ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009)

Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις

Πρωτότυπο έγγραφο

ΘΕΜΑ: Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 – Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 52/50) και συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο για την προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 2 - Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στη συμπαραγωγή δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3, και στις σχετικές τεχνολογίες, που αναφέρονται στο Άρθρο 4.

ΑΡΘΡΟ 3 – Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

«Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)»: Η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας. Όπου στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «συμπαραγωγή», νοείται η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), όπως εδώ ορίζεται.

«Χρήσιμη θερμική ενέργεια»: Η θερμική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής, προκειμένου να ικανοποιήσει οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη.

«Οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση»: Η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, από διαδικασίες παραγωγής χρήσιμων μορφών ενέργειας διαφορετικές από τη συμπαραγωγή.

«Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή»: Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συνδεόμενης με την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Άρθρο 5. Όπου στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η μηχανική ενέργεια που ενδεχομένως παράγεται από τη συμπαραγωγή.

«Εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια»: Η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής από το Σύστημα ή το Δίκτυο στις περιπτώσεις που η διεργασία συμπαραγωγής διακόπτεται, όπως σε περιόδους συντήρησης ή θέσης εκτός λειτουργίας.

«Συμπληρωματική ηλεκτρική ενέργεια»: Η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σε περιπτώσεις που η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στη διεργασία συμπαραγωγής.

«Ολικός βαθμός απόδοσης»: Ο λόγος της ετήσιας ποσότητας της παραγόμενης ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας και της παραγόμενης χρήσιμης θερμικής ενέργειας προς το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεργασίας συμπαραγωγής.

«Μονάδα συμπαραγωγής»: Η μονάδα, η δυνάμενη να λειτουργεί κατά τον τρόπο της συμπαραγωγής.

«Αποδοτικότητα συμπαραγωγής»: Το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, που επιτυγχάνεται με τη συμπαραγωγή σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας.

«Συμπαραγωγή μικρής κλίμακας»: Οι μονάδες συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ ίση ή μικρότερη του 1 ΜWe.

«Συμπαραγωγή πολύ μικρής κλίμακας»: Η μονάδα συμπαραγωγής με μέγιστη ηλεκτρική ισχύ ίση ή μικρότερη από 50kWe.

«Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ)»: Η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Άρθρο 6. Η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξαρτήτως ποσοστού, χαρακτηρίζεται ως συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

«Τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για χωριστή παραγωγή»: Ο βαθμός απόδοσης της χωριστής παραγωγής θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία αποσκοπεί να υποκαταστήσει η διεργασία συμπαραγωγής.

«Λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια»: Ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς τη χρήσιμη θερμική ενέργεια, με χρήση των λειτουργικών δεδομένων συμπαραγωγής της συγκεκριμένης μονάδας.

«Λειτουργικά δεδομένα ΣΗΘ»: Τα ονομαστικά δεδομένα του κατασκευαστή για νέες μονάδες κατά τη φάση σχεδίασης και εγκατάστασης. Για λειτουργούσες μονάδες νοούνται τα δεδομένα που καταγράφονται όταν η μονάδα λειτουργεί σε μέγιστο συμπαραγωγικό φορτίο.

«Μονάδα ΣΗΘ συμπαγούς τύπου»: Η μονάδα ΣΗΘ, στην οποία όλα τα κύρια και περιφερειακά εξαρτήματα βρίσκονται εντός σταθερού περιβλήματος που περιλαμβάνει και την ακουστική μόνωση.

«Παραγωγή από συμπαραγωγή»: Το άθροισμα της ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας που παράγονται από τη συμπαραγωγή.

«Εγγύηση Προέλευσης από ΣΗΘΥΑ»: Η πιστοποίηση από τον φορέα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης, ότι η ηλεκτρική ενέργεια, στην οποία αφορά, έχει παραχθεί από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

«Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης ΣΗΘΥΑ»: Οι κανόνες που θεσπίζονται και οι διαδικασίες που ορίζονται με το κεφάλαιο αυτό, καθώς και με τις ειδικότερες κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

«Αυτόνομος σταθμός συμπαραγωγής»: Ο σταθμός συμπαραγωγής που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή και δεν είναι συνδεδεμένος με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

2. Οι ανωτέρω ορισμοί αντικαθιστούν τους αντίστοιχους ορισμούς των στοιχείων 19 έως 22 του Άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 4 - Τεχνολογίες συμπαραγωγής

Στις τεχνολογίες συμπαραγωγής, σε σχέση με τις οποίες εφαρμόζεται το παρόν κεφάλαιο, περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τύποι:

α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας

β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης

δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

ε) Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης

στ) Μικροστρόβιλος

ζ) Μηχανή Stirling

η) Κυψέλη καυσίμου

θ) Ατμομηχανή

ι) Οργανικός κύκλος Rankine

ια) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασμός τύπων τεχνολογιών που εμπίπτει στον ορισμό της συμπαραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 5 - Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή

Η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υπολογίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παρόν Άρθρο. Ειδικότερα:

α) Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προσδιορίζονται με βάση την αναμενόμενη ή πραγματική λειτουργία της μονάδας κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Για τις μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας ο υπολογισμός μπορεί να βασίζεται σε πιστοποιημένες τιμές.

β) Η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή θεωρείται ίση με την ολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας μετρούμενη στους ακροδέκτες των κύριων γεννητριών:

(i) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β', δ', ε', στ', ζ' και η' από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 4, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%),

(ii) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α' και γ' από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 4, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με ογδόντα τοις εκατό (80%).

γ) Σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β', δ', ε', στ', ζ' και η' από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 4 με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), και σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α' και γ' από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 4 με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο του ογδόντα τοις εκατό (80%), η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υπολογίζεται με την ακόλουθη σχέση:

ECHP = ΗΟΗΡ • C

όπου ECHP είναι η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή,

HCHP είναι η χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από χωριστούς λέβητες ή από παροχέτευση ατμού από τον ατμολέβητα πριν από τον ατμοστρόβιλο,

C είναι ο λόγος ηλεκτρικής προς τη χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή.

δ) Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή βασίζεται στον πραγματικό λόγο ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια. Εάν ο πραγματικός λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια μιας μονάδας συμπαραγωγής δεν είναι γνωστός, μπορούν να χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα για στατιστικούς λόγους, οι ακόλουθες πρότυπες τιμές για τις μονάδες τύπου α', β', γ', δ' και ε' από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 4, με την προϋπόθεση ότι η υπολογιζόμενη με τον τρόπο αυτόν ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή είναι ίση ή μικρότερη με την ολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας:

Τύπος μονάδας

Πρότυπος λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια (C)

Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας

0,95

Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

0,45

Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης-απομάστευσης

0,45

Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

0,55

Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης

0,75

ε) Εάν ένα μέρος του ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται στη διεργασία συμπαραγωγής ανακτάται σε χημικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το μέρος αυτό αφαιρείται από την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου πριν από τον υπολογισμό του ολικού βαθμού απόδοσης που χρησιμοποιείται στα εδάφια β' και γ'.

στ) Το ενεργειακό περιεχόμενο ενός καυσίμου υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητά του. Όλοι οι βαθμοί απόδοσης που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο υπολογίζονται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα των καυσίμων.

ΑΡΘΡΟ 6 - Υπολογισμός αποδοτικότητας συμπαραγωγής

1. Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας συμπαραγωγής λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

α) η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή,

β) η χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή,

γ) ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας.

2. Η αποδοτικότητα συμπαραγωγής υπολογίζεται ως ακολούθως:

α) Για τις μονάδες συμπαραγωγής ορίζονται οι ακόλουθοι ενεργειακοί βαθμοί απόδοσης.

Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης:  ηe = Ec/Fc

Θερμικός βαθμός απόδοσης:   ηh =  H CHP/ FC

Ολικός βαθμός απόδοσης:   η= ne+ηh, όπου

Ec ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τη μονάδα συμπαραγωγής,

ΗCHP χρήσιμη θερμική ενέργεια που προέρχεται από συμπαραγωγή,

Fc ενέργεια καυσίμου που καταναλώθηκε κατά τη διαδικασία για την παραγωγή των Ec και HCHP.

β) Η αποδοτικότητα της συμπαραγωγής εκφράζεται από το λόγο εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, ο οποίος ορίζεται από τη σχέση:

PESR = FE + FH – FC / FE + FH

όπου

PESR είναι ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας,

FE είναι η ενέργεια του καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας

FH είναι η ενέργεια του καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της θερμικής ενέργειας ΗcHP.

γ) O λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, χρησιμοποιώντας τις τιμές αναφοράς όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, υπολογίζεται με τη σχέση:

PESR = 1 – 1/ ne/ner + nh/ nhr

όπου

ner είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

nhr είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας.

3. Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των περιπτώσεων α', β' και γ', εάν μια μονάδα συμπαραγωγής παράγει και μηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας προσαυξάνεται κατά μια πρόσθετη ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη της μηχανικής ενέργειας. Αυτή η πρόσθετη ποσότητα δεν συνεκτιμάται κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων προέλευσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται:

α) οι τιμές αναφοράς των βαθμών απόδοσης για χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,

β) οι λεπτομέρειες της μεθόδου υπολογισμού της αποδοτικότητας συμπαραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 7 - Μέτρα για την προώθηση της συμπαραγωγής και της συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας

1. Όπου στις διατάξεις του ν. 3468/2006 αναφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμό ή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, ως τέτοια νοείται η ενέργεια, η οποία παράγεται με συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας και υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Η ποσότητα της ενέργειας αυτής μπορεί να είναι τμήμα του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή κατά το μέρος που δεν χαρακτηρίζεται ΣΗΘΥΑ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης τροποποιούνται και συμπληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, οι αποφάσεις, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 10 του Άρθρου 8 του ν. 3468/2006 για την προσαρμογή τους στο καθεστώς του παρόντος νόμου.

4. Προς διασφάλιση της μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΣΗΘΥΑ, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Άρθρου 9 του ν. 3468/ 2006, οι σχετικές διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/οικ/8311/9.5.2005 ΦΕΚ 655 Β'/17.5.2005), όπως αυτές ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων τροποποιήσεών του για τη συμμετοχή των μονάδων συμπαραγωγής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 8 - Εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας

1. Η προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας, αποδεικνύεται προς τρίτους με την έκδοση σχετικής εγγύησης προέλευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εγγυήσεις προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας χωρίς χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εκείνα που αναφέρονται στη διαδικασία και τα όργανα έκδοσής τους, στο περιεχόμενο, στον έλεγχο και στον τρόπο διασφάλισής τους.

