ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Π.Υ.Σ. 19 της 21−7−2015 (ΦΕΚ Α΄ 85/22.07.2015)

Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική».

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 85          22 Ιουλίου 2015

_________________________________________________

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 19 της 21−7−2015

Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. την υπ’ αρ. 3/6.2.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α΄ 24),

γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

δ. την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Η παράγραφος 1 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομικών, ως μέλη. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του, ο Υπουργός Οικονομικών.

Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.»

2. Η παράγραφος 2 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται.

4. Στην παράγραφο 4 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:

«γ) την πολιτική εποπτεία, τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης για την σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.)».

5. Στην 3/6.2.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική ανατίθενται στον Δημήτριο Λιάκο του Κωνσταντίνου, ειδικό σύμβουλο στο Πολιτικό Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου εποπτεύει τη γραμματειακή υποστήριξή του, μεριμνά για την προετοιμασία των συνεδριάσεών του και παρακολουθεί τον συντονισμό των δράσεων των μελών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.»

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΑΓΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671