασία ΤΕΚΕ με λοιπά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης − Κατευθυντήριες Αρχές».

2. Στο άρθρο 26 του ως άνω νόμου προστίθεται παράγραφος 1, των λοιπών διατάξεων του εντασσομένων σε ενιαία παράγραφο, αριθμούμενη ως παράγραφος 2 ως εξής:

«1. Το ΤΕΚΕ συνεργάζεται με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δυνάμενο να συνάπτει συμφωνίες με αυτά, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταθέτες πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποζημιώνονται εμπροθέσμως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό. Οι σχετικές συμφωνίες γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 18

Έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Eurobank EFG για πρόγραμμα πυρόπληκτων» και κύρωση του Οργανισμού αυτού

Άρθρο πρώτο

1. Εγκρίνεται η σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Eurobank EFG για Πρόγραμμα Πυρόπληκτων», η οποία έγινε από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., με την υπ’ αριθ. 17424/13.6.2008 συστατική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αθ. Σπανόπουλου.

2. Το ίδρυμα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται ως προς τη λειτουργία του από τις διατάξεις του Οργανισμού του και κατά τα λοιπά από τις σχετικές περί ιδρυμάτων διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το Ίδρυμα δεν υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο δεύτερο

Κυρώνεται ο Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος που αποτελείται από 13 άρθρα και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΙΔΡΥΜΑ EUROBANK EFG ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ»

Άρθρο 1

Μορφή− Επωνυμία− Έδρα− Διάρκεια

1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Eurobank EFG για Πρόγραμμα Πυρόπληκτων» (περαιτέρω «Ίδρυμα») αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διεπόμενο από τον παρόντα Οργανισμό και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αθηναίων.

3. Η διάρκεια του Ιδρύματος ορίζεται σε δέκα έτη, άρχεται από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου που το συνιστά και λήγει στις 31.12.2019.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης και ανασυγκρότησης των περιοχών και στήριξης των πολιτών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης ανάλογων καταστροφών και η συμβολή στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως δια της αξιοποίησης των__ χρημάτων της σχετικής δωρεάς της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, και τυχόν μεταγενέστερων δωρεών προς το Ίδρυμα.

2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, το Ίδρυμα δύναται να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα κρίνεται πρόσφορη από τη διοίκηση του. Η δράση του Ιδρύματος θα επικεντρώνεται σε τρεις ιδίως δέσμες πρωτοβουλιών, που θα αποβλέπουν:

(α) στην ανακούφιση των πληγέντων,

(β) στην αντιμετώπιση και την πρόληψη των πυρκαγιών,

(γ) στην αποκατάσταση των δασικών περιοχών.

3. Στις δραστηριότητες προς ανακούφιση των πληγέντων περιλαμβάνονται ιδίως:

(α) Οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με απώλεια συγγενικών προσώπων.

(β) Οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες που έχασαν την κύρια κατοικία τους ή άλλο βασικό περιουσιακό στοιχείο, όπως αυτό εκάστοτε θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Ενίσχυση των ανωτέρω δύο κατηγοριών πληγέντων δια της εξόφλησης των υπολοίπων οφειλών των στεγαστικών, καταναλωτικών και αγροτικών δανείων που τους έχει χορηγήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE.

(δ) Ενίσχυση των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών των πληγεισών περιοχών δια της εξόφλησης μέρους των τόκων δανείων που έχουν λάβει ή θα λάβουν από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE.

4. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα προσδιορίζονται από το Ιδρυμα βάσει των κριτηρίων που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Για την επίτευξη των ανωτέρω υπό 3 γ−δ σκοπών το Ίδρυμα δύναται να συνεργάζεται με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE προκειμένου να εξοφλεί δια καταβολής μέρος ή το σύνολο των οφειλών των πληγέντων και των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών προς την τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE.

6. Στις δραστηριότητες προς αντιμετώπιση και πρόληψη πυρκαγιών περιλαμβάνονται ιδίως:

α) Ενίσχυση προς το Πυροσβεστικό Σώμα με οικονομική στήριξη των οικογενειών των πυροσβεστών σε περιπτώσεις απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και με αγορά οχημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.

β) Οικονομική ενίσχυση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αγορά εξοπλισμού δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης και την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

γ) Οικονομική ενίσχυση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλες Εθελοντικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα προστασίας των δασών.

7. Στις δραστηριότητες προς αποκατάσταση των δασικών περιοχών περιλαμβάνονται ιδίως:

α) Οικονομική ενίσχυση του εθνικού προγράμματος αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων που κατεστράφησαν από τις πυρκαγιές του 2007, όπως αυτό θα καταρτιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

β) Οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανασυγκρότηση του Αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Αρχαίας Ολυμπίας.

8. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ίδρυμα δύναται να αναλαμβάνει κάθε είδους δράση και πρωτοβουλία καθώς και να συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς καθώς και με άλλα ιδρύματα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής είναι δυνατή η οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπηρεσιών, φορέων και ιδρυμάτων του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 3

Περιουσία−Πόροι

1. Η αρχική περιουσία του Ιδρύματος απαρτίζεται από το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ, το οποίο ορίζει η ιδρύτρια προς εξυπηρέτηση των σκοπών του.

2. Πόροι του Ιδρύματος είναι:

(α) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.

(β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε τράπεζες.

(γ) Οι χρηματικές ή μη παροχές ή επιχορηγήσεις καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό. Μετά την σύσταση του Ιδρύματος η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE θα δωρήσει προς το Ίδρυμα ποσό ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) Ευρώ, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

(δ) Τα έσοδα εκ των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Ιδρύματος εντός των πλαισίων των σκοπών του.

Άρθρο 4

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από οκτώ (8) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

(α) Πόλα Χατζησωτηρίου του Νεάρχου, ως Πρόεδρο.

(β) Λύδα Λεών−Μοδιάνο του Αρμάνδου, ως Αντιπρόεδρο.

(γ) Μαρία Μάντζιου του Λαζάρου, ως Γραμματέα.

(δ) Αγγελική Καρδάρα του Θεμιστοκλή, ως Ταμία.

(ε) Γεώργιο Ζήση του Δημητρίου, ως Μέλος.

(στ) Σολομώντα Μπεράχα του Αλβέρτου, ως Μέλος.

(ζ) Άγγελο Καρακερέζη του Παναγιώτη, ως Μέλος.

(η) Κυριάκο Χατζηιωάννογλου του Αλεξάνδρου, ως Μέλος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή, δικαιούνται όμως την κάλυψη οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, κάθε δικαστηρίου και αρχής, και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των υποθέσεων του, την δέσμευση του έναντι τρίτων, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, με την επιφύλαξη των ειδικότερων αρμοδιοτήτων που αναθέτει σε μεμονωμένα μέλη του ο παρών Οργανισμός, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στα άρθρα 7−10 ή το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, είναι αποκλειστικά αρμόδιο:

(α) Για την έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού του Ιδρύματος.__

(β) Για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του Ιδρύματος και τον καθορισμό των καθηκόντων του και της αμοιβής του και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

(γ) Για την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών προς το Ίδρυμα καθώς και για την κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

(δ) Για τη σύνταξη, εφόσον απαιτηθεί, κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να παρέχει προς μέλη του ή τρίτους κάθε είδους εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις για τη διενέργεια υλικών πράξεων ή τη σύναψη δικαιοπραξιών.

Άρθρο 6

Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα το αργότερο εντός τριάντα ημερών από τη σύσταση του Ιδρύματος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, με γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται πάντοτε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη που έλαβε την ψήφο του Προέδρου.

4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή έκλειψης για οποιονδήποτε λόγο κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπολειπόμενα μέλη εκλέγουν αντικαταστάτη του ελλείποντος μέλους και ανασυγκροτούνται σε σώμα. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση, το Ίδρυμα διοικείται νομίμως από τα εναπομείναντα μέλη.

5. Εάν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή εάν δεν ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντα του για διάστημα έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να θεωρήσει ότι έχει παραιτηθεί, και να συμπληρώσει τη θέση του κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

6. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς και η γνώμη τυχόν διαφωνούντων. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μετέχοντα μέλη, εάν δε κάποιο αρνηθεί, η άρνηση του πιστοποιείται από τα υπόλοιπα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 7

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

(β) Εκπροσωπεί νομίμως το Ίδρυμα ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης άλλης Αρχής, διοικητικής, αστυνομικής, οικονομικής, δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής, καθώς επίσης και ενώπιον των Αρχών και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις του.

Άρθρο 8

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 9

Γραμματέας

1. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος:

(α) Μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση σχετικού αρχείου.

(β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Ιδρύματος.

(γ) φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

2. Όταν ο γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον α ναπληρώνει στα καθήκοντα του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Ταμίας

1. Ο Ταμίας του Ιδρύματος:

(α) Εισπράττει τα έσοδα, εκδίδοντας και υπογράφοντας αντίστοιχες αποδείξεις.

