ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 115/2008 (ΦΕΚ Α΄ 179/28.8.2008)

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Πρωτότυπο έγγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Άρθρο 12 παρ. 12 του ν. 3557/2007 (100 Α΄).

2) Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3) Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 (1982 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

4) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5) Την υπ’ αριθμ. 149/10.7.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1 - Ίδρυση Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Οι λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ιδρύονται, μετακινούνται ή καταργούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α' 145), όπως ισχύει.

Οι λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους και σε αυτές συμμετέχουν μόνο παραγωγοί προϊόντων βιολογικής γεωργίας, δικαιούχοι παραγωγικής άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 του παρόντος π.δ.

ΑΡΘΡΟ 2 - Δικαιούχοι απόκτησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

1. Παραγωγική άδεια πωλητή για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας δικαιούνται φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη και κατέχουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 150/2006 (Α' 160) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως ομάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασμό τους και με την επωνυμία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα:

στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91(1. 198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» όπως έχει τροποποιηθεί, από δε 1.1.2009 στον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 (L 189) του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91» και στην υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 (Β' 157) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός συμπληρωματικών Μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματος τους προέρχεται από την γεωργική βιολογική εκμετάλλευση. Εισοδήματα που προέρχονται από εκμετάλλευση ακινήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και δεν δημιουργούν κώλυμα για την χορήγηση της άδειας.

Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκομίζουν από την απασχόληση τους σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματος τους, για τα (2) δύο πρώτα συνεχή έτη.

3. Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.

4. Καθιερώνεται ειδικός τύπος άδειας για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», πράσινου ανοικτού χρώματος σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ. και η οποία φέρει για κάθε κάτοχο υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

α) Τον φορέα και την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσης.

β) Φωτογραφία (πρόσφατη) σφραγισμένη από τον φορέα.

γ) Στοιχεία της ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία, τόπος γέννησης και Διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, Δήμος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).

δ) Τον αριθμό μητρώου με ηλεκτρονική σήμανση.

ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου.

στ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζ) Τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και τις ημέρες της εβδομάδας, στις οποίες επιτρέπεται να διαθέτει τα παραγόμενα βιολογικά προϊόντα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.

η) Τα παραγόμενα προϊόντα βιολογικής Γεωργίας και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν, κατά το χρονικό διάστημα, για το οποίο ισχύει.

θ) Τις προσκομιζόμενες, προς διάθεση, ποσότητες προϊόντων βιολογικής γεωργίας, για κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Για τον σκοπό αυτό η ειδική άδεια φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων.

ΑΡΘΡΟ 3 - Φορέας χορήγησης των παραγωγικών αδειών

Οι παραγωγικές άδειες για λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας χορηγούνται:

1. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς (ΟΛΑ Α-Π), για αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς ή από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού έπειτα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Ο), για αγορές, που λειτουργούν στην Περιφέρεια της Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού έπειτα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Από τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για αγορές που λειτουργούν, στις λοιπές Ν. Α. της Χώρας ή από τις Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε θέματα λαϊκών αγορών, έπειτα από εξουσιοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4 - Διαδικασία χορήγησης παραγωγικών αδειών - Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, υποβάλλουν αιτήσεις ως ακολούθως:

α) Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς (Ο.Λ.Α Α-Π), εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς.

β) Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ), εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

γ) Στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια μίας εκ των υπολοίπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μαζί με την αίτηση τους οφείλουν να υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του Άρθρου 6 του παρόντος π.δ. η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της.

β) Αντίγραφο του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α.

γ) Αντίγραφα:

1) φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευμένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου,

2) Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών και

3) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) ή άλλης αρμόδιας αρχής (κατά την έννοια της παραγρ. 3 του Άρθρου 2 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης) και της παρ. 5 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου.

Μέχρι τη δημιουργία μητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσημη αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μητρώο του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που είναι ενταγμένος ο επιχειρηματίας.

ε) Επιπλέον των ανωτέρω και για την ενημέρωση των προβλεπόμενων αρμοδίων υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος Αρθρου, υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του εντύπου του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο/η αιτών/τούσα θα αναφέρει:

«Ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (γεωργίας, μελισσοκομίας, εκτροφής πουλερικών κλπ.) ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού και ο/η σύζυγος.

Ότι ο/η αιτών/τούσα ή κάποιο από τα προστατευμένα μέλη της οικογένειας:

1. δεν κατέχει παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για τις Λαϊκές Αγορές της Χώρας ή άδεια για το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο - πλανόδιο)

2. ή ότι πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού με τον/ην αιτών/τούσα στην παραγωγή των προϊόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, ο/η σύζυγος είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας με αναφορά στο ποσοστό της συνολικής παραγωγής για το καθένα πρόσωπο χωριστά, που προτίθεται να διαθέσει στις βιολογικές αγορές και ότι για τα πρόσωπα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του Άρθρου 2 του παρόντος π.δ.».

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και το έγγραφο πιστοποίησης (γραπτή βεβαίωση) (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του Άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπ' αριθμ. 336650/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

3. Οι ενδιαφερόμενες Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, ως νομικά πρόσωπα, μαζί με την αίτηση τους οφείλουν να υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του Άρθρου 6 του παρόντος π.δ η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου, που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), ή άλλης αρμόδιας αρχής στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, (κατά την έννοια της παραγρ. 3 του Άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων και της παρ. 5 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ)  2092/1991 του Συμβουλίου.

γ) Καταστατικό του Συνεταιρισμού ή της/των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων παραγωγών.

δ) Αντίγραφο του Μητρώου των μελών της, θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του εκπροσώπου της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της/ των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων των παραγωγών στην οποία αναφέρεται.

