ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2008 (ΦΕΚ Α΄ 179/28.8.2008 )

Τροποποίηση του Π.Δ. 51/2006 (53 Α΄) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

Πρωτότυπο έγγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 7 παρ. 12 του ν. 2323/1995 (145 Α΄) όπως το Άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (202 Α΄).

2. Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/2.10.2007 (1982 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο.»

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 132/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

Στο Άρθρο 1 του π.δ. 51/2006 επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται, φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε., οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπομένη από το π.δ. 150/2006 (160 Α΄) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του Άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (12 Α΄) για τα μέλη τους.

Οι ανωτέρω, μετά την απόκτηση της άδειας, θεωρούνται επαγγελματίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών.

2. Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος».

2. Στην παρ. 4 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, α) το εδάφιο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5.) Αναλυτικά για όλες τις ημέρες της εβδομάδας οι περιοχές των λαϊκών αγορών στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητα του ο κάτοχος της άδειας», β) προστίθεται νέο εδάφιο με αριθμό 6 ως εξής: «6.) Οι πωλητές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αναρτούν πινακίδα με διακριτικό χρώμα ανοικτό πράσινο.»

ΑΡΘΡΟ 2

Στο Άρθρο 2 του π.δ. 51/2006 επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:

1. Το εδάφιο 2 της παραγράφου Α αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα της παρ. 6 του ν. 2323/1995. Απαγορεύεται οι  δικαιούχοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την απόκτηση  επαγγελματικής άδειας, να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή να είναι  συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) από οποιοδήποτε  φορέα»

2. Στο τέλος του εδαφίου 4 της παρ. Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, θεωρούνται κάθε τρία (3) έτη, με πράξεις των οικείων υπηρεσιών των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της περιφέρειας των Ν. Α. Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης και των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας.

Η θεώρηση πραγματοποιείται αυθημερόν ατελώς, από τις Υπηρεσίες των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση ή από τις αρμόδιες σε θέματα λαϊκών αγορών Υπηρεσίες των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

Με αποφάσεις των ανωτέρω υπηρεσιών καθορίζονται, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής (αυτοπρόσωπη ή δια μέσου αντιπροσώπου) και η προθεσμία θεώρησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός. Οι αποφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω φορέων, δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των Επαγγελματιών πωλητών.

Για την θεώρηση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υποβάλλουν, εντός της προθεσμίας που ορίζει η απόφαση τις παρακάτω βεβαιώσεις:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ «περί μη οφειλής φόρου επιτηδεύματος».

β) Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα «περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών».

Σε περίπτωση μη θεώρησης της επαγγελματικής άδειας, με υπαιτιότητα του  αδειούχου, εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της καθορισμένης  προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται προσωρινά, με αποφάσεις των Διοικητικών  Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις Λαϊκές Αγορές των λοιπών Ν.Α. της Χώρας.

Εάν κατά τη διάρκεια της προσωρινής ανάκλησης του ενός (1) μηνός, ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις, η άδεια θεωρείται και  τίθεται εκ νέου σε ισχύ, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Εάν παρέλθει και η προθεσμία της προσωρινής ανάκλησης, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις η άδεια του χορηγείται για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης των έξι (6) μηνών από την  εκπνοή της καθορισμένης αρχικής προθεσμίας θεώρησης.

Η άδεια ανακαλείται οριστικά με αποφάσεις των φορέων του παρόντος εδαφίου  και δεν επιτρέπεται η θεώρηση της, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την  εκπνοή της καθορισμένης προθεσμίας.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου (Β) «Διαδικασία χορήγησης αδειών» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές της περιφέρειας των  Ν.Α Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και με απόφαση του Γενικού  Γραμματέα Περιφέρειας για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της χώρας, εγκρίνονται οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 3, 4, 5 και 6 του Άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει.

Οι άδειες χορηγούνται από τις οικείες Υπηρεσίες των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών  Αθηνών-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και τις αρμόδιες σε θέματα λαϊκών  αγορών Υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, κατά  περίπτωση.»

4. Στην παράγραφο (Γ) «Απαιτούμενα δικαιολογητικά»

α) στην περίπτωση 1 του εδαφίου α προστίθενται οι φράσεις «του Ο.Α.Ε.Δ που  δεν έχει λήξει ή βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ περί μη άσκησης εμπορικής  δραστηριότητας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή θεωρημένο  βιβλιάριο του Ο.Γ.Α ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ο.Γ.Α.»

β) στο εδάφιο α προστίθεται νέα περίπτωση 8 ως εξής:

«8) Τα πρόσωπα που ασκούσαν εμπορία κατά κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να  συνεχίσουν για νομικούς και οικονομικούς λόγους την άσκηση της, κάθε τύπου  αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι βρίσκονται σε κατάσταση  αδυναμίας συνέχισης της δραστηριότητας.

γ) Το εδάφιο β διαγράφεται.

δ) Στο εδάφιο γ διαγράφεται η φράση «και των προστατευόμενων μελών»

5. Στο εδάφιο 1 της παρ. Δ «Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών - πωλούμενα είδη»:

α) Η περίπτωση α.α αντικαθίσταται ως εξής: «α.α οπωρολαχανικών - αβγών  σφραγισμένων με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού - κομμένων ανθέων.» β) Η περίπτωση ε.ε αντικαθίσταται ως εξής: «ε.ε ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε  στερεά ή υγρά μορφή) - χαρτί ατομικής και οικιακής φροντίδας,» γ) Η περίπτωση ια.ια αντικαθίσταται ως εξής: «ια.ια ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα)- χαρτί  ατομικής και οικιακής φροντίδας», δ) Η περίπτωση ιγ.ιγ αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ.ιγ ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες- πλαστικές γλάστρες - χώμα) - καλλωπιστικών φυτών - πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια  κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά η πώληση  πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (164 Α΄), όπως ισχύει και των  Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του.»