(β) Καταθέτει τα έσοδα του Ιδρύματος σε πιστωτικά ιδρύματα που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και διενεργεί αναλήψεις.

(γ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος.

(δ) Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων απολογισμού και προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

2. Όταν ο ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθήκοντα του ταμία, ιδίως η διενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων, μπορεί να ανατίθενται σε υπάλληλο του Ιδρύματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τα σχετικά όρια.

Άρθρο 11

Οικονομική Διαχείριση− Βιβλία

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νόμου που συνιστά το Ίδρυμα και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Το Ίδρυμα τηρεί τα κατά νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία και όσα άλλα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις Οργανισμού

Ο παρών Οργανισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 13

Λύση Ιδρύματος

1. Το Ίδρυμα λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας του. Μετά την λύση του το Ίδρυμα παύει αυτοδικαίως να υφίσταται.

2. Μέχρι τη λύση του Ιδρύματος, θα έχει διατεθεί το σύνολο της περιουσίας του προς εξυπηρέτηση των σκοπών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε κατά τη λύση του Ιδρύματος να μην υφίστανται εκκρεμείς έννομες σχέσεις».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπών Πιστωτικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος

1. Καταργούνται οι κατωτέρω αναφερόμενες Επιτροπές οι οποίες είχαν συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 588/1948 (ΦΕΚ 85 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 979/ 1971 (ΦΕΚ 193 Α), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α΄): «Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών», «Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Θεσσαλονίκης» (Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 1022/12.5.1987 − ΦΕΚ 82 Α), «Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων» και «Ειδική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων» (Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2136/15.10.1992 − ΦΕΚ 176 Α΄ και κάθε επόμενη για την τροποποίηση ή ανασύσταση τους).

2. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών καταργούνται και τίθενται στο αρχείο, ποινές δε που έχουν επιβληθεί πρωτοβάθμια και η εκτέλεση τους έχει ανασταλεί λόγω ασκήσεως προσφυγής, σύμφωνα με την απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 157/30.3.1977 (ΦΕΚ 188 Α), διαγράφονται.

3. Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 20

Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από επεισόδια

1. Οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 (ΦEK 27 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3756/ 2009 (ΦΕΚ 53 Α΄), ισχύουν αναλόγως και για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια παρόμοιας φύσης μεταγενέστερων επεισοδίων, είτε από ενέργειες που έχουν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως τρομοκρατικές, έως και 20.4.2009.

2. Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου ορίζεται η 31.8.2009.

3. Οι ρυθμίσεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 11916/ΔΙΟΕ 568/4.3.2009 (ΦΕΚ 498 Β), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται και για την περίπτωση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

4. Οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 3 του ν. 3756/ 2009 δεν μπορούν να τύχουν και της οικονομικής ενίσχυσης των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3746/2009.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να εντάσσονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ζημίες κατά τη διάρκεια παρόμοιας φύσης επεισοδίων και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 21

Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης

1. Το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανώνυμες εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό, ιδίως μηχανοργάνωσης, ιατρικό, νοσοκομειακό, μηχανοκινήτων οχημάτων παντός τύπου, πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικόπτερων, καθώς και ελικοπτέρων διακομιδής και διάσωσης, με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και κυρίως με συμβάσεις λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης, με τις οποίες, κατά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, παρέχεται στα ως άνω πρόσωπα το δικαίωμα της αγοράς ή της ανανέωσης της μίσθωσης.

2. Με τις συμβάσεις της παραγράφου 1, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) και των οικείων διατάξεων περί προμηθειών των ανωτέρω νομικών προσώπων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο εκμισθωτής, εκτός από την παραχώρηση της χρήσης των πραγμάτων στον μισθωτή, θα παρέχει είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων και πρόσθετες υπηρεσίες άμεσα σχετιζόμενες με το μίσθιο πράγμα, που αφορούν ιδίως στην ασφάλιση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, στην παροχή αναλωσίμων, καθώς και στην κάλυψη συναφών δαπανών, στα πλαίσια της λειτουργικής μίσθωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Η διάταξη αυτή κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, που ρυθμίζει διαφορετικά τη λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση.

Άρθρο 22

Θέματα της «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε».

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α), που προστέθηκε με την παράγραφο 1β του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η εταιρεία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε». δύναται να χρησιμοποιήσει έως την 30.6.2013, από το υφιστάμενο την 23.4.2009 μετοχικό της κεφάλαιο, ποσό εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων (116.000.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, υπέρ των οποίων εγγυάται το Ταμείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής και σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο ανωτέρω ποσό (116.000.000 ευρώ) συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μέχρι 31.12.2008. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας θα διενεργηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που πραγματικά θα έχει δαπανηθεί για την επιδότηση του κόστους δανεισμού έως την 30.6.2013».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 8 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν μπορεί να υπολείπεται του 0,25% επί του αναλαμβανόμενου κινδύνου».