Ότι η Συνεταιρική Οργάνωση ή η/οι αναγνωρισμένη/ες ομάδα/ες των παραγωγών έχει/ουν ενταχθεί, ως νομικό/ ά πρόσωπο/α, στο σύστημα ελέγχου και  πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Ο τρόπος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της/των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων των παραγωγών, καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων.

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και του έγγραφου πιστοποίησης (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του Άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπ' αριθμ. 336650/22.12.2006 υπουργική απόφαση) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου» για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που θα εμπορεύονται στη λαϊκή αγορά όπως αναφέρεται στην άδεια προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

4) Τα φυσικά πρόσωπα ως μέλη Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ ων παραγωγών, μαζί με την αίτηση τους υποβάλλουν και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5 - Διάκριση παραγωγικών αδειών σύμφωνα με τα διατιθέμενα είδη

Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας διακρίνονται κατά το περιεχόμενο τους ανάλογα με τα παραγόμενα πιστοποιημένα και με επισήμανση διατιθέμενα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως κατωτέρω:

α) Αβγών σφραγισμένων με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού.

β) Ανθέων, φυτών, φυτάριων πού προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή  φυτών.

γ) Οπωροκηπευτικών.

δ) Ελιών.

ε) Λαδιού τυποποιημένου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 275610/30.10.2003 (1616 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων.

στ) Μελισσοκομικών προϊόντων.

ζ) Ξηρών καρπών στην φυσική τους κατάσταση.

η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κλπ.).

θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στην φυσική τους κατάσταση για τα οποία  εφαρμόζονται οι εκάστοτε ρυθμίσεις της Εθνικής ή Κοινοτικής νομοθεσίας κατά  την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. Εδώδιμων φυτών-μανιταριών  κ.τ.λ.).

ι) Παραδοσιακών πιστοποιημένων οικοτεχνικών αγροτικών προϊόντων συσκευασμένων - τυποποιημένων και μεταποιημένων (π.χ. μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τομάτας κ.τ.λ.), παρασκευασμένων από πιστοποιημένες πρώτες ύλες πρωτογενούς βιολογικής παραγωγής του ιδίου του παραγωγού πιστοποιημένα και στη διαδικασία παρασκευής τους και βοτάνων-αρτυμάτων, πού δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.

ια) Πουλερικών νωπών.

Τα ανωτέρω προϊόντα, για να διατεθούν στις λαϊκές αγορές προϊόντων  βιολογικής γεωργίας, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κοινοτικής και  Εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής επισήμανσης και  διάθεσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6 - Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

α) Από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης ή από τον γεωπόνο  του γραφείου βιολογικής γεωργίας ή των Γεωργικών Εφαρμογών ή της Γεωργικής  Ανάπτυξης, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα  διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης,  αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.

β) Από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με  αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών, στα διοικητικά όρια της οποίας  βρίσκεται η έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης, αναπληρούμενο από τον νόμιμο  αναπληρωτή του, ως μέλος ή από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της  οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τον νόμιμο αναπληρωτή του ως μέλος.

γ) Από τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητων Ελλάδος για  τους παραγωγούς των οποίων η έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στις  περιφέρειες των Ν.Α Αθήνας Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα με τον νόμιμο  αναπληρωτή του, ως μέλος και του συλλόγου Βιοκαλλιεργητων της οικείας Ν.Α για  τους παραγωγούς των οποίων η έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στις  περιφέρειες των λοιπών Ν.Α της χώρας με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής είναι τριετής.

3. Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε κάθε ενδιαφερόμενο της  σχετικής βεβαίωσης της παρ. 2α του Αρθρου 4 του παρόντος π.δ. στην οποία θα  αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και η  έκταση των κτημάτων, η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά  προϊόν και ποικιλία καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητο ή  μισθωμένο).

Στη βεβαίωση, που εκδίδεται κατά την έναρξη συγκομιδής της παραγωγής  μνημονεύονται τα προσκομισθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία έλαβε  γνώση ή έλαβε υπόψη η Επιτροπή και από τα στοιχεία του Άρθρου 7 παρ. 1.2 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 (Β' 157 κοινής υπουργικής απόφασης) γίνεται  αναφορά μόνο στο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου ή των αγροτεμαχίων  καθώς και των κωδικών του εδαφίου γ της παραγ. 4 του παρόντος Άρθρου.

4. Προκειμένου η Τριμελής Επιτροπή να αποφανθεί για την έκδοση της ανωτέρω  βεβαιώσεως, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την σχετική αίτηση του στην Δ/νση  Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συνοδευμένη από τα  κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Το έντυπο γνωστοποίησης παραγωγού του Άρθρου 7 παραγρ. 1.2 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης το οποίο είναι σύμφωνο με το Αρθρο 8 (παραγρ. 1 - στοιχείο (α) του Κανονισμού (ΕΟΚ 2092/91) συνοδευμένο  από οδοιπορικό και τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου ή των αγροτεμαχίων,  το ημερολόγιο εργασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών και το βιβλίο  παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεμάχιο.

β) Το έγγραφο πιστοποίησης του Αρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3.1 του εγκεκριμένου  Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006  υπουργικής απόφασης το οποίο για τα νωπά προϊόντα εκδίδεται κατά την έναρξη  συγκομιδής των προϊόντων και ισχύει για όλη τη διάρκεια συγκομιδής τους ή της  συντήρησης. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραγωγού, το  είδος και η ποικιλία των προϊόντων με την κοινή και επιστημονική ονομασία, η  συνολική κατά προϊόν και ποικιλία προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής.

