ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
NOMOΣ 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75/15.05.2009)

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 75

15 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3762

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Τμημάτων

1. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συνιστώνται τα παρακάτω τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης:

Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σχηματαρίου με έδρα το Σχηματάρι, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδος.

Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα το Δήμο Θέρμης, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας.

Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αμαρουσίου με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών.

Ε) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αιγάλεω με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών.

Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τμημάτων αυτών είναι αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 134 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των παραπάνω συνιστώμενων Τμημάτων.

2. Συνιστάται Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:

Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο

Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κω, με έδρα την Κω

Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο

Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καρπάθου, με έδρα την Κάρπαθο.

3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κυκλάδων και συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:

Α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη

Β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νάξου, με έδρα τη Νάξο

Γ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνδρου, με έδρα την Άνδρο

Δ) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήρας, με έδρα τη Σαντορίνη

Ε) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μήλου, με έδρα τη Μήλο.

Η παράγραφος ΙΑ του άρθρου 7 του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» καταργείται.

4. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 9 του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)». Η κατά τόπον αρμοδιότητα των υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

5. Για τη στελέχωση των υφιστάμενων και των συνιστάμενων με τον παρόντα νόμο Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέρος από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί με το π.δ. 136/1999, μετατρέπονται ως ακολούθως:

Α) 56 θέσεις ΠΕ Διοικητικοί

Β) 3 θέσεις ΠΕ Ναυπηγοί

Γ) 2 θέσεις ΤΕ Ναυπηγοί

Δ) 15 θέσεις ΠΕ Ιατροί

Ε) 11 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΣΤ) 5 θέσεις ΔΕ Τεχνικοί

Ζ) 8 θέσεις ΔΕ Οδηγοί.

Οι κατά τα ανωτέρω μετατρεπόμενες θέσεις προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση κατανέμονται στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι ανωτέρω θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του Σώματος.

Μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα νέα τμήματα, οι κενές οργανικές θέσεις θα καλύπτονται σύμφωνα με το π.δ. 136/1999 και με το άρθρο 4 του παρόντος.

Άρθρο 2

Στελέχωση Σ.ΕΠ.Ε.

1. Μόνιμοι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύνανται να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Αντιστοίχως, μόνιμοι υπάλληλοι και Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. δύνανται να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

2. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υπάλληλοι και Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επιλογής για τις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων των ως άνω υπηρεσιών. Η επιλογή γίνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2639/1998 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«α) Ως υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού) εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των Κοινωνικών Επιθεωρητών και αντίστροφα, β) ως υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών, Ιατρών ειδικοτήτων, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Υγείας Πρόνοιας) εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών και αντίστροφα και γ) ως υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών) εννοούνται και οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κατηγοριών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2874/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το Σ.ΕΠ.Ε. στελεχώνεται με μεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με μετατάξεις, καθώς και με νέες προσλήψεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.»

5. Το άρθρο 10 του ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. εκπαιδεύεται αρχικά κατά την είσοδό του σε αυτό και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 2639/1998.

Τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον ένα μήνα πρακτικής άσκησης σε θέματα επιθεώρησης εργασίας.

2. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να πραγματοποιείται σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια των παραγράφων 1 και 2.»

6. Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που μετατίθενται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, επιλέγονται σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. ή διενεργούν ελέγχους προς υποβοήθηση του έργου του Σ.ΕΠ.Ε. πρέπει να πληρούν μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Να έχουν ασκήσει ελεγκτικά καθήκοντα σύμφωνα με την 81 ΔΣΕ του 1947 η οποία κυρώθηκε με το ν. 3249/1955 και το ν. δ. 2954/1954 «Περί οργανώσεως Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας παρά τω Υπουργείω Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων».

β. Να έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2639/1998.

7. Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το π.δ. 136/1999 και το ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 3

Aύξηση του αριθμού των Ειδικών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Στις υφιστάμενες θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του άρθρου 11 του ν. 2639/1998 και του άρθρου 27 του ν. 2956/2001 προστίθενται μία οργανική θέση Τεχνικού ή Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας με βαθμό Διευθυντή και μία οργανική θέση Τεχνικού ή Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας Προϊσταμένου Τμήματος.

Άρθρο 4

Ανακατανομή κενών θέσεων στο Σ.ΕΠ.Ε.

1. Στο τέλος του άρθρου 13 του π.δ. 136/1999 (ΦΕΚ 134 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες.»

2. Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ. 136/1999 (ΦΕΚ 134 Α΄) προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. κατά υπηρεσίες, όπου κρίνεται απαραίτητο.»

Άρθρο 5

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας

Όπου στο άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2639/1998 αναφέρονται οι λέξεις «των υπαλλήλων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

Άρθρο 6

Υποχρέωση εργοδότη για τήρηση του βιβλίου αδειών

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Έκαστος εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μισθωτών, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού.

Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται από τον εργοδότη επί μία πενταετία και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.»

Άρθρο 7

Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους, σύμφωνα με το π.δ. 156/1994 και το άρθρο 1 του ν. 2639/1998, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 8

Διοικητικές κυρώσεις

1. Το εδάφιο α΄ και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:

α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ (500,00€) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€).»

2. Το εδάφιο α΄ και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2224/1994, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προμηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:

α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ (500,00€) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€).»

Άρθρο 9

Συμπλήρωση διατάξεων περί Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989, μετά την περίπτωση ιστ΄, προστίθεται περίπτωση ιζ΄, η οποία έχει ως ακολούθως:

«ιζ. έναν Τεχνικό ή Υγειονομικό Επιθεωρητή Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με τον αναπληρωτή του».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2639/1998, μετά την περίπτωση στ΄ προστίθενται περιπτώσεις ζ΄ και η΄, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

«ζ. έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τον αναπληρωτή του και

η. έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τον αναπληρωτή του.»

Άρθρο 10

Θητεία Προέδρου και μελών Επιτροπών

Η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 συμπληρώνεται ως ακολούθως:

«Ο παραπάνω περιορισμός ισχύει μόνο για τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.»

Άρθρο 11

Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.)

Σε περίπτωση συστάσεως Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, η υφιστάμενη αντίστοιχη Διεύθυνση από την οποία αποσπάται η τοπική αρμοδιότητα του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου διατηρεί την κατά τόπον αρμοδιότητά της επί της υπόλοιπης περιφέρειας αυτής.

Άρθρο 12

Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄) και το άρθρο 5 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.»

Άρθρο 13

Διασύνδεση υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. με διαδίκτυο

Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνδέονται στο διαδίκτυο και αποκτούν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων απαραίτητες για την ορθή λειτουργία τους και την άρτια, συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Επιθεωρητών Εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς τους.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της ανωτέρω περιπτώσεως.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ., δικαιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικό εποχιακό βοήθημα και όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

2. Το ειδικό εποχιακό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989, όπως ισχύει, καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους μία φορά το έτος κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την καταβολή του βοηθήματος διενεργείται κατά το αυτό ως άνω χρονικό διάστημα.

3. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 καταργείται.

Άρθρο 15

Ρύθμιση θεμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)

1. Τα στοιχεία, τα οποία οι επιχειρήσεις και γενικά οι φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ο.Α.Ε.Δ. για την αποπληρωμή των προγραμμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), μετά από έλεγχο κατά τη διαδικασία που ορίζεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποτελούν οριστικούς τίτλους εξόφλησης των δικαιούχων επιχειρήσεων και φορέων και φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο ελέγχονται κατασταλτικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ανάλογη διαδικασία για εκπαιδευτικά προγράμματα του Λ.Α.Ε.Κ. που υλοποιήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Οι επιχειρήσεις και γενικά οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. υποχρεούνται να διατηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ανωτέρω προγράμματα τουλάχιστον επί μία πενταετία.

3. Με αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθεται στο προσωπικό του Οργανισμού ο έλεγχος του φυσικού αρχείου των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του κλάδου Λ.Α.Ε.Κ.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Οι πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.»

5. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα για όλες γενικά τις παροχές του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 16

Παραγραφή απαιτήσεων κατά Ο.Α.Ε.Δ.

Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Ο.Α.Ε.Δ. παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. Η κατά του Ο.Α.Ε.Δ. απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος στον Οργανισμό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την καταβολή.

Άρθρο 17

Προμήθειες μικρής αξίας

Το άρθρο 45 του β.δ. 266/1971 (ΦΕΚ 80 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του π.δ. 111/1987 (ΦΕΚ 64 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η προμήθεια ετοιμοπαράδοτων ειδών που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) μπορεί να διενεργηθεί κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας απευθείας, χωρίς την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις προμήθειες του Ο.Α.Ε.Δ.