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε». (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) μέσω της έκδοσης νέων ονομαστικών μετοχών κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ δύναται να καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση και διάθεση στη ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ομολόγων ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία θα εκδοθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που καλύπτεται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παροχή των εγγυήσεων που χορηγούνται το αργότερο μέχρι τρία έτη πριν τη λήξη των ομολόγων.

Διατάξεις νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς ως προς την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τον τρόπο κάλυψης του δεν ισχύουν.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος η προθεσμία για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και των επαναληπτικών αυτής, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920.

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., η εκτίμηση της αξίας των εισφερόμενων ομολόγων διενεργείται, ανεξαρτήτως του χρόνου εκδόσεως της κατά το άρθρο 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, από δύο ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και ενεργούν από κοινού, βασίζεται δε στα χαρακτηριστικά των εισφερόμενων ομολόγων, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση έκδοσης τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της έκθεσης της επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και η αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής.

6. Τα παραπάνω ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ και διάρκειας μέχρι πέντε έτη εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους κατά την οποία και επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά το μέρος που δεν έχουν δεσμευτεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. εγγυήσεων. Κατά την επιστροφή από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρίας. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρεία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται στο σύνολο τους από την εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξη τους.

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης των παρεχόμενων από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. εγγυήσεων υπέρ πιστωτικού ιδρύματος πριν τη λήξη των ομολόγων, αποδίδονται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στο πιστωτικό ίδρυμα ομόλογα τρέχουσας αξίας ίσης με την αξία των εγγυήσεων που έχουν καταπέσει. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων καθορίζεται από την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), με βάση την τιμή αποτίμησης τους κατά την ημέρα απόδοσης των ομολόγων στο πιστωτικό ίδρυμα. Τυχόν διαφορές μεταξύ της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και της αξίας των εγγυήσεων, καθώς και οι συσσωρευμένοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία απόδοσης των ομολόγων στο πιστωτικό ίδρυμα, διακανονίζονται μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και του πιστωτικού ιδρύματος χρηματικά. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που αποδίδονται στο πιστωτικό ίδρυμα.

8. Οι όροι έκδοσης των τίτλων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

9. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 9η Απριλίου 2009.

Άρθρο 23

Εγγυοδοσία Ελληνικού Δημοσίου για αγορά κατοικίας και επαγγελματικής στέγης

1. Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται σε στεγαστικά δάνεια σε οποιοδήποτε νόμισμα, το μη καλυπτόμενο ποσό μέχρι και το 25% του αναγραφόμενου στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο τιμήματος αγοράς κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.

Τα δάνεια αυτά συνάπτονται μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών με μόνιμη και νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των παραπάνω αντισυμβαλλόμενων μερών.

Το τίμημα για το οποίο παρέχεται η εγγύηση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του ακινήτου όπως αυτή έχει υπολογιστεί με ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για δάνεια των οποίων η σύμβαση υπογράφεται από την 27.4.2009 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

3. Τα δάνεια για τα οποία παρέχεται η εγγύηση των παραγράφων 1 και 2 δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερου δανείου για αγορά άλλου ακινήτου με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, δύναται να παρασχεθεί και περαιτέρω εγγύηση του Δημοσίου στον ίδιο δικαιούχο, εφόσον αθροιστικά τα ανωτέρω δάνεια δεν υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.

4. Η ρύθμιση του άρθρου αυτού δεν ισχύει για αγορά οικοπέδου, για επισκευαστικά δάνεια, για δάνεια αγοράς ακινήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και για επιδοτούμενα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στεγαστικά δάνεια ή ακίνητα (ενδεικτικά ΒΙΠΕ). Επίσης η ρύθμιση του άρθρου αυτού δεν ισχύει για τα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ.,τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τις ΜΚΟ.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, η εγγύηση καταπίπτει αναλογικά εις βάρος του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων. Η καταβολή της εγγύησης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μερική εξόφληση του δανείου, το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται ανεξόφλητο. Μετά την καταβολή αυτή το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται για το ύψος της, αναλογικά στα δικαιώματα του δανειστή και εξουσιοδοτεί για την άσκηση τους το πιστωτικό ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που χορήγησε το δάνειο, τα οποία εφεξής ως προς το τμήμα αυτό λειτουργούν και ως πληρεξούσιοι εντολοδόχοι του Δημοσίου, δικαιούμενα τυχόν έξοδα. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στα ως άνω ιδρύματα την εξουσιοδότηση όπως, πριν την παραπάνω καταγγελία της σύμβασης και την κατάπτωση της εγγύησης, επαναδια−πραγματευθούν με τον δανειολήπτη τους όρους ή και τη διάρκεια δανεισμού.