6. Στην παρ. Ε «Μεταβίβαση αδειών, αλλαγή θέσεων, χορήγηση αδειών σε  συγγενικά πρόσωπα» επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:

α.) στην περ. α του εδαφίου 1 μετά τη φράση «σε συγγενείς του κατόχου» προστίθενται οι φράσεις «εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης της άδειας  των εδαφίων 1, 2, και 3 της παρ. Α του παρόντος Άρθρου,» και η φράση «μέχρι  τρίτου βαθμού» αντικαθίστανται από τη φράση «μέχρι δευτέρου βαθμού».

β.) στην περίπτωση β του εδαφίου 1 της παρ. Ε μετά τη φράση «του  ασφαλιστικού του φορέα" προστίθενται οι φράσεις "καθώς και σε περίπτωση  συνταξιοδότησης του αδειούχου από οποιαδήποτε αιτία»

ΑΡΘΡΟ 3

Το Άρθρο 3 του π.δ. 51/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 3 - Παραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.

Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ) δικαιούνται:

α) Τα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 1 του παρόντος, παραγωγοί  πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και  ιχθυοκαλλιέργειας, τα οποία ανήκουν ειδικότερα σε μία από τις επόμενες  κατηγορίες, κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι αγρότες-αυτοκαλλιεργητές, δηλαδή  ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή αλιείς  ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, καθώς και τα πρόσωπα πού συμβάλλουν  από κοινού με τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης, έχουν με αυτόν σχέση  συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου  βαθμού και τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματος τους  προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση. Εισοδήματα πού προέρχονται από την  εκμετάλλευση ακινήτων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος  σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν δημιουργούν κώλυμα για την χορήγηση της  παραγωγικής άδειας.

Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί  το 40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκομίζουν από την απασχόληση τους  σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματος τους, για τα δύο (2) πρώτα συνεχή έτη.

β) Οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες  παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα μελών τους, που δεν κατέχουν  παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.

Οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες  παραγωγών δικαιούνται παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, ίσων σε  αριθμό με τον αριθμό των μελών τους. Οι άδειες χορηγούνται με την προϋπόθεση  ότι τα μέλη τους είναι αγρότες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρ.  1 του παρόντος Άρθρου, και ότι δεν κατέχουν άλλη άδεια πωλητή. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της  αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών και σ’ αυτήν αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία του καλλιεργητή παραγωγού, καθώς και του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) που θα διενεργεί τις πωλήσεις με την επισήμανση ότι αυτός είναι υπεύθυνος, για την τήρηση των προβλεπομένων στο παρόν διάταγμα όρων  λειτουργίας της αγοράς και την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. Επιτρέπεται η αλλαγή του εξουσιοδοτημένου  φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της  αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, μια φορά μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας, έπειτα από αίτηση της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών και έγκριση της αρχής που χορηγεί την άδεια. Η αλλαγή του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου), χωρίς την έγκριση της αρχής αποτελεί λόγο οριστικής ανάκλησης της άδειας.

γ) Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνο παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και  ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές.

Οι χορηγούμενες στις Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών άδειες έχουν ισχύ έξι (6) μηνών και  ανανεώνονται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές.

δ) Ο παραγωγός, κατά το χρόνο ισχύος της παραγωγικής του άδειας, δύναται, για διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, να διαθέτει τα προϊόντα του σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή σε λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας. Επιλέγει, με αίτηση του-στην οποία  επισυνάπτεται και αντίγραφο της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6  του παρόντος Άρθρου- τις ημέρες με τις αντίστοιχες λαϊκές αγορές, οι οποίες αναγράφονται και θεωρούνται με τις τυχόν μεταβολές, στο ενιαίο για όλη την επικράτεια έντυπο της άδειας, με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», από τον φορέα στην περιφέρεια του οποίου ανήκουν οι λαϊκές αγορές  στις οποίες επιθυμεί να διαθέτει τα προϊόντα του και να ασκεί την  δραστηριότητα του. Τοποθετείται σε θέσεις των λαϊκών αγορών από τον φορέα  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 του παρόντος π.δ.

ε) Αλλαγή των λαϊκών αγορών της ίδιας περιφέρειας ή διαφορετικών  περιφερειών, επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας. Στην ίδια περιφέρεια και μέσα στην ίδια  ομάδα αγορών, σύμφωνα με την ταξινόμηση των οικείων Οργανισμών λαϊκών αγορών ή των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιτρέπεται η αλλαγή της λαϊκής αγοράς, κατά την περίοδο ισχύος της άδειας, με αίτηση του κατόχου.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας υποβάλλουν αιτήσεις με  τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου, στους Οργανισμούς Λαϊκών  Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, εφόσον κατοικούν ή  διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια των Ν.Α. Αθηνών Πειραιά και Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα, ή στην οικεία Ν.Α. εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα  διοικητικά όρια μιας εκ των υπολοίπων Ν.Α. της χώρας.

Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού  Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού, έπειτα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και από τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια ή από τις Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε θέματα λαϊκών αγορών για τις υπόλοιπες Ν.Α της χώρας, έπειτα από εξουσιοδότηση του  οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Οι παραγωγικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την ισχύ του ν. 3377/2005, εξακολουθούν να ανανεώνονται, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, από τις αρχές που τις είχαν εκδώσει για πρώτη φορά.

3. ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ, ως εξής:

α) αβγών σφραγισμένων με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού.

β) ανθέων.

γ) καλλωπιστικών φυτών-Πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών,  καλλωπιστικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου) - χώματος (που δεν έχει  υποστεί βιομηχανική επεξεργασία)

δ) ελιών που δεν έχουν υποστεί Βιομηχανική επεξεργασία.