γ) Τη δήλωση του τελευταίου έτους Ο.Σ.Δ.Ε (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης  και Ελέγχου) ή του Ελαιοκομικού μητρώου, με τους κωδικούς εγγραφής του  παραγωγού και των αγροτεμαχίων.

δ) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή μισθωτηρίου συμβολαίου για μισθωμένα  κτήματα, ως κάτωθι:

Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, ή πολυετείς  καλλιέργειες, το θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο συμβόλαιο δεν πρέπει να  έχει διάρκεια μικρότερη των τριών (3) ετών ή των πέντε (5) ετών αντίστοιχα  και να έχει συνομολογηθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την πρώτη  συγκομιδή των προϊόντων ή να έχει συνομολογηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν  τη συγκομιδή με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη περίοδος  μετατροπής ή προετοιμασίας των αγροτεμαχίων (Κανονισμός (ΕΟΚ) υπ' αριθμ.  2092/91 του Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

5. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τους Προϋπολογισμούς των  οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΑΡΘΡΟ 7 - Παραγωγικές άδειες για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο παραγωγός Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, δικαιούται μία μόνο άδεια για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας όλης της Χώρας. Η εν λόγω άδεια ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται για ίσο  χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες φορές. Η πώληση των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με το χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού.

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή και οι ομάδες βιοκαλλιεργητων, οι  οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται, δικαιούνται ως νομικά πρόσωπα μια άδεια  πωλητή, η οποία θα εκδίδεται στην επωνυμία της πιστοποιημένης συνεταιριστικής  οργάνωσης ή ομάδας βιοκαλλιεργητων για το σύνολο της παραγωγής.

2. Ο κάτοχος παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής  Γεωργίας, κατά τον χρόνο ισχύος αυτής, δύναται, για διαφορετικές ημέρες της  εβδομάδας να διαθέτει τα προϊόντα του σε λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων  της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή των  Περιφερειών των λοιπών Ν.Α. της Χώρας.

Επιλέγει, με αίτηση του, τις ημέρες με τις αντίστοιχες λαϊκές αγορές  βιολογικών προϊόντων στις οποίες επιθυμεί να διαθέτει τα προϊόντα του και να  ασκεί την δραστηριότητα του.

Οι Υπηρεσίες των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην περιφέρεια των οποίων  ανήκουν οι Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων, αναρτούν πίνακα στα γραφεία  τους με τις υπάρχουσες κενές θέσεις, οι δε παραγωγοί πωλητές τοποθετούνται με  βάση τις επιλογές τους και τις πραγματικές ανάγκες των αγορών, με κριτήριο  την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Οι τοποθετήσεις και οι  μεταβολές αναγράφονται και θεωρούνται, στο ενιαίο για όλη την Επικράτεια  έντυπο άδειας, της παρ. 4 του Άρθρου 2 του παρόντος π.δ.

3. Κατά την χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας, αναγράφονται στις  προβλεπόμενες στήλες της άδειας, από τις Υπηρεσίες των Οργανισμών Λαϊκών  Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή των Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων, οι συνολικές ποσότητες, κατά προϊόν και ποικιλία, που  πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, με βάση την  βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, του Άρθρου 6 του παρόντος π.δ.

4. Κατά την ανανέωση της άδειας, λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αδιάθετες  ποσότητες προϊόντων, που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα  ισχύος της άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν μετά από αφαίρεση από  την συνολική αρχική ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της  Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των  παραγωγών, με βάση την βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του Άρθρου 6 του  παρόντος π.δ. κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων,  που τμηματικά είχαν διακινηθεί κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας, με τα  Τριπλότυπα Δελτία Αποστολής της υπ’ αριθμ. αριθ Α2-1147/2004 (873 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ως συνοδευτικά για την διακίνηση των  προϊόντων μέχρι τον χώρο της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

5. Η άδεια σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό  διάστημα ισχύος της, με αίτηση του παραγωγού ή του εκπροσώπου της  Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των  παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 4 του παρόντος Άρθρου.

6. Στο έντυπο της άδειας της παρ. 4 του Άρθρου 2, καταχωρούνται από τους  εντεταλμένους Επόπτες -Υπαλλήλους των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-  Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων της  περιφέρειας Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή τους  εντεταλμένους Υπαλλήλους των υπηρεσιών με αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών  αγορών των λοιπών Ν.Α. της Χώρας, οι προσκομιζόμενες κάθε φορά προς πώληση  ποσότητες προϊόντων κατά είδος και ποικιλία στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς  Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, όπως αυτές αναγράφονται, κατά προϊόν και  ποικιλία στο Τριπλότυπο Δελτίο Αποστολής, ως συνοδευτικό κατά τη διακίνηση.

7. Η άδεια πού χορηγείται σε Συνεταιριστική Οργάνωση ή σε αναγνωρισμένη  ομάδα παραγωγών βιολογικών προϊόντων, αναφέρει το όνομα της Συνεταιριστικής  Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών.

Επιτρέπεται η αλλαγή των υπαλλήλων της ως άνω Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή  της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών βιολογικών προϊόντων για μία φορά μέσα  στον χρόνο ισχύος της άδειας, έπειτα από αίτηση του εκπροσώπου της  Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των  παραγωγών και έγκριση της Αρχής, που χορηγεί την άδεια. Η αλλαγή υπαλλήλου  χωρίς έγκριση της εν λόγω Αρχής, αποτελεί λόγο οριστικής ανάκλησης της  άδειας.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παραγωγικών αδειών για Λαϊκές Αγορές Βιολογικών  Προϊόντων σε μέλη των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή σε μέλη των  αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ως φυσικών προσώπων,  εφόσον τα μέλη δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα βιολογικού τρόπου παραγωγής  Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

8. Η υπ’ αριθμ. Α2-1147/25.4.2004 (Β' 873) «καθιέρωση Τριπλότυπου Δελτίου  Αποστολής ή Τριπλότυπου Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου κατά την διακίνησης  οπωρολαχανικών και αλιευτικών προϊόντων προς και από τις Λαϊκές Αγορές κλπ.»  όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζεται και για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων  Βιολογικής Γεωργίας και για όλα τα Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας των παραγωγών  πού αναφέρονται στο Άρθρο 5 του παρόντος π.δ.