Ειδικά στην περίπτωση που κατά την τελική εκποίηση το προϊόν του εκπλειστηριάσματος υπολείπεται της αρχικής αξίας του δανείου, το ανωτέρω προϊόν κατανέμεται αναλογικά μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο και Δημοσίου, μετά την προαφαίρεση του 12% της αξίας του εκπλειστηριάσματος υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6. Τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα από την καταβληθείσα εγγύηση βεβαιώνονται και εισπράττονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 5 με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συνδρομής της πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιώτη και την τήρηση των όρων του άρθρου αυτού. Μετά δε τον ως άνω έλεγχο, τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (25η Διεύθυνση) συγκεντρωτικές καταστάσεις, σε μηνιαία βάση, με τα χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από το πιστωτικό ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή της εγγύησης. Με όμοια απόφαση δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 24

Θέματα Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού

Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ιε) Τα κεφάλαια του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων (ΚΑΕΟ) δύναται να διατεθούν και για την πληρωμή των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών με απόφαση του Δ.Σ. του NAT. Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. του NAT που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κεφάλαια του ΚΑΕΟ, δύναται να διατεθούν προς αντιμετώπιση ταμειακών αναγκών των Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού, ήτοι του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ), ως δανεισμός. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου το NAT είναι υποχρεωμένο να καλύπτει συμπληρωματικά τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για τις οποίες μπορεί να συνάπτονται ασφαλιστικές συμβάσεις με διαγωνισμό προς κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου ολικά ή μερικά».

Άρθρο 25

Θέματα Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Έννοια Συμπράξεων

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, «Δημόσιοι Φορείς» νοούνται οι ακόλουθοι:

(α) το Δημόσιο,

(β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων,

(γ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

(δ) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους ανωτέρω υπό (α) έως (γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση».

Άρθρο 26

Η περίπτωση II) της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«II) Γραφείο εφαρμογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Μακεδονίας−Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργών και μισθοδοτούμενων με ειδικά μισθολόγια, Ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών, Κληρικών».

Άρθρο 27

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως ακολούθως:

«ε) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

στ) Επιχορηγήσεις ή έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών».

Άρθρο 28

Κύρωση δύο συμβάσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε».

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.6.2009 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε». για την τροποποίηση της από 4 Δεκεμβρίου 1961 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ’ ενός και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε». αφ’ ετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασμάτων (ΦΕΚ 231 Α), που έχει ως εξής:

«Σύμβαση για την τροποποίηση της από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβάσεως μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στην Αθήνα σήμερα 19.6.2009 μεταξύ:

Αφ’ ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και

Αφ’ ετέρου της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., η οποία νομίμως εκπροσωπείται στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Γεώργιο Χατζηγεωργίου.

Προοίμιο

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την από 4 Δεκεμβρίου 1961 Σύμβαση μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής Φωσφορο−θεϊκής Αμμωνίας τύπου 16−20−0, που συνήφθη βάσει του ν. 4171/1961, όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με τις από 28 Ιανουαρίου 1965, 2 Νοεμβρίου 1965,1 Μαρτίου 1966, 21 Ιουνίου 1966, 8 Νοεμβρίου 1966 και 11 Δεκεμβρίου 1996 (ΦΕΚ 275 Α΄/18.12.1996) Συμβάσεις μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., η οποία συνεστήθη σε εκτέλεση του άρθρου 2 της ως άνω από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβάσεως, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή.

2. Την από 11 Δεκεμβρίου 1996 παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.

3. Τις από 21.7.2008 και 18.9.2008 αιτήσεις της ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., για την παράταση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 5 (παρ.1) της από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβάσεως, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Τραπεζών «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» και «Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» προθεσμία, κατά την οποία αρχικά οι τράπεζες και πλέον η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε». υποχρεούται να εκχωρήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο, τη συναινέσει του, όλες τις εγκαταστάσεις, μηχανικές και κτιριακές, γήπεδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εν γένει του εργοστασίου παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2035.