ε) κρασιού τυποποιημένου σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.

στ) ελαιολάδου τυποποιημένου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 275610/30.10.2003 (1616 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Οικονομικών,  Ανάπτυξης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ζ) μελιού τυποποιημένου σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.

η) ξηρών καρπών, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία)

θ) οπωρολαχανικών.

ι) οσπρίων χύμα (φασόλια, φακές κ.τλ.)

ια) πουλερικών-κουνελιών. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικά  σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των λαϊκών αγορών της Ν.Α. Αθηνών -  Πειραιώς, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς. Η πώληση  επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις.

ιβ) αγροτικών προϊόντων παραδοσιακής οικοτεχνίας μεταποιημένων-  συσκευασμένων και τυποποιημένων (π.χ μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού,  προϊόντων τομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί), προερχομένων από πρώτες ύλες πρωτογενούς παραγωγής του ιδίου του παραγωγού και βοτάνων-αρτυμάτων πού δεν  έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.

ιγ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης-γλυκέων υδάτων- ιχθυοκαλλιέργειας).

ιδ) λοιπών αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση.

Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών δύνανται να διαθέτουν προϊόντα περισσότερων  της μιας εκ των παραπάνω περιπτώσεων, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν  για κάθε περίπτωση, την προβλεπομένη στην παρ. 6 του παρόντος Άρθρου βεβαίωση  της τριμελούς επιτροπής.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου μαζί με την  αίτηση οφείλουν να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά.

α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος Άρθρου, η οποία  έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της.

β) Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας  ασφάλισης του Ο.Γ.Α.

γ) Αντίγραφο:

1) της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους, για τα  εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης.

2) Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και  Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και

3) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.

δ) Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα.

ε) Το νόμιμο αποδεικτικό καταβολής του φόρου των πωλητών σε κινητές λαϊκές  αγορές της παρ. 15 του Άρθρου 1 του ν. 2214/1994 (75 Α΄) όπως ισχύει,  υποβάλλεται κατά την έκδοση η ανανέωση της άδειας από τους δικαιούχους της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου. Οι φορείς της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου υποχρεούνται να μην εκδίδουν νέα άδεια ή να ανανεώνουν υφιστάμενη σε  περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκόμισε το αποδεικτικό καταβολής του  φόρου.

στ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών αναφέρει:

1) Ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην  παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή  εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και ο/η σύζυγος.

2) Ότι ο αιτών ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, δεν έχει  επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή άδεια για  υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο-πλανόδιο) ή αν πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού με  αυτόν στην παραγωγή των προϊόντων και έχουν σχέση συγγενείς εξ αίματος μέχρι  τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού είναι κάτοχοι παραγωγικής  άδειας.

3) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, την θέση που βρίσκονται, την  έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της  παραγωγής που θα διαθέσει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από  κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής  εκμετάλλευσης και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου  βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού είναι κάτοχοι παραγωγικής  άδειας, αναφέρεται και το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένα χωριστά  προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές

4) και ότι το 50 % του ετήσιου συνολικού εισοδήματος του προέρχεται από  γεωργική εκμετάλλευση.

ζ) Οι παραγωγοί κηπευτικών σε θερμοκήπια, αντίγραφα τιμολογίων αγοράς  αγροτικών εφοδίων, σπόρων, φυτών, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων ή και άλλων  τιμολογίων που αποδεικνύουν την ύπαρξη της σχετικής δραστηριότητας.

2) Επί πλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

α) Οι πρωτοβάθμιες  συνεταιριστικές οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, μέσω των  εκπροσώπων τους:

1) καταστατικό του συνεταιρισμού ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών.

2) ονομαστική κατάσταση των μελών του, θεωρημένη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.  της έδρα του.

3) Βεβαίωση της περίπτωσης α του εδαφίου 1 της παρούσης παραγράφου για κάθε  ένα μέλος, ως φυσικό πρόσωπο, δικαιούχου άδειας.

4) υπεύθυνη δήλωση για κάθε ένα μέλος, ως φυσικό πρόσωπο, δικαιούχου άδειας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. στ του εδαφίου 1 της παρ. 4 του παρόντος  Άρθρου.

β) οι Αλιείς:

1) Αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας χορηγείται μία άδεια σε έναν εκ των συνιδιοκτητών.

2) Άδεια αλιείας (αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αδειών, λιμενική αρχή  έκδοσης).

3) Βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους (Όνομα, χρησιμοποιούμενα κατά την αλιεία αλιευτικά εργαλεία, είδη ψαριών που αλιεύουν, ποσότητες συνολικές κατά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται εν ενεργεία).

Οι αλιείς δεν υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την αίτηση για την έκδοση ή  ανανέωση της παραγωγικής άδειας, το δικαιολογητικό της περ. α του εδαφίου 1  της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.

γ) Οι Ιχθυοκαλλιεργητές:

1) άδεια λειτουργίας της μονάδας.

2) βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,  από την οποία να προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία. Στην εν λόγω  βεβαίωση αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγομένων προϊόντων.

δ) Οι παραγωγοί αβγών:

1) την απόφαση του οικείου Νομάρχη «περί έγκρισης της μονάδος εκτροφής  ωοπαραγωγών ορνίθων.»

2) την απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εγγραφής στο μητρώο των εγκεκριμένων μονάδων  εκτροφής, με τα στοιχεία του παραρτήματος II του Άρθρου 7 του π.δ. 216/2003 (181 Α΄) και τον διακριτικό αριθμό της μονάδος.

3) βεβαίωση του κέντρου συσκευασίας (ωοσκοπικού) που χρησιμοποιεί ο  παραγωγός και

4) αντίγραφα των τελευταίων τιμολογίων αγοράς και ανανέωσης του πληθυσμού  των νεοσσίδων.