Το ύψος του ως άνω ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

Άρθρο 18

Σύσταση Τμήματος Χορήγησης Παροχών

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 2/1977 προστίθεται στοιχείο (Γ) ως ακολούθως:

«Γ) Τμήμα Χορήγησης Παροχών».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 2/1977 προστίθεται στοιχείο (Γ) ως ακολούθως:

«Γ) Τμήμα Χορήγησης Παροχών:

Ο συντονισμός της λειτουργίας των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών χορήγησης παροχών.

Η συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Ο.Ε.Ε.

Η μέριμνα και εισήγηση λήψης μέτρων για μείωση της γραφειοκρατίας, δικαιολογητικών κ.λπ., απλούστευση διαδικασιών σε θέματα χορήγησης παροχών.

Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, σε θέματα μηχανογράφησης των Υπηρεσιών χορήγησης παροχών, η μέριμνα για την τήρηση και ενημέρωση μητρώου δικαιούχων.

Η μέριμνα για τη χορήγηση κάρτας στους δικαιούχους παροχών του Ο.Ε.Ε., που θα πιστοποιεί την ιδιότητά τους αυτή.

Η έγκαιρη αποστολή προς τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες παροχής του Ο.Ε.Ε., καθώς και στα Κ.Ε.Π. εγκυκλίων και ανακοινώσεων για τις προϋποθέσεις και τους χρόνους χορήγησης των παροχών.

Η χρέωση ανά Υπηρεσία του αριθμού των διατιθέμενων προς χορήγηση παροχών, παρακολούθηση της ροής αυτών, καθώς και τη συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Η μέριμνα για τη χορήγηση στοιχείων προς το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαιότητα εκτύπωσης των πάσης φύσεως εντύπων, ανακοινώσεων, εισιτηρίων και δελτίων, οι οποίες σχέση έχουν με τις χορηγούμενες παροχές προς τους δικαιούχους του Ο.Ε.Ε.

Η αντιμετώπιση αιτημάτων για επιτόπια χορήγηση παροχών σε φορείς που ασχολούνται με θέματα ατόμων με αναπηρίες, σε μέλη οργανώσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων, σε Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).

Η παραλαβή και διάθεση στις υπηρεσίες χορήγησης παροχών των πάσης φύσεως εισιτηρίων, δελτίων, κουπονιών.

Του ανωτέρω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού.»

Άρθρο 19

Σύσταση Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του π.δ. 2/1977 προστίθενται στοιχεία (δ) και (ε) ως ακολούθως:

«δ) Τμήμα Μισθοδοσίας

ε) Τμήμα Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 2/1977 προστίθενται στοιχεία (Δ) και (Ε) ως ακολούθως:

«Δ) Τμήμα Μισθοδοσίας:

Η επεξεργασία και εκκαθάριση των πάσης φύσεως μισθοδοσιών του προσωπικού του Οργανισμού (Τακτικών και Εκτάκτων), Αθηνών και επαρχίας, καθώς επίσης των με ειδικό καθεστώς της έμμισθης εντολής Νομικών Συμβούλων του Ο.Ε.Ε., των αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού ανά συνεδρίαση, την εκκαθάριση των πάσης φύσεως αποδοχών του Προέδρου και των δύο (2) Αντιπροέδρων του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

Η εκκαθάριση των αποζημιώσεων των υπαλλήλων του Οργανισμού που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα (Μέλους ή Εισηγητή ή Γραμματέα) στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών που λειτουργούν κατά τόπους όπου υπάρχουν Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Ο υπολογισμός, η καταγραφή και εκκαθάριση όλων των εν γένει πρόσθετων αυξήσεων που χορηγούνται στο δημόσιο τομέα είτε με τη μορφή των ετήσιων ποσοστών αύξησης σύμφωνα με το νόμο είτε με τη μορφή των μηνιαίων εκκαθαρίσεων των απασχολούμενων υπερωριακά στα εκδρομικά προγράμματα του Ο.Ε.Ε. σε ολόκληρη την Επικράτεια είτε με τη μορφή εκκαθάρισης των εκτός έδρας όλων των υπηρετούντων με εξαρτημένη σχέση εργασίας υπαλλήλων του Οργανισμού αλλά και εκείνων που λόγω θέσης έχουν και διέπονται από ειδικές ρυθμίσεις νόμων (Πρόεδρος− Αντιπρόεδροι− Μέλη του Δ.Σ.).

Η εκκαθάριση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν προσφυγές υπαλλήλων για διάφορους λόγους κατά του Οργανισμού.