Άρθρο 2

1. Οι μη τροποποιούμενες διατάξεις της από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβάσεως, όπως ισχύει σήμερα, διατηρούνται σε ισχύ.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση του κυρωτικού της νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Εταιρεία»

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.6.2009 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε». για την τροποποίηση της από 8 Μαρτίου 1962 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ’ ενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφ’ ετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασμάτων (ΦΕΚ 45 Α 719.3.1962), που έχει ως εξής:

«Σύμβαση για την τροποποίηση της από 8 Μαρτίου 1962 Συμβάσεως μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αφενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασμάτων (ΦΕΚ 45 Α΄/19.3.1962). Στην Αθήνα σήμερα 19.6.2009 μεταξύ:

Αφ’ ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και

Αφ’ ετέρου της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Γεώργιο Χατζηγεωργίου.

Προοίμιο

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την από 8 Μαρτίου 1962 Σύμβαση μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αφενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου, που συνήφθη βάσει του ν. 4171/1961, όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με τις από 22 Ιανουαρίου 1962, 17 Ιουνίου 1964, 2 Νοεμβρίου 1965, 28 Αυγούστου 1968, 16 Μαίου 1969 και 19 Σεπτεμβρίου 1997 (ΦΕΚ 192 Α΄/29.9.1997) Συμβάσεις μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της ανώνυμης εταιρείας «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία συνεστήθη σε εκτέλεση του άρθρου 2 της ως άνω από 8 Μαρτίου 1962 Συμβάσεως, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής αζωτοφωσφορικών λιπασμάτων και συναφών χημικών προϊόντων.

2. Την από 19 Σεπτεμβρίου 1997 παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.__

3. Την από 16.12.1999 σύμβαση συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» με την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., η οποία ενεκρίθη με την υπ’ αριθμ Κ2 − 14843/23.12.1999 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 31.12.1999, δυνάμει της οποίας η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε» απορρόφησε την εταιρεία «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» και την υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

4. Τις από 21.7.2008 και 18.9.2008 αιτήσεις της ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., για την παράταση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 5 (παρ.1) της από 8 Μαρτίου 1962 Σύμβασης, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Αρθρο 1

Η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της από 8 Μαρτίου 1962 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ’ ενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, της Εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφ’ ετέρου προθεσμία, κατά την οποία αρχικά οι εταιρείες και πλέον η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε». υποχρεούται να εκχωρήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο, τη συναινέσει του, όλες τις εγκαταστάσεις, μηχανικές και κτιριακές, γήπεδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εν γένει του εργοστασίου παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2035.

Αρθρο 2

1. Οι μη τροποποιούμενες διατάξεις της από 8 Μαρτίου 1962 Συμβάσεως, όπως ισχύει σήμερα, διατηρούνται σε ισχύ.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση του κυρωτικού της νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Εταιρεία»

Άρθρο 29

1. Το άρθρο 1 του π.δ. 56/1985 «Αδεια άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 21 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την άσκηση του επαγγέλματος του αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 400/1970 απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5Α του π.δ. 56/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 5 διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελείται από τους εξής:»

3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του π.δ. 56/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) έναν υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του ως μέλος, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Η παράγραφος 3 του ίδιου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».

5. Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Άρθρο 30

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 ’) αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Ύστερα από αίτηση των μετόχων ή εταίρων που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από πενήντα εκατοστά (50%) του κεφαλαίου ασφαλιστικής επιχείρησης, του εκκαθαριστή ή του επόπτη, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί, εφόσον έχει, σύμφωνα με βεβαίωση του επόπτη και του εκκαθαριστή, περατωθεί η εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, να κηρύξει τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής και ο επόπτης υποχρεούνται να χορηγούν την ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχουν περατώσει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εργασίες για την εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του εάν έχει λάβει χώρα ή όχι έλεγχος της φορολογικής αρχής στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Μετά τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η εκκαθάριση δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου συνεχίζεται κατά τις διατάξεις που διέπουν την εκκαθάριση του νομικού προσώπου της επιχείρησης (κοινή εκκαθάριση)».

Αρθρο 31

Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 3283/2004

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την σύναψη των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 συμβάσεων, την κατάρτιση κάθε συναφούς εγγράφου και τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που προκύπτει σχετικά με τη διαχείριση των ανωτέρω αεροσκαφών ή και των δικαιωμάτων του Δημοσίου επ’ αυτών, αποφασίζει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α) με ανάλογη εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και γ΄ του άρθρου 5 και των άρθρων 6 και 7 του παρόντος νόμου και με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η υπ’ αριθμ. 2/21531/Α0024/5.5.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 598 Β΄), όπως έχει συμπληρωθεί, διατηρείται σε ισχύ».

