ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
NOMOΣ 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2009)

Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΘΕΜΑ: Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - Σύστημα Άυλων Τίτλων

1. Στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, καταχωρίζονται σε λογιστική μορφή κινητές αξίες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄), ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 39 επ. του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄).

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του ΣΑΤ. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται ιδίως:

(α) οι διαδικασίες μετατροπής ενσώματων κινητών αξιών σε άυλες αξίες (αποϋλοποίηση), οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρισής τους στο

ΣΑΤ, οι διαδικασίες επανέκδοσης φυσικών τίτλων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία αποϋλοποίησης,

(β) προκειμένου περί ενσώματων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών,

(αα) οι διαδικασίες μετατροπής σε άυλες αξίες, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρισής τους στο ΣΑΤ, οι διαδικασίες επανέκδοσης φυσικών τίτλων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία αποϋλοποίησης,

(ββ) η διαδικασία ακινητοποίησης των κινητών αξιών, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρησής τους στο ΣΑΤ και παρακολούθησής τους σε λογιστική μορφή, καθώς και η διαδικασία άρσης της ακινητοποίησης, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου που διέπει την έκδοσή τους,

(γ) προκειμένου περί κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών κατάθεσης ως τίτλων παραστατικών κινητών αξιών, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρησής τους στο ΣΑΤ, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων του εκδότη πιστοποιητικών κατάθεσης και του εκδότη των παριστάμενων αλλοδαπών κινητών αξιών, καθώς και η διαδικασία ακύρωσης των πιστοποιητικών,

(δ) οι διαδικασίες καταχώρησης των κινητών αξιών και των επενδυτών στο ΣΑΤ,

(ε) τα θέματα σχετικά με την καταχώρηση και παρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές των δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών που έχουν αποϋλοποιηθεί ή ακινητοποιηθεί σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την έκδοσή τους και τηρούνται σε άλλο μητρώο άυλων ή ακινητοποημένων τίτλων,

(στ) οι διαδικασίες καταχώρησης στο ΣΑΤ των πράξεων και συναλλαγών επί άυλων κινητών αξιών που τηρούνται σε λογιστική μορφή στο ΣΑΤ καθώς και καταχώρησης των πάσης φύσεως μεταβολών επί των άυλων αυτών κινητών αξιών,

(ζ) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία πρόσβασης στο ΣΑΤ,

(η) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία διασύνδεσης με συστήματα, άλλα μητρώα, κεντρικά αποθετήρια αξιών ή πιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως θεματοφύλακες καθώς και θέματα σχετικά με τη σύναψη των κατάλληλων συμβάσεων,

(θ) οι αρμοδιότητες, εξουσίες και υποχρεώσεις του διαχειριστή του ΣΑΤ και

(ι) κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του ΣΑΤ.

3. Ειδικώς ως προς τη μετατροπή ενσώματων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλους τίτλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'). Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται η παράγραφος 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α') νοούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 2 - Καταχώριση στο ΣΑΤ αλλοδαπών κινητών αξιών ύστερα από ακινητοποίηση

1. Κινητές αξίες αλλοδαπών εκδοτών μπορεί να κατατίθενται προς ακινητοποίηση και να καταχωρίζονται στο ΣΑΤ, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Ως δικαιούχοι των κινητών αυτών αξιών ορίζονται οι εγγεγραμμένοι επενδυτές στο ΣΑΤ, οι οποίοι έχουν έναντι του εκδότη των αλλοδαπών κινητών αξιών τα πάσης φύσεως, περιουσιακά και άλλα, δικαιώματα που συνδέονται με τις ίδιες τις αλλοδαπές κινητές αξίες, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την έκδοση τους.

2. Από της καταθέσεως των κινητών αξιών προς ακινητοποίηση, η παρακολούθηση τους και η καταχώριση των πάσης φύσεως μεταβολών επ' αυτών διενεργείται μέσω λογιστικών εγγραφών στο ΣΑΤ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τον Κανονισμό.

3. Σε περίπτωση άρσης της ακινητοποίησης αλλοδαπών κινητών αξιών, οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ κατά το χρόνο της άρσης, διατηρούν τις πάσης φύσεως αξιώσεις που συνδέονται με αυτές έναντι του εκδότη των κινητών αξιών.

4. Επί καταχωρίσεως στο ΣΑΤ κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών ύστερα από ακινητοποίηση τους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 3, 43 παρ. 2, 45, 46 παρ. 2, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58 του ν. 2396/1996.

ΑΡΘΡΟ 3 - Καταχώριση στο ΣΑΤ αλλοδαπών κινητών αξιών ύστερα από αποϋλοποίηση

Για την αποϋλοποίηση κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών και την καταχώριση τους στο ΣΑΤ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 39, 40 παράγραφοι 1 και 3, 41, 42 παράγραφοι 1 και 3, 43, 45, 46 παρ. 2, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57 και 58 του ν. 2396/1996, εφόσον η μετατροπή των αλλοδαπών κινητών αξιών σε άυλους τίτλους επιτρέπεται και από το δίκαιο που διέπει την έκδοση τους.

ΑΡΘΡΟ 4 - Πιστοποιητικά κατάθεσης - Καταχώριση στο ΣΑΤ

1. Τα πιστοποιητικά κατάθεσης είναι τίτλοι παραστατικοί κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών οι οποίοι παρέχουν στον κάτοχο τους τα δικαιώματα που προβλέπει η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του εκδότη των παρισταμένων κινητών αξιών και του εκδότη των πιστοποιητικών κατάθεσης σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επιτρέπεται η καταχώριση στο ΣΑΤ πιστοποιητικών κατάθεσης.

2. Τα πιστοποιητικά κατάθεσης εκδίδονται από τον διαχειριστή του ΣΑΤ, από τον διαχειριστή άλλου μητρώου άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων ή από πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει στην Ελλάδα την υπηρεσία της φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων.

3. Μεταξύ του εκδότη των παρισταμένων κινητών αξιών και του εκδότη των πιστοποιητικών κατάθεσης καταρτίζεται σύμβαση η οποία προβλέπει τουλάχιστον τα δικαιώματα των κατόχων των πιστοποιητικών κατάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΣΑΤ.

4. Επί καταχωρίσεως στο ΣΑΤ τίτλων παραστατικών κινητών αξιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 3, 43 παρ. 2, 45, 46 παρ. 2, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58 του ν. 2396/1996.

ΑΡΘΡΟ 5 - Παρακολούθηση στο ΣΑΤ των δικαιούχων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών

Ο διαχειριστής του ΣΑΤ μπορεί να τηρεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες, συγκεντρωτικό λογαριασμό στο αλλοδαπό μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων, απευθείας ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος που ενεργεί ως θεματοφύλακας. Για τις ανάγκες παρακολούθησης στο ΣΑΤ των δικαιούχων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών που τηρούνται σε αλλοδαπό μητρώο τηρείται στο ΣΑΤ λογαριασμός στο όνομα ενός εκάστου εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6 - Σύνδεσμοι

Ο διαχειριστής του ΣΑΤ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή να δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως θεματοφύλακες μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στη σύναψη συμφωνιών ή στη δημιουργία συνδέσμων, αν κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των επενδυτών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α') , η οποία εφαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή δεν συνάπτεται η αντίστοιχη σύμβαση ούτε δημιουργείται σύνδεσμος.

ΑΡΘΡΟ 7 - Κυρώσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου ή του κανονισμού λειτουργίας του ΣΑΤ από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό.

Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά.

Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαγορεύει τη συμμετοχή Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ή πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΑΤ.

