ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2015 (ΦΕΚ Α΄ 2/09.01.2015)

Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 2          9 Ιανουαρίου 2015

_________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1

Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Το άρθρο 86 (παρ. 15−18) του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007, Α΄ 26), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του N. 4275/2014 (Α΄ 149),

β) το άρθρο 5 (παρ. 1 περιπτ. β΄ υποπερ. ββ και παρ. 3) του N. 4275/2014 (Α΄ 149),

γ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).

3. Την αριθμ. 279/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, Υπαλληλικός Κώδικας), όπως εκάστοτε ισχύει:

α) Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης οι οποίοι μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν επιλέγονται εκ νέου ή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 86 παρ. 15 του Υπαλληλικού Κώδικα),

β) οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης, οι οποίοι μετά τη λήξη της θητείας τους δεν επιλέγονται εκ νέου (άρθρο 86 παρ. 16 του Υπαλληλικού Κώδικα),

γ) οι επιλεγέντες προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν τοποθετούνται εκ νέου, σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης οργανικών μονάδων (άρθρο 86 παρ. 17 του Υπαλληλικού Κώδικα).

Άρθρο 2

Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης

1. Η αίτηση για την απόσπαση ως επιθεωρητή−ελεγκτή σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης ή η αίτηση για την απόσπαση ή μετακίνηση, κατά περίπτωση, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις των ελεγκτικών υπηρεσιών και των σωμάτων επιθεώρησης, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση προσωπικού, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.

2. Εντός δέκα (10) ημερών η αίτηση του υπαλλήλου τίθεται υπόψη του οικείου Υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ελεγκτική υπηρεσία ή το σώμα επιθεώρησης, στα οποία αιτείται ο υπάλληλος την απόσπαση ή μετακίνησή του και εκδίδεται η σχετική απόφαση απόσπασης ή μετακίνησης του υπαλλήλου. Η αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος του υπαλλήλου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3

Θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης

1. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος με την απόφαση απόσπασης ή μετακίνησης στις ελεγκτικές υπηρεσίες και τα σώματα επιθεώρησης επανακατατάσσονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 12 του Ν. 4024/2011 κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου ποσοστών των προαγωγών.

2. Αν ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων κατά την ημερομηνία της απόσπασης ή μετακίνησης είναι μικρότερος του προβλεπομένου για το βαθμό που τους είχε απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους, διατηρούν το βαθμό αυτό και τους χορηγείται το βασικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού.

3. Τυχόν προσωπική διαφορά που ελάμβανε ο υπάλληλος διατηρείται και στις υπηρεσίες υποδοχής και καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται ως επιθεωρητέςελεγκτές, επιπλέον των οριζόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3, λαμβάνουν τυχόν πρόσθετα επιδόματα που χορηγούνται στους επιθεωρητές ελεγκτές των οικείων ελεγκτικών υπηρεσιών και σωμάτων επιθεώρησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές που θα λαμβάνει ο υπάλληλος στις ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1−4 του παρόντος δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών που ελάμβανε κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας του ή παύσης άσκησης των καθηκόντων του ως προϊσταμένου, συνυπολογιζομένων εν προκειμένω της προσωπικής διαφοράς και του επιδόματος θέσης ευθύνης που ελάμβανε καθώς και του πρόσθετου επιδόματος που τυχόν θα λαμβάνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

6. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος βαρύνει τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες − Αξιολόγηση − Διάρκεια απόσπασης ή μετακίνησης

1. Οι υπάλληλοι που είχαν επιλεγεί προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται ως επιθεωρητές− ελεγκτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους επιθεωρητές−ελεγκτές στην οικεία ελεγκτική υπηρεσία και σώμα επιθεώρησης.

2. Οι υπάλληλοι που είχαν επιλεγεί προϊστάμενοι Διεύθυνσης και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το μονομελές όργανο που προΐσταται της ελεγκτικής υπηρεσίας και του σώματος επιθεώρησης και συνίστανται ιδίως στην υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου, στην αξιοποίηση των πορισμάτων επιθεώρησης και ελέγχου, στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, στη διενέργεια Ε.Δ.Ε.

3. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και τις διατάξεις του παρόντος, αξιολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες οικείες διατάξεις περί αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, άλλως, εφόσον αυτές δεν υφίστανται, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις περί αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

4. Η απόσπαση των υπαλλήλων της παραγράφου 1 διαρκεί για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση ή μετακίνηση των υπαλλήλων της παραγράφου 2 διαρκεί για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.

Για την ανανέωση της απόσπασης ή μετακίνησης λαμβάνεται υπόψη εισήγηση του μονομελούς οργάνου που προΐσταται της ελεγκτικής υπηρεσίας και σώματος επιθεώρησης και συνεκτιμάται θετικά τυχόν υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας και συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της απόσπασης ή μετακίνησης στις ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης οι υπάλληλοι της παραγράφου 2 του άρθρου 3 επανακατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του Ν. 4024/2011 κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου ποσοστών των προαγωγών.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επίσης κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ και παρ. 3 του N. 4275/2014, στις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων:

α) τους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα πριν από την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του N. 4275/2014, ή είχαν επιλεγεί βάσει ειδικών διατάξεων που παραπέμπουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, και δεν τοποθετούνται προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του N. 4275/2014, και

β) τους προσωρινά τοποθετούμενους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του N. 4275/2014, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το N. 4275/2014 ή δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα.

2. Οι υπάλληλοι της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ως επιθεωρητές−ελεγκτές σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης ή την αίτηση απόσπασης ή μετακίνησης, κατά περίπτωση, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου στην αρμόδια Διεύθυνση προσωπικού, όπου ανήκουν οργανικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπάλληλοι της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να υποβάλουν την ως άνω αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος αναθέτουμε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671