Η κατά μήνα σύνταξη και κατάθεση της περιοδικής δήλωσης για τους ασφαλισμένους υπαλλήλους στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Ι.Κ.Α., καθώς και της ετήσιας όμοιας.

Η επεξεργασία και κατάθεση αντίστοιχης κατάστασης και δήλωσης για τους ασφαλισμένους στα Επικουρικά και λοιπά Ταμεία, καθώς και για κάθε Οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο Φορέα γίνεται απόδοση παρακρατούμενων οφειλών − κρατήσεων.

Η εκκαθάριση των αμοιβών των Μεικτών Επιτροπών Οικοδομικού Ελέγχου και Υγιεινής, καθώς και αυτών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

Η λεπτομερής τήρηση και ενημέρωση των ατομικών μερίδων μισθοδοσίας και αποζημιώσεων με την αντίστοιχη χορήγηση ετήσιων βεβαιώσεων εισοδημάτων από μισθωτές και άλλες υπηρεσίες.

Του ανωτέρω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού.

Ε) Τμήμα Ενίσχυσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων:

Αρμοδιότητες που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τις κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τους πόρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλης της χώρας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού και τήρηση ενημερωμένου αρχείου αυτών.

Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, υπολογισμός των αναλογούντων ποσών και σύνταξη εισηγήσεων προς το Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά με τις επιχορηγήσεις των οργανώσεων όσον αφορά τις δαπάνες τους για:

− λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ)

− μισθοδοσίες προσωπικού τους

− καθαριότητα

− διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβή δικαστικών αντιπροσώπων

− διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας

− ταξίδια και διαμονή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοξενία ξένων αντιπροσώπων με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς που προωθούν την πολιτική εργασιακών σχέσεων

− συνδρομές σε Διεθνείς Οργανώσεις.

Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση όλων των ανωτέρω δαπανών.

Σύνταξη όλων των προσχεδίων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ έτος κατ’ επιταγή των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων προς έγκριση από το Δ.Σ. του Οργανισμού και στη συνέχεια διαβίβασή τους στο αρμόδιο Υπουργείο προς έκδοση υπουργικών αποφάσεων.

Του ανωτέρω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού.»

Άρθρο 20

Σύσταση Αυτοτελών Γραφείων

1. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου. Στο Γραφείο αυτό οι αρμοδιότητες είναι:

α) Η διενέργεια τακτικών ελέγχων, αυτεπαγγέλτως ή κατ’ έγκλιση, για τη διαπίστωση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων με τον Ο.Ε.Ε. προμηθευτών − αναδόχων, για τις πάσης φύσεως παρεχόμενες υπηρεσίες, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του. Οι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται με επιτόπιο έλεγχο, με αυτοψία ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Μετά το πέρας των ελέγχων συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού.

β) Η υποβολή προτάσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε., για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των πάσης φύσεως παρεχόμενων υπηρεσιών.

Του ως άνω Γραφείου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού.

2. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς. Του Αυτοτελούς Γραφείου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΤΕ11 Βιβλιοθηκονόμων − Αρχειοθετών ή ΔΕ1 Διοικητικού. Στο Γραφείο αυτό αρμοδιότητα είναι η ανάπτυξη συνεργασιών του Ο.Ε.Ε. με συναφείς φορείς της Ε.Ε., καθώς και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς, που έχουν τους αυτούς ή ανάλογους προς τον Ο.Ε.Ε. σκοπούς, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δια της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων.

Άρθρο 21

Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών

1. Tα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.), στους οποίους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ακίνητα, επιτρέπεται να προβαίνουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου του ακινήτου, σε περαιτέρω παραχώρηση δωρεάν χρήσης αυτών προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, με δαπάνες του Ο.Ε.Ε. προς χρήση των δικαιούχων του. Στην περίπτωση που η διαχείριση των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Ε.Ε., εγκρίνεται η κατά χρήση δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου προς τον Ο.Ε.Ε., η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50) ετών.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας παραχώρησης ακινήτου καταρτίζεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Ο.Ε.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τιθέμενοι όροι, οι προϋποθέσεις και αιρέσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στην προηγούμενη παράγραφο απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. Η σύμβαση αυτή απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.

Άρθρο 22

Παροχή οικονομικού κινήτρου

Με σκοπό την επιτυχή και ταχύτερη διεκπεραίωση πανελλαδικά του νέου προγράμματος «Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και την αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας, παρέχεται κίνητρο στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε.