ΑΡΘΡΟ 9 - Εγκαταστάσεις ΣΗΘ που δεν χαρακτηρίζονται Υψηλής Αποδοτικότητας

1. Για τους σταθμούς ΣΗΘ από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3468/2006 που διέπουν σταθμούς ΣΗΘΥΑ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. Για τις μη τυποποιημένες μονάδες ΣΗΘ από συμβατικά καύσιμα ισχύος από 20 kWe και άνω, απαιτείται η χορήγηση άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.

3. Για τη διαδικασία έκδοσης των αδειών παραγωγής των σταθμών ΣΗΘ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006 για τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘ.

5. Για τη διαδικασία έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ΣΗΘ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3468/2006 για τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.

6. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας της παραγράφου 2. Το Μητρώο αδειών παραγωγής για τις εγκαταστάσεις ΣΗΘ, όπως ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, τηρείται στη ΡΑΕ.

7. Οι επιτροπές των άρθρων 19 και 20 του ν. 3468/2006, για εγκαταστάσεις από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι αρμόδιες και για τις εγκαταστάσεις ΣΗΘ.

ΑΡΘΡΟ 10 - Έγκριση Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής

1. Σε τυποποιημένες μονάδες συμπαραγωγής συμπαγούς τύπου πολύ μικρής και μικρής κλίμακας χορηγείται έγκριση τύπου μονάδας συμπαραγωγής. Η έγκριση τύπου μονάδας συμπαραγωγής χορηγείται από τον αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα για εξοικονόμηση ενέργειας κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα της υπό έγκριση μονάδας, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου.

2. Μονάδες συμπαραγωγής, στις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου μονάδας συμπαραγωγής, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζεται η διαδικασία για τη λήψη έγκρισης τύπου μονάδας συμπαραγωγής, εξειδικεύονται τα επί μέρους στοιχεία που υποβάλλουν οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς για τη λήψη έγκρισης τύπου μονάδας συμπαραγωγής και ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα που αφορά στην έγκριση τύπου μονάδας συμπαραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 11 - Εθνικό δυναμικό συμπαραγωγής

1. Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συντάσσεται έκθεση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το εθνικό δυναμικό συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας, η οποία, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Με την έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής προσδιορίζεται το σύνολο του δυναμικού για ζήτηση χρήσιμης θερμότητας, το οποίο είναι κατάλληλο για την εφαρμογή συμπαραγωγής, καθώς και η διαθεσιμότητα καυσίμων και άλλων ενεργειακών πόρων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συμπαραγωγή.

2. Η έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται χωριστή ανάλυση των ενδεχόμενων φραγμών στην αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού για συμπαραγωγή, οι οποίοι αφορούν στις τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, στο κόστος και στην πρόσβαση στα καύσιμα, σε θέματα Συστήματος και Δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, στις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες και στην έλλειψη ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους στις ενεργειακές τιμές.

3. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής λαμβάνονται υπόψη:

α) ο τύπος των καυσίμων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πτυχών σχετικά με τις δυνατότητες αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εγχώρια αγορά θερμικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής,

β) ο τύπος των τεχνολογιών συμπαραγωγής που αναφέρονται στο Άρθρο 4 και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού,

γ) ο τύπος των τεχνολογιών της χωριστής παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου είναι σκόπιμο, μηχανικής ενέργειας, τον οποίο ενδέχεται να υποκαταστήσει η συμπαραγωγή,

δ) η διάκριση του δυναμικού συμπαραγωγής σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων και κατασκευή νέων μονάδων.

4. Η έκθεση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής περιλαμβάνει κατάλληλους μηχανισμούς για την εκτίμηση της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας, από άποψη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, σε περίπτωση αύξησης του μεριδίου της συμπαραγωγής στην εθνική ενεργειακή σύνθεση. Κατά την ανάλυση της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας, λαμβάνονται υπόψη και οι εθνικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν, οι οποίες συν-δέονται με τις κλιματικές μεταβολές και έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές.

5. Στην έκθεση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής προσδιορίζονται οι δυνατότητες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια 2010, 2015 και 2020 και περιλαμβάνονται, όπου είναι εφικτό, οι αναγκαίες εκτιμήσεις κόστους για καθένα από τα προαναφερόμενα χρονικά πλαίσια.

6. Η έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής, εκτός από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιοποιείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο τρόπο.

7. Η πρόοδος σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της συμπαραγωγής αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάθε τέσσερα (4) έτη συντάσσεται και δημοσιοποιείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο τρόπο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της συμπαραγωγής, η οποία αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετική αίτησή της.

8. Στις εκθέσεις που εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση και ειδική αναφορά στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

ΑΡΘΡΟ 12 - Υποχρέωση παροχής στοιχείων συμπαραγωγής

1. Οι κάτοχοι των μονάδων συμπαραγωγής υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

2. Τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα. Τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων στους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

4. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός Ανάπτυξης υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στατιστικά δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους για την παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας από συμπαραγωγή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος Κεφαλαίου.

5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια στατιστικά στοιχεία για την ισχύ και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μονάδες συμπαραγωγής. Μπορεί ακόμη να υποβάλει στατιστικά στοιχεία για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της συμπαραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 13 – Κυρώσεις

1. Στους παραβάτες της υποχρεώσεως που καθιερώνεται με την παράγραφο 1 του προηγούμενου Άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, το ύψος του οποίου είναι ανάλογο της βαρύτητας και συχνότητας της παράβασης, κυμαινόμενο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής τους, η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων και κάθε άλλο συναφές θέμα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα όρια των επιβαλλόμενων προστίμων.

ΑΡΘΡΟ 14 - Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η παράγραφος 10 του Άρθρου 2 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Εγγύηση Προέλευσης ή Εγγύηση:

Το έγγραφο που εκδίδεται από τον Φορέα Έκδοσης και πιστοποιεί την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.»

2. Στο Άρθρο 4 του ν. 3468/2006:

α) η περίπτωση ζ' αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Από λοιπούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν ΑΠΕ, από τις οριζόμενες στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από αυτή των ανωτέρω περιπτώσεων.»

β) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

«η) Από σταθμούς ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe.»

γ) προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ', ε', ζ' και η' ισχύουν, εφόσον δεν υφίσταται κορεσμός των δικτύων, σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται κατά την περίπτωση α' της παραγράφου 5 του Άρθρου 3.»

3. Οι διατάξεις του Άρθρου 11 του ν. 3468/2006 εφαρμόζονται και για τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ του παρόντος Κεφαλαίου.

4. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 10 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ο αρμόδιος Διαχειριστής αυτών υποχρεούται να απορροφά, κατά προτεραιότητα, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμό ΑΠΕ Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού, καθώς και από τις μονάδες ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού και στη συνέχεια την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΣΗΘΥΑ, καθώς και το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει Αυτοπαραγωγός από σταθμό ΣΗΘΥΑ, εφόσον η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ΣΗΘΥΑ έχει συνυπολογισθεί στη συνολική διείσδυση της εγκατεστημένης ισχύος σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή και ΣΗΘΥΑ.»

ΑΡΘΡΟ 15 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 6 και στην παράγραφο 3 του Άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου, αιτήσεις για άδεια παραγωγής μονάδων συμπαραγωγής, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του Άρθρου 9 του Κανονισμού αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/1795 6.12.2000, ΦΕΚ 1498 Β'/ 8.12.2000).

2. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 6 του Κεφαλαίου αυτού, κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες συμπαραγωγής, προκειμένου να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης και στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθούν ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό αδειών παραγωγής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 5 του ν. 3468/2006.

3. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας εγκατάστασης και εν συνεχεία και λειτουργίας που υποβάλλονται πριν την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 6 και στην παράγραφο 3 του Άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας παραγωγής, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν στις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου. Αν υποβληθεί αίτημα για τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, τότε απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

4. Άδειες λειτουργίας, οι οποίες χορηγήθηκαν και συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνήφθησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του Άρθρου 12 του ν. 3468/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16 - Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας

1. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), στον προϋπολογισμό της οποίας προβλέπεται ειδικά η κάλυψη της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ, ν. 2882/2001) και ιδίως της παραγράφου 7 του Άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του Άρθρου 11 αυτού, για τις εξής περιοχές με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πινδέων (πρώην κοινότητας Μεσοχώρας) του Νομού Τρικάλων:

α) Περιοχή συνολικού εμβαδού 1.432.137 τ.μ., όπως αυτή φαίνεται στο από 8.2.2005 κτηματολογικό διάγραμμα, πινακίδες 1 έως 13, και όπως αυτή περιγράφεται στον από 8.2.2005 αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συνέταξε ο κτηματογράφος μηχανικός του Δημοσίου Αν. Τάσιος και θεωρήθηκαν από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων Νικ. Λέγκα, και τα οποία δημοσιεύονται σε σμίκρυνση στο Παράρτημα Α' του παρόντος νόμου.

β) Περιοχή συνολικού εμβαδού περίπου 540.000 τ.μ., όπως αυτή φαίνεται στο υπ' αριθ. 1401 -ΣΜΕΛ-016-027/26.2.2007/1η Αναθεώρηση 31.7.2007 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. που δημοσιεύεται σε σμίκρυνση στο Παράρτημα Α' του παρόντος νόμου.

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για λόγους μεγάλης σημασίας δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι συνίστανται στην αντιμετώπιση των αναγκών του υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των υπόλοιπων εκτάσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία του έργου. Οι ήδη συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για το προαναφερόμενο έργο, οι οποίες κηρύχθηκαν με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 1092518/5317/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ 933 Δ'), 1092519/5318/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ 1000 Δ') και Β428/ 231/25.4.1988 (ΦΕΚ 353 Δ'), παραμένουν ισχυρές και θα αξιοποιηθούν προς το σκοπό της ολοκλήρωσης του έργου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17 - Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρων μετεγκατάστασης

1. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Πινδέων και με δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε., στον προϋπολογισμό της οποίας προβλέπεται ειδικά η κάλυψη της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ, ν. 2882/2001) και ιδίως της παραγράφου 7 του Άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του Άρθρου 11 αυτού, για τις εξής περιοχές με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πινδέων (πρώην Κοινότητας Μεσοχώρας) του Νομού Τρικάλων:

α) περιοχή «Σπίτια» εμβαδού περίπου 160.000 τ.μ. και β) περιοχή «Βαρκό» και «Άνω Βαρκό», εμβαδού περίπου 146.000 τ.μ., όπως αυτές φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 1401-ΣΜΕΛ-016-030/9.8.2007 Διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ) της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο δημοσιεύεται σε σμίκρυνση στο Παράρτημα Α'.