Ειδικότερα στο ανωτέρω Τριπλότυπο Δελτίο Αποστολής κατά την αποστολή των  προϊόντων προς το χώρο της λαϊκής αγοράς, θα συμπληρώνονται επί πλέον ο  κωδικός του παραγωγού και ο αντίστοιχος του αγροτεμαχίου στο σύστημα ΟΣΔΕ  (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου).

ΑΡΘΡΟ 8 - Ανανέωση παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

1. Η παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, από τον φορέα που την χορηγεί  ή την ανανεώνει με την προϋπόθεση προσκόμισης πιστοποιητικού προϊόντος από τον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π).

Κατά την διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων  προϊόντων με την προσκόμιση της βεβαίωσης της τριμελούς επιτροπής του Άρθρου  6 του παρόντος π.δ. για τα νέα προϊόντα.

2. Για την ανανέωση της παραγωγικής άδειας μαζί με την αίτηση απαιτείται η  υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

α) Οι παραγωγοί Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, τα δικαιολογητικά που  αναφέρονται στα εδάφια α, γ (περιπ. 1 και 2), ε και στ, της παρ. 2 του Αρθρου  4 του παρόντος π.δ.

β) Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή μέλη τους ως αναγνωρισμένες  ομάδες παραγωγών, τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται, στα εδάφια α, ε και στ,  της παρ. 3 του Αρθρου 4 του παρόντος π.δ.

3. Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος:

α) οι παραγωγοί μαζί με την αίτηση υποβάλλουν τα δικαιολογητικά α, ε και στ  της παρ. 2 του Άρθρου 4 του παρόντος π.δ. και

β) οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή μέλη τους ως αναγνωρισμένες  ομάδες παραγωγών μαζί με την αίτηση υποβάλλουν τα δικαιολογητικά α, ε και στ  της παρ. 3 του Αρθρου 4 του παρόντος π.δ.

4. Παραγωγός πού απουσιάζει από την βιολογική λαϊκή αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση στην εν λόγω αγορά, τοποθετείται σε άλλη αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του Άρθρου 20 του παρόντος π.δ

ΑΡΘΡΟ 9 - Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας οφείλουν:

1. Να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του  Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των  σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» όπως έχει  τροποποιηθεί, από δε 1.1.2009 του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 (L 198) του  Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων  και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91» και της υπ’ αριθμ.  245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή  του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει.

2. Κατά την πώληση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στις Λαϊκές Αγορές να:

α) Εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος π.δ.

β) Αναρτούν σε εμφανές σημείο της θέσης τους (πάγκο) το πιστοποιητικό του  Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), με τον κωδικό και το όνομα του  κατόχου.

γ) Τοποθετούν ανάλογα με τη φύση του κάθε προϊόντος πινακίδα, κατά σειρά με  τις ενδείξεις:

- ονομασία προϊόντος

- ποικιλία και ποιότητα

- προέλευση

- τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τις κατά περίπτωση ενδείξεις: «προϊόν βιολογικής γεωργίας ή προϊόν βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό  στάδιο».

δ) Αναρτούν σε εμφανές σημείο της θέσης τους (πάγκο) πινακίδα σχήματος  ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 0,30 μ. χ 0,40 μ. χρώματος ανοικτού  πρασίνου, στην οποία με ευδιάκριτα στοιχεία αναγράφονται τα εξής:

αα) Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του (π.χ. παραγωγός, Συνεταιριστική  Οργάνωση Παραγωγών κ.τ.λ.).

ββ) Τον αριθμό μητρώου του πωλητή παραγωγού Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

γγ) Την περιοχή παραγωγής των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και

δδ) Αναλυτικά για όλες τις ημέρες της εβδομάδας τις λαϊκές βιολογικές αγορές  στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητα του.

ΑΡΘΡΟ 10 -  Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας των Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις λαϊκές αγορές βιολογικών  προϊόντων της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα ή των οικείων Νομαρχών για τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων  της περιφέρειας των λοιπών Ν.Α. της χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για τον  έλεγχο των προσερχόμενων παραγωγών.

Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται, για κάθε μία από τις προαναφερόμενες  περιφέρειες των Ν.Α., ως εξής:

Α) Για την περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς:

αα)Ένα υπάλληλο με βαθμό Α' της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

ββ)Ένα γεωπόνο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων  (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γγ) Ένα υπάλληλο με βαθμό Α' του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς,  ως μέλος με τον αναπληρωτή του.

Β) Για την περιφέρεια της Ν.Α. Θεσσαλονίκης:

αα) Ένα υπάλληλο με βαθμό Α' της υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  θεσσαλονίκης με αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών, ως Πρόεδρο, με τον  αναπληρωτή του.

ββ) Ένα Γεωπόνο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων  (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του ή της Υπηρεσίας Γεωργικής  Ανάπτυξης ή του Γραφείου Βιολογικής Γεωργίας της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, ως μέλος,  με τον αναπληρωτή του.

γγ) Ένα υπάλληλο με βαθμό Α' του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ως  μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Γ) Για τις λοιπές Ν.Α. της χώρας:

αα) Ένα υπάλληλο με βαθμό Α' της υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών, ως Πρόεδρο, με τον  αναπληρωτή του.

