ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2015 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.09.2015)

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 110          17 Σεπτεμβρίου 2015

______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 954, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 955 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

β) του εδαφίου θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 965, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 973 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

γ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 995 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύει μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

δ) της παραγράφου 11 του άρθρου ένατου «Μεταβατικές και άλλες διατάξεις» του Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

ε) του Ν. 4114/1960 «Κώδικας Περί Ταμείου Νομικών» (Α΄ 164).

στ) του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

ζ) του Ν. 2472/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50).

η) του Ν. 3471/2006 «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (Α΄ 133).

θ) της ΥΑ ΥΑΠ/Φ.40.4./163/7.2.2013 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Β΄ 586).

2. Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τη με αριθμό 106/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ασφαλής Πρόσβαση στο Σύστημα.

Καταχώριση στοιχείων Πλειστηριασμού

1. Το πρόσωπο (χρήστης του συστήματος δικαστικός επιμελητής ή συμβολαιογράφος), που χρησιμοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)−Τομέα Ασφάλισης Νομικών (εφεξής «ο φορέας»):

α. συνδέεται στο προαναφερόμενο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου,

β. εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που του έχουν χορηγηθεί για αναγνώριση του από το Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του,

γ. μετά την εισαγωγή του στο Πληροφοριακό Σύστημα, επιλέγει το είδος του πλειστηριασμού (κινητά, ακίνητα, πλοία, αεροσκάφη), από τους αντίστοιχους πίνακες, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία,

δ. επιλέγει την ημερομηνία που είναι προγραμματισμένη για τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Ακολούθως, προχωρεί στην εισαγωγή των στοιχείων που τυχόν απαιτούνται για να δημοσιευθεί η περίληψη του πλειστηριασμού, όπως, ενδεικτικά, της τιμής πρώτης προσφοράς, του ύψους της απαίτησης, της τοποθεσίας του ακινήτου κ.λπ.,

ε. εισάγει την περίληψη στο πεδίο εισαγωγής ή επισυνάπτει το έγγραφο, αν το έχει σε ψηφιακή μορφή.

Τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να είναι είτε σε μορφή κειμένου Microsoft Word (doc ή docx) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα ή σε Open Document Format for Office Applications (ODF). Αρχεία εικόνας, ήχου ή άλλου πολυμέσου δεν θα γίνονται δεκτά από το σύστημα.

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή καταχώριση του κειμένου σ’ αυτό, καθώς και όλων των στοιχείων που έχει υποβάλει.

Άρθρο 2

Κόστος Καταχώρισης, Πληρωμή

1. Μετά την επιτυχή καταχώριση, το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει το χρήστη για το κόστος της δημοσίευσης, το οποίο θα είναι προκαθορισμένο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν ο χρήστης συμφωνεί να προχωρήσει, το Πληροφοριακό Σύστημα παράγει και εμφανίζει μια ταυτότητα οφειλής. Χρησιμοποιώντας την ταυτότητα οφειλής ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο στη Διαχειρίστρια Τράπεζα που συνεργάζεται με το φορέα.

2. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα στοιχεία και να παρέμβει σε αυτά, αλλά έως την πραγματοποίηση της πληρωμής. Μετά την πληρωμή γίνεται αυτόματα η δημοσίευση με τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.

Άρθρο 3

Ολοκλήρωση της διαδικασίας

1. Ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Αν δεν ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, ο χρήστης ενημερώνεται με τους ιδίους ως άνω τρόπους.

2. Απόσπασμα της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα πλειστηριασμών του φορέα, όπου εμφανίζεται και πεδίο χρονοσήμανσης (timestamp), που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο πάροχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4./163/7.2.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄ 586).

Ως χρονοσήμανση ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Οι δημοσιεύσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικαστική χρήση. Για το σκοπό αυτόν, τόσο οι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος όσο και οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να εκτυπώνουν μέσω της Ιστοσελίδας, αντίγραφο του δημοσιευθέντος αποσπάσματος της περίληψης. Το εκτύπωμα αυτό λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο και για την επιβεβαίωση του ο φορέας παρέχει σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας.

4. Οι δημοσιεύσεις είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω της Ιστοσελίδας του φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να αναζητούν τα αποσπάσματα περιλήψεων όλων των πλειστηριασμών. Μέσω φίλτρων επιλογής μπορούν ν’ αναζητούν πλειστηριασμούς με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του φορέα − Υποχρεώσεις χρηστών

Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος. Ειδικότερα:

α. χορηγεί όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα, στοιχεία τα οποία είναι προσωπικά και χορηγούνται μόνο σε εξουσιοδοτούμενους χρήστες. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυστικότητα των παραπάνω στοιχείων και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων, που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί. Η απόδοση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στους χρήστες γίνεται κατ’ εφαρμογή ενός αυστηρού συστήματος πιστοποίησης.

Προς το σκοπό αυτόν και πριν το Πληροφοριακό Σύστημα τεθεί σε λειτουργία οι επαγγελματικοί σύλλογοι των χρηστών υποχρεούνται καταρχάς να αποστείλουν σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή πλήρεις καταστάσεις των μελών τους και στη συνέχεια ανά τρίμηνο να αποστέλλουν αμελλητί και με την ίδια ως άνω μορφή ενημερωτικά έγγραφα, με τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα οι τυχόν μεταβολές στο Μητρώο των μελών τους,

β. έχει την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος,

γ. επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία του συστήματος (administration),

δ. είναι υπεύθυνο για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup),

ε. διαθέτει και υποστηρίζει, εκτός από την κύρια, και εφεδρική υποδομή, η οποία προορίζεται να προσφέρει δυνατότητα ανάκαμψης από μη προβλέψιμα καταστροφικά γεγονότα και να εξασφαλίσει τη συνέχεια λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Η εφεδρική υποδομή διατηρεί μονίμως αντίγραφα των δεδομένων της κύριας υποδομής.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671