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν. 3283/2004 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Σε περίπτωση πώλησης ή με άλλο τρόπο διάθεσης δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των ανωτέρω αεροσκαφών, το σχετικό τίμημα θα πιστώνεται στο λογαριασμό No 200 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών»».

Άρθρο 32

Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα

1. Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου επί των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα με την ονομασία «Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Ο ειδικός φόρος υπολογίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Ειδικός φόρος

Από 1.929 έως 2.500

150 ευρώ

Από 2.501 έως 3.000

250 ευρώ

Από 3.001 έως 3.500

350 ευρώ

Από 3.501 έως 4.000

450 ευρώ

Από 4.001 έως 5.000

550 ευρώ

Από 5.001 και άνω

650 ευρώ

3. Στον ειδικό φόρο υπόκεινται οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, για καθένα από τα ανωτέρω τα οποία έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους.

Δεν οφείλεται ο ειδικός φόρος εφόσον τα πιο πάνω αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ82Α).

Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

4. Ο ειδικός φόρος είναι ενιαίος και αδιαίρετος και καταβάλλεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας. Για τη βεβαίωση του φόρου αυτού και την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για τον ειδικό φόρο που θα εισπράττεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και επομένων.

Άρθρο 33

Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

Το άρθρο 12 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

1. α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας και ως ποσοστό επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ

12%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ

15%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ

18%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω

20%

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.

β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 12% επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης απόδοσης των τελών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 κυρώσεις.

4. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και των πρόσθετων τελών, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των τελών και των πρόσθετων τελών διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.__

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων και των πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

6. Η διάταξη της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η διάταξη της παραγράφου 1 β του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει τη διάθεση καρτών ή χρόνου ομιλίας και επικοινωνίας που χορηγείται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, από την ημερομηνία αυτή και μετά».

Άρθρο 34

Τροποποίηση του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 2960/2001

Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑΕΠΙΒΟΛΗΣ

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

 

 

− με αριθμό οκτανίων

27101141

 

και 1.000 λίτρα

μέχρι και 96,5

EX2710 11 45

410

 

− με αριθμό οκτανίων

ΕΧ27101145

 

1.000 λίτρα

μεγαλύτερο των 96,5

και 2710 1149

 

 

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με

 

 

 

την προσθήκη ειδικών

 

 

 

προσθέτων, που προορίζεται

 

 

 

να χρησιμοποιηθεί,

2710 1141

 

 

προσφέρεται

 

 

 

προς πώληση ή και

2710 1145

410

1.000 λίτρα

χρησιμοποιείται

 

 

 

ως ισοδύναμο καύσιμο

και

 

 

αντί της μολυβδούχου

2710 1149

 

 

βενζίνης των κωδικών

 

 

 

της Σ.Ο.2710 11 51

 

 

 

και 2710 11 59

 

 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την επομένη ημέρα της κατάθεσης στη Βουλή της τροπολογίας.

Άρθρο 35

Φορολογία κερδών από λαχεία, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από παιχνίδια και από τα κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και β) οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής».

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες, λαχειοφόρες αγορές και παιχνίδια που περιλαμβάνουν κλήρωση που γίνεται στην Ελλάδα, γεννιέται κατά το χρόνο της κλήρωσης. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύπτουν από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και από παιχνίδια χωρίς κλήρωση γεννιέται κατά το χρόνο της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη. Στις κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς, οποιασδήποτε μορφής, εφαρμόζονται, αναλόγως της ύπαρξης ή μη σταδίου κλήρωσης για την απόληψη της παροχής, οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αντιστοίχως. Το προς βεβαίωση δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την παρέλευση δεκαετίας από της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια».

γ. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από διαγωνισμούς ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ».

δ. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία κεφαλαίου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας ή της έδρας του ενεργούντος την κλήρωση ή το διαγωνισμό. Για το φόρο στα κέρδη από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας KB΄ Αθηνών».

ε. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 91 έως και 97 εφαρμόζονται ανάλογα και για το συνολικό ποσό που προέρχεται, μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, από τα αδιάθετα ποσά από τη στρογγυλοποίηση των μεριδίων, καθώς και από την παραγραφή των κερδών των κάθε είδους παιχνιδιών και στοιχημάτων».

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), καταργείται.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μετά από ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 36

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361 /ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α΄)».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:

«ιδ) Τα κέρδη των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α΄)».

Η πιο πάνω απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, κατά το μέρος που διανέμονται κάθε φορά.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιουλίου 2009 και μετά.