ΑΡΘΡΟ 8 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3371/2005

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 3371/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από εκδότες που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτο κράτος εφόσον: (α) έχουν προηγουμένως αποϋλοποιηθεί ή ακινητοποιηθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή (β) πρόκειται για αξίες που έχουν καταχωρισθεί, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τον εκδότη τους, σε μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων και οι οποίες υπόκεινται, κατά το δίκαιο που τις διέπει, σε καταχώριση και παρακολούθηση σε λογιστική μορφή.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 3371/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι μετοχές της ΑΕΕΧ είναι ονομαστικές. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΧ ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»

3. Το άρθρο 29 του ν. 3371/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 29 Εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά

1. Η ΑΕΕΧ έχει υποχρέωση να εισάγει τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου αυτής οι μετοχές της ΑΕΕΧ δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της ΑΕΕΧ.

2. Η εισαγωγή των μετοχών της ΑΕΕΧ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση, η ΑΕΕΧ δεν απαιτείται για την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά να έχει δημοσιεύσει ή να έχει καταθέσει προς δημοσίευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου η εισαγωγή των μετοχών της ΑΕΕΧ γίνεται μετά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που, μετά τη δημόσια προσφορά, το συγκεντρωθέν ποσό υπολείπεται των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, η αποφασισθείσα αύξηση είναι άκυρη και το συγκεντρωθέν ποσό επιστρέφεται αμελλητί στους επενδυτές.»

ΑΡΘΡΟ 9 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά

1. Το άρθρο 10 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 10 - Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 3 έως 8 και 11 του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε όποιο πρόσωπο, μέλος ή μη του διοικητικού συμβουλίου, έχουν τυχόν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες αυτού, επίπληξη ή πρόστιμο από τρεις χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

2. Το κύρος των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν θίγεται εάν η σύνθεση του δεν είναι σύμφωνη με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 παρ. 2, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος.»

2. Μετά την παράγραφο 16 του άρθρου 3 του ν. 3283/2004 προστίθεται νέα παράγραφος 17 ως εξής:

«17. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύονται οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής.»

3. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ 257 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«(γ) το πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με τις περιπτώσεις (στ) και (ζ), αντιστοίχως, της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α'), καθώς και το πρόσωπο που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο με την ιδιότητα του «συμβούλου», «συμβούλου έκδοσης», «συντονιστή έκδοσης» ή άλλη παρεμφερή ιδιότητα.»

4. Στο άρθρο 6 του ν. 3401/2005, η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται για την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση, σε οργανωμένη αγορά για πρώτη φορά ή για τη δημόσια προφορά κινητών αξιών χωρίς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, υπογράφεται υποχρεωτικά από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που έχει άδεια για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.»

5.  Μετά το άρθρο 6 του ν. 3401/2005 προστίθεται νέο άρθρο 6α ως εξής:

« Άρθρο 6α - Κανονισμός Αναδοχών

1. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται «Κανονισμός Αναδοχών», με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαμεσολαβούν στη δημόσια προσφορά ή στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, παρέχοντας τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις (στ) και (ζ) της παραγράφου 1 και (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α'). Με τον Κανονισμό αυτόν μπορεί να θεσπίζονται ειδικές  υποχρεώσεις των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, ιδίως να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προπαρασκευή, διενέργεια, διεκπεραίωση, προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού  μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, καθώς και να αναστέλλονται ή να διακόπτονται οι διαδικασίες δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση κινητών αξιών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον των επενδυτών.

Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά.»

6. Η περίπτωση 3 του άρθρου 2 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«3. «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κράτη, των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που έχει την έδρα της ή λειτουργεί στην Ελλάδα ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής στην εν λόγω αγορά ή οι κινητές αξίες τους αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, τον οποίο διαχειρίζεται πιστωτικό ίδρυμα, ΑΕΠΕΥ ή διαχειριστής οργανωμένης αγοράς που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση τίτλων παραστατικών μετοχών, εκδότης θεωρείται ο φορέας που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες στους τίτλους αυτούς μετοχές.»

7. Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3340/2005 προστίθεται νέα περίπτωση (γ) ως εξής:

«(γ) στις πράξεις ή παραλείψεις που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια ή στην αλλοδαπή και αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, τον οποίο διαχειρίζεται πιστωτικό ίδρυμα, ΑΕΠΕΥ ή διαχειριστής οργανωμένης αγοράς που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

8. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Σε περίπτωση κινητών αξιών εκδότη τρίτης χώρας του οποίου το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες μπορεί να δημοσιεύονται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 ή της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2, κατ' επιλογή του εκδότη, σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.»

9. Το άρθρο 83 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανακλήσεως άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει στην επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τους νόμιμους εκπροσώπους και τους διοικούντες αυτή επίπληξη ή πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά.

Η επιβολή των κυρώσεων του προηγουμένου εδαφίου δεν κωλύει τη σωρευτική επιβολή και λοιπών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως, δια των ιδίων πράξεων ή παραλείψεων, και άλλων διατάξεων.»

10. Μετά την παράγραφο 12 του άρθρου 12 του ν. 3606/2007 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο υποκατάστημα ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.»

11. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 32 του ν. 3606/2007 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Αν η ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους χρησιμο­ποιεί στην Ελλάδα συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, ο εν λόγω συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υπόκειται στις περί υποκαταστημάτων διατάξεις του νόμου αυτού.»

12.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του ν. 3606/ 2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι ΕΠΕΥ, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή λειτουργούν με υποκατάστημα στην Ελλάδα και εκτελούν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, καθώς και με χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ τον οποίο διαχειρίζεται πιστωτικό ίδρυμα, ΑΕΠΕΥ ή διαχειριστής οργανωμένης αγοράς που εδρεύει στην Ελλάδα, γνωστοποιούν τις συναλλαγές αυτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ταχύτερο δυνατό, και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ οι οποίες διενεργήθηκαν εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ.»

13. Οι παράγραφοι 4 έως 6 του άρθρου 85 του ν. 3606/2007 αντικαθίστανται και ισχύουν από 17.2.2009 ως εξής:

«4. Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός του Συστήματος Αξιών και, σε κάθε περίπτωση, έως την 1η Νοεμβρίου 2009 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 του ν. 2471/1997 (ΦΕΚ 46 Α') και οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 5 και το άρθρο 5α του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α').

5. Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 του ν. 2471/1997 παύουν να ισχύουν με τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός του Συστήματος Αξιών και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2009.

6. Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός του Συστήματος Παραγώγων και, σε κάθε περίπτωση, από την 1η Νοεμβρίου 2009 καταργούνται οι διατάξεις:

(α) των παραγράφων 2 και 20 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 10, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11, του άρθρου 21, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22, της παραγράφου 3 του άρθρου 24, των άρθρων 25 έως 30 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α') και

(β) των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3152/2003.»

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­θρου 7 του ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Την ίδια υποχρέωση υπέχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και το οποίο αποκτά μέσα σε έξι (6) μήνες, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.»

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 3283/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ΑΕΔΑΚ αποτιμά από 1.1.2010 τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες, όπως διαμορφώνονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

16. Μετά το άρθρο 19 του ν. 3340/2005 προστίθεται νέο άρθρο 19α ως εξής:

« Άρθρο 19α

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των εταιριών που έχουν εισαγάγει κινητές αξίες τους σε οργανωμένη αγορά ή που κινητές αξίες τους αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα σε περίπτωση δημοσιοποίησης από τρίτο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και η διαδικασία καταχώρισης της, καθώς επίσης και πρόσθετες υποχρεώσεις των ως άνω εταιριών και της διοίκησης τους.