Άρθρο 23

Σύσταση θέσεων μετακλητών ειδικών συνεργατών

Η παράγραφος 10 του άρθρου 20 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. συνιστώνται πέντε (5) θέσεις μετακλητών ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Ο ειδικός συνεργάτης αποχωρεί αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τον προσέλαβε χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την αποχώρηση.

Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρωθούν και με απόσπαση από το Δημόσιο ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.»

Άρθρο 24

Λοιπά θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας

1. Συνιστώνται θέσεις μόνιμου προσωπικού στους παρακάτω υφιστάμενους κλάδους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ως ακολούθως:

− 30 θέσεις στον κλάδο ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών

− 30 θέσεις στο κλάδο ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας.

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

2. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3227/2004 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ12 Πληροφορικής ή ΠΕ2 Τεχνικού ή ΠΕ14 Μαθηματικών ή ΤΕ13 Πληροφορικής ή ΠΕ1 Διοικητικού.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3227/2004 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών ή ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας και του τμήματος Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ3 Καθηγητών Γενικής Εκπαίδευσης ή ΠΕ5 Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας ή ΠΕ6 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ή ΤΕ1 Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ6 Καθηγητών Μουσικής ή ΔΕ1 Διοικητικού.»

4.α. Το αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) μετονομάζεται σε Νομική Υπηρεσία (Ν.Υ.) του Ο.Ε.Ε. Της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε. προΐσταται Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων στον Ο.Ε.Ε.

Κριτήρια ορισμού του προϊσταμένου της Ν.Υ. είναι: α) η δεκαπενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στον Ο.Ε.Ε., β) η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και η ικανότητά του για τη διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της Ν.Υ. και του προσήκοντος επιπέδου συνεργασίας, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, τις δομές και τους εσωτερικούς θεσμούς του Ο.Ε.Ε. Ο ορισμός του Προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Προέδρου του για μία τριετία.

β. Στον Ο.Ε.Ε. συνιστώνται τρεις (3) επιπλέον θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

5. Στον Ο.Ε.Ε. τηρείται κανονισμός αποδοχής πάσης φύσεως δωρεών και χορηγιών που μπορεί να καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δράσεων για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του υπέρ των δικαιούχων του. Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

6. Το άρθρο 24 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από την τιμή των δελτίων θεάματος, που διανέμει ο Ο.Ε.Ε. δωρεάν στους μισθωτούς, σύμφωνα με το ν. 678/1977 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του α.ν. 252/1968, παρακρατείται ποσοστό 4% υπέρ του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 2% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 1% υπέρ του Ταμείου Τεχνικών Θεάτρου, 1% υπέρ της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και 4% υπέρ του Ελληνικού Θεατρικού Μουσείου.»

7. Τα εδάφια πέντε και έξι της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Ο.Ε.Ε., που συμμετέχουν ως επόπτες συνοδοί στα εκδρομικά προγράμματα, που πραγματοποιούνται κατά Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.)

Άρθρο 25

Επιδότηση ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Το άρθρο 8 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου επιτρέπεται να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η επιδότηση ενοικίου διακόπτεται όταν στον δικαιούχο παραχωρηθεί κατοικία, σε περίπτωση δε δανειοδότησης ή χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, όταν χορηγηθεί στον δικαιούχο ολόκληρο το ποσό του δανείου.»

Άρθρο 26

Παροχή οικονομικού κινήτρου

Με σκοπό την αντιμετώπιση και έγκαιρη ικανοποίηση του συνεχώς διογκούμενου αριθμού αιτήσεων παροχής στεγαστικής συνδρομής από τη διεύρυνση των προγραμμάτων του Ο.Ε.Κ. πανελλαδικά, παρέχεται οικονομικό κίνητρο στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ο.Ε.Κ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Κ.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Άρθρο 27

Αμοιβές ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης

Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003.

Στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλεται επίσης ειδική πρόσθετη αμοιβή, το ύψος, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 28

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ανήκει και η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ο εμπλουτισμός της με έντυπο υλικό, η συγκέντρωση και τεκμηρίωση γραπτών πληροφοριών σχετικών με θέματα που ενδιαφέρουν το Υπουργείο και την επιμόρφωση των υπαλλήλων του, η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου για το υλικό της βιβλιοθήκης και της τεκμηρίωσης, καθώς και η σύνδεση και ανταλλαγή υλικού με βιβλιοθήκες άλλων φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού συναφούς αντικειμένου.

Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 29

Επέκταση διατάξεων

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄), καθώς και η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 67/1997 (ΦΕΚ 61 Α΄) έχουν ισχύ για το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Άρθρο 30

Σκοπός – Αρμοδιότητες

Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», που τροποποιήθηκε δυνάμει των παραγράφων 3−4 του άρθρου 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και όπου απαιτείται του συναρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που αφορούν στις προϋποθέσεις, στις διαδικασίες, στους όρους, στα όργανα και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε χρηματοδοτικά μέσα ή προγράμματα.»

Άρθρο 31

Θέματα Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο κβ΄ ως ακολούθως:

«κβ. το προσωπικό του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)».

Άρθρο 32

Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Συνεταιριστικών Λιπασμάτων Α.Ε.

1. Καταρτίζεται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανέργων για τους εργαζομένους της εταιρίας με την επωνυμία «Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.» των οποίων η καταγγελία της σχέσης εργασίας τους από την επιχείρηση εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 20.10.1999 έως 20.11.1999 και οι οποίοι κατά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 30161/9.3.2000 (ΦΕΚ 272 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις ρυθμίσεις αυτής.

2. Α. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανέργων έχουν δικαίωμα να ενταχθούν εργαζόμενοι της παραγράφου 1 εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει επτάμισι χιλιάδες (7.500) ημέρες ασφάλισης και είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, β) έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2010, γ) θα αναγγελθούν στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Β. Στους απολυμένους από την επιχείρηση της παραγράφου 1, στους οποίους υπολείπονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και χίλιες διακόσιες (1.200) ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των επτάμιση χιλιάδων (7.500) ημερών ασφάλισης, που προαπαιτούνται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης, παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν από το πρόγραμμα τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες υπολείπονται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα και μέχρι το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ημερών ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχύσουν οι διατάξεις της παραγράφου 2Γ του παρόντος.

Γ. Στους απολυμένους από την επιχείρηση της παραγράφου 1 στους οποίους υπολείπονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και χίλιες διακόσιες (1.200) ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των κατ’ ελάχιστο απαιτούμενων προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν από το πρόγραμμα τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες υπολείπονται για λήψη πλήρους σύνταξης και μέχρι το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ημερών ασφάλισης, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της προβλεπόμενης προς συνταξιοδότηση ηλικίας.

3. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ορίζεται στους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου, που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγήθηκε της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας  από την επιχείρηση της παραγράφου 1, προσαυξανόμενο με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις ΕΓΣΣΕ ετών 2000 έως 2008 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ.

Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής γενομένης από 1.1.2010.

4. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι κατά το τελευταίο έτος απασχόλησής τους στην επιχείρηση της παραγράφου 1. Το χρονικό διάστημα της ειδικής επιδότησης θεωρείται ως διανυθέν στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών για όσους ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή υπάγονταν στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΚΒΑΕ) Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου βαρύνουν το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ.

5. Για την εφαρμογή και μόνο του παρόντος άρθρου και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ’ εξαίρεση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α΄), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τον Κ.Β.Α.Ε. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1358/1983 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους στην επιχείρηση της παραγράφου 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

6. Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που έχει διανυθεί:

−Σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

−Σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία

−Σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

7. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης από την επιχείρηση της παραγράφου 1, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους προσαυξημένες με τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί με τις ΕΓΣΣΕ ετών 2000 έως και 2008. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης.

8. Για την ένταξη των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η ειδική επιδότηση θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.

9. Οι δαπάνες του προγράμματος βαρύνουν κατά 50% τον Κρατικό Προϋπολογισμό και κατά 50% τον Ο.Α.Ε.Δ. (κλάδο Λ.Α.Ε.Κ.).

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33

Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

1. Οι εργαζόμενοι στην «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας θα λυθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και οι οποίοι μέχρι 31.12.2013 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατόπιν αιτήσεώς τους στον Ο.Α.Ε.Δ.

2. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας μπορούν να ενταχθούν όσοι είναι ασφαλισμένοι σε Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ.

3. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των εξήντα (60) μηνών. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής γενομένης από 1.1.2010.

4. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄/13.11.1978), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση της σύμβασης εργασίας στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ι. Κ. Α., λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου βαρύνουν το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 4.

5. Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου αυτού και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος για την ένταξη στο πρόγραμμα, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ’ εξαίρεση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α΄/24.5.1983), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1358/1983 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι, κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

6. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.

7. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται κατά 80% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Ο.Α.Ε.Δ. (κλάδο Λ.Α.Ε.Κ.) και κατά 20% από την ΕΒΖ Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος κατανομής της δαπάνης μεταξύ του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Ο.Α.Ε.Δ. (κλάδου Λ.Α.Ε.Κ.), η διαδικασία απόδοσης από την ΕΒΖ Α.Ε. στον Ο.Α.Ε.Δ. του 20% που τη βαρύνει και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8. Το άρθρο 8 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α΄/7.5.2008) καταργείται.

Άρθρο 34

1.α. Το μόνιμο προσωπικό του Ο.Τ.Ε., το οποίο:

i) έχει υποβάλει έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄/14.7.2005) προθεσμίας, και

ii) δεν υποβάλλει αμετάκλητη αίτηση ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης απόλυσής του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, απολύεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3371/2005 εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του εδαφίου ii της παραγράφου αυτής.

β. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α΄/24.5.1983) και για την αυτοδίκαιη και υποχρεωτική απόλυσή τους από τον Ο.Τ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού O.Τ.Ε. (Γ.Κ.Π. – Ο.Τ.Ε.), όπως αυτός ίσχυε κατά την ημερομηνία ισχύος του ν. 3371/2005.

2. Ειδικά για τους ασφαλισμένους που απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄/3.4.2008).

3. α) Η δαπάνη που θα προκύψει αφ’ ενός από την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης με βάση το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη στον Κλάδο Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας και αφ’ ετέρου από το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει ο Κλάδος Σύνταξης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.

Από το καταβαλλόμενο ποσό για συντάξεις με βάση την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου δεν παρακρατείται η αναλογούσα εισφορά συνταξιούχου υπέρ του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ.

β) Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης, καθώς και το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει το ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε.) κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε.

γ) Το σύνολο των εισφορών των εργαζομένων για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.)

βαρύνει τον Ο.Τ.Ε. Η δαπάνη που θα προκύψει για την άμεση καταβολή των χορηγιών του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε −ΤΑΥΤΕΚΩ θα καλυφθεί με τη χορήγηση μακρόχρονου άτοκου δανείου από τον Ο.Τ.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από ειδική οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης της ανωτέρω δαπάνης στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου του μόνιμου προσωπικού του Ο.Τ.Ε.

Άρθρο 35

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τους συναρμόδιους Υπουργούς και μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ), καθορίζονται:

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το οποίο συνεπικουρείται στο έργο του από γνωμοδοτική επιτροπή. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη συγκρότηση της επιτροπής, τη συμμετοχή σε αυτή των εμπλεκόμενων φορέων, τον τρόπο λειτουργίας της, την αμοιβή των μελών και κάθε άλλη σχετική δαπάνη θα καθοριστούν με την ως άνω αναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

β) Η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά, η οργάνωση, η εκτέλεση, η λειτουργία, το είδος, η διάρκεια, οι δαπάνες εκτέλεσης και οι φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους.

Άρθρο 36

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, σύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» συμπληρώνεται ως εξής:

«Το προσωπικό των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξελίσσεται μισθολογικά σε Επιμελητές Α΄ μετά τη συμπλήρωση επτά (7) ετών από το διορισμό τους στο Υπουργείο.»

2. Το ανωτέρω προσωπικό λαμβάνει το βασικό μισθό, το χρονοεπίδομα και το επίδομα βιβλιοθήκης του αντίστοιχου βαθμού του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., καθώς και το ελεγκτικό επίδομα−ειδική μηνιαία αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης του άρθρου 76 του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις».

3. Θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται τα ποσά που καταβλήθηκαν ως επίδομα θέσης ευθύνης ύψους εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως στους ανωτέρω υπαλλήλους κατά το διάστημα 1.1.2005 − 31.12.2008.

Άρθρο 37

1. Για την οργάνωση της συμμετοχής της χώρας στο «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)» ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 1098/2008/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Μαΐου 2008, ως αρμόδιος φορέας εκτέλεσης, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ως αρμόδιες υπηρεσίες για το συνολικό συντονισμό του έργου ορίζονται η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει συσταθεί με το ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599 Β΄/21.5.2001) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

2. Εφεξής ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας εκτέλεσης για την οργάνωση και συμμετοχή της χώρας στη διαχείριση δράσεων ανθρωπίνων πόρων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, στην περίπτωση συναρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης με άλλα Υπουργεία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύνανται να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς για τις Δράσεις που θα υλοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)» όσο και στο πλαίσιο άλλων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται κάθε φορά:

α) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φορέων που θα εφαρμόζουν τις εγκρινόμενες δράσεις,

β) οι προς χρηματοδότηση επιλέξιμες δαπάνες και ο τρόπος ελέγχου αυτών,

γ) η διαδικασία και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των δράσεων και

δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 38

1. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε ή καταγγέλθηκε από 4.9.2007, καθώς και όσων η σύμβαση θα λυθεί ή θα καταγγελθεί μέχρι την 31.12.2010 κατά τη διάρκεια της θέσης της εταιρείας σε εκκαθάριση, μπορούν να ενταχθούν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Έβρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 225 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Όσοι από τους δικαιούχους συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια αυτή τις ισχύουσες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η διάρκεια του ειδικού προγράμματος μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη.

3. Οι συμμετέχοντες στο ειδικό πρόγραμμα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης ή της καταγγελίας της σύμβασης και δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., αρχής γενομένης από 1.1.2010.

4. Κατά το διάστημα συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα συνεχίζεται η ασφάλιση των συμμετεχόντων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης και δεν δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει.

5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν στο ειδικό πρόγραμμα και δεν ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θα καθορίζονται στην προγραμματική σύμβαση που θα καταρτισθεί.

6. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Άρθρο 39

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζεται ο εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/670/ΕΚ «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών».

Άρθρο 40

Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. −Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από το μήνα έναρξης ισχύος του νόμου μετά των αναλογούντων σε αυτές πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων τα οποία κεφαλαιοποιούνται το μήνα δημοσίευσης και εξοφλούνται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί των πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων είτε σε μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, με έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 226 Α΄) και την τροποποίησή τους με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) και καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ.

Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή.

Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο (ως έναρξη του δωδεκαμήνου λογίζεται η ημερομηνία προκαταβολής).

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά το μήνα υπαγωγής σε αυτήν.

Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές, μετά τη ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει:

α. Για όλους τους εργοδότες των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων οι οφειλές των οποίων ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 30.6.2009 και υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων.

β. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα αυτών, ως και οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου.

γ. Για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, εφόσον υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51−55 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ισχύουν.

Άρθρο 41

1. Τα δικαιώματα του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (ΦΕΚ 77 Α΄) έχουν όλοι όσοι πληρούν τους όρους των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007, ανεξαρτήτως του γεγονότος αν αυτοί είχαν υποβάλει ή όχι την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 αίτηση.

Ως λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας πρέπει να έχει συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 υπηρεσία, ορίζεται το τέλος του σχολικού έτους 1993−1994.

2. Στο άρθρο 20 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄/9.2.2004) παράγραφος 13 μετά την περίπτωση β΄ προστίθεται εδάφιο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΚ, με αιτιολογημένη απόφασή του, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δύναται να μειώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους ανωτέρω χρονικούς περιορισμούς, μέχρι μία πενταετία και μέχρι τριάντα (30) περιπτώσεις ετησίως.»

3. Το ποσοστό του τόκου υπερημερίας που οφείλεται για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις που προέρχονται από τις πάσης φύσεως παροχές που χορηγεί ο ΟΕΚ σε δικαιούχους του από δικά του κεφάλαια καθορίζεται κάθε φορά με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

4. Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009−2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 – 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄).

5. Η οικονομική παροχή που χορηγείται στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σ.ΕΠ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3239/1955, όπως ισχύουν, και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3144/2003, εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύνανται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της ανωτέρω παροχής.

Οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3205/2003 δεν έχουν εφαρμογή για την ως άνω παροχή.

Άρθρο 42

Φοιτητής/φοιτήτρια ελληνικής καταγωγής εγγεγραμμένος/η σε Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, που εδρεύει στην πόλη L’ Aquila της Ιταλίας, καθώς και στις γειτονικές περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό, δύναται κατ’ εξαίρεση όλων των κειμένων διατάξεων να μεταγραφεί άνευ άλλων προϋποθέσεων στο αντίστοιχο έτος σπουδών αντίστοιχου ή συναφούς Τμήματος ή Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου που βρίσκεται εγγύτερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας του εφόσον μεταξύ των θυμάτων υπάρχει νεκρός συγγενής έως και β΄ βαθμού εξ αίματος.

Άρθρο 43

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                                                                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                     ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                           Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                        ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                    Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΗΛΛΕΓΥΗΣ                                                                                                              ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                     Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

                                                                    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                     Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671