ε) Οι μελισσοκόμοι:

1) Την απόφαση έγκρισης του Οικείου Νομάρχη για τη χορήγηση του  Μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

2) Αντίγραφο του ισχύοντος Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

3) Βεβαίωση του Μελισσοκομικού Συλλόγου ή εφόσον δεν υπάρχει του Αγροτικού  Συλλόγου της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του (περί κατοχής μελισσοσμηνών).

4) Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών.

στ) Οι παραγωγοί Καλλωπιστικών φυτών και Πολλαπλασιαστικού Υλικού:

1) την απόφαση εγγραφής στο μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων και

2) τις κατά περίπτωση φυτωριακές άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1564/1985 (164 Α΄), όπως ισχύει και των Υπουργικών Αποφάσεων  που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του.

ζ) Οι παραγωγοί ελιών και ελαιολάδου:

1) αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ελαιοκαλλιέργειας.

2) αντίγραφο αποσπάσματος του ελαιοκομικού μητρώου, τηρούμενο από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα  περιλαμβάνει, τον κωδικό του παραγωγού, την έκταση του/των ελαιοτεμαχίου/ων  (σε στρέμματα), την τοποθεσία και τον κωδικό αριθμό του/των ελαιοτεμαχίου/ων, τον προορισμό της έλαιο καλλιέργειας (ελαιόκαρπος για ελαιοποίηση ή για επιτραπέζιες ελιές) τον αριθμό των ελαιόδεντρων, τις ποικιλίες με τον κωδικό  κατά ποικιλία.

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ:

Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε  φορά από την αρχή που την εξέδωσε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής  άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων.

α.) Κατά την ανανέωση της άδειας, εφόσον ο χρόνος ανανέωσης εμπίπτει στο  επόμενο ημερολογιακό έτος, μαζί με την αίτηση οι παραγωγοί, υποβάλουν τα εξής  δικαιολογητικά:

1) Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων γενικά, τα δικαιολογητικά των περ. α, β,  δ, ε, στ, και ζ, (κατά περίπτωση) του εδαφίου 1 της παρ.4 του παρόντος Άρθρου.

2) Οι πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες  παραγωγών, για κάθε παραγωγό δικαιούχο άδειας, τα δικαιολογητικά των περ. α,  β, δ, και ε, του εδαφίου 1 και της υποπερίπτωσης 4 περ. α του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.

3) Οι παραγωγοί αλιείς, τα δικαιολογητικά των περ. β, δ, ε, και στ του  εδαφίου 1 και των υποπεριπτώσεων 2 και 3 της περ. β του εδαφίου 2 της παρ. 4  του παρόντος Άρθρου.

4) Οι παραγωγοί ιχθυοκαλλιεργητές, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και  στ του εδαφίου 1 και της υποπερίπτωσης 2 περ. γ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του  παρόντος Άρθρου.

5) Οι παραγωγοί αβγών, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ του  εδαφίου 1 και των υποπερ. 3 και 4 της περ. δ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του  παρόντος Άρθρου.

6) Οι μελισσοκόμοι, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ του εδαφίου  1 και των υποπερ. 3 και 4 της περ. ε του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.

7) Οι παραγωγοί Καλλωπιστικών φυτών και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, τα  δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ του εδαφίου 1 και της υποπερ. 2 της περ. στ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.

8) Οι παραγωγοί ελιών και ελαιολάδου, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε  και στ του εδαφίου 1 και της περ. ζ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.

β) Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας ή την προσθήκη νέων προϊόντων,  μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος για περισσότερες από μία φορές, με την αίτηση  οι παραγωγοί υποβάλλουν μόνο τα εξής δικαιολογητικά:

1) Οι παραγωγοί γενικά, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε, και στ  του εδαφίου 1 της παρ 4 του παρόντος Άρθρου.

2) Οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή οι αναγνωρισμένες  ομάδες παραγωγών, για κάθε ένα μέλος ως φυσικού προσώπου τα δικαιολογητικά  των περιπτώσεων α, δ, ε, του εδαφίου 1 και της υποπερ. 4 της περ. α του  εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.

3) Οι παραγωγοί αλιείς, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ, ε, και στ του  εδαφίου 1 και των υποπερ. 2 και 3 της περ. β του εδαφίου 2 της παρ. 4 του  παρόντος Άρθρου.

4) Οι παραγωγοί ιχθυοκαλλιεργητές, τα δικαιολογητικά των περ. α, δ, ε και στ  του εδαφίου 1 του παρόντος Άρθρου

5) Οι παραγωγοί αβγών, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε, και στ του  εδαφίου 1 της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου

6) Οι παραγωγοί μελισσοκόμοι τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε, και  στ του εδαφίου 1 της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.

7) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού τα  δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε και στ του εδαφίου 1 της παρ. 4 του  παρόντος Άρθρου.

8) Οι παραγωγοί ελιών και ελαιολάδου, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε  και στ του εδαφίου 1 και της περ. ζ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος  Άρθρου.

γ) Σε περίπτωση απουσίας παραγωγού πέραν του έτους, από λαϊκή αγορά, με την  ανανέωση της άδειας, αυτός τοποθετείται κατά την κρίση των αρχών της παρ. 2  του παρόντος Άρθρου σε λαϊκή αγορά σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

6. ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Α) Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη,  ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ σε παραγωγούς και αποτελείται από:

1) τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας,  αναπληρούμενο από ένα μέλος του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, οριζόμενο  από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ο οποίος προεδρεύει.