ββ)Ένα γεωπόνο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του ή της Υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης ή του Γραφείου Βιολογικής Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γγ) Ένα υπάλληλο με βαθμό Α΄ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

3. Έργο των ως άνω Επιτροπών είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των  λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, της τήρησης των προβλεπόμενων  από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος π.δ. του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L  198)του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων  και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» και της  υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών  Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών  και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για  την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου ως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει» καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών ή έρευνα  παραπόνων και καταγγελιών καταναλωτών και λοιπών γενικά προβλημάτων.

Οι έλεγχοι περιορίζονται σε θέματα αρμοδιότητας έκαστου μέλους της Επιτροπής  Ελέγχου, όπως κατά περίπτωση, προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, με τη  σύνταξη ενιαίας έκθεσης και ενιαίου πορίσματος ελέγχου, το οποίο με ευθύνη  του προέδρου, υποβάλλεται σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις επιβάλλονται από κάθε αρμόδια  Υπηρεσία, με βάση το πόρισμα ελέγχου της έκθεσης.

4. Η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών παρέχεται από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή τις οικείες υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών των Ν. Α. της χώρας.

5. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των  Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή των  οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατά περίπτωση.

6. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και  Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α Αθηνών  -Πειραιά και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και των οικείων Ν.Α της Χώρας για  τις Λαϊκές Αγορές των Περιφερειών των λοιπών Ν.Α., στους χώρους λειτουργίας  των λαϊκών αγορών δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών παραγωγών  στις περιπτώσεις:

α) μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή και των προσώπων που προβλέπονται  στα άρθρα 11 και 16 του παρόντος π.δ.

β) όταν έχει επιβληθεί η διοικητική ποινή (αφαίρεση της άδειας) στον πωλητή.

γ) όταν η άδεια έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω οφειλών.

δ) όταν ο πωλητής (παραγωγός) δεν κατέχει ή δεν βρίσκεται σε ισχύ, η άδεια του.

ΑΡΘΡΟ 11 - Πρόσληψη υπαλλήλων από τους πωλητές παραγωγούς.

1. Επιτρέπεται οι πωλητές παραγωγοί Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων να προσλαμβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουμένως προσκομισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια:

α) Αίτηση του παραγωγού με πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του και των  στοιχείων του/των υπό πρόσληψη υπαλλήλου/λων.

β) Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων.

γ) Κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον Ο.Α.Ε.Δ.

δ) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και  ειδικότερα του εντύπου του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του παραγωγού με την  οποία εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του ιδίου,  ότι είναι υπεύθυνος, αντ’ αυτού, για τα πωλούμενα προϊόντα, για την τήρηση  των προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα όρων λειτουργίας της αγοράς και την  υπογραφή των εγγράφων που αφορούν ελέγχους και δειγματοληψίες των αρμοδίων  ελεγκτικών οργάνων.

ε) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. κατοικίας  ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί μη  υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος του υπό πρόσληψη υπαλλήλου.

στ) Επιπλέον των ανωτέρω και για την ενημέρωση των προβλεπόμενων αρμοδίων  υπηρεσιών της παρ. 1 του Άρθρου 4 του παρόντος π.δ. υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα  με το Άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του εντύπου του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή τα προστατευμένα μέλη της οικογένειας του δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική για τις Λαϊκές Αγορές ή τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας της Χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο ή στάσιμο).

ζ) Προκειμένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες  στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη,  την προβλεπόμενη Απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής από το  π.δ. 150/2006 (160 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία  2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων  χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

2. Παράταση χρησιμοποίησης υπαλλήλου υπηκόου τρίτης χώρας επιτρέπεται,  εφόσον προσκομισθούν μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων  β, ε και στ της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου.

3. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται με απόφαση του οργάνου, που  χορήγησε την άδεια, μετά από αίτηση του παραγωγού πωλητή και υπεύθυνη δήλωση  του και καταχωρούνται στην παραγωγική άδεια πωλητή μετά από έλεγχο ακρίβειας  των δηλούμενων στοιχείων.

4. Η απόφαση πρόσληψης, παράτασης ή διαγραφής του υπαλλήλου κοινοποιείται  από το αρμόδιο όργανο πού χορήγησε την άδεια στο Υποκατάστημα του  ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του πωλητή αδειούχου παραγωγού.

5. Οι αγρεργάτες, που είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α και απασχολούνται  παραλλήλως ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές από παραγωγούς αγροτικών  προϊόντων, εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 3232/2004 (Άρθρο 7 παραγρ. 4).

Κατά την πρόσληψη τους, ο αδειούχος παραγωγός, προσκομίζει μαζί με την  αίτηση εκτός από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, δ, ε, και στ της παρ. 1 και βιβλιάριο Ο.Γ.Α ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α ή επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο του Δελτίου Απογραφής του ανταποκριτού του Ο.Γ.Α. με τη  σημείωση «εκκρεμεί στον Ο.Γ.Α» και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής απασχόλησης του αγρεργάτη, τόσο στην καλλιέργεια των κτημάτων, όσο και την  πώληση των παραγομένων προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

ΑΡΘΡΟ 12 - Καθιέρωση κάρτας.

1. Καθιερώνεται στο χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής  Γεωργίας κάρτα λευκού χρώματος για τον πωλητή παραγωγό και κίτρινου χρώματος  για τον/τους υπάλληλο/λους, πλαστικοποιημένη, την οποία φέρει/ρουν οι κάτοχοί της, κατά περίπτωση, σε εμφανές σημείο της ενδυμασίας τους.