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, ο βαθμός της υπαιτιότητας, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά.»

ΑΡΘΡΟ 10

1. Οι παράγραφοι 1 έως 3, 7 και 9 του άρθρου 77 του ν. 1969/1991 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ασκούνται από τα εξής όργανα: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι επταμελές, αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α' και Β') και τέσσερα μέλη και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3.  Για το διορισμό του Προέδρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από καταλόγους τριών υποψηφίων ο καθένας, που συντάσσονται αντιστοίχως από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Χρηματιστήριο Αθηνών.»

«7. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους διορίζεται αντικαταστάτης του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εφαρμοζομένου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή ως χρόνος θητείας ορίζεται το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί και μετά τη λήξη της μέχρι το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες.»

«9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται δύο φορές το μήνα από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα τουλάχιστον μέλη.»

3. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει νόμιμα με την εννεαμελή σύνθεση του μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας του. Οι τροποποιούμενες με τον παρόντα νόμο διατάξεις που διείπαν τη σύγκληση και τη λήψη των αποφάσεων του εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο διάστημα αυτό.

4. Μετά το άρθρο 78 του ν. 1969/1991 προστίθεται άρθρο 78 Α ως εξής:

« Άρθρο 78Α - Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έργο της οποίας είναι η διατύπωση απόψεων σχετικά με κανονιστικές ρυθμίσεις της τελευταίας. Μπορεί επίσης να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη διατύπωση γνώμης της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι επταμελής. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκπροσωπούν την Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), το Σύνδεσμο Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), το Σύνδεσμο Εταιριών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ) και την Ένωση Επενδυτών Διαδικτύου (ΣΕΔ). Κάθε φορέας προτείνει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώτερο στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τριετής.

4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της στα Γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

ΑΡΘΡΟ 11

Το άρθρο 71 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« Άρθρο 71 - Κεφάλαιο του Συνεγγυητικού

1. Το κεφάλαιο του Συνεγγυητικού σχηματίζεται από τις εισφορές των Μελών.

Οι εισφορές διακρίνονται σε αρχικές, τακτικές, συμπληρωματικές και ειδικές.

Το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει κάθε Μέλος αποτελούν τη μερίδα του.

2. Η αρχική εισφορά καταβάλλεται εφάπαξ σε μετρητά, από τα συμμετέχοντα Μέλη στο Συνεγγυητικό και ορίζεται σε:

(α) σε 150.000 ευρώ για τις ΑΕΠΕΥ, τις ΑΕΔΑΚ, και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό,

(β) σε 500.000 ευρώ για τις ΑΕΠΕΥ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007 και τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύματα εφόσον παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, καθώς και τις ΕΠΕΥ που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος,

(γ) σε 50.000 ευρώ για τις ΑΕΠΕΥ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007.

3. Η τακτική εισφορά καταβάλλεται κάθε χρόνο:

(α) από τις ΑΕΠΕΥ, εκτός των ΑΕΠΕΥ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007, τις ΑΕΔΑΚ και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό,

(β) εφόσον συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό, από ΕΠΕΥ, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος, και από ΕΠΕΥ ή εταιρίες διαχείρισης, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος.

Το ύψος της τακτικής εισφοράς υπολογίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Μαρτίου. Τα κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς, καθώς και, εν γένει, του ύψους αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν κοινής εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. Με την απόφαση αυτή μπορεί επίσης να ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα ή τεχνική λεπτομέρεια ως προς τον προσδιορισμό και επιμερισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς. Κριτήρια προσδιορισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς αποτελούν, ιδίως, ο αριθμός των επενδυτών-πελατών κάθε συμμετέχοντος στο Συνεγγυητικό Μέλους, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχει αυτό κατά το αμέσως προηγούμενο έτος στις καθορισθησόμενες ημερομηνίες αναφοράς για λογαριασμό των επενδυτών-πελατών του στο πλαίσιο παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών.

Ως συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών, λαμβάνεται ο μέσος όρος της τρέχουσας αξίας των κεφαλαίων και των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατείχε το Μέλος κατά τις ημερομηνίες αναφοράς του προηγούμενου έτους, ασχέτως εάν οι πελάτες παραμένουν πελάτες του Μέλους κατά το χρόνο υπολογισμού της τακτικής εισφοράς. Εφόσον η αξία του μέσου όρου των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το Μέλος για λογαριασμό ενός πελάτη υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000 ευρώ), ως αξία των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη αυτού λαμβάνεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Κάθε Μέλος υποβάλλει στο Συνεγγυητικό μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους συγκεντρωτική κατάσταση με τα περιουσιακά στοιχεία πελατών που είχε στην κατοχή του κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. Η κατάσταση αυτή πιστοποιείται ως προς την ακρίβεια της από ορκωτό ελεγκτή.

4. Εάν η τακτική εισφορά που είναι καταβεβλημένη στο Συνεγγυητικό:

(α) υπολείπεται της υπολογιζόμενης, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκάστοτε τακτικής εισφοράς, τα Μέλη καταβάλλουν τη διαφορά,

(β) υπερβαίνει την υπολογιζόμενη, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκάστοτε τακτική εισφορά, το Συνεγγυητικό επιστρέφει τη διαφορά στα Μέλη.

5. Τουλάχιστον 50% της τακτικής εισφοράς κάθε Μέλους οφείλει να καταβάλλεται σε μετρητά εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού και κατά τμήμα που δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου με εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαδικασία καταβολής, το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής και κάθε σχετικό θέμα και ειδική λεπτομέρεια καθορίζονται από το Συνεγγυητικό.

6. Η συμπληρωματική εισφορά καταβάλλεται από κάθε Μέλος, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και αναγκών.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού αποφασίζεται η καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς από όλα τα Μέλη προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης σε επενδυτές, οι οποίες έχουν γεννηθεί ή πιθανολογείται βάσιμα ότι θα γεννηθούν, σε ύψος που θα καθορίζεται αιτιολογημένα στην εισήγηση αυτή και που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο των εισφορών των Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να μην εγκρίνει την επιβολή της συμπληρωματικής εισφοράς ή να θέσει προϋποθέσεις για την επιβολή της ή να ζητήσει την τροποποίηση της.

Για τον υπολογισμό της συμπληρωματικής εισφοράς λαμβάνονται υπόψη τα ποσά αποζημιώσεων που έχει ήδη αποφασισθεί να καταβληθούν από το Συνεγγυητικό, καθώς και τα ποσά που εκτιμάται ότι πρόκειται να καταβληθούν από το Συνεγγυητικό προς επενδυτές, εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.

Η συμπληρωματική εισφορά υπολογίζεται για το σύνολο των Μελών και επιμερίζεται στα Μέλη κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού.

7. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται από ορισμένο Μέλος, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που δημιουργούν αμφιβολίες για την οργανωτική του επάρκεια ή φερεγγυότητα.

Το Συνεγγυητικό επιβάλλει με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου σε ένα Μέλος ειδική εισφορά, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική επάρκεια του Μέλους και ιδίως την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την επάρκεια διαχείρισης του, την τυχόν σύνδεση του με άλλες επιχειρήσεις από την οποία ενδέχεται να προκληθούν απαιτήσεις κατά του Συνεγγυητικού.

Το Συνεγγυητικό πριν λάβει απόφαση για την επιβολή ειδικής εισφοράς συνεκτιμά και την κεφαλαιακή επάρκεια του Μέλους, το δείκτη φερεγγυότητας και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα του.