2) τον γεωπόνο γεωργικών εφαρμογών ή γεωργικής ανάπτυξης που υπηρετεί στο  πλησιέστερο προς το Δήμο ή Κοινότητα γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης ή Υπηρεσία  Γεωργικών Εφαρμογών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τον νόμιμο  αναπληρωτή του, ως μέλος, και ελλείψει αυτού, τον υπηρετούντα στην αμέσως  επόμενη πλησιέστερη αντίστοιχη υπηρεσία ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης  Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τον νόμιμο αναπληρωτή  του.

3) τον Πρόεδρο του οικείου Αγροτικού Συλλόγου. Σε περίπτωση ύπαρξης  περισσοτέρων Αγροτικών Συλλόγων, στην πράξη συγκρότησης της Επιτροπής  περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων, σε κάθε συνεδρίαση όμως,  παρίσταται, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο  παραγωγός που έχει υποβάλλει την αίτηση. Όταν ο αιτών είναι παραγωγός μελιού,  μετέχει ο Πρόεδρος του οικείου Μελισσοκομικού Συλλόγου. Σε περίπτωση ύπαρξης  Συνεταιρισμού στην περιοχή, στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος του οικείου  Συνεταιρισμού.

Μετά τη στελέχωση του σώματος της Αγροφυλακής, αντί των ως άνω Προέδρων, η  Επιτροπή θα συγκροτείται από τον Αγροφύλακα της περιοχής του οικείου Δήμου ή  Κοινότητας.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Προκειμένου να αποφανθεί η ανωτέρω επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός  αγροτικών προϊόντων υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα αίτηση με τα  παρακάτω δικαιολογητικά:

1) αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης με όλες τις μεταβολές.

2) για μισθωμένα κτήματα, αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή μισθωτηρίου  συμβολαίου, ως κάτωθι:

α.) Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, το  μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και θεωρηθεί τρεις (3) τουλάχιστον  μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή από  τον οικείο Δήμο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη θεώρηση αριθμός πρωτοκόλλου  και ημερομηνία.

β.) Για πολυετείς καλλιέργειες (δεντροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) το  μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να  έχει συνομολογηθεί το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου  έτος, όπως αυτό προκύπτει από την σχετική θεώρηση της Δ.Ο.Υ.

3) αντίγραφο δηλώσεως καλλιέργειας ή εκτροφής,

β) Επί πλέον δικαιολογητικά υποβάλλουν κατά περίπτωση:

1) Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε  λειτουργία στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγομένων  αλιευμάτων.

2) Οι παραγωγοί αβγών, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας της πτηνοτροφικής  μονάδας, το δικαιολογητικό της υποπερ. 3 της περ. δ του εδαφίου 2 της παρ. 4  καθώς και αντίγραφα των τελευταίων τιμολογίων αγοράς των νεοσσίδων και των  πτηνοτροφών.

3) Οι μελισσοκόμοι, βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου του Υπαλλήλου της Δ/νσης  Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες.

4) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, την  απόφαση εγγραφής στο μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων και τις κατά περίπτωση  φυτωριακές άδειες.

Γ) Η Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, και ύστερα από επιτόπιο έλεγχο  (αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση πριν από την έναρξη της συγκομιδής της  παραγωγής, προσδιορίζοντας παράλληλα και την ημερομηνία έναρξης, τη διάρκεια  και τη λήξη της συγκομιδής, με αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

Στην βεβαίωση η επιτροπή αναφέρει, τη θέση και την έκταση των κτημάτων, την  πιθανή στρεμματική απόδοση τους, κατά προϊόν και ποικιλία, καθώς και το  ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή μισθωμένα).

Δ) Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων.

Ειδικά σε περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης για τις παραγωγικές άδειες των  εδαφίων ε και ιβ της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου η βεβαίωση της  επιτροπής χορηγείται πριν τη συγκομιδή και αναφέρει τη θέση, την έκταση  του/ων κτήματος/ων και τις ποσότητες των πρώτων υλών πρωτογενούς παραγωγής  που θα παραχθούν και θα μεταποιηθούν από τον παραγωγό, καθώς και τις  ποσότητες των μεταποιημένων Αγροτικών προϊόντων σε κιλά ή τεμάχια που θα  παραχθούν.

Η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) καταβάλλεται βάση της συνολικής ποσότητας της πρωτογενούς παραγωγής, που  αναγράφεται στην βεβαίωση της επιτροπής.

Ε. Κυρώσεις:

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, του παραγωγού  πωλητή ή του εκπροσώπου της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της  αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών, των παρ. 2, 4, 5 και 6 του παρόντος  Άρθρου, περιλαμβάνουν ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία, επιβάλλονται οι κατωτέρω  κυρώσεις:

1) Στον παραγωγό πωλητή διοικητικό χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια (300)  ευρώ έως 20.000 (20.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, το οποίο  επιβάλλεται με απόφαση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση της  άδειας, ανάκληση αυτής για τα επόμενα δύο χρόνια και μη χορήγηση νέας άδειας  για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια ανακαλείται  για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και δεν χορηγείται νέα άδεια για το χρονικό αυτό διάστημα. Έκτοτε, σε περίπτωση επανάληψης κάθε φορά της παράβασης ανακαλείται η άδεια για τέσσερα χρόνια και δεν χορηγείται νέα άδεια για το  χρονικό αυτό διάστημα.

Άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος της ανάκλησης δεν χορηγείται σε πρόσωπα  που από κοινού με τον παραγωγό συνέβαλαν στην παραγωγή προϊόντων και έχουν με  αυτόν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι  δευτέρου βαθμού και στον/ην σύζυγο.

2) Στην Πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα των  παραγωγών, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ έως είκοσι  χιλιάδες (20.000) ευρώ, με απόφαση των αρχών που έχουν την αρμοδιότητα για  την έκδοση της άδειας, για τη δήλωση που αφορά το μέλος του ως φυσικού  προσώπου. Η άδεια του μέλους ανακαλείται και δεν χορηγείται νέα για δύο  χρόνια και σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια ανακαλείται για τέσσερα χρόνια.

7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

α) Κατά την χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας, αναγράφονται, από τις Υπηρεσίες των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις προβλεπόμενες στήλες του εντύπου αυτής με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», οι  συνολικές ποσότητες, κατά προϊόν και ποικιλία, που πρόκειται να διατεθούν  κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, με βάση την βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, της παρ. 6 του παρόντος Άρθρου. Ειδικά κατά την ανανέωση της  άδειας λαμβάνονται υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων,  που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας.

β) Στο ίδιο έντυπο της άδειας, καταχωρούνται από τους εντεταλμένους Επόπτες- Υπαλλήλους των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές Αγορές της περιφέρειας Ν.Α. Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή τους εντεταλμένους Υπαλλήλους των υπηρεσιών με αρμοδιότητες σε  θέματα λαϊκών αγορών των λοιπών Ν.Α. της Χώρας, οι προσκομιζόμενες κάθε φορά προς πώληση ποσότητες προϊόντων κατά είδος και ποικιλία στον χώρο της λαϊκής αγοράς, όπως αυτές αναγράφονται, κατά προϊόν και ποικιλία στο προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ Δελτίο Αποστολής και όπως καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. Α2- 1147/25.5.2005 (Β' 873) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ως συνοδευτικό κατά  τη διακίνηση των προϊόντων μέχρι τον χώρο της Λαϊκής Αγοράς.

γ) Κατά την ανανέωση της άδειας, λαμβάνονται υπόψη οι αδιάθετες ποσότητες  προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί μακρόν, μετά την περίοδο συγκομιδής,  χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών  που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. Οι  αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν μετά από αφαίρεση από την συνολική αρχική  ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας  Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών, με βάση  την βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος Άρθρου, κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τμηματικά είχαν  διακινηθεί κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας, με τα Τριπλότυπα Δελτία  Αποστολής της υπ' αριθμ. Α2-1147/25.5.2005 (873 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού  Ανάπτυξης, ως συνοδευτικά για την διακίνηση των προϊόντων μέχρι τον χώρο της  Λαϊκής Αγοράς.

δ) Η άδεια σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της, με αίτηση του παραγωγού ή του εκπροσώπου της  Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των  παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρούσης παραγράφου.»

ΑΡΘΡΟ 4

Στο Άρθρο 5 του π.δ. 51/2006 επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές.

α) Στην παρ. 7 μετά τη φράση «και παραγωγούς» προστίθενται οι φράσεις «και  από τις Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις αναγνωρισμένες ομάδες  των παραγωγών»

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 μετά τις φράσεις «βεβαίωση κύριας ασφάλισης  του Ο.Γ.Α.» προστίθενται οι φράσεις «ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου  Απογραφής του ανταποκριτού του Ο.Γ.Α.» με τη σημείωση, «εκκρεμεί στον Ο.Γ.Α.»

ΑΡΘΡΟ 5

Το Άρθρο 6 του π.δ. 51/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 6 - Αλλαγή λαϊκής αγοράς

1. Επιτρέπεται, για τις λαϊκές αγορές της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση με έγκριση των Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για τις λαϊκές  αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας με έγκριση των οικείων Νομαρχιακών  Συμβουλίων, η αλλαγή λαϊκής αγοράς μετά από αίτηση του κατόχου επαγγελματικής άδειας εφόσον έχει παραμείνει στην ίδια ομάδα αγορών (σύμφωνα με την  ταξινόμηση των οικείων Οργανισμών λαϊκών αγορών ή των οικείων Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων), από την οποία ζητά να μετακινηθεί για χρονικό διάστημα  τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Η μετακίνηση μέσα στην ίδια ομάδα αγορών, επιτρέπεται ανεξαρτήτως χρόνου  παραμονής σε αυτή.

2. Σε πωλητές κατόχους επαγγελματικών αδειών, επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας, με αίτηση τους. Η αλλαγή εγκρίνεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για  τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, εφόσον η αλλαγή δεν οδηγεί σε ανατροπή της προβλεπόμενης από το παρόν π.δ. σύνθεση της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την  οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια  συνεχή παρουσία στις λαϊκές αγορές, επί ποινή οριστικής ανάκλησης της  απόφασης.

Η αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας  οριστικοποιείται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία  έγκρισης της.

Αν οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας  μέχρι δευτέρου βαθμού, η έγκριση είναι οριστική.

3. Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς μεταξύ παραγωγών ή μεταξύ  των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή τις αναγνωρισμένες ομάδες των παραγωγών, με αίτηση τους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια συνεχή παρουσία στις λαϊκές αγορές, επί ποινή οριστικής ανάκλησης της αλλαγής.

Η αλλαγή εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών -Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση ή με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

4. Οι χορηγηθείσες επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Κ1-188/18.1.2006 (ΦΕΚ 66 Β΄) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 29 του ν. 3377/2005, δεν  υπόκεινται στους περιορισμούς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, για τα επόμενα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης.

5. Επιτρέπεται άπαξ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών -Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση ή με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, η μεταφορά Επαγγελματικών αδειών, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου μόνιμης κατοικίας, αποδεικνυόμενης από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (δήλωση στην οικεία Δ.Ο.Υ.).

Ο/η αδειούχος/η μετά την έγκριση της μεταφοράς διαγράφεται από το μητρώο της  αρχής που εξέδωσε την αρχική άδεια με αντίστοιχη εγγραφή στο μητρώο της αρχής  υποδοχής.»

ΑΡΘΡΟ 6

Στο Άρθρο 7 του π.δ. 51/2006 επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές.

