ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Π.Υ.Σ. 21/14.08.2015 (ΦΕΚ Α΄ 96/14.08.2015)

Ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 96          14 Αυγούστου 2015

_____________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 21 της 14−8−2015

Ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος,

β) των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ΄, 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Την 21/25−6−2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 362, αναδημοσίευση Β΄ 1731).

3. Την ανάγκη ανασύστασης και ανασυγκρότησης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εφαρμογή του Ν. 262/2014.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την 6083/11.08.2015 εισήγηση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Ανασύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης

Ανασυνιστούμε την Ομάδα Διαχείρισης Έργου με την ονομασία «Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», σύμφωνα με το Ν. 4262/2014.

Άρθρο 2

Ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

1. Η Ομάδα Διαχείριση Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας ανασυγκροτείται και αποτελείται από τους:

α. Ευστράτιο Ζαφείρη του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ΑΜ198392, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β. Φραγκίσκο Κουτεντάκη του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ Ξ179672, Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Ματθαιουδάκη του Ματθαίου, με ΑΔΤ ΑΗ085338, Ειδικό Σύμβουλο στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ως εκπροσώπους του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

γ. Χριστίνα Μπαριτάκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ536385, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Στην Ομάδα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων οι εξής:

α) Κωνσταντίνος−Νικόλαος Πουλάκης του Ομήρου, με ΑΔΤ ΑΜ126715, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτριά του την Μαρία Χιώτη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ610155, ΠΕ1 κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού, ειδική σύμβουλο στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα εποπτείας Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

β) Δημήτριος Τσουκαλάς του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ718965, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

γ) Δημήτριος Αναγνωστάκης του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ487942, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Μαυρόπουλο του Παναγιώτου, με ΑΔΤ ΑΙ687407, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

δ) Ιωάννης Θεοτοκάς του Νικολάου, με ΑΔΤ Σ073752, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Χριστόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ Φ121058, Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για θέματα Ναυτιλίας.

ε) Γεράσιμος Ζαχαράτος του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΚ198750, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με αναπληρωτή του τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ068280, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για θέματα Τουρισμού.

στ) Δέδες Γεώργιος του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΙ232128, Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο του Νικολάου, με ΑΔΤ Χ439495 ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για θέματα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ζ) Μαρία Ανδρεαδάκη−Βλαζάκη του Μάρκου, με ΑΔΤ ΑΙ470949, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή της τον Μάριο Κωστάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ Χ150696, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Πολιτισμού.

η) Γεράσιμος Σπάθης του Δημοσθένη, με ΑΔΤ ΑΚ542774, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Θωμά Μαλούτα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Ξ438696, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

θ) Απόστολος Αλεξόπουλος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ514678, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

ι) Ειρήνη Κλαμπατσέα του Σωτηρίου, με ΑΔΤ Μ342020, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

ια) Δημήτρης Γελαλής του Λεωνίδα, με ΑΔΤ Τ946235, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Κασίμη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Τ946235, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου για θέματα Αγροτικής Παραγωγής.

ιβ) Σπυρίδων Κοκκινάκης του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΚ044080, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Μπασκόζο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ002887, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

3. Πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρισης Έργου ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος υποστηρίζεται από δύο (2) αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη ή συνεργάτες που υπηρετούν στο γραφείο του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει το μέλος της Ομάδας, Χριστίνα Μπαριτάκη.

4. Η διοικητική και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 3

Συνεδρίαση

Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε θέμα ορίζεται ως εισηγητής το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων μελών κοινοποιούνται στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του οργάνου.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες

1. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την εφαρμογή του Ν. 4262/2014.

2. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων για την απλοποίηση της αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευση, έκδοση κανονιστικών πράξεων, οργανωτικές αλλαγές, εκπαίδευση και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Άρθρο 5

Ομάδες εργασίας

1. Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συνιστά ή να εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς τη σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των ομάδων εργασίας που συνιστώνται από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

2. Στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, ειδικοί του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και εμπειρογνώμονες.

3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου μπορεί να συνδιαλέγεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την καλύτερη εφαρμογή του Ν. 4262/2014.

4. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα συνεργάζονται με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου και τις επιμέρους ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτής, καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων.

Άρθρο 6

Στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου και των ομάδων εργασίας που συνιστώνται από αυτήν ή τους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 7

Η 21/25−6−2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΑΓΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671