8. Το Συνεγγυητικό μπορεί να αναθέτει τον υπολογισμό του κεφαλαίου, της τακτικής ή άλλης εισφοράς κάθε Μέλους του και την παροχή σχετικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν σχετική ειδική γνώση και πείρα, υπό όρους ανάθεσης που θα καθορίσει κατά την κρίση του.»

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται ως εξής από τότε που ίσχυσε:

«(ι) τα άρθρα 2 έως 14 και 16 έως 32, εκτός από τις διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ και καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, και 91 του ν. 2533/1997,».

2. Όπου στα άρθρα 1 και 71 έως 78 του ν. 2533/1997 γίνεται αναφορά σε ΑΧΕ και σε ΕΠΕΥ, νοούνται οι ΑΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ, αντιστοίχως, κατά την έννοια του ν. 3606/ 2007, οι οποίες παρέχουν νομίμως επενδυτικές υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 13 - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3606/2007

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ επιφέρει υποχρεωτικά τη λύση της εταιρίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί άμεσα την απόφαση της για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ και το διορισμό Επόπτη της εκκαθάρισης στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Περίληψη αυτής της απόφασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920. Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της ειδικής εκκαθάρισης της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 3606/2007 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ο διορισμός του επόπτη εκκαθάρισης συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.»

3. Στο άρθρο 22 του ν. 3606/2007 μετά την παράγραφο 4 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Μετά το διορισμό του ο Επόπτης της εκκαθάρισης ζητάει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με αίτηση του προς τον ειρηνοδίκη του τόπου της έδρας της εταιρίας τη σφράγιση των κεντρικών γραφείων και των υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων αυτής. Το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σφράγιση, ο Επόπτης της εκκαθάρισης οφείλει να ζητήσει από τον ειρηνοδίκη την αποσφράγιση και την απογραφή της εταιρίας. Μετά την απογραφή τους τα γραφεία και τα υποκαταστήματα της εταιρίας, καθώς και τα περιουσιακά της στοιχεία παραδίδονται στον επόπτη εκκαθάρισης. Για τη σφράγιση, αποσφράγιση και απογραφή εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 826-841 Κ.Πολ.Δ.»

4. Στο άρθρο 22 του ν. 3606/2007 προστίθεται νέα παράγραφος 15 που έχει ως εξής:

«15. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης του παρόντος άρθρου:

α) Παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη σφράγιση, αποσφράγιση και την απογραφή της εταιρίας, καθώς και την παράδοση αυτής και των περιουσιακών της στοιχείων στον Επόπτη της εκκαθάρισης.

β) Εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία της εταιρίας ή παρασιωπά την ύπαρξη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων αυτής, καταστρέφει ή βλάπτει εμπορικά ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία, πριν παρέλθει η προθεσμία που πρέπει να τα διατηρήσει ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας της.

γ) Εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία, ελαττώνει την περιουσία της με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις πραγματικές δικαιοπρακτικές της σχέσεις.

δ) Παριστά ψευδώς ότι η εταιρία είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώματα τρίτων σε βάρος της εταιρίας.»

ΑΡΘΡΟ 14 - Προσθήκη άρθρου 48Α στο ν. 3606/2007

Στο ν. 3606/2007 μετά το άρθρο 48 προστίθεται νέο άρθρο 48Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 48Α - Διενέργεια συναλλαγών σε οργανωμένη αγορά

1.  Στις οργανωμένες αγορές συναλλαγές διενεργούν μόνο τα μέλη τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες, όρους και προϋποθέσεις που τάσσονται με τον Κανονισμό τους.

2. Οι συναλλαγές διενεργούνται με δήλωση προσφοράς από ένα μέλος και αποδοχής της προσφοράς από άλλο μέλος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς.

3. Τα μέλη της οργανωμένης αγοράς συμβάλλονται στο όνομα τους και για λογαριασμό των εντολέων τους ή για ίδιο λογαριασμό.

4. Τα μέλη ευθύνονται πλήρως έναντι των αντισυμβαλλόμενων μελών και του διαχειριστή της οργανωμένης αγοράς για κάθε εντολή προς κατάρτιση συναλλαγών που διαβιβάζεται μέσω των συστημάτων τους.

5. Κάθε μέλος οργανωμένης αγοράς ευθύνεται αφ' ενός έναντι του εντολέα του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου μέλους και αφ' ετέρου έναντι του αντισυμβαλλόμενου μέλους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εντολέα του. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Το μέλος δεν επιτρέπεται να αντιτάξει κατά του εντολέα του ενστάσεις που απορρέουν από τη σύμβαση με το άλλο μέλος και οι οποίες προβάλλονται από το αντισυμβαλλόμενο μέλος για λόγους απαλλαγής από την ευθύνη του, ούτε και κατά του αντισυμβαλλόμενου μέλους ενστάσεις που απορρέουν από τη σύμβαση με τον εντολέα του. Ακυρότητα ή ελάττωμα της σύμβασης παραγγελίας μεταξύ του μέλους και του εντολέα του δεν θίγει το κύρος των συμβάσεων που συνάπτονται, σε εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας, στην οργανωμένη αγορά ούτε και επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μελών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.»

ΑΡΘΡΟ 15 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

(α) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 46 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'),

(β) η παράγραφος 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'),

(γ) η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α'),

(δ) η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α') και

(ε) η περίπτωση (ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ 257 Α').

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 16 - Κύρωση κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την υπαγωγή της επιχείρησης « NEXT SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3299/2004 η με αριθμό 51512/ΥΠΕ/ 5/ 000313/Ε/Ν 3299/2004/3.11.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Υπαγωγή της επιχείρησης «NEXT SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης».

«Υπαγωγή της επιχείρησης «ΝΕΧΤ SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄/23.12.2004 ) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄/14.7.2000) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

4. Το Π.Δ. 81/20-3-2002 (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄/21.3.2002) για την «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206 Α΄/2007 (Φ.Ε.Κ. 232 Α΄/19.9.2007) για τον «Διορισμό Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28-9-2007 (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α’/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989» του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄/1996) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 και ειδικότερα το Παράρτημα Ι αυτού «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 10/13.1.2001), όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 33017/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292 Β΄/25.7.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνικοοικονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

10. Την υπ’ αριθμ. 37643/31.8.2007 (Φ.Ε.Κ. 1742 Β΄/31.8.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνικοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 που θα υλοποιηθούν στις πληγείσες (πυρόπληκτες) περιοχές της επικράτειας».

11. Την υπ’ αριθμ. 37641/31.8.2007 (Φ.Ε.Κ. 1742 Β΄/31.8.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη «Μετάταξη κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/04, που υλοποιούνται σε πυρόπληκτες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας.»

12. Την υπ’ αριθμ. 8356/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 350 Β΄/17.3.2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 33021/25-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/τ.Β725-7-2007) υπουργική απόφαση.

13. Την υπ’ αριθμ. 33018/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292 Β΄/25.7.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

14. Την υπ' αριθμ. 33019/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292 Β΄/25.7.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

15. Την υπ’ αριθμ. 8355/3.3.2005 (Φ.Ε.Κ. 337 Β΄/16.3.2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

16. Την υπ’ αριθμ. 33015/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292 Β΄/25.7.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια του έτους 2007, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004».

17. Την από 21.5.2008 (α.π. 22855) έκθεση σκοπιμότητας του Οργανισμού Invest in Greece Α.Ε. (ΕΛΚΕ Α.Ε.).

18. Την από 3.1.2008 (512/31.12.2007/ΕΛΚΕ Α.Ε.) αίτηση της επιχείρησης «ΝΕΧΤ SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.», για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς τεχνολογίας thin film μικροκρυσταλλικού πυριτίου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 321.0) ετήσιας δυναμικότητας 60 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης του νομού Αρκαδίας, συνολικής δαπάνης ποσού εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000,00) Ευρώ.