α) Η παράγ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητές λαϊκών Αγορών, οι οποίοι, μέχρι  τη δημοσίευση του παρόντος, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της μιας  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ή τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των  Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εξακολουθούν να  δραστηριοποιούνται στις ίδιες λαϊκές αγορές υπό την προϋπόθεση ότι θα τύχουν  της έγκρισης των Νομαρχιακών Συμβουλίων ή των Διοικητικών Συμβουλίων των  Οργανισμών κατά περίπτωση.»

β) Προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4.) Με Αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Διοικητικών Συμβουλίων των  Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις  Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και  των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της χώρας,  που εκδίδονται εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος,  λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη  λειτουργία των λαϊκών αγορών, ρυθμίζονται θέματα, όπως:

α) οριοθέτησης και διαγράμμισης των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και  των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα  γης, άνθη, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και των θέσεων των πωλητών  που διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης, άνθη, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας  (καθορισμός διαδικασιών, ορισμός αρμοδίων, λήψη μέριμνας για την πρόσβαση σε  εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, Ναών, ΚΑΠΗ, καταστημάτων,  κατοικιών, γκαράζ, συνεργείων).

β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων,  καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των  πωλητών (επαγγελματιών - παραγωγών), στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων  πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής  αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα)  του Άρθρου 7 και των οχημάτων ειδών κυλικείων.

γ) ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εργαλείων - πάγκων  και εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των  λαϊκών αγορών του Άρθρου 8.

δ) καθαριότητας του χρησιμοποιουμένου χώρου από τους αδειούχους πωλητές (άμεσης συλλογής των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων), τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών- συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών).

ε) αρμοδιότητας οργάνων για την επίδοση αποφάσεων στους πωλητές και την  παρακολούθηση της έκτισης της διοικητικής ποινής αφαίρεσης της άδειας.

Οι ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Τιμών  Τροφίμων και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές  οι οποίες απαρτίζονται:

α) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά (Ο.Λ.Α.Α-Π) και  Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.).

1) Από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ως πρόεδρο.

2) Από τον πρόεδρο του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, κατά περίπτωση, ως  μέλος.

3) Ένα μέλος για κάθε επιτροπή οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης με  ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.

4) Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών  Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματικών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και Θράκης που ασκούν τη δραστηριότητα τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, για τις Λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ως μέλος.

5) Τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών  Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων  Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας που ασκούν τη δραστηριότητα τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, για τις Λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ως μέλος.

β) Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

1) Από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ως πρόεδρο.

2) Από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας με αρμοδιότητα σε θέματα λαϊκών αγορών  της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3) Ένα μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης με ειδικότητα Πολιτικού  Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.

4) Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων (Συλλόγων) Επαγγελματιών Πωλητών  Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου Επαγγελματιών  Πωλητών Λαϊκών Αγορών, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων στις τελευταίες  εκλογές μελών, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος.

5) Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων  Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου  Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων στις  τελευταίες εκλογές μελών, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος.

Οι επιτροπές αποφασίζουν για θέματα αναβάθμισης των λαϊκών αγορών, με την  χρήση ενιαίων τύπων πάγκων, τον καθορισμό των προδιαγραφών, των διαδικασιών  επιλογής και πιστοποίησης των κατασκευαστών, των διαδικασιών ελέγχου τήρησης  των προδιαγραφών και γενικά κάθε σχετικής λεπτομέρειας, τηρουμένων των  διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου «Συλλογικά Όργανα Διοίκησης» του ν. 2690/1999 (45 Α΄).

Η θητεία των μελών των επιτροπών, λήγει με την ολοκλήρωση του έργου για το  οποίο διορίστηκαν. Εισηγητής των επιτροπών του εδαφίου α ορίζεται ο πρόεδρος  του Οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και των επιτροπών του εδαφίου β ο  προϊστάμενος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα σε θέματα  λαϊκών αγορών.

Το έργο των επιτροπών επικουρούν γραμματείς, οριζόμενοι με την απόφαση συγκρότησης.»

ΑΡΘΡΟ 7

Στο Άρθρο 9 του π.δ. 51/2006 επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:

1. Οι παρ. 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1.) Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος π.δ. στους χώρους λειτουργίας των  λαϊκών αγορών, διενεργείται από τις επιτροπές του Άρθρου 10 του παρόντος και  τους αρμόδιους φορείς που προβλέπονται στον ν. 2323/1995 (παρ. 11 του Άρθρου 7) (145 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

2.) Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των  λαϊκών αγορών, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις  του Αγορανομικού Κώδικα, επιβάλλονται και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α) Πρόστιμο τριακοσίων (300) μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα με  τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

β) Προσωρινή μέχρι ένα έτος ανάκληση της άδειας και

γ) Οριστική ανάκληση της άδειας.

3.) Ειδικά επιβάλλονται τα χρηματικά πρόστιμα του εδαφίου α και οι διοικητικές κυρώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου στις εξής περιπτώσεις:

(α.α) Όταν ο πωλητής χρησιμοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των  προϊόντων.

(β.β) Όταν ο πωλητής χρησιμοποιεί παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία  παραστατικά διακίνησης των προϊόντων.

(γ.γ) Όταν ο πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων χρησιμοποιεί  ελαττωματικά ή μη εγκεκριμένα μέτρα, σταθμά και ζυγούς.

(δ.δ) Όταν ο πωλητής παραποιεί με οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης.

(ε.ε) Όταν ο πωλητής πραγματοποιεί πωλήσεις ή μεταφέρει τα προϊόντα του σε  ώρες που δεν προβλέπονται για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς (εκτός του  καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας).

(στ.στ) Όταν ο πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίμημα μεγαλύτερο από το  αναγραφόμενο στις πινακίδες ή υπερβαίνει τα καθορισμένα από τις ισχύουσες  διατάξεις ποσοστά κέρδους κατά προϊόν.