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται επίσης για λόγους μεγάλης σημασίας δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι συνίστανται στην εξασφάλιση των αναγκών μετεγκατάστασης των θιγομένων από την αναγκαστική απαλλοτρίωση του Άρθρου 16 του παρόντος νόμου και από τις αρχικά συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν με τις υπ' αριθμ. 1092518/ 5317/0010/19.7.1993 και 1092519/5318/0010/ 19.7.1993 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

3. Από τη διαδικασία κήρυξης και συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εξαιρούνται οι εκτάσεις, οι οποίες θα προκύψουν από τα κτηματολογικά διαγράμματα ότι είναι είτε δημοτικές ή κοινοτικές είτε δημόσιες. Όσες δε εκ των παραπάνω εκτάσεων είναι δημόσιες, παραχωρούνται κατά κυριότητα δια του παρόντος νόμου από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Πινδέων, ατελώς, με σχετική σημείωση στα βιβλία μεταγραφών και του Κτηματολογίου.

ΑΡΘΡΟ 18 - Κτηματολογικά στοιχεία

Τα κτηματολογικά στοιχεία (πίνακες και διαγράμματα) των προηγούμενων άρθρων θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ 19 - Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

1. Οι απαλλοτριώσεις των άρθρων 16 και 17 κηρύσσονται λόγω του επείγοντος και της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το έργο για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, ως ακολούθως:

(α) Για τις περιοχές του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 16 και των στοιχείων α' και β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 17, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συντάσσεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατάσταση εικαζόμενων ιδιοκτητών, με βάση την οποία γίνεται η πρόσκληση των ενδιαφερομένων για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, καθώς και απλά διαγράμματα οριζοντιογραφίας που θα απεικονίζουν το συνολικό εμβαδόν και κατ' εκτίμηση το είδος και τα επικείμενα των αντίστοιχων απαλλοτριούμενων εκτάσεων, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε συγκεκριμένες επί μέρους ιδιοκτησίες. Για τη σύνταξη των διαγραμμάτων επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία που μπορεί να προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως με φωτογραμμετρικές και άλλες μεθόδους.

(β) Οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας εκδικάζονται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου εντός προθεσμίας που ορίζεται στη διάταξη του Άρθρου 19 του ΚΑΑΑ με βάση:

(i) την ήδη συνταχθείσα κτηματογράφηση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του Άρθρου 16, (ii) την κατάσταση εικαζόμενων ιδιοκτητών και τα απλά διαγράμματα οριζοντιογραφίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου,

(iii) τη βεβαίωση του αρμόδιου μεταγραφοφύλακα ότι υποβλήθηκε σε αυτόν προς καταχώριση, ατελώς, στην οικεία μερίδα αντίγραφο της πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μαζί με τα συναφή κτηματολογικά στοιχεία, σε όποια μορφή αυτά είναι διαθέσιμα και

(iv) την εκτιμώμενη αξία τους, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και αποστέλλονται από τη ΔΟΥ της περιφέρειας του ακινήτου.

(γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι διατάξεις του ΚΑΑΑ (ν. 2882/2001) , πλην αυτών των άρθρων 16 και 26 παρ. 3. Η διάταξη της παραγράφου 3 του Άρθρου 26 εφαρμόζεται, εφόσον υπάρχουν επαρκή κτηματολογικά στοιχεία. Τυχόν διορθώσεις υποβληθέντων κτηματολογικών στοιχείων γίνονται δικαστικά από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 παρ. 8 του ΚΑΑΑ.

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα συντεταγμένα κτηματολογικά στοιχεία (διαγράμματα, πίνακες) κτηματογράφησης του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων που αφορούν την περιοχή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του Άρθρου 16.

Η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων των υπόλοιπων περιοχών, των παραγράφων 1β' του Άρθρου 16 και 1α' και β' του Άρθρου 17, τελεί υπό την προϋπόθεση σύνταξης κτηματολογικών στοιχείων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων ή τον αναπληρωτή του, έναντι εύλογης αμοιβής, η οποία επιβαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε.. Η κτηματογράφηση ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Ως αναπληρωτές του παραπάνω κτηματογράφου ορίζονται κατά προτεραιότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

(δ) Η αναγκαστική απαλλοτρίωση του Άρθρου 16 αίρεται αυτοδικαίως, για όσα εδαφοτεμάχια μεταβιβαστούν μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους οικειοθελώς, σύμφωνα με τις ακόλουθες τιμές:

1. Για οικόπεδα εντός οικισμού, τριάντα (30,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

ii. Για τα λοιπά εδάφη ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως ποτιστικά, ξερικά, χέρσοι αγροί, δάση κ.λπ., τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ ανά στρέμμα.

iii. Για συστατικά και παραρτήματα αγρών (βοηθητικά κτίσματα, αποθήκες, στάβλοι, συρματοπλέγματα, μανδρότοιχοι, δένδρα κ.λπ.) με τις οριστικές τιμές που καθορίζονται τελεσίδικα από το αρμόδιο δικαστήριο για την εν λόγω αναγκαστική απαλλοτρίωση.

iv. Για κατοικίες, χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επί της συνολικής επιφάνειάς τους, ανεξάρτητα από την παλαιότητα ή την κατάστασή τους.

Στην περίπτωση κατοικίας εμβαδού μικρότερου των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων, η αποζημίωση υπολογίζεται για εμβαδόν εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων.

Ως κατοικία νοείται αυτοτελές κτίσμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συστάσεις οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, η αποζημίωση καταβάλλεται κατά το μέρος του ποσοστού συνιδιοκτησίας.

v. Για κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη τα δύο τελευταία έτη, τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επί της συνολικής επιφάνειας που αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια, καθώς και τη χρήση.

2. Οι θιγόμενοι από την απαλλοτρίωση του Άρθρου 16 που επιθυμούν την οικειοθελή μεταβίβαση θα πρέπει να το δηλώσουν με αμετάκλητο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το προσύμφωνο θα συνταχθεί με έξοδα της ΔΕΗ Α.Ε. και θα προβλέπει δικαίωμα αυτοσύμβασης για τη ΔΕΗ Α.Ε.

3. Το τίμημα ή αντάλλαγμα της μεταβίβασης καταβάλλεται στους θιγόμενους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά τη δικαστική αναγνώρισή τους ως δικαιούχων, εφαρμοζομένων των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου.

4. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και η αποκατάσταση των θιγόμενων οδών επικοινωνιών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20 - Πρόσθετη αποζημίωση

Οι προσφερόμενες τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται στο Άρθρο 19 ισχύουν και για τους θιγόμενους από τις συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των υπ' αριθμ. 1092518/5317/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ 933 Δ') και 1092519/5318/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ 1000 Δ') κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται πρόσθετη αποζημίωση που ισούται με τη διαφορά μεταξύ των ανωτέρω τιμών (παρ. 1δ περ. i, ii, iv και v του Άρθρου 19) και των ήδη καταβληθεισών αποζημιώσεων. Η αποζημίωση θα καταβληθεί κατά το χρόνο που προκύπτει αντιστοίχως από την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου Άρθρου και πάντως το αργότερο μέχρι την καταβολή των αποζημιώσεων για τους θιγόμενους από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 21 - Όροι και προϋποθέσεις μετεγκατάστασης

1. Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (πολεοδομική, τοπογραφική, υδραυλική, γεωτεχνική, γεωλογικής καταλληλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) για την πολεοδόμηση των χώρων μετεγκατάστασης των θιγόμενων κατοίκων της πρώην Κοινότητας Μεσοχώρας και των λοιπών θιγόμενων πρώην Κοινοτήτων Αρματολικού, Δέσης, Παχτουρίου, Δροσοχωρίου, Γαρδικίου, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης και Αγίου Νικολάου του Ν. Τρικάλων, από τον ταμιευτήρα του Έργου, θα πραγματοποιηθεί με επιμέλεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε..

Η κατανομή των οικοπέδων, που θα προκύψουν σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 22, θα γίνει κατά τρόπο χωροταξικά δόκιμο με εντοπισμό αυτών συγκεντρωμένων και όχι διάσπαρτων, αρχής γενομένης από την περιοχή που θα υποδειχθεί, βάσει των αποτελεσμάτων των απαραίτητων μελετών από το Δήμο Πινδέων.

Η κατασκευή των έργων υποδομής του συγκεκριμένου χώρου, που θα υποδειχθεί από το Δήμο Πινδέων, και στον οποίο θα περιληφθούν τα προς κατανομή οικόπεδα, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε. και με επιμέλεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης των προς μετεγκατάσταση περιοχών η ΔΕΗ Α.Ε. εκδίδει υπέρ του Δήμου Πινδέων εγγυητική επιστολή ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των έργων υποδομής της παραγράφου αυτής.

2. Οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις πέραν της ανώτατης στάθμης πλημμύρας θα διαμορφωθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε., κατά τρόπο ώστε να αποτελούν χώρο αναψυχής. Ο χώρος αυτός παραχωρείται στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στον οποίο υπάγονται οι πρώην κοινότητες, που ανήκε η περιοχή. Το είδος της χρήσης θα προσδιορισθεί από το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης Ανάπτυξης και Πολεοδόμησης (ΣΧΟΑΠ) και από το Χωροταξικό Σχέδιο της περιοχής, μετά από γνώμη της ΔΕΗ Α.Ε. για θέματα ασφάλειας. Τα έσοδα που προκύπτουν από τη χρήση αυτή θα διατίθενται για τις ανάγκες των περιοχών των πρώην κοινοτήτων, στις οποίες υπάγονταν οι εν λόγω εκτάσεις.

3. Εάν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου προκύψουν προβλήματα σε κατοικίες που βρίσκονται στο μη απαλλοτριούμενο τμήμα των υφιστάμενων οικισμών, οφειλόμενα αποδεδειγμένα σε γεωλογικά φαινόμενα από τη λειτουργία του ταμιευτήρα, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να τις αποκαταστήσει πλήρως, εφόσον αυτό είναι εφικτό ή στην αντίθετη περίπτωση να αποζημιώσει τους θιγόμενους ιδιοκτήτες. Εναλλακτικά, οι θιγόμενοι μπορούν να ασκήσουν αναλογικά τα δικαιώματα που προβλέπονται για εκείνους, των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώνονται, όπως τα δικαιώματα αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του παρόντος νόμου.

4. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου λαμβάνεται μέριμνα για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών των κατοίκων, κατ' ανάλογη εφαρμογή του τέταρτου Άρθρου του ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α').