19. Την από 25.7.2008 (ομόφωνη) Γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΝΕΧΤ SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς τεχνολογίας thin film μικροκρυσταλλικού πυριτίου, ετήσιας δυναμικότητας 60 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης του νομού Αρκαδίας, συνολικής δαπάνης ποσού εκατόν τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων(130.500.000,00) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθώς η ανωτέρω επένδυση συγκεντρώνει τους απαραίτητους βαθμούς και το προβλεπόμενο ποσό από την αριθμ. 33015/25.7.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επαρκεί για την επιχορήγηση της.

Αποφασίζουμε

ΑΡΘΡΟ 1 - Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου

1.  Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,όπως ισχύει, της επιχείρησης «ΝΕΧΤ SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων(29.879.500,00) Ευρώ, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς τεχνολογίας thin film μικροκρυσταλλικού πυριτίου, ετήσιας δυναμικότητας 60 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης του νομού Αρκαδίας, συνολικής δαπάνης ποσού εκατόν τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (130.500.000,00) Ευρώ.

2. Με το υπ’ αριθμ. 070/23.1.2008 έγγραφο χορηγήθηκε στην επιχείρηση κατόπιν αιτήματος της βεβαίωση επιλεξιμότητας για την επενδυτική της πρόταση.

3. Το επενδυτικό σχέδιο στο σύνολο του με κόστος ποσού εκατόν τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (130.500.000,00) ευρώ που αφορά αρχική επένδυση υπάγεται στο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του νόμου αυτού, που είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 και έχει καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στοιχεία αριθ. ΧΡ 86/2007.

4. Το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οπότε θα τροποποιηθεί αντίστοιχα και η παρούσα από­φαση.

ΑΡΘΡΟ 2 - Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου

1.Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η υφιστάμενη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης επιχείρηση «ΝΕΧΤ SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.», η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001, όπως ισχύει, θεωρείται «μεγάλη επιχείρηση» το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 180.000 ευρώ και η μετοχική της σύνθεση είναι:

Μέτοχος

Ποσοστό Συμμετοχής

ΝΕΧΤ SOLAR HOLDINGS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

99,95%

ΦΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0,05%

Σύνολο

100%

ΑΡΘΡΟ 3 - Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς τεχνολογίας thin film μικροκρυσταλλικού πυριτίου, ετήσιας δυναμικότητας 60 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης του νομού Αρκαδίας, εντάσσεται στον δευτερογενή τομέα (άρθρο 3 παρ. 1, περ. β', υποπερ. iii) και κατατάσσεται στην κατηγορία 1.

Το επενδυτικό σχέδιο με βάση τον τόπο εγκατάστασης και τη δραστηριότητα διακρίνεται σε μία ενότητα με τις αντίστοιχες ενισχυόμενες δαπάνες ως εξής:

Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών

Σύντομη Περιγραφή Ενότητας

Ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς τεχνολογίας thin film μικροκρυσταλλικού πυριτίου ετήσιας δυναμικότητας 60 MW.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

σύνολο

Τόπος Εγκατάστασης

Νομός Αρκαδίας

Νομός Αρκαδίας

Δραστηριότητα άρθρου 3

παρ 1 εδ. β. iii

παρ 1 εδ. β. iii

Κατηγορία

1

1

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων

Περιφεριακές

Περιφεριακές

Επιχορηγούμενη δαπάνη

Ποσό δαπάνης σε €

Σύνολο

1. Κτιριακά - Εγκαταστάσεις κτιρίων

6.000.000,0€

6.000.000,0€

2. Μηχανήματα- Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός

111.180.000,0€

111.180.000,0€

3. Τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

12.340.000,0€

12.340.000,0€

4. Τεχνικά Έργα (Έργα υποδομής και Έργα διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου)

725.000,0€

725.000,0€

5. Μεταφορικά μέσα

255.000,0€

255.000,0€

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Αρχικής Επένδυσης

130.500.000,0€

130.500.000,0€

6. Δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων

0,0€

0,0€

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Επένδυσης

130.500.000,0€

130.500.000,0€

ΑΡΘΡΟ 4 - Παρεχόμενες Ενισχύσεις Ποσοστό Ενίσχυσης

Το ποσοστό επιχορήγησης για το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αναλύεται ως εξής:

Σύντομη Περιγραφή Ενότητας

Ίδρυση μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελς τεχνολογίας thin film μικροκρυσταλλικού πυριτίου, ετήσιας δυναμικότητας 60 MW.

Ενότητα 1:

Τόπος Εγκατάστασης

Νομός Αρκαδίας

Γ΄ Περιοχή

Δραστηριότητα άρθρου 3

(Κατηγορία 1 ή 2)

Παρ. 1 εδ. β) iii Κατηγορία 1

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων

Περιφερειακές

 

Ανάλυση χορηγούμενου ποσοστού επιχορήγησης

Χορηγούμενο Ποσοστό επιχορήγησης σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 3

α

Ποσοστό (Άρθρο 4 §1, όπως τροποποιήθηκε με Ν.3522/2006) για κόστος επένδυσης μέχρι 50.000.000€

35%

β

Ποσοστό (Άρθρο 4 §1, όπως τροποποιήθηκε με Ν.3522/2006) για κόστος επένδυσης από 50,0 εκατ. € έως 100,0 εκατ.€.

17,5%

γ

Ποσοστό (Άρθρο 4 §1, όπως τροποποιήθηκε με Ν.3522/2006) για κόστος επένδυσης άνω των 100,0 εκατ.€.

11,9%

δ

Πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης ως Μ.Μ.Ε (ΚΥΑ 33019/25.7.07)

0%

ε

Ανώτατο ποσοστό επιτρεπόμενης ενίσχυσης για δαπάνες μελετών και συμβούλων (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β της υπ’ αριθμ. 33018/25.7.2007 απόφασης για τον καθορισμό των ενισχυόμενων δαπανών).

-

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

 

στ

 

22,90%

ζ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

-

α. Επιχορήγηση.

i. Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους ενισχυόμενων δαπανών ποσού εκατόν τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (130.500.000,00) Ευρώ εγκρίνεται επιχορήγηση συνολικού ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (29.879.500,00) Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 22,90% επί του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους επένδυσης.

ii. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής:

1η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 20% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (20%) της ίδιας συμμετοχής.

2η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 40% της επένδυσης και μετά την πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (40%) της ίδιας συμμετοχής.

3η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 60% της επένδυσης και μετά την πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (60%) της ίδιας συμμετοχής.

4η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 80% της επένδυσης και μετά την πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (80%) της ίδιας συμμετοχής.

5η δόση: Ποσό ίσο με το 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και ότι έχει καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης το σύνολο της ίδιας συμμετοχής και το σύνολο του τραπεζικού δανείου.

6η δόση: Το υπόλοιπο ποσό, ίσο με το 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Απόφασης.

Σημείωση. Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 50128/5.1.1996 (Φ.Ε.Κ. 21 Β΄/16.1.1996) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

- Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής τους επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

Σε περίπτωση καταβολής της προκαταβολής της επιχορήγησης, η πρώτη δόση καταβάλλεται αφαιρούμενης της προκαταβολής που έχει καταβληθεί.

iii. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

β. Γενικοί όροι χορήγησης ενισχύσεων

Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναγόμενες σε Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

γ. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'). Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.

δ. Η επιχορήγηση της επένδυσης που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 5 - Πηγές Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με την ιδία συμμετοχή του φορέα, με μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο καθώς και με την οριζόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, επιχορήγηση.