(ζ.ζ) Όταν ο πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την άδεια του.

(η.η) Όταν ο πωλητής διαταράσσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της  αγοράς ή συμπεριφέρεται κατά ανάρμοστο τρόπο στο καταναλωτικό κοινό ή στο  έργο των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου ή συμμετέχει και δημιουργεί επεισόδια.

(θ.θ) Όταν δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε άλλο όρο λειτουργίας των λαϊκών  αγορών, πέραν των προβλεπόμενων από το Άρθρο 7 του παρόντος π.δ. και της παρ.  10 του Άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όπως ισχύει.

(ι.ι.) Όταν αυθαίρετα αλλάζει θέσεις ή αγορές.

(ια.ια) Όταν χρησιμοποιεί υπάλληλο, χωρίς τη σχετική έγκριση.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με βάση τις εκθέσεις ελέγχων των επιτροπών του  Άρθρου 10 του παρόντος π.δ. και τους προβλεπόμενους στην παρ. 11 του Άρθρου 7  του ν. 2323/1995 (145 Α΄) αρμόδιους φορείς.

Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση, μέσα σε ένα έτος από την τέλεση της προηγούμενης, τα πρόστιμα του εδαφίου α της παρ. 2 διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα έτος από την τέλεση της πρώτης, η άδεια ανακαλείται οριστικά.

Η απόφαση επιβολής του προστίμου, ή ανάκλησης της άδειας ή οριστικής  αφαίρεσης της άδειας εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την  ημέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης.

Ειδικότερα οι παραβάσεις των εδαφίων α.α και β.β. της παρ. 3,  γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες των Οργανισμών λαϊκών Αγορών ή από τις  υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών των Ν.Α της χώρας, κατά  περίπτωση, στην οικεία Δ.Ο.Υ. του παραβάτη, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της  έκθεσης ελέγχου.»

2. Μετά την παρ. 3 προστίθεται νέα παρ. 3α ως ακολούθως:

«3α) Οι κυρώσεις του εδαφίου Ε της παρ. 6 του Άρθρου 3 και των παρ. 2 και 3  του παρόντος Άρθρου επιβάλλονται με αποφάσεις των αρχών που έχουν την  αρμοδιότητα για την έκδοση της άδειας, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδο των  Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα καθώς  και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας τους, βεβαιώνονται με την  επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 4 του παρόντος Άρθρου.»

3. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4.) Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 3 α,  ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση (παρ. 10 του Άρθρου 12 του ν. 3557/2007 100 Α΄), ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται στις λαϊκές αγορές της περιφέρειας  της Ν.Α. Αθηνών -Πειραιώς και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για  παραβάσεις που τελούνται στις περιφέρειες των λοιπών Ν.Α. της χώρας, εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/ην της σχετικής απόφασης.»

4. Μετά την παρ. 5 προστίθεται νέα παρ. 6 ως εξής:

«6.) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, των Οργανισμών λαϊκών αγορών Αθήνας - Πειραιά  και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α  Αθηνών -Πειραιά και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και των οικείων Ν.Α της Χώρας  για τις λαϊκές αγορές των Περιφερειών των λοιπών Ν.Α., στους χώρους  λειτουργίας των λαϊκών αγορών δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών  (επαγγελματιών -παραγωγών) στις περιπτώσεις:

α) μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή (επαγγελματία- παραγωγού ή του  εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) και των προσώπων που  προβλέπονται στο Άρθρο 5 του παρόντος.

β) όταν ο πωλητής (επαγγελματίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό  πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή.

γ) όταν η άδεια του πωλητή (επαγγελματία) έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω  οφειλών ή λόγω θεώρησης (εδάφιο 4 παρ. Α του Άρθρου 2).

δ) όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ.

ε) όταν ο πωλητής (επαγγελματίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό  πρόσωπο (υπάλληλος), δεν χρησιμοποιεί εγκεκριμένο πάγκο.»

Σε περίπτωση άρνησης των πωλητών (επαγγελματιών - παραγωγών) να  συμμορφωθούν, με τις υποδείξεις «περί μη δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά»,  οι αρμόδιοι υπάλληλοι συντάσσουν «αναφορά- έκθεση ελέγχου» την οποία  υποβάλλουν στην αρχή έκδοσης της άδειας, για την εφαρμογή των αναφερομένων  στις παρ. 2, 3, 3 α του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8

Στο Άρθρο 11 του π.δ. 51/2006 επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές.

Οι υποπεριπτώσεις β.β και γ.γ της περίπτωσης 2 του εδαφίου ε της παρ. 2  αντικαθίστανται ως εξής:

«β.β) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών  αγορών ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου επαγγελματιών πωλητών λαϊκών  αγορών, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων μελών στις τελευταίες εκλογές  μελών, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως μέλος.

γ.γ) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών  ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, με βάση  το πρωτόκολλο των ψηφισάντων μελών στις τελευταίες εκλογές μελών, της οικείας  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως μέλος.»

ΑΡΘΡΟ 9

Στο Άρθρο 12 του π.δ. 51/2006 επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές.

1. Στην παρ. 2 η φράση «περιπτώσεις ε.ε, γ.γ» αντικαθίσταται με την φράση «περιπτώσεις ε, γ»

2. Η περίπτωση β.β του εδαφίου Α) της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«β.β) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης, με βαθμό Διευθυντή για την επιτροπή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών  Αθήνας - Πειραιά, και έναν Υπάλληλο με βαθμό Α της υπηρεσίας Εμπορίου της Ν.Α  Θεσσαλονίκης για την επιτροπή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.»

ΑΡΘΡΟ 10 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος  διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΒΛΑΧΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671