5. Οι κάτοικοι των απαλλοτριούμενων εκτάσεων υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών καταμέτρησης από τον διενεργούντα την κτηματογράφηση βάσει του Άρθρου 19.

ΑΡΘΡΟ 22 - Δυνατότητα απόκτησης οικοπέδου στις περιοχές μετεγκατάστασης

1. Όσοι έχουν στην ιδιοκτησία τους κατοικία που απαλλοτριώνεται ή οικειοθελώς παραχωρείται στη ΔΕΗ Α.Ε., έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν οικόπεδο στους χώρους μετεγκατάστασης, καταβάλλοντας στον υπέρ ου η αναφερόμενη στο Άρθρο 17 απαλλοτρίωση Δήμο Πινδέων και σε συγκεκριμένο, κοινό με τη ΔΕΗ Α.Ε., τραπεζικό λογαριασμό την αξία του, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο i της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1i του Άρθρου 19. Ο τραπεζικός λογαριασμός θα είναι δεσμευμένος για το Δήμο Πινδέων. Η καταβολή θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από τη δικαστική αναγνώρισή τους ως δικαιούχων, οπότε και θα υπογράφεται η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης.

Αν το εμβαδόν του θιγόμενου οικοπέδου, στο οποίο κατά τα ανωτέρω υπάρχει κατοικία, είναι μικρότερο του εμβαδού του αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από τους πολεοδομικούς όρους στις περιοχές μετεγκατάστασης, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αποκτήσουν το οικόπεδο αυτό, θα καταβάλουν στο Δήμο Πινδέων και στον ως άνω λογαριασμό, το εισπραχθησόμενο ποσό της αποζημίωσης για το θιγόμενο οικόπεδό τους, ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του νέου οικοπέδου. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, το δικαίωμα απόκτησης, κατά τα ανωτέρω, άρτιου οικοπέδου λογίζεται κατά το μέρος του ποσοστού συνιδιοκτησίας.

Ο Δήμος Πινδέων μπορεί να παραχωρήσει σε δημότη ή άλλον τρίτο οικόπεδο, από αυτά που θα απομείνουν μετά την ως άνω διάθεση οικοπέδων στους ενδιαφερόμενους εκ των θιγομένων, με τιμή όμως όχι μικρότερη από αυτή που προσδιορίζεται στο παρόν Άρθρο.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν οικόπεδο στις περιοχές μετεγκατάστασης που προβλέπονται στη διάταξη του Άρθρου 17, θα πρέπει να το δηλώσουν με ανέκκλητο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου. Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι, πριν από την υπογραφή του υπόψη προσυμφώνου, θα προσκομίζουν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας της απαλλοτριούμενης κατοικίας τους.

3. Την ίδια δυνατότητα απόκτησης οικοπέδου στις περιοχές μετεγκατάστασης και με τις ίδιες προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου έχουν και όσων η κατοικία τους εθίγη από τις απαλλοτριώσεις που έγιναν με βάση τις υπ’ αριθμ. 1092518/5317/0010/ 19.7.1993 (ΦΕΚ 933 Δ') και 1092519/5318/0010/ 19.7.1993 (ΦΕΚ 1000 Δ') κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον έχουν αναγνωριστεί δικαιούχοι.

4. Τα δικηγορικά και συμβολαιογραφικά έξοδα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, βαρύνουν τη ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 23 - Επίδομα ενοικίου - Προσωρινή διαμονή

1. Στους δημότες του δημοτικού διαμερίσματος Μεσοχώρας, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε αυτό μέχρι τις 31.10.2006 και η ιδιόκτητος κατοικία τους απαλλοτριώνεται, η ΔΕΗ Α.Ε. θα καταβάλει επίδομα ενοικίου από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. Το επίδομα αυτό, το οποίο ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας μόνιμης απαλλοτριούμενης κατοικίας, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνιδιοκτητών της, θα καταβάλλεται μέχρι και δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημίωσης. Η καταβολή του επιδόματος αυτού διακόπτεται, αν ο δικαιούχος αποκτήσει κατοικία σε συντομότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα.

2. Για όσους εκ των θιγομένων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου και μόνο για όσους εξ αυτών είναι κτηνοτρόφοι ή και καλλιεργητές με αποδεδειγμένα έσοδα από τη γεωργία ή κτηνοτροφία ή υπέργηροι που δεν μπορούν να μετακινηθούν και έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους να αποκτήσουν οικόπεδο στις περιοχές μετεγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 22, θα προβλεφθεί ειδικός χώρος από τον οικείο πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, όπου θα γίνουν προσωρινές εγκαταστάσεις από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την προσωρινή διαμονή τους έως τη μετεγκατάστασή τους στις εν λόγω περιοχές. Στους εν λόγω θιγομένους δεν θα καταβληθεί επίδομα ενοικίου.

Με απόφαση της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνιστάται Κοινή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΔΕΗ Α.Ε. και η οποία θα καταγράψει το σύνολο των μόνιμων κατοίκων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 24 - Εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης

1. Στους θιγόμενους ιδιοκτήτες της απαλλοτρίωσης του Άρθρου 16 του παρόντος νόμου, καθώς και στους θιγέντες από τις απαλλοτριώσεις που έχουν συντελεστεί και κηρύχθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 1092518/5317/0010/ 19.7.1993 και 1092519/5318/0010/19.7.1993 κοινές υπουργικές αποφάσεις, καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε., πέραν της αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή του τιμήματος για εξαγορά, εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης, είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά αναγνωρισμένη δικαστικά ιδιοκτησία (κατοικία ή εδαφοτεμάχιο) που υφίσταται μέχρι 31.10.2006 και για μια μόνο φορά ανά δικαιούχο.

2. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι δημότες που ήταν εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των πρώην Κοινοτήτων Μεσοχώρας, Αρματολικού, Γαρδικίου, Μοσχοφύτου, Δέσης, Νέας Πεύκης, Παχτουρίου, Δροσοχωρίου και Αγίου Νικολάου του Νομού Τρικάλων μέχρι την 19.7.1993 και μόνιμοι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών έως την παραπάνω ημερομηνία, καθώς και οι ως άνω δημότες κτηνοτρόφοι (με κύρια απασχόληση την κτηνοτροφία) στη γεωγραφική περιοχή που απαλλοτριώνεται, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της οικείας Κοινότητας ή Δήμου, οι οποίοι είχαν, κατά το οικονομικό έτος 2006, ετήσιο εισόδημα κατώτερο του αφορολογήτου. Επίσης, δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος είναι οι ως άνω δημότες επαγγελματίες, οι οποίοι διατηρούσαν επαγγελματική στέγη μέχρι την 19.7.1993 στις ήδη απαλλοτριωθείσες με τις ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις περιοχές, καθώς και επαγγελματίες που κατά την 31.12.2007 διατηρούσαν και συνεχίζουν να διατηρούν επαγγελματική στέγη στη δεσμευόμενη γεωγραφική περιοχή, κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης που κηρύσσεται με τον παρόντα νόμο, εφόσον προσκομίσουν σχετική επαγγελματική άδεια.

3. Δικαιούνται του επιδόματος και οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. και οι εποχικοί υπάλληλοι και εργάτες με εισόδημα ανώτερο του αφορολογήτου, εφόσον αυτό προέρχεται μόνον από αυτήν την πηγή και πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

4. Το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους αμέσως μετά την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας.

ΑΡΘΡΟ 25 - Μη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β'

Στις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται οι θιγέντες και αποζημιωθέντες από την απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. Β428/231/25.4.1988 (ΦΕΚ 353 Δ') κοινή υπουργική απόφαση και αφορούσε περιοχές έως το υψόμετρο του προφράγματος, για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί αντίστοιχες αποζημιώσεις.

ΑΡΘΡΟ 26 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 36 του ν.3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α'), καθώς και τα προσύμφωνα που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 27 - Ρυθμίσεις σχετικές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αρχή αυτή γνωμοδοτεί είτε περί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) είτε περί της μη αναγκαιότητας τήρησης της ανωτέρω διαδικασίας και διαβιβάζει τη γνωμοδότησή της στη ΡΑΕ εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση του φακέλου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) ή αμέσως από τη διαπίστωση της μη αναγκαιότητας τήρησης της σχετικής διαδικασίας.»

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α') προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Για αιτήματα, για τα οποία η ΡΑΕ με γνωμοδότησή της εισηγείται την απόρριψή τους, ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει σχετική απόφαση εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της γνώμης της ΡΑΕ ή της απόφασης της ΡΑΕ επί της αίτησης αναθεώρησης που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του ν. 2773/1999. Εάν η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δεν εκδοθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας το σχετικό αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Ο Υπουργός Ανάπτυξης με απόφασή του μπορεί κατά περίπτωση να παρατείνει το ανωτέρω διάστημα για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες.»

3. Η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που τίθεται στο Άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3468/2006 αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου για εκκρεμή αιτήματα για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει διατυπωθεί σχετική απορριπτική γνωμοδότηση της ΡΑΕ.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Δεν συνιστά λόγο παράτασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας παραγωγής.»

5. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχει εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος του ν. 3468/ 2006 και για την οποία δεν έχει κατά το χρόνο εκδόσεως του παρόντος νόμου χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, ανακαλείται μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά την περιέλευση σε αυτόν της γνώμης της ΡΑΕ που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάκληση των αδειών παραγωγής που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Αν η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αυξηθεί μία μόνο φορά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς από την αύξηση αυτή να επέρχεται αύξηση του εμβαδού του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται στο Άρθρο 8 τροποποιείται, μετά από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σταθμών που εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα ή καθεστώς, καθώς και για περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα διαπιστώνεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται με επιμέλεια της ΡΑΕ στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.»

7. α. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του Άρθρου 3 του ν. 3468/2006 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

«γ) Αν μειώνεται η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, με αντίστοιχη μείωση του εμβαδού του γηπέδου.»

β. Η περίπτωση γ' αναριθμείται σε δ'.

8. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα που κατατάσσονται στη 2η υποκατηγορία της Α' Κατηγορίας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β' Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 του ν. 1650/ 1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αν δεν εκδοθεί η άδεια εντός του ανωτέρω διαστήματος, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη, στην οποία παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την αδυναμία εκδόσεως της άδειας. Η πράξη αυτή με όλον τον φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων.»

9. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ο οποίος εντάσσεται στα έργα που κατατάσσονται στην 1η υποκατηγορία της Α' Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 του ν. 1650/1986 και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.»

10. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη λειτουργία σταθμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 απαιτείται και άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του οργάνου που είναι ή κατέστη κατά την παράγραφο 1 αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, καθώς και έλεγχο από το ΚΑΠΕ της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του παρόντος Άρθρου.»

11. Στο Άρθρο 25 του ν. 3468/ 2006 προστίθεται υπό το στοιχείο Δ' παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Προσωπικό που απασχολείται στο ΚΑΠΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση δύναται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για παροχή επιστημονικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Οι αποδοχές του αποσπώμενου προσωπικού καταβάλλονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.»

12. Στο Κεφάλαιο Η' του ν. 3468/2006 μετά το Άρθρο 25 προστίθεται Άρθρο 25α ως εξής:

«Άρθρο 25α

Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής από Υδροηλεκτρικό Σταθμό εντός των κατά τις διατάξεις του Άρθρου 18 του ν. 1650/ 1986 προστατευόμενων περιοχών, επιβαρύνεται από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος υπέρ του κατά τις διατάξεις του Άρθρου 15 του ν. 2742/1999 συνιστώμενου Φορέα Διαχείρισης της οικείας προστατευόμενης περιοχής. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της, προ ΦΠΑ, τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος του παρόντος Άρθρου παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται στον Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής στην οποία εγκαθίσταται ο σταθμός.»

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του Άρθρου 27 του ν. 3468/2006 προστίθεται, από την έναρξη της ισχύος του, εδάφιο ως εξής:

«Η τροποποίηση, παράταση, ανανέωση ή επέκταση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί με τις προϋφιστάμενες του παρόντος νόμου διατάξεις, συντελείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός και σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

14. Στο Άρθρο 7 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. α) Έως ότου εγκριθούν τα Προγράμματα Ανάπτυξης υδατικών πόρων κατά το Άρθρο 4 του ν. 1739/1987 (ΦΕΚ 201 Α') ή τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού κατά το παρόν Άρθρο, και προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β' κατωτέρω, επιτρέπεται η κατάρτιση και έγκριση προγράμματος ανάπτυξης ή σχεδίου διαχείρισης για υπολεκάνη απορροής μέχρι τη συμβολή του κυρίου ρεύματος που τη διαρρέει με το επόμενο ίσης ή μεγαλύτερης τάξης ρεύμα. Για την εν λόγω έγκριση εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στη διοικητική περιφέρεια της οποίας υπάγεται η περιοχή της υπολεκάνης απορροής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και την εξασφάλιση της συμβατότητας του εν λόγω προγράμματος ή σχεδίου διαχείρισης της υπολεκάνης με τις διαχειριστικές μελέτες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ και στον παρόντα νόμο.

β) Ανεξάρτητα από την έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης υδατικών πόρων ή Σχεδίου Διαχείρισης κατά την προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, καθώς και αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ), ως έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 1 του Άρθρου 9 του ν. 3468/2006, εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς τους δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στην περίπτωση γ' του πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του Αρθρου 13 του νόμου αυτού. Για τα εν λόγω ΜΥΗΕ πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Δεν περιλαμβάνουν αποθήκευση υδάτων σε ταμιευτήρες εποχιακής, ετήσιας ή υπερετήσιας ρύθμισης.

ii) Δεν μεταβάλουν το υδατικό ισοζύγιο με την κατανάλωση νερού από το οικείο σύστημα επιφανειακών υδάτων (ρεύμα, ποταμός, λίμνη) ούτε την κατάσταση των τελευταίων με τη λειτουργία τους.

iii) Δεν εκτρέπουν νερό από ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων (ρεύμα, ποταμό, λίμνη) σε άλλο.

γ) Στην περίπτωση που τα μικρά υδροηλεκτικά έργα συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο σχήμα πολλαπλής αξιοποίησης υδάτων (άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική προστασία, εμπλουτισμό υδροφορέων κ.λπ.), τότε καταρτίζεται συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του όλου σχήματος και δεν συντρέχουν οι περιοριστικοί όροι της ανωτέρω παραγράφου β'.

δ) Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 9 του ν.3468/2006, για τους οποίους κατά την υιοθέτηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων θα βρίσκεται σε ισχύ μία τουλάχιστον από τις άδειες χρήσης νερού, εγκατάστασης ή λειτουργίας, εντάσσονται αυτοδικαίως στο εν λόγω Σχέδιο.»

ΑΡΘΡΟ 27Α - Ρυθμίσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούμενη περίπτωση, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:».

2. Οι περιπτώσεις δ' και ε' του πίνακα που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του ν. 3468/2006 διαγράφονται.

3. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:

4. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12 παρ. 1 του ν. 3468/2006, τιμολογείται σε μηνιαία βάση και ανά μεγαβατώρα (MWh) της απορροφώμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί να μεταβάλλονται οι τιμές του ανωτέρω πίνακα. Για την μεταβολή αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ και οι επιπτώσεις για τον καταναλωτή από τη σχετική επιβάρυνση λόγω του ειδικού τέλους ΑΠΕ.

5. α) Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι (20) έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στο μήνα και έτος που υπογράφεται η Σύμβαση Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο Διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας ή για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών για τους σταθμούς ισχύος έως 10 MW και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τους σταθμούς ισχύος από 10 MW και άνω. Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και έτος που πραγματοποιείται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας η ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, με βάση την ισχύ που διαθέτει ο σταθμός κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.

β) Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή που αναφέρεται στον πίνακα αυτόν αναπροσαρμοσμένη κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 30%, 40%, 40% και 50%, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β, Γ, και Δ του ανωτέρω πίνακα, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους ως άνω συντελεστές.

γ) Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για σταθμούς που δεν έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ή δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους, τροποποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.

δ) Οι παραγωγοί που έχουν συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν θέσει σε λειτουργία τους σταθμούς τους, κατά τα ανωτέρω, μπορούν είτε να τροποποιήσουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων με τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στο Φεβρουάριο 2009 και διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της εικοσαετίας από τη θέση των σταθμών σε λειτουργία είτε να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης. Αν όμως ασκήσουν το δικαίωμα της ανανέωσης της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 12 του ν. 3468/ 2006, ως τιμή πώλησης θα συνομολογείται, κατά τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω πίνακα, αυτή που αντιστοιχεί στο μήνα και έτος της ανανέωσης.

6. Στο Πρόγραμμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται χρονοδιάγραμμα χορήγησης αδειών παραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης για αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνώμη ή απόφαση της ΡΑΕ, λαμβανομένων υπόψη του αριθμού των αιτήσεων, του χρόνου υποβολής τους, της ασφάλειας της λειτουργίας του Συστήματος και του Δικτύου και της επιβάρυνσης του καταναλωτή μέσω του ειδικού τέλους υπέρ των ΑΠΕ.

Ειδικά, οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, αξιολογούνται και εξετάζονται αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του ν. 3468/2006, μέχρι την 28.2.2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και την 31.5.2007, μέχρι την 30.4.2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και 30.6.2007 και μέχρι την 31.12.2009 όσες έχουν υποβληθεί έως 29.2.2008.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και λοιπά κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή αιτημάτων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 10 ΜW στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η υποβολή αιτημάτων γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται η ελάχιστη ισχύς κάθε έργου και η εκάστοτε προκηρυσσόμενη προς αδειοδότηση ισχύς.

7. Οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών.

8. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 14 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος, λαμβάνονται ιδίως υπόψη η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων. Για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα ανωτέρω Συστήματα μπορεί να προβλέπεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας στα κτίρια αυτά. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας, το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.»

9. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 3 του ν. 2244/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του Άρθρου 2 του ν. 2941/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση σταθμών εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, για παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, και ανεμογεννητριών, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση εργασιών που χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία της περιοχής της εγκατάστασης κατ' εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων του έργου, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα με σαφές οδοιπορικό, διάγραμμα κάλυψης, σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων, προϋπολογισμό του έργου, αποδεικτικά πληρωμής φόρων και αποδεικτικά εισφορών και αμοιβών μηχανικών.»

ΑΡΘΡΟ 28 - Διαχειριστής και Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

1. Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο από τον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχει διατυπωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006, παύει να ισχύει αυτοδικαίως μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η Προσφορά Σύνδεσης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανανεωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της κατόπιν υποβολής αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή, μόνο εφόσον συνοδεύεται από προέγκριση χωροθέτησης ή θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίας επί Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). Η ανανέωση των Προσφορών Σύνδεσης γίνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα για μία φορά και ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

2. α) Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία έχει διατυπωθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006 και πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/13310/18.6.2007 (ΦΕΚ 1153 Β') και η διάρκεια ισχύος της δεν έχει καθοριστεί, παύει να ισχύει αυτοδικαίως μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της αρχικής διατύπωσής της.

β) Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ , η οποία έχει διατυπωθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006 και πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης και η διάρκεια ισχύος της είναι μικρότερη από τρία (3) έτη, ισχύει μέχρι τρία (3) έτη από την ημερομηνία της αρχικής διατύπωσής της.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου παρατείνεται η ισχύς των Προσφορών Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον υφίσταται σχετική άδεια εγκατάστασης, και για διάστημα έως τη λήξη ισχύος της άδειας εγκατάστασης. Η παράταση ισχύος των Προσφορών Σύνδεσης γίνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα σε σχέση με αιτήματα που υποβάλλονται για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης ή αιτήματα που υποβάλλονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος Άρθρου, αιτήματα που υποβάλλονται για παράταση ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αντιμετωπίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ως αιτήματα για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης.

5. Αιτήματα για αύξηση της ισχύος παραγωγής από ΑΠΕ, σε ποσοστό μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) της ισχύος που αναγράφεται στην Προσφορά Σύνδεσης και για σταθμούς παραγωγής που δεν εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα ή καθεστώς και δεν βρίσκονται σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα για μία μόνο φορά σε σχέση με αιτήματα που υποβάλλονται για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αντιμετωπίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ως αιτήματα για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης.

6. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, παύει να ισχύει αυτοδικαίως και η οικεία Προσφορά Σύνδεσης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών, καθορίζονται οι όροι και διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και τη διατύπωση Προσφορών Σύνδεσης βάσει των τεχνικών παραμέτρων του Συστήματος ή του Δικτύου.

8. Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 15 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

«η. Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες σκοπό έχουν την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή και ειδικότερα στον καταμερισμό και στην εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων διασυνδέσεων, καθώς και τη διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό των ως άνω διαχειριστών.»