2. Στην κάρτα, επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου και αναγράφονται  τα εξής στοιχεία:

α) Ο φορέας που εξέδωσε την άδεια με την σφραγίδα του.

β) Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα κατά περίπτωση του κατόχου (παραγωγός-  υπάλληλος) και εφόσον πρόκειται για υπάλληλο η ημερομηνία της πρόσληψης.

γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

δ) Αναλυτικά για όλες τις ημέρες της εβδομάδας τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων  Βιολογικής Γεωργίας στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητα του.

ΑΡΘΡΟ 13 - Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

1. Οι Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας λειτουργούν από Δευτέρα  μέχρι Σάββατο, εκτός των επισήμων ή τοπικών αργιών.

2. Το ωράριο λειτουργίας, για κάθε λαϊκή αγορά προϊόντων βιολογικής γεωργίας  καθορίζεται, για μεν τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας της  περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, με  αποφάσεις των Δ/.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς (ΟΛΑ Α-Π) ή Θεσσαλονίκης (ΟΛΑ Θ) αντίστοιχα, έπειτα από πρόταση του οικείου Δήμου και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος, για δε τις Λαϊκές Αγορές  Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας των λοιπών Ν.Α. της Χώρας με αποφάσεις των  οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων έπειτα από πρόταση του οικείου Δήμου και του  συλλόγου Βιοκαλλιεργητών της οικείας Ν.Α ή σε περίπτωση έλλειψης συλλόγου  Βιοκαλλιεργητών από την Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 14 - Δικαιολογημένη απουσία παραγωγού πωλητή από την Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων.

1. Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάζουν δικαιολογημένα από  τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για δέκα πέντε (15) ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παραγωγικής άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας.

2. Η άδεια απουσίας του παραγωγού πωλητή χορηγείται από το αρμόδιο όργανο  που εξέδωσε την παραγωγική άδεια, έπειτα από αίτηση του αδειούχου παραγωγού  πωλητή. Κατά τον χρόνο απουσίας, λόγω κανονικής άδειας, του παραγωγού, οι  πωλήσεις στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων διενεργούνται από τα πρόσωπα  του Αρθρου 16 του παρόντος π.δ. με την προϋπόθεση υποβολής, με την αίτηση,  της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. δ του Αρθρου 11 του παρόντος π.δ.

3. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, των Οργανισμών λαϊκών αγορών Αθήνας - Πειραιά  και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικών γεωργίας της Περιφέρειας των Ν.Α Αθηνών - Πειραιά και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και των οικείων Ν.Α της Χώρας για τις λαϊκές αγορές των Περιφερειών  των λοιπών Ν.Α., στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών προϊόντων  βιολογικής γεωργίας δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών παραγωγών  στις περιπτώσεις:

α) Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αδειούχου ή των προσώπων που προβλέπονται  στο Άρθρο 16 του παρόντος.

β) όταν ο αδειούχος πωλητής εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή.

γ) όταν ο πωλητής δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 15 - Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς

1. Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας επιτρέπεται μόνο  μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας.

2. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με έγκριση του Δ.Σ. των Οργανισμών  Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων  Βιολογικής Γεωργίας της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών- Πειραιώς και  Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση και με έγκριση των οικείων Νομαρχιακών  Συμβουλίων για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, των λοιπών  Ν.Α. της Χώρας.

ΑΡΘΡΟ 16 - Χρήση της παραγωγικής άδειας από άλλα πρόσωπα - Προσωρινή αναπλήρωση -Απλή υποβοήθηση του παραγωγού πωλητή

1. Η παραγωγική άδεια για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ή την σύζυγο του αδειούχου ή τα παιδιά τους,  εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο  επάγγελμα.

2. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή μόνο  από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από  τον/την σύζυγο μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος, λόγω αδυναμίας  προσέλευσης του αδειούχου, η οποία γνωστοποιείται, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στον φορέα έκδοσης της άδειας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις  (4) επιπλέον μήνες.

3. Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου παραγωγού για λόγους μητρότητας  από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα,  που ορίζουν οι κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι τα τέκνα  να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών.

4. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου  ή τέκνων), εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της ως άνω  παραγράφου 2, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωμένο υπάλληλο.

5. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία του προσώπου πού αναπληρώνει  τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την  ημερομηνία έκδοσης αυτής.

γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.

δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ.).

ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

6. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας από τον ή την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού.

7. Δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από πρόσωπο όταν αυτό ή μέλος της οικογένειας του είναι κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας για λαϊκές αγορές ή υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο-στάσιμο).

8. Η χρήση της άδειας, η προσωρινή αναπλήρωση και η απλή υποβοήθηση του  πωλητή παραγωγού, επιτρέπονται με Αποφάσεις των φορέων του Άρθρου 3 του  παρόντος π.δ. έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων πωλητών παραγωγών.

9. Τα πρόσωπα των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, δύνανται να  αναπληρώνουν προσωρινά τον αδειούχο παραγωγό μόνο στην περίπτωση που έχουν  από τον ίδιο εξουσιοδοτηθεί για την πώληση των προϊόντων, την τήρηση των  προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα όρων λειτουργίας της αγοράς και την υπογραφή  των εγγράφων που αφορούν ελέγχους και δειγματοληψίες των αρμοδίων ελεγκτικών  μηχανισμών.

ΑΡΘΡΟ 17 - Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά Πρόσωπα-Αλλαγή θέσεων

1. Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του/της κατόχου  παραγωγικής άδειας, ο φορέας που την εξέδωσε χορηγεί την άδεια σε συγγενικό  πρόσωπο, κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς  και στα αδέλφια, με την προϋπόθεση ότι συνέβαλλαν από κοινού με τον  προηγούμενο κάτοχο στην παραγωγή των προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής  Γεωργίας και στις ίδιες θέσεις του προηγούμενου προκατόχου, εφόσον αυτές  επιλέγονται με αίτηση του.