Σε περίπτωση που για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα συναφθεί τραπεζικό δάνειο, η συνολική δαπάνη της επένδυσης θα καλυφθεί αποκλειστικά με την ιδία συμμετοχή και με την επιχορήγηση.

Η ιδία συμμετοχή και το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

α. Ιδία συμμετοχή.

i. Η ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε ποσοστό 25% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (32.625.000,00) Ευρώ.

ii. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής που έχει εγκριθεί με την παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.

iii. Η ιδία συμμετοχή αποτελείται από μετρητά ποσού 32.625.000,00 Ευρώ που θα καλυφθούν στο σύνολο τους από εισφορές των μετόχων και θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο ή και από φορολογηθέν αποθεματικό της εταιρείας.

iv. Το ποσό της ιδίας συμμετοχής θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτής.

β. Δάνειο.

i. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέδιο.

Το τραπεζικό δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (67.995.500,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 52,10% και θα πρέπει:

- να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

- να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,

- να έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

- να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

ii. Δάνειο για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί βραχυπρόθεσμο δάνειο για τη μερική κάλυψη του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. Το δάνειο αυτό μπορεί να έχει και τη μορφή του αλληλόχρεου λογαριασμού.

ΑΡΘΡΟ 6 - Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης από την επιχείρηση των παρακάτω ειδικών ό­ρων:

α. Τόπος εγκατάστασης

Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας.

Ο τόπος εγκατάστασης ανήκει στην Περιοχή Γ του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.

β. Νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας

Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης και οι οποίες προσδιόρισαν και την βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου είναι εκατόν σαράντα (140,0 Ε.Μ.Ε.).

Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης.

Στον αριθμό αυτό δεν συνυπολογίζονται θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από άλλες επενδύσεις ή δραστηριότητες της επιχείρησης ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης στην επιχείρηση θα είναι εκατόν σαράντα (140) (άθροισμα υφισταμένων και νέων θέσεων).

γ. Δυναμικότητα

i. Νέα παραγωγική δυναμικότητα: 480.000 πάνελς/έτος, συνολικής ισχύος 60 MW.

ii. Συνολική παραγωγική δυναμικότητα: 480.000 πάνελς/έτος, συνολικής ισχύος 60 MW.

δ. Ισχύς Μηχανημάτων σε KW

i. Νέα Ισχύς: 12.000 KW

ii. Συνολική Ισχύς: 12.000 KW

ε. Έκδοση αδειών

Η επιχείρηση ευθύνεται για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα νομοθεσία αδειών οικοδομικών και λοιπών εργασιών και για τη λήψη και τήρηση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων.

στ. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης είναι:

i. η τήρηση από αυτήν λογιστικών βιβλίων Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και

ii. η μη επιχορήγηση της παρούσας επένδυσης από άλλη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 7 - Υλοποίηση του επενδυτικού έργου

α. Ημερομηνία έναρξης

Η ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η 23.1.2008 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης επιλεξιμότητας).

β. Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ή εφόσον έχει χορηγηθεί βεβαίωση επιλεξιμότητας στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, μετά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου της Διοίκησης.

Ως έναρξη νοείται είτε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών είτε η πρώτη βέβαια ανάληψη δέσμευ­σης για παραγγελία εξοπλισμού, εκτός των προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας.

γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η περίοδος είκοσι έξι (26) μηνών από την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας απόφασης και δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης

Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

i. η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης

ii. έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί μόνο εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης του 50% του εγκριθέντος έργου.

ε. Αίτηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει.

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστατικά η επένδυση θεωρείται κατ' αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το ποσό των νομίμων τόκων από της καταβολής.

Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής ή μετά την παράταση, προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση όμως αυτή θα ενισχυθούν μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

στ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

- Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των αρμόδιων οργάνων ελέγχου εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας.

- Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης η απόκτηση των νομιμοποιητικών αδειών λειτουργίας της επένδυσης.

ζ. Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι δυνατόν, μετά από αίτηση, να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) αυτού που έχει εγκριθεί.

Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης του κόστους της επένδυσης, λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 8 - Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης

1. Η Επιχείρηση «ΝΕΧΤ SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.» από την υπαγωγή του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης οφείλει:

α. Να τηρεί τους όρους της υπαγωγής.

β. Να μη διακόπτει την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

γ. Να μην παύσει τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

δ. Να μη μεταβιβάζει για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυ­ριότητας της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνο­νται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.

2. Η Επιχείρηση «ΝΕΧΤ SOLAR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΧΤ SOLAR Α.Ε.», για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου:

Να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθεί-σας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

3. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:

α. Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1.

β. Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α, β της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2.

4. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1 χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης:

α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της παραγράφου 1α του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004,

β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.

6. Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία.

Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.

7.  Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

8. Ο έλεγχος για την διαπίστωση της προόδου των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και γενικότερα της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους όρους της παρούσας απόφασης και των διατάξεων του Ν. 3299/2004, θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

9.  Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί:

α) χωρίς έγκριση του αρμόδιου φορέα υπαγωγής ως προς τα σημεία εκείνα που προσδιόρισαν το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και

β) ως προς τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την υπ’ Αρ. 8356/3.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 33021/25.7.2007 όμοια της, εφόσον προκύπτει ότι εάν τα προτεινόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία βαθμολόγησης το επενδυτικό σχέδιο δεν θα πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις ούτε και την ελάχιστη βαθμολογία για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

10. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου βάσει προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α.:

α. Η επιχείρηση θα αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρέχει σε αυτά όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που ζητούνται.

β. Θα λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Καν. 1828/06.

γ. Θα τηρήσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε, για διάστημα δέκα ετών μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου ανεξάρτητα από την άρση της σχετικής υποχρέωσης που ενδεχομένως προκύπτει από την εφαρμογή φορολογικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3299/2004 και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ισχύς της παρούσας απόφασης (51512/ΥΠΕ/ 5/000313/Ε/Ν.3299/2004/3.11.2008) αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3.11.2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 17 - Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

1. Ως έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α') ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2008.

2. Στο άρθρο 4 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α') προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται ή περιορίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη.»

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 959, του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 965 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3714/2008, αντίστοιχα, εφαρμόζονται αναλόγως και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), εφόσον το σχετικό πρόγραμμα πλειστηριασμού εκδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18 - Ρύθμιση του ΕΚΑΣ

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Κ.Φ.Ε.» προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:

«ιγ. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2453/1997.»

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

ΑΡΘΡΟ 19 - Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

1. Το δεύτερο μέχρι και το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Όταν οι πιο πάνω αποζημιώσεις ή δικαιώματα καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου αυτού, εκπίπτουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύμβαση και από αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμβαλλομένου.

ββ) Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.

γγ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα.

δδ) Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σε σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, αυτά να μην έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.»

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

4. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., μετά το ενδέκατο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

«Η αξία των κινητών πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ συνολικά ανά έτος, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις από 1.1.2008 έως 31.12.2009 στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 29.8.2007 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α').

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για δωρεές που πραγματοποιούνται προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μόνιμους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το έτος 2007.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των κινητών πραγμάτων, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δωρίζονται, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΑΡΘΡΟ 20 - Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων επιχειρήσεων

1. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Η ζημία που προκύπτει κατά την απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), μητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της απορροφώσας εταιρείας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για ισολογισμούς μετασχηματισμού που συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής, τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν ή αν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ή αν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς, καθώς και αυτές που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους.»

4. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 2065/1992 προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

«5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)»

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 έχουν εφαρμογή για αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από 31 Δεκεμβρίου 2008 και μετά.

ΑΡΘΡΟ 21 - Ρυθμίσεις πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)

1. Τα μέλη των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) - κοινωνίες ή μεμονωμένοι εκμεταλλευτές λεωφορείων - υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 22α Δεκεμβρίου 1993 για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του λεωφορείου τους. Όσα από τα εν λόγω μέλη δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μητρώου, περιοδικές και εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. κ.λπ.) για την εν λόγω δραστηριότητα, δύνανται να υποβάλουν αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ. λόγω της υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.

2. Οι τόκοι που τυχόν επιδικασθούν υπέρ των υπό εκκαθάριση Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) λόγω της παρακράτησης από τον Ο.Α.Σ.Α. του αποθεματικού που είχαν σχηματίσει οι Σ.ΕΠ. για την αγορά νέων λεωφορείων φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τους δικαιούχους. Το ποσό του φόρου παρακρατείται από τον Ο.Α.Σ.Α. κατά την καταβολή των τόκων και αποδίδεται στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταβολή των τόκων στους δικαιούχους.

ΑΡΘΡΟ 22

Στην περίπτωση Β' του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τα έτη 2009 και 2010 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής υπάγεται σε τέλος με συντελεστή 0,33‰. Για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23

1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.

2. Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α'), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.

3. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009 δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α΄) τα υπόλοιπα δανείων, καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 24 - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 3614/2007

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) προστίθεται εδάφιο (η) ως εξής:

«(η) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών της Εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των αντίστοιχων συμβάσεων.»

ΑΡΘΡΟ 25 - Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του ν. 3213/2003

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β.i της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α'), όπως ισχύει, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων αντικαθίσταται από εκπρόσωπο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

ΑΡΘΡΟ 26 - Φύλαξη κτιρίων Γ.Λ.Κ.

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3470/ 2006 (ΦΕΚ 132 Α') έχουν εφαρμογή και για τη φύλαξη και ασφάλεια των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πλην των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ).

ΑΡΘΡΟ 27 - Ρύθμιση χρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)

Οι πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α') και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν , ύψους ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (1.711.000.000), που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) μέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπόλοιπες επτά (7) την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου 2010. Προς τούτο υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των ομολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2008, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α'), η διανομή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών. Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν περιλαμβάνεται η απόδοση των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδώσει προς το εξωτερικό τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής των πιστω­τικών  ιδρυμάτων  στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν.  3723/2008, δεν επιτρέπεται η α­γορά ιδίων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Η προθεσμία λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, παρατείνεται έως 19.5.2009, προκειμένου για συμπληρωματικές αποφάσεις αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου όπως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεση του στη Βουλή των Ελλήνων.

ΑΡΘΡΟ 29

Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α') προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η απόκτηση συμμετοχής με προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου σε πιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν προσμετράται και σε κάθε περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή ή μη του τελευταίου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»

ΑΡΘΡΟ 30

Στο άρθρο 43 Α παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«κ. Διακριτή παρουσίαση, στις σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία περιλαμβάνεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς που απαιτείται να συνταχθούν βάσει του άρθρου 90 του κ.ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 37 Α'), υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες δίνονται στις σημειώσεις στους ενοποιημένους λογαριασμούς.»

ΑΡΘΡΟ 31

Η παράγραφος 2 του άρθρου 43Α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α μπορούν να καταρτίζουν συνοπτικές σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων στις οποίες δεν θα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε' μέχρι ιγ' και κ' της παραγράφου 1 με την προϋπόθεση ότι θα παρατίθενται συνοπτικά οι πληροφορίες της περίπτωσης στ' της ίδιας παραγράφου.

Οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να μην περιλαμβάνουν στις σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42ε παραγράφους 8, 12 τελευταίο εδάφιο, 14 εδάφιο δ' και 15 περίπτωση β' και στο άρθρο 43 παράγραφος 3 περίπτωση ε' και παράγραφος 7 περίπτωση γ'. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτής της διάταξης.»

ΑΡΘΡΟ 32

Στο άρθρο 107 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιζ. Διακριτή παρουσίαση, στις σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσεως, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες.»

ΑΡΘΡΟ 33

Η προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α') αναβιώνει από τότε που έληξε και παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 34 - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 1790/1988

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5Α του ν.1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α'), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί της αξίας των προϊόντων τούτων, όπως αυτή καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο 4.

Ειδικότερα η ειδική ασφαλιστική εισφορά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολο τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., ορίζεται σε ποσοστό 0,5%.

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται για όλα τα παραπάνω προϊόντα ή για μια κατηγορία προϊόντων ή για ένα μόνο είδος προϊόντων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με πόρισμα αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται προς το σκοπό αυτόν, ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια διακύμανσης του ύψους της εισφοράς, κατά περιοχές και ασφαλιστικό αντικείμενο, με βάση τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε ζώνες ορισμένων περιοχών και προϊόντων στη χώρα.»

ΑΡΘΡΟ 35

Η ισχύς της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α') παρατείνεται από 1.1.2009 μέχρι και την 31.12.2009.

ΑΡΘΡΟ 36

Διαγράμματα που συνοδεύουν αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή των Νομαρχών ή των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων και δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της Γ4δ/15883/1988 (ΦΕΚ 142 Β') κοινής υπουργικής απόφασης αποστέλλονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα κείμενα των πιο πάνω αποφάσεων και οι αποφάσεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ που ανατρέχει στο χρόνο της δημοσίευσης το πρώτον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ως άνω αποστολή των διαγραμμάτων και αποφάσεων γίνεται σε κάθε περίπτωση με επιμέλεια και εντολή του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 37 - Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.

1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που επιφυλάσσονται στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ. από τη διάταξη της επόμενης παραγράφου.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. ασκεί κάθε διοικητική αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού.

Ειδικότερα:

i. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του.

ii. Ασκεί την άμεση αρμοδιότητα για τη διεθνή προβολή του ελληνικού τουρισμού και εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις διεθνείς οργανώσεις και στις διεθνείς σχέσεις του.

iii. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού και για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. ενώπιον Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.

v. Συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, εκπροσωπεί τον Οργανισμό κατά την υπογραφή τους και εγκρίνει την καταβολή των δαπανών του προϋπολογισμού, εφόσον το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει συνολικά για το αντικείμενο της σύμβασης το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, άλλως ενεργεί ύστερα από ρητή εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

vi. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών ή κάθε άλλου ένδικου βοηθήματος, καθώς επίσης και για την άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και παρέχει στους με έμμισθη εντολή δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. ή σε άλλους δικηγόρους τη δικαστική πληρεξουσιότητα για την άσκηση αυτών.

vii. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων και την παραίτηση από ένδικα μέσα.

viii. Οι ως άνω υπό στοιχεία (vi) και (vii) περιγραφόμενες αρμοδιότητες δεν ισχύουν όταν πρόκειται για αμοιβές, αποζημιώσεις ή κάθε είδους παροχές που αναφέρονται στους υπαλλήλους και δικηγόρους του Οργανισμού.

ix. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. με αποφάσεις του, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και σε προϊσταμένους Διευθύνσεων. Επίσης μπορεί να παρέχει στους ως άνω εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ., όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α'), τροποποιείται ως εξής:

«5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Ε.Ο.Τ. και οι αποζημιώσεις των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ..

β) Οι διατάξεις των παραγράφων 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22.4.2005) εφαρμόζονται και ως προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Τ..»

5. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργούνται:

α) οι παράγραφοι 5Α και 5Β του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α'),

β) η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α').

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6Α του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ  187 Α'), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α'), τροποποιείται ως εξής:

«6. Α. α) Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 του αδ. 313/2001 αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ..»

7. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ. νοείται στο εξής ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ..

ΑΡΘΡΟ 38 - Ρυθμίσεις θεμάτων Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.)

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α'), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ιγ', ιδ' και ιε' ως εξής:

«ιγ. Να εκπληρώνει υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος που της ανατίθενται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται τα ειδικότερα έργα που εξυπηρετούν την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή κοινής ωφέλειας ή/και υποδομών, καθώς και το συνολικό κόστος των έργων αυτών, το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις της εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ιδ. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί έργα εξυπηρέτησης τουριστικών σκοπών και γενικότερα της τουριστικής πολιτικής της χώρας.

ιε. Να προβαίνει στην εκτέλεση έργων υποδομής, στα πλαίσια ανάπτυξης της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.»

2. Το άρθρο 16 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α'), το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 49 παράγραφος 14 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 16 - Πόροι της εταιρείας

1. Στην εταιρεία δύναται να παρέχονται επιχορηγήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

2. Για την εκπλήρωση των αποστολών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 εδάφιο ιγ' του παρόντος νόμου, παρέχεται στην εταιρεία, όταν αυτή λειτουργεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, αντιστάθμιση μέσω κοινοτικών ή/και εθνικών πόρων δια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ύψους αναλόγου της εκάστοτε επένδυσης, σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο περί χορήγησης αντισταθμιστικής παροχής για την ικανοποίηση τέτοιων υπηρεσιών.

3. Προϋπόθεση καταβολής των αντισταθμίσεων της παραγράφου 2 αποτελεί η προηγούμενη τήρηση λογιστικού διαχωρισμού της εταιρείας, σύμφωνα με το ως άνω κοινοτικό πλαίσιο.»

ΑΡΘΡΟ 39

Στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ» εφαρμόζονται, στο σύνολο τους, οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α').

ΑΡΘΡΟ 40 - Έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών

1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συναφθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της διάταξης αυτής, με Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι πάσης φύσεως συνταξιούχοι που ήταν ή είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το τελευταίο προ της κατάθεσης της διάταξης αυτής τρίμηνο ή οι άνεργοι που έχουν λάβει επίδομα από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το διάστημα αυτό. Η ενίσχυση θα καταβληθεί άμεσα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την υποβολή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικών.

2. Η πληρωμή γίνεται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986), στην οποία αναφέρεται ότι πρόκειται για κύρια κατοικία, καθώς και ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει την ίδια παροχή από άλλη αιτία.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

α. Προκειμένου για συνταξιούχους:

(αα) Οποιαδήποτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο.

(ββ) Βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος, ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κατοικίας που έχει συναφθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας διάταξης.

β. Προκειμένου για επιδοτούμενους ανέργους:

(αα) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η καταβολή επιδόματος.

(ββ) Βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κατοικίας που έχει συναφθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας διάταξης.

3. Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, το Πιστωτικό Ίδρυμα αποστέλλει, ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή, στην αρμόδια Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά ανά δικαιούχο οι πληρωμές, επισυνάπτοντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.

4. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

5. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ, του πολυτεκνικού επιδόματος και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

6. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την εν λόγω ενίσχυση με μία και μόνο ιδιότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

7. Οι διατάξεις της αριθμ. 2/42589/0026/4.6.2008 απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1096 Β') εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται βάσει των διατάξεων του παρόντος.

8. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που προορίζονται για χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (ν. 3631/2008, ΦΕΚ 6 Α').

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να οριστεί και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που τυχόν κριθεί αναγκαία κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 41 - Φορολογική κλίμακα

Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α') καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από αυτές.

ΑΡΘΡΟ 42 - Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που έχει κυρωθεί με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), έχουν εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

Κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α'), κατά περίπτωση.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν αυτές έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.»»

ΑΡΘΡΟ 43 - Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τα επεισόδια Δεκεμβρίου 2008

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α716.2.2009) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η καταβολή των ενισχύσεων αυτών γίνεται βάσει υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως ισχύει, των δικαιούχων και βεβαιώσεων της Πυροσβεστικής ή της Τοπικής Αστυνομικής Αρχής ή του οικείου Δήμου ή του οικείου Επιμελητηρίου ύστερα από σχετική αίτηση τους.»

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄/16.2.2009) παρατείνεται έως την 30ή Απριλίου 2009.

3. Οι πληγείσες επιχειρήσεις από τα επεισόδια της 13.3.2009 στο κέντρο της Αθήνας δύνανται να αποζημιωθούν για την αποκατάσταση των ζημιών επί των προθηκών και υαλοπινάκων των καταστημάτων, έπειτα από προσκόμιση βεβαίωσης του Επιμελητηρίου και των σχετικών τιμολογίων στο κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 44 - Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Στο τέλος της περίπτωσης γ' της κατηγορίας Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως ισχύει, τίθενται οι λέξεις « και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».

ΑΡΘΡΟ 45

Κυρώνεται δια του παρόντος η από 5.3.2009 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας με την επωνυμία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (καλούμενης εφεξής: Η «Εταιρεία Αεροδρομίου»), το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Το άρθρο 22.2.2 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που υπεγράφη την 31.7.1995 στην Αθήνα με­ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, αφ' ενός, και, αφ' ετέρου, των εταιρειών με τις επωνυμίες: (α) (α) «Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann, (β) ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, (γ) Η. Krantz-TKT GmbH και (δ) Flughafen Athen-Spata Projektgesellschaft mbH και κυρώθηκε με το νόμο 2338/1995 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995), όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικά στις 20.7.2000, 29.6.2007 και 19.6.2008, τροποποιείται ως εξής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

«Για την παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει από την Εταιρεία Αεροδρο­μίου ετήσια προμήθεια αδρανείας καταβλητέα ανά τρίμηνο προκαταβολικά που θα ανέρχεται σε μισό επί τοις εκατό (0,5%) κατ' έτος επί του εκάστοτε ανωτά­του ορίου για το οποίο θα ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική εγγύηση ή κατ' εφαρ­μογή της (σε σχέση τόσο με αναληφθέντα όσο και με μη αναληφθέντα ποσά).»

«For the provision of each such guarantee, the Greek State will be paid by the Airport Company an annual facility fee at the rate of half percent (0.5%) per annum on the maximum liability (in relation to both drawn and undrawn amounts) of the Greek State from time to time under or pursuant to the relevant guarantee payable quarterly in advance.»

Με εξαίρεση όσων τροποποιούνται παραπάνω δια του παρόντος και των από 20.7.2000, 29.6.2007 και 19.6.2008 τροποποιήσεων της, το κείμενο της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΕ) παραμένει εν ισχύι, όπως αυτή υπεγράφη στις 31.7.1995.»

ΑΡΘΡΟ 46

1. α. Για το οικονομικό έτος 2009, το ποσοστό των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α') δεν κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ». Τα ανωτέρω ποσοστά, για το ίδιο οικονομικό έτος, αποδίδονται στους δήμους και στις κοινότητες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περί Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως ισχύει.

β. Η ελάχιστη ποσοστιαία ρύθμιση των πόρων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία προβλέπεται από την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 και για το οικονομικό έτος 2009 παραμένει αμετάβλητη.

2. α. Στην  παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α'), μετά τη φράση «για τους υπαλλήλους αυτούς» απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «μετά την 1.1.2012».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η σταδιακή καταβολή των διαφορών των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2009 και ολοκληρώνεται την 1.1.2012.»

γ. Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α'), από της ενάρξεως ισχύος του, περιλαμβάνεται και η πρόσθετη αμοιβή της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α'). Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ν. 3731/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

δ. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 36 του ν. 3731/2008.

ΑΡΘΡΟ 47 - Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671