Άρθρο 37

1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80Α) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 62 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ167 Α΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, όπως επίσης και το στοιχείο β΄ του άρθρου 88 του ν. 1684/1987 (ΦΕΚ 18 Α΄).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 και 23 της Δ.245/88 ΑΥΟ που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α) καταργούνται.

Άρθρο 38

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2009.

Άρθρο 39

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται νέα περίπτωση ια΄ ως εξής:

«ια) Η χορήγηση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 39 και 39Α σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπόχρεων εταιρειών με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α΄)».

Άρθρο 40

1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.

Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης και κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο των 1,80 μ..

Κατ’ εξαίρεση για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογικής κατανομής ανά όροφο.

Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο».

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.

2. Ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση των παρακάτω:

Α) Υποβολής από τον ιδιοκτήτη ή νομίμως από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φακέλου, στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Αίτηση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία, εκτός από τα ατομικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσης της. Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος. Οι δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας. Ο αύξων αριθμός της καταχώρησης με την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του αντιγράφου της δήλωσης, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα.

γ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 250 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με την εισφορά που προβλέπεται στο εδάφιο Γ΄.

Β) Υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε απευθείας στην πολεοδομική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του νόμου είτε με συστημένη επιστολή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ισχύ του νόμου.

Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος συγκεκριμένα για τυχόν ελλείψεις.

Στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως συγκεκριμένα ο αιτών για τυχόν ελλείψεις.

Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική Υπηρεσία τα ελλιπή στοιχεία, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

Γ) Καταβολής εισφοράς ίσης με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Προκειμένου περί πολυτέκνων η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική Υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της εισφοράς κατά την Α΄ δόση παρέχεται έκπτωση 10%.

Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής Υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον αρμόδιο υπάλληλο, ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

Από το ποσό της εισφοράς, ποσό 20 ευρώ αποδίδεται στην οικεία πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατεθεί για αμοιβές προσωπικού, που θα απασχοληθεί με τη διαδικασία αυτή, και ποσό 40 ευρώ αποδίδεται στο Ε−ΤΕΡΠΣ.

Δ) Η αμοιβή του τυχόν συμπράττοντος μηχανικού δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% επί της ελαχίστης αμοιβής μελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ε) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των στοιχείων (α), (β), (γ) του εδαφίου Α αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία η οποία τα καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη στο τηρούμενο βιβλίο των αντίστοιχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα. Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης μορφής για τη διατηρούμενη νέα χρήση του ημιυπαίθριου χώρου.

Επίσης δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

ΣΤ) Τα παραπάνω ισχύουν και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων δεν αναζητούνται.

Ζ) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολο της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, τα δε πρόστιμα υπολογίζονται ως ακολούθως:

α. Πρόστιμο ανέγερσης σε 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

β. Πρόστιμο διατήρησης σε 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των πρόσθετων κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

Άρθρο 41

1. Μετά το εδάφιο (Αγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄) προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής:

«δ) οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων».

2. α) Στην περίπτωση (β) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) αντικαθίσταται το «1,50 μ». σε «0,80 μ»..

β) Η περίπτωση (η) του εδαφίου (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) τροποποιείται ως εξής: «η) οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή».

3. Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτήριο.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται για τα κτήρια, των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.

5. Υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.) βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι 2 Ιουλίου 2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου πλην του παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 350 ευρώ.

Άρθρο 42

 Στις εκκρεμούσες ειδικές εκκαθαρίσεις του άρθρου 46α του ν. 1892/1990, στις οποίες εκκαθαριστής έχει ορισθεί η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, που βρίσκονται σε εξέλιξη πέραν της τριετίας και δεν έχει συνταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος πίνακας ικανοποίησης των δανειστών, ούτε έχει διανεμηθεί το προϊόν της εκκαθάρισης της περιουσίας, ο εκκαθαριστής πρέπει, είτε από ίδια διαθέσιμα της εκκαθάρισης, είτε από σχετική χρηματοδότηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, να καταβάλει στο σύνολο τους τις οφειλόμενες αποζημιώσεις απόλυσης στους πρώην εργαζομένους στην επιχείρηση των οποίων οι συμβάσεις εργασίας λύθηκαν προ και μετά τη θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση. Οι απαιτήσεις της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας που δημιουργούνται από την παραπάνω καταβολή, προτιμώνται κατά τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης.

Άρθρο 43

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Iουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                           Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                                                                                                               ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

                                                                                                                                                    Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ                                                                                         ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                                                  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ Ε.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671