ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 176/2014 (ΦΕΚ Α΄ 279/31.12.2014)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ           Αρ. Φύλλου 279          31 Δεκεμβρίου 2014

______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997 (Α΄165) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις».

β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π. οικ. 65306/23.07.2014 έγγραφο του Υπουργού Υγείας.

2. Την υπ’ αριθμ. 3 Απόφαση της 244ης Ολομ./18−2−2014 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 186/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χορήγηση βεβαίωσης

Για την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:

α) Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή

β) Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τα πτυχία της ημεδαπής ή

γ) Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄78)(Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή χορηγείται κατ’ εξαίρεση σε όσους μέχρι την έκδοση του παρόντος διατάγματος κατέχουν:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στο εξωτερικό και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό Φορέα διετή (2) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή

β) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία, διαρκείας τουλάχιστον δύο (2) ετών αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ως ισότιμο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογοθεραπευτή από τη χώρα κτήσης του πτυχίου και μεταπτυχιακού και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή (2) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή

γ) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ως ισότιμο και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα (5) πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτή.

Άρθρο 3

Αρμόδια αρχή – Υποβολή δικαιολογητικών

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ορίζεται η κατά τόπους Περιφέρεια.

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος διατάγματος στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.

γ. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ε. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (τρίμηνης ισχύος).

στ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

ζ. Δύο (2) φωτογραφίες.

3. α. Για τους πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και η χορηγηθείσα βεβαίωση εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης συμφώνως προς το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 42 του ν. 4071/2012 (Α΄85).

β. Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και άδεια διαμονής και εργασίας.

γ. Για τους ομογενείς της Αλβανίας απαιτείται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών.

δ. Για τους ομογενείς της Κύπρου και της Τουρκίας απαιτούνται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.1975/91 (Α΄184).

Άρθρο 4

Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή

Ανακαλείται η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος Λογοθεραπευτή με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Στην περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, για δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, για έγκλημα κατά των ηθών και λιποταξία.

2. Στην περίπτωση στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για άλλα αδικήματα, εκτός όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων με εφαρμογή των γενικών αρχών περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, ανεξαρτήτως της υποκειμενικής συμπεριφοράς του αιτηθέντος τη χορήγηση.

4. Στην περίπτωση που ο αδειούχος επαγγελματίας καταστεί μη ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος εξαιτίας σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος που θα πιστοποιείται με απόφαση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών.

Άρθρο 5

Τήρηση Μητρώου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος Μητρώα, στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις, αντίγραφα των οποίων κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 6

Η ισχύς του Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος .

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671