ΑΡΘΡΟ 29 - Ρυθμίσεις για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

1. Στο Άρθρο 7 του π.δ. 24/31.5.1985 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρίας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 1 του παρόντος. Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Η παρέκκλιση αφορά:

αα) Την αρτιότητα του γηπέδου, η επιφάνεια του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 μ2.

ββ) Τις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 μ..

γγ) Το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος του συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 και το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

δδ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,50 μ..»

2. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του Άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313 Α') προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η σύμβαση απόσπασης, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα από τη ΔΕΠΑ ΑΕ προς τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., χωρίς την επισύναψη σε αυτή κυρωμένων αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 9 του Άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α'), είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 2.8.2006.»

3.α. Στο Άρθρο 17 του ν. 3428/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται στην περίπτωση ΑΣΦΑ, το οποίο συνιστά τμήμα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά με τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην άδεια ΑΣΦΑ συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.»

β. Η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4.

4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 18 του ν. 3428/2005 τροποποιούνται ως εξής:

«Σε περίπτωση αρχικής ή μεταγενέστερης διασύνδεσης με το ΕΣΦΑ, Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με εξαίρεση την περίπτωση ΑΣΦΑ, του οποίου η διαχείριση ρυθμίζεται από Διακρατική Συμφωνία, ή ΑΣΦΑ το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικώς Δηλούμενη Διαμετακόμιση. Στην περίπτωση που η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ συνάπτει σύμβαση με το ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στον κάτοχο της Άδειας ΑΣΦΑ από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του ΑΣΦΑ, λόγω της ανάληψης της διαχείρισης του ΑΣΦΑ.»

5. Στο Άρθρο 4 του ν.1929/1991(ΦΕΚ 19 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»

6. Κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, καθώς και την ένταξη ή επέκταση πόλης ή οικισμού εντός ζώνης 200 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα του εγκατεστημένου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας του αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε..

7. Στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του ν. 367/1976 (ΦΕΚ 162 Α' ),

β) της παραγράφου 2 του Άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'),

γ) των άρθρων 4 και 5 του ν. 1929/1991 (ΦΕΚ 19 Α'), δ) της παραγράφου 5 του Άρθρου 12 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α'),

ε) της παραγράφου 3 του Άρθρου 6 και του Άρθρου 20Α του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α') και

στ) του ένατου Άρθρου του ν. 87/1975 που προστέθηκε με το Άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α'), όπως αυτές ισχύουν.

8. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του Άρθρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου σε δάση ή δασικές εκτάσεις χορηγείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΑ) κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

β. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 58 του ν. 998/1979 διαγράφονται οι λέξεις «φυσικού αερίου και».

ΑΡΘΡΟ 30 - Ρυθμίσεις για το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 1 του π.δ. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«1α. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΕ». Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «Centre for Renewable Energy Sources and Saving» και έχει διακριτικό τίτλο «CRES».

β. Όπου στο ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα του ανωτέρω νομικού προσώπου, σε νόμους ή σε διοικητικές πράξεις αναφέρεται η επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», νοείται εφεξής το «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας».

2. Το ΚΑΠΕ είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής οργανισμός, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.»

2. Το Άρθρο 2 του π.δ. 375/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Έδρα του ΚΑΠΕ ορίζεται η Κοινότητα Πικερμίου του Νομού Αττικής.»

3.α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 10 του π.δ. 375/1987 τροποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Η οργάνωση του ΚΑΠΕ εξυπηρετεί τη λειτουργία του ενεργειακού προγραμματισμού και της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, καθώς και εκείνη της ανάπτυξης ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας κυρίως σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών του ΚΑΠΕ καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.»

β. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 10 του π.δ. 375/1987 καταργείται.

4. Το Άρθρο 15 του π.δ. 375/1987 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 15

Η περαιτέρω οργάνωση και διάρθρωση του Κέντρου, οι επί μέρους αρμοδιότητες των διοικητικών του ενοτήτων, τα καθήκοντα του πάσης φύσης προσωπικού του Κέντρου και γενικά κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του, ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΕ και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.»

ΑΡΘΡΟ 31 - Διατάξεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.)

1. Η παράγραφος 22 του Άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«22. Η απόσβεση της αξίας των δικαιωμάτων της ΕΔΑ ή της ΔΕΠΑ, κατά περίπτωση, της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του παρόντος νόμου που αποκτήθηκαν από τις ΕΠΑ ενεργείται τμηματικά και ισόποσα μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουν το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης αυτών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι ΕΠΑ για την κατασκευή μη ιδιόκτητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.»

2. Στο Άρθρο 7 του ν. 2364/1995 προστίθεται παράγραφος 23, η οποία έχει ως εξής:

«23. Οι εισφορές σε είδος της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του παρόντος νόμου από την ΕΔΑ προς την αντίστοιχη ΕΠΑ, στην οποία εισφέρονται για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης, αποτιμώνται βάσει εκθέσεως αποτίμησης που συντάσσεται από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η έκθεση αποτίμησης πρέπει:

α) να περιέχει την περιγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί την εισφορά σε είδος,

β) να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν,

γ) να πιστοποιεί, εάν οι αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν τουλάχιστον στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανόν να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.

Αν η έκθεση αποτίμησης συνταχθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού της παραγράφου 6 του Άρθρου 4 του παρόντος νόμου, δύναται αυτή να επικαιροποιείται, προκειμένου να συνεκτιμηθεί η οικονομική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή για τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω ΕΠΑ, καθώς και τυχόν έγγραφες παραδοχές αυτού, βάσει των οποίων προσδιόρισε την αξία της ως άνω προσφοράς του.

Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.»

3. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 44 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως ισχύει, καταργείται.

4. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του Άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313 Α') προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματά της στα ανωτέρω ακίνητα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 1, 2, 6 και 10 του ν. 2308/1995. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 15.6.1995.»

5. Η διάταξη της παραγράφου 13 του Άρθρου 7 του ν.3428/2005 τροποποιείται, ως εξής:

«13. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.:

α) προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες της και β) μπορεί να προσλαμβάνονται έως δέκα (10) σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ειδικών αναγκών της. Οι ανωτέρω προσλήψεις διέπονται από τους όρους και τις διατυπώσεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 17 του ν. 3429/2005».

6. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 21 του ν.3428/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το αργότερο μέχρι την ίδρυση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., οι Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 συγχωνεύονται σε μια ενιαία ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 του ν. 2364/1995.»

7. Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 21 του ν.3428/2005 προστίθεται εδάφιο δεύτερο, το οποίο έχει ως εξής:

«Μετά τη συγχώνευση των ως άνω ΕΔΑ σε μια ενιαία ΕΔΑ, όπου στις διατάξεις του ν.2364/1995, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Εταιρείες Διανομής Αερίου, νοείται στο εξής η ενιαία Εταιρεία Διανομής Αερίου που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω και η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και των νέων ΕΠΑ που θα συσταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου.»

ΑΡΘΡΟ 32 - Ρυθμίσεις σχετικές με το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ)

1. Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α') προστίθεται στοιχείο ια' ως εξής:

«ια. Η παροχή, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτελικής και εκτελεστικής τεχνοκρατικής υποστήριξης προς τη Διοίκηση του Υπουργείου για την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης του ενεργειακού πλούτου της χώρας.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 του ν. 3438/2006 καταργείται.

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 του ν.3438/2006, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η απόσπαση γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του ΣΕΕΣ, με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης ή με απόφαση μόνο του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν ο αποσπώμενος υπηρετεί σε φορέα που εποπτεύεται από τον Υπουργό αυτόν, μετά από γνώμη του οργάνου διοίκησής του. Οι αποδοχές των αποσπωμένων, καθώς και το σύνολο των επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, με εξαίρεση αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων, βαρύνουν το ΣΕΕΣ. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν, διατηρουμένων όλων των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.»

4. Στο Άρθρο 4 του ν. 3438/2006, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων και των ειδικών συνεργατών της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατή η χορήγηση στο τακτικό προσωπικό, πέραν των νόμιμων αποδοχών του, και ειδικής πρόσθετης αμοιβής.

5. Στους αποσπωμένους στις θέσεις ειδικών επιστημόνων και ειδικών συνεργατών καταβάλλονται κατ' επιλογήν, είτε οι πάσης φύσεως αποδοχές και τα επιδόματα που ελάμβαναν κατά το χρόνο της απόσπασης είτε οι αποδοχές που καθορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του αποσπωμένου μέσα σε ένα μήνα από την συντέλεση της απόσπασης, η οποία υποβάλλεται στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του ΣΕΕΣ. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, ο αποσπώμενος θεωρείται ότι διατηρεί τις αποδοχές της θέσης από την οποία αποσπάται.»

ΑΡΘΡΟ 33 - Ρυθμίσεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του Άρθρου 19 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως ισχύει, από το πέμπτο εδάφιο έως το τέλος αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη ΔΕΗ Α.Ε χορηγείται από το νόμο αυτόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών Μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισμού ισχύος.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας παραγωγής κάθε νέας Μονάδας που υπάγεται στην πρόβλεψη του παρόντος Άρθρου, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν.

Δύο μήνες προ της ημερομηνίας ένταξης στο Σύστημα ή στα Δίκτυα κάθε νέας Μονάδας, η ΔΕΗ Α.Ε. υποβάλλει αίτημα για τον καθορισμό των παλαιών και προς αντικατάσταση Μονάδων, αντίστοιχης ισχύος.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ και εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, καθορίζεται το καθεστώς και οι όροι λειτουργίας των Μονάδων αυτών (αποξήλωση ή θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ή παροχή επικουρικών υπηρεσιών).»

1.α. Οι εκκρεμούσες αιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23 παράγραφος 12 του ν.3175/2003 και του Άρθρου 19 παράγραφος 1 του ν. 3587/2007, υπάγονται εφεξής στις ρυθμίσεις του παρόντος.

2. Το Άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α') στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2013.

2. Στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από τις 24.1.2002 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγείται μέχρι την 31.12.2013 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του Άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α').

3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».

4. Στις μονάδες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, περιλαμβάνονται και οι μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα (Πίνακες Α, B και Γ) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Α/25396/20.12.2007 (ΦΕΚ 2487 Β').»

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συγκροτείται Επιτροπή, η οποία θα καταρτίσει πρόταση για την τροποποίηση και απλοποίηση της ισχύουσας διαδικασίας χορήγησης αδειών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το συντονισμό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν κατά το νόμο στη διαδικασία αυτή. Στην ανωτέρω Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στελέχη ή εμπειρογνώμονες και άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων ή φορέων, καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθώς και ειδικοί για ζητήματα ενέργειας.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, η διάρκειά της, η αποζημίωση των μελών της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 34 - Άλλες διατάξεις

1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α') εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2.α. Στο Άρθρο 22 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α') προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Είναι δυνατή η εγκατάσταση στα περίπτερα φωτοβολταϊκών συστημάτων κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και τη σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»

β. Η κοινή απόφαση που προβλέπεται στο σημείο α' εκδίδεται εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, οι οποίες κατανεμήθηκαν για το έτος 2008 και δεν θα έχουν διατεθεί από τους δικαιούχους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008, διατίθενται εντός του έτους 2009 και μέχρι την εξάντλησή τους, εφαρμοζομένων των ισχυουσών συναφών διατάξεων των νόμων 3054/2002 και 2960/2001 και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων. Η ισχύς της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.1.2009.

4.α. Στο Άρθρο 4 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8.α. Επιτρέπεται η επέκταση της εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, εγκατεστημένων στα όρια νομών, σε συνεχόμενα γήπεδα των όμορων νομών. Στην περίπτωση αυτή αδειοδοτούσα είναι η αρχή της υφιστάμενης εγκαταστάσεως, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους τυχόν ειδικούς περιορισμούς ή όρους της περιοχής επέκτασης. Σε περίπτωση που η έκταση είναι δασικού χαρακτήρα, απαιτείται η προβλεπόμενη από το Άρθρο 56 του ν. 998/1979 έγκριση επέμβασης.

β. Για την επέκταση από όμορο νομό στην περιοχή του Νομού Αττικής βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 17 του ν. 3325/2005, απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, τη συνδρομή των οποίων βεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές του νομού αυτού.

γ. Για τις επεκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 28 του ν. 3325/2005. Με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στη διάταξη αυτή καθορίζεται επιπλέον η χρήση του γηπέδου της επέκτασης της εγκατάστασης, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση και λειτουργία της μονάδας και καθορίζονται οι υποχρεώσεις, οι περιορισμοί και οι λοιποί αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Η περιοχή επέκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού της έκτασης της κύριας εγκατάστασης.»

β. Οι παράγραφοι 8 και 9 του Άρθρου 4 του ν. 3325/2005 αναριθμούνται σε 9 και 10 αντιστοίχως.

5.α. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 17 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«1.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού, και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.

β. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια αυτά.

γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

δ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.»

β. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 2 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α') καταργείται και η παράγραφος 5 αυτού αναριθμείται σε παράγραφο 4.

γ. Η παράγραφος 7 του Άρθρου 22 του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και των αποφάσεων των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ως άνω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, από τη Δ.Ο.Υ. του νομού όπου εδρεύει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο αυτό επιβάλλεται. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της παραγράφου αυτής.

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως ισχύει, εφαρμόζονται και εν προκειμένω.»

6. Στην παράγραφο 3 του Άρθρου 13 του ν. 272/1976 (ΦΕΚ 70 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικώς για τις προσόδους του ΙΓΜΕ που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους είναι δυνατόν, μέρος αυτών, μετά την αφαίρεση των δαπανών υλοποίησής τους, να διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων βασικής έρευνας, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης για τη χρηματοδότηση και άλλων δραστηριοτήτων ή υποχρεώσεων του ΙΓΜΕ, όπως εκείνων που προκύπτουν από ασφαλιστικές συμβάσεις, που δεν καλύπτονται από την κρατική επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού.»

7. Στο Άρθρο 3 του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», που κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του Άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ 1411/Β'/22.10.2001) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

«3. Το ίδρυμα για την εκπλήρωση των σκοπών του δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.»

8. Η ισχύς των προσωρινών αδειών λειτουργίας που προβλέπονται στο Άρθρο 10 του ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205 Α') παρατείνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013.

9. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Έρευνα και Τεχνολογία, με σκοπό την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας στα αντίστοιχα θέματα.

Ο Εθνικός Συντονιστής αποτελεί ανεξάρτητο, μονοπρόσωπο συμβουλευτικό όργανο, το οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και υπάγεται απευθείας σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή, το μισθολογικό του καθεστώς, τα απαραίτητα προσόντα διορισμού, η σύνθεση του γραφείου του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

10. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για την αξιολόγηση των αιτήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 27Α, στη Γραμματεία της ΡΑΕ, συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 37 του ν. 3428/2005. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να παραταθεί και λήγει αυτοδίκαια την 30.6.2010, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ και για το προσλαμβανόμενο προσωπικό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'). Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

11. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 28 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων αυτών.»

12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όργανα και εξειδικεύονται οι διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α').

13. Το Άρθρο 14 της υπουργικής απόφασης 91852/ 4359/9.12.1975 «Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1510 Β') καταργείται.

ΑΡΘΡΟ 35 - Επιτροπή για τον «Αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να συνιστάται Επιτροπή αποτελούμενη από τον Νομάρχη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και από εκπροσώπους της Περιφερειακής Διοίκησης, των ΟΤΑ α' βαθμού, καθώς και των επαγγελματικών και λοιπών φορέων του ίδιου Νομαρχιακού Διαμερίσματος σε σχέση με το έργο «Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη», κατ' εφαρμογή της Τριμερούς Συμφωνίας που κυρώθηκε με το ν. 3558/2007 (ΦΕΚ 101 Α'). Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκδίδεται σχετική απόφαση του Νομάρχη.

Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για την επιχορήγηση του έργου της σε σχέση με την υποβοήθηση των αρμόδιων Υπουργείων στη διαπραγμάτευση των όρων της Συμφωνίας Διέλευσης με την εταιρεία του έργου TRANS BALKAN P.B.V., στη διενέργεια των διαδικασιών για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού που προβλέπεται στην ανωτέρω συμφωνία, καθώς και στην επίβλεψη των σχετικών εργασιών. Επίσης καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης και ελέγχου της επιχορήγησης, οι σχετικές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 36 - Ρυθμίσεις για την Εφεδρική Αγορά Ενέργειας

1.α. Στο Άρθρο 15 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 και προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών περιθωρίων ισχύος για τα έτη 2009 και 2010, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να συνάπτει συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος με νέους αεριοστροβιλικούς σταθμούς παραγωγής ταχείας εκκίνησης, ονομαστικής ισχύος στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 150 MW, οι οποίοι εντάσσονται στο Σύστημα έως την 1.12.2009. Στους σταθμούς αυτούς χορηγείται οικονομικό κίνητρο υπό τη μορφή Εγγυημένου Εσόδου, με το οποίο διασφαλίζεται το ελάχιστο καθαρό έσοδο που ο σταθμός δύναται να λαμβάνει, συνολικά, από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), την Αγορά Εφεδρείας και το Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος, αφαιρουμένου του μεταβλητού κόστους του σταθμού και ιδίως του κόστους καυσίμου. Αν ο σταθμός τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως την 1.7.2009, το ύψος του Εγγυημένου Εσόδου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Για σταθμό που τίθεται σε εμπορική λειτουργία μετά την 1.7.2009 και έως την 1.12.2009, το ποσό αυτό μειώνεται αναλογικά ανά ημέρα, κατά τρόπο που την 1.12.2009 το Εγγυημένο Έσοδο να ανέλθει σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Το ανωτέρω Εγγυημένο Έσοδο χορηγείται για τρία (3) έτη από τη θέση του σταθμού σε εμπορική λειτουργία. Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες υπολογισμού του Εγγυημένου Εσόδου, τυχόν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, ο τρόπος εκκαθάρισης των συναλλαγών, οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος και ιδίως οι εγγυήσεις και ποινικές ρήτρες για μη διαθεσιμότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Για την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα ως προς τις προθεσμίες της αδειοδοτικής διαδικασίας των σταθμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ5/ΗΛ/ Β/Φ1/17951/ 6.12.2000 (ΦΕΚ 1498 Β'/8.12.2000) ισχύουν ως εξής:

αα) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

αβ) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

αγ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

αδ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του Άρθρου 10 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

αε) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του Άρθρου 11 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες,

β) Η προθεσμία της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332 Β'/20.3.2003) ορίζεται σε τριανταπέντε (35) ημέρες.

γ) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/ 8295/19.4.1995 (ΦΕΚ 385 Β'/10.5.1995) ισχύουν ως εξής:

γα) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του Αρθρου 1.Ι.Δ ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

γβ) Η προθεσμία του Αρθρου 1.ΙΙ.Β ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

7. Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του ν.2773/1999, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση αδειών, μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού, περιλαμβανομένης και της παρακολούθησης ζητημάτων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.»

β. Οι υφιστάμενες παράγραφοι 5 και 6 του Άρθρου 15 του ν. 2773/1999 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντιστοίχως.

2. Στην παράγραφο 7 του Άρθρου 6 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 222 Α') προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με τη διαδικασία του ανωτέρου εδαφίου δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να προσλαμβάνεται στη ΔΕΗ το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έκτακτο προσωπικό της, το οποίο έχει υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας ανικανότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, έχει εφαρμογή η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2008.»

3. Καταργείται η παράγραφος 3 του Άρθρου 3 του ν. 134/1975 (ΦΕΚ 180 Α'), η δε παράγραφος 4 του ίδιου Άρθρου αναριθμείται σε 3.

ΑΡΘΡΟ 37 - Ρυθμίσεις για γεωθερμία

1. Στο στοιχείο θ' της παραγράφου 1 του Άρθρου 2 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διαχείριση μπορεί να αφορά και σε τμήμα του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας.»

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 του ν. 3175/2003 η λέξη «πέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «δέκα (10).»

3. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 4 του ν. 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για χώρους που δεν έχουν ερευνηθεί ή για πιθανά γεωθερμικά πεδία εκμισθώνεται το δικαίωμα έρευνας. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό μίσθωση χώρου, στο είδος των ερευνών και τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση με το χρόνο εκτέλεσής τους και πραγματοποίησης των δαπανών. Εφόσον μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου, που καθορίζεται στη σύμβαση, πιστοποιηθεί βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο και υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον μισθωτή οικονομοτεχνική μελέτη διαχείρισης του πεδίου, παρέχεται σε αυτόν και το δικαίωμα διαχείρισης, εκτός εάν η μελέτη κριθεί από τον εκμισθωτή, με αιτιολογημένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και μη συμφέρουσα. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται, αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης και ακολουθείται η διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης ακολουθείται επιπλέον η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 14, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.»

4. Στο Άρθρο 4 του ν. 3175/2003 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, η δε υπάρχουσα παράγραφος 5 αναριθμείται σε 7:

«5. Στην περίπτωση που βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας περικλείονται από ή γειτνιάζουν με πιθανά γεωθερμικά πεδία, η εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης των βεβαιωμένων και του δικαιώματος έρευνας των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να διενεργείται ενιαία, με έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο συναγωνισμός των διαγωνιζομένων στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στα κριτήρια τόσο της παραγράφου 2 όσο και της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου.

6. Σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας κηρυχθεί άγονος, αυτός επαναλαμβάνεται εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που τον κηρύσσει άγονο. Αν και ο δεύτερος διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δύναται, βάσει σχετικής γεωλογικής και οικονομοτεχνικής μελέτης που εκπονείται από το ΙΓΜΕ, να εκμισθώνει το δικαίωμα διαχείρισης για τμήματα του γεωθερμικού πεδίου, δίνοντας προτεραιότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η εκμίσθωση γίνεται με διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 και τη μελέτη του ΙΓΜΕ. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στο ύψος του προϋπολογισμού, τη βιωσιμότητα της επένδυσης, καθώς και στο είδος της χρήσης των τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου.

Η εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου γίνεται για δέκα (10) έτη. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να ανανεώνεται για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος όπου αυτοί απαιτούνται. Όταν η εκμίσθωση αυτή αφορά σε αγροτική εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου, για την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., η οποία παρέχεται εντός ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την κήρυξη αγόνου και του δεύτερου διαγωνισμού της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος δύναται να διεξάγεται διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας στο σύνολό του, ακόμα και αν υπάρχουν μισθώσεις του δικαιώματος διαχείρισης για τμήματα του γεωθερμικού πεδίου.

Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου, ως εκ-μισθωτής των προηγηθεισών συμβάσεων εκμίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του ν. 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του αναφερόμενου στις παραγράφους 1, 2 και 3 του Άρθρου 4 δικαιώματος και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.»

6. Στο Άρθρο 5 του ν. 3175/2003 προστίθεται παράγραφος 2 και οι υπάρχουσες παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντιστοίχως:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων της παραγράφου 6 του Άρθρου 4. Με την απόφαση αυτή μεταξύ άλλων καθορίζονται:

(α) Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

(β) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης.

(γ) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές.

(δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

(ε) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

(στ) Οι όροι της σύμβασης μίσθωσης.

(ζ) Ο τρόπος καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων.»

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 9 του ν.3175/2003 διαγράφεται η λέξη «αποκτήσει».

8. Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 9 του ν.3175/2003 διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.

9. Στο Άρθρο 9 του ν. 3175/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων ασκείται και από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών, του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα. Για την άσκηση των ελέγχων αυτών οι επιθεωρήσεις δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του ΙΓΜΕ.»

10. Στο ν. 3175/2003 προστίθεται νέο Άρθρο 10 ως εξής:

«Άρθρο 10 - Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης του Άρθρου 11.

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εφόσον μεταξύ των κινήτρων που προβλέπονται, συμπεριλαμβάνεται η εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για την περίπτωση που το γεωθερμικό πεδίο χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.»

11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του ν. 3175/2003 προστίθεται η φράση «εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, για τα οποία εφαρμόζεται το Άρθρο 7 του παρόντος».

12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του Άρθρου 14 προστίθεται η φράση «εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του παρόντος Άρθρου».

13. Στο Άρθρο 14 του ν. 3175/2003 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας αφορά αποκλειστικά σε διανομή θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της οικείας Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της άδειας διανομής του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, την υποχρέωση τήρησης διαφανών όρων συναλλαγής, τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των τιμολογίων, την τήρηση των όρων ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος, τον τρόπο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας, τη διαδικασία ανάκλησης αυτής και την παροχή τυχόν εγγυήσεων.»

ΑΡΘΡΟ 38 - Ασφάλιση ΕΛΓΑ - Κανονισμός Υποτροφιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εδάφια α' και β' του Άρθρου 7 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') συνεχίζουν να ισχύουν τροποποιούμενες ως εξής:

«3.α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τα αντικείμενα ασφάλισης και τους ασφαλιζόμενους κινδύνους που ορίζονται στα άρθρα 3 και 3α του ν. 1790/1988, ασφαλίζονται άμεσα μόνο εκείνα ή εκείνοι που καθορίζονται στους Κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛΓΑ, οι οποίοι ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η ασφάλιση γίνεται σύμφωνα με τους παραπάνω Κανονισμούς μέχρι την τροποποίησή τους.

β. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι ασφάλισης των ασφαλιστικών αντικειμένων και κινδύνων των άρθρων 3 και 3α του ν. 1790/1988, που δεν ασφαλίζονται άμεσα σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α'. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της δαπάνης που προκαλείται και ο τρόπος κάλυψής της.»

2. Μετά την παράγραφο 7 του Άρθρου 10 του ν. 3698/ 2008 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζεται Κανονισμός καταβολής των υποτροφιών που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του παρόντος Άρθρου.

β) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος Άρθρου ανατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της ως άνω Διεύθυνσης.»

ΑΡΘΡΟ 39 - Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων

Όμορα ή τεμνόμενα από φυσικό ή τεχνικό εμπόδιο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα είναι δυνατόν να λαμβάνουν έγκριση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της λειτουργικής ενοποίησής τους και να τους χορηγείται ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Οι ξενοδοχειακές μονάδες να είναι όμορες ή να τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο και να έχει προσκομισθεί η κατά το νόμο έγκριση υπέργειας ή υπόγειας διάβασης.

2) Οι ξενοδοχειακές μονάδες να ανήκουν ιδιοκτησιακά στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3) Οι ξενοδοχειακές μονάδες να είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της ίδιας μορφής και κατάταξης σε αστέρια.

4) Να έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί οι κατά την υφιστάμενη νομοθεσία απαραίτητες οικοδομικές άδειες.

5) Δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση (επαύξηση ή μείωση) του συντελεστή δόμησης ή κάλυψης εκάστης των συνενούμενων επιχειρήσεων.

6) Δεν θα υπάρξει καμία επαύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών των προς συνένωση ξενοδοχειακών μονάδων.

7) Οι κοινόχρηστοι χώροι να καλύπτουν το σύνολο της δυναμικότητας της ενιαίας μονάδας.

8) Σε περίπτωση μελλοντικής εκ νέου ανεξαρτητοποίησης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, οι μονάδες που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις κατά το νόμο τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που θα ισχύουν κατά το χρόνο επανακατάτμησής τους.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του Άρθρου 12 του ν. 3631/2008 παρατείνεται μετά τη λήξη της, την 31.12.2008, μέχρι την 31.12.2009. Μέχρι την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του Άρθρου 35 του ν. 3419/2005.

2. Η ισχύς του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α') αρχίζει την 1.1.2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2009.

ΑΡΘΡΟ 41

1. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Υπουργού αυτού, δύναται να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟ.Τ.Η.Μ.Α. Α.Ε.» με σκοπό τη διαμόρφωση και τη διαδικασία της εφαρμογής της πολιτικής του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για τον τουρισμό υπαίθρου και τις ήπιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στα πλαίσια της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, οι οποίες αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αμεταβίβαστες.

3. Στη Γενική Συνέλευση το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης. Η εταιρία εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του ν. 2190/1920.

4. Με το καταστατικό της εταιρείας που θα συνταχθεί με συμβολαιογραφική πράξη καθορίζονται η έδρα, η διάρκεια, ο σκοπός και τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3429/2005 και του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν.

5. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους, β) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, γ) την εκμετάλλευση της περιουσίας της, δ) δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα, ε) από δάνεια κάθε μορφής και στ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

6. Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών της η εταιρία δύναται να λειτουργεί και ως φορέας παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, δυνάμενη να επιχορηγείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες θα καθορίζεται και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας.

7. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, το προσωπικό της εταιρείας, τις κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις αυτού, καθώς και τα έξοδα παράστασης και τις αποζημιώσεις των οργάνων Διοίκησης της εταιρείας ρυθμίζονται εκάστοτε με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 42

1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων εμφιαλωμένων ποτών (κάβες) ρυθμίζονται κατά το άρ-θρο1 της κοινής απόφασης 1169/3.2.1994 των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης, όπως αυτή κυρώθηκε με το Άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α').

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του Άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του π.δ. 254/ 2005 (ΦΕΚ 307 Α').»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 17 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Επίσης, επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους χώρους, από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί πριν από πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και διατίθενται σε μειωμένες τιμές.»

4. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 2 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') τροποποιείται ως εξής:

«5. Η θητεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρων ορίζεται τετραετής. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Συνηγόρου του Καταναλωτή επιτρέπεται για μία ακόμη θητεία, διαδοχική ή μη. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης Συνηγόρου ή Βοηθού Συνηγόρου, διορίζεται αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ή παυθέντος, η οποία κατά τη λήξη της παρατείνεται αυτοδίκαια για μία ακόμη πλήρη θητεία. Η θητεία του Συνηγόρου και των Βοηθών Συνηγόρων παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό των νέων.»

ΑΡΘΡΟ 43

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ύψος του δικαιώματος αυτού, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς, του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας.»

2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 17 του ν. 1023/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ποσό που αποδίδεται στις ανωτέρω Ομοσπονδίες και σε φορείς με όμοιο σκοπό, μπορεί να διατίθεται για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας και την προβολή των λαϊκών αγορών, καθώς και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των Ομοσπονδιών αυτών και των φορέων με όμοιο σκοπό. Η διάθεση του ποσού αυτού από τις Ομοσπονδίες και τους φορείς με όμοιο σκοπό, για τους ανωτέρω σκοπούς, επιτρέπεται ύστερα από έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»

3. Από τους πόρους του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των Ομοσπονδιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 17 του ν. 1023/1980, όπως αυτοί εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την απόφαση 2/82565/12.11.2008 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, χρηματοδοτούνται όλοι οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 17 του ν. 1023/1980. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 17 του ν. 1023/1980, καθορίζονται επιπλέον και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης του ποσού που αποδίδεται στους φορείς με όμοιο σκοπό, κατά το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 17 του ν. 1023/1980.

ΑΡΘΡΟ 44

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του Άρθρου 2 του ν. 3242/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, θεσπίζεται ο οργανισμός των παραπάνω Γενικών Γραμματειών, κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.»

3. Η παράγραφος 6 του Άρθρου 2 του ν. 3242/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών θέση Υφυπουργού ακόμη και καθ' υπέρβαση του ανώτατου αριθμού της παραγράφου 4 του Άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').»

4. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 52 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, καταργείται. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του ίδιου Άρθρου προστίθενται υποπεριπτώσεις εε' και στστ', ως εξής:

«εε) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, στστ) Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης».

ΑΡΘΡΟ 45 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 46 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671