2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του κατόχου της ως άνω άδειας, πριν την  συμπλήρωση του χρόνου ισχύος αυτής, ο φορέας που την εξέδωσε, χορηγεί την  άδεια σε συγγενικό πρόσωπο του θανούντος και κατά σειρά προτεραιότητας  στον/στην σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στα αδέλφια, για το εναπομένον  χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της άδειας. Η άδεια  χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιούμενων, κατά την προαναφερόμενη σειρά  προτεραιότητας προσώπων.

Σε περίπτωση πού περισσότερα δικαιούμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν  την ίδια σειρά προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος με κλήρωση, η οποία  διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων.

Η αίτηση, συνοδευμένη με δήλωση παραίτησης των άλλων δικαιούμενων, που  προηγούνται στην σειρά προτεραιότητας, φέρει βεβαίωση του γνησίου της  υπογραφής από Δημόσια Αρχή και γίνεται δεκτή αμέσως με την υποβολή της.

Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής  Γεωργίας και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου.

Η χορήγηση των αδειών για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους σε συγγενικό  πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και  Πιστοποίησης (Ο.Ε.&Π.) ότι ο νέος κάτοχος της εκμετάλλευσης συνεχίζει την  παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

3. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, μέσα στην  ίδια Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, εγκρίνεται με αποφάσεις των  Δ/Σ των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,  για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, των περιφερειών των Ν.Α.  Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση ή με απόφαση των Νομαρχιακών  Συμβουλίων, για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, των λοιπών  Ν.Α. της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 18 - Συγκρότηση τριμελών επιτροπών, για τις θέσεις των πωλητών

1.    Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών  Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, για τις Λαϊκές Αγορές  προϊόντων βιολογικής γεωργίας των περιφερειών των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και  Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές, που απαρτίζονται  από τους κατωτέρω:

α) Από δύο υπαλλήλους του οικείου Οργανισμού ή υπαλλήλους της Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, εκ των οποίων ο  ένας ορίζεται ως πρόεδρος.

β) Ένα εκπρόσωπο του Σωματείου Παραγωγών Πωλητών Προϊόντων Βιολογικής  Γεωργίας.

2. Με απόφαση των Νομαρχιακών Συμβουλίων των οικείων Ν.Α. για τις Λαϊκές  Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, των περιφερειών των Ν.Α. της χώρας,  συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές, που απαρτίζονται από τους κατωτέρω:

α) Από δύο υπαλλήλους της οικείας Ν.Α., εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από  τις υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών και ορίζεται ως  πρόεδρος.

β) Ένα εκπρόσωπο του συλλόγου παραγωγών πωλητών Προϊόντων Βιολογικής  Γεωργίας.

3. Το έργο των ανωτέρω επιτροπών επικουρούν ο γραμματέας και αναγκαίο  βοηθητικό προσωπικό, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της, από  υπαλλήλους του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή της οικείας Ν.Α., κατά  περίπτωση.

Τα μέλη των επιτροπών, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισμών Λαϊκών  Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή σε βάρος πιστώσεων των  οικείων Ν.Α. της χώρας.

4. Έργο των ανωτέρω τριμελών επιτροπών είναι η εισήγηση, κατά περίπτωση,  στο Δ/Σ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης ή στο  Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Ν.Α., σχετικά με την τοποθέτηση των πωλητών  παραγωγών στις κενές ή νέες θέσεις των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, με βάση την συνολική βαθμολογία που προκύπτει από την αξιολόγηση των κριτηρίων με τον οριζόμενο κατωτέρω συντελεστή βαρύτητας ανά κριτήριο και την σύνταξη κατά σειρά κατατάξεως πινάκων:

α) Η οικογενειακή κατάσταση του πωλητή παραγωγού, 5 μόρια για καθένα από τα  δύο πρώτα παιδιά και 10 μόρια για κάθε επιπλέον παιδί.

β) Ο χρόνος κτήσης της άδειας 1 μόριο ανά έτος και ειδικά για τους νέους  αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας 2 μόρια ανά έτος.

γ) Η ηλικία του δικαιούχου, 2 μόρια ανά έτος από την ηλικία των 18 μέχρι τα  40 και ένα μόριο ανά έτος μετά την ηλικία των 40.

δ) Η αναπηρία πού προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. Ανάλογα με  τον βαθμό αναπηρίας 10 μόρια με ποσοστό αναπηρίας μέχρι 67%, 15 μόρια με  ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% μέχρι 80% και 20 μόρια με ποσοστό αναπηρίας άνω  του 80%.

ε) Λαϊκές Αγορές και αριθμός ημερών κατεχομένων θέσεων. 1 μόριο για κάθε  λαϊκή αγορά που συμμετέχει και 2 μόρια για κάθε ημέρα που δεν κατέχει θέση.

ΑΡΘΡΟ 19 - Χορήγηση θέσεων

1. Οι πωλητές παραγωγοί τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στους  χώρους των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων, Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην παράγραφο 8 του Αρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως  αντικαταστάθηκε με το Αρθρο 4 του ν. 3377/2005.

2. Η κενή θέση στις εν λόγω Αγορές, που προέρχεται από μη ανανέωση της  παραγωγικής άδειας καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού.

3. Οι θέσεις που προέρχονται από επέκταση ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών  προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή οι κενές θέσεις, γνωστοποιούνται στους  ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση, που τοιχοκολλάται στο κατάστημα των Οργανισμών  Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Αγορές των  περιφερειών των Ν.Α Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση ή στο κατάστημα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας των λοιπών Ν.Α. της Χώρας. Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, εντός ορισμένης προθεσμίας, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για να τοποθετηθούν ως πωλητές στις νέες ή τις κενές  θέσεις ή να βελτιώσουν τις προηγούμενες θέσεις τους, υποβάλλουν αίτηση με τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που καθορίζει η ανακοίνωση.

5. Η παραπάνω αίτηση, υποβάλλεται στην τριμελή Επιτροπή του Αρθρου 18 του  παρόντος π.δ.

6. Οι πωλητές παραγωγοί τοποθετούνται στις θέσεις τους, στις μεν Λαϊκές  Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας που ανήκουν στην αρμοδιότητα των  Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με αποφάσεις του  αρμόδιου κατά περίπτωση Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, στις δε υπόλοιπες Λαϊκές  Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, με αποφάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων  των οικείων Ν.Α. ή από τις υπηρεσίες αυτών έπειτα από εξουσιοδότηση.

Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται, έπειτα από την εισήγηση-γνώμη των τριμελών  Επιτροπών του Άρθρου 18 του παρόντος π.δ. και ειδικότερα σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην παρ. 4 του εν λόγω Άρθρου.

7. Οι κενωμένες θέσεις χορηγούνται τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

8. Παραγωγός που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Λαϊκή Αγορά Προϊόντων  Βιολογικής Γεωργίας πέραν του τετράμηνου, στερείται της θέσης του.

ΑΡΘΡΟ 20 - Ευθύνη τήρησης των διατάξεων

Η τήρηση των διατάξεων στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων  Βιολογικής Γεωργίας, διενεργείται από τους φορείς που προβλέπονται στην παρ.  11 του Άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως κάθε φορά ισχύει τροποποιηθείς και τις  επιτροπές του Άρθρου 10 του παρόντος π.δ.

ΑΡΘΡΟ 21 - Κυρώσεις για τους παραβάτες Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

1. Πέραν από τυχόν ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες  διατάξεις επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:

α.) Σε περίπτωση πού διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης, που  εκδίδεται από την Τριμελή Επιτροπή του Άρθρου 6 του παρόντος π.δ. είναι  ψευδή, από υπαιτιότητα των μελών της, επιβάλλεται σε κάθε μέλος της τριμελούς  επιτροπής, διοικητικό πρόστιμο από 300 έως 20.000 ευρώ, πέραν των κυρώσεων πού προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 220 του Ποινικού Κώδικα.

β.) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις του παραγωγού  πωλητή ή του εκπροσώπου της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της  αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών των παρ. 2 και 3 του Άρθρου 4 του  παρόντος π.δ. περιλαμβάνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κατωτέρω  κυρώσεις:

α.α) Στον παραγωγό πωλητή διοικητικό πρόστιμο από 300 έως 20.000 ευρώ. Η  άδεια ανακαλείται και δεν χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε περίπτωση νέας  παράβασης η άδεια ανακαλείται για τέσσερα χρόνια.

β.β) Στην Πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα των  παραγωγών, διοικητικό πρόστιμο από 300 έως 20.000 ευρώ. Η άδεια ανακαλείται  και δεν χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια  ανακαλείται για τέσσερα χρόνια.

2. Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των  Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πέραν των προβλεπόμενων ποινικών  κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, επιβάλλονται και οι  ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις.

α) Πρόστιμο, τριακοσίων (300) μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα με  τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

β) Προσωρινή μέχρι ένα έτος ανάκληση της άδειας και

γ) Οριστική ανάκληση της άδειας.

3. Ειδικά επιβάλλονται τα πρόστιμα του εδαφίου α και οι διοικητικές κυρώσεις των εδαφίων β και γ της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, στις εξής περιπτώσεις:

(αα) Όταν ο παραγωγός πωλητής χρησιμοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των  προϊόντων.

(ββ) Όταν ο παραγωγός πωλητής χρησιμοποιεί παραποιημένα ή με ανακριβή  στοιχεία παραστατικά διακίνησης των προϊόντων.

(γγ) Όταν ο παραγωγός πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων  χρησιμοποιεί ελαττωματικά ή μη εγκεκριμένα μέτρα, σταθμά και ζυγούς.

(δδ) Όταν ο παραγωγός πωλητής παραποιεί με οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια  της ζύγισης.

(εε) Όταν ο παραγωγός πωλητής πραγματοποιεί πωλήσεις ή μεταφέρει τα προϊόντα  του σε ώρες που δεν προβλέπονται για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς  Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας).

(στστ) Όταν ο παραγωγός πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίμημα μεγαλύτερο από  το αναγραφόμενο στις πινακίδες.

(ζζ)Όταν ο παραγωγός πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την  άδεια του.

4. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με βάση τις εκθέσεις ελέγχων των επιτροπών του  Άρθρου 10 του παρόντος π.δ. και τους προβλεπόμενους από την παρ. 11 του Άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α' 145) αρμοδίους φορείς.

Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση, μέσα σε ένα έτος από την  τέλεση της προηγούμενης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση  διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα έτος από την τέλεση  των προηγούμενων, η άδεια ανακαλείται προσωρινά μέχρι ένα έτος ή και  οριστικά, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Η απόφαση επιβολής του προστίμου, ή ανάκλησης της άδειας εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης.

Ειδικότερα οι παραβάσεις των εδαφίων α.α και β.β της παρ. 3, γνωστοποιούνται  από τις υπηρεσίες των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή από τις υπηρεσίες με  αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών των Ν.Α της χώρας, κατά περίπτωση, στην  οικεία Δ.Ο.Υ. του παραβάτη, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.

5. Οι κυρώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου επιβάλλονται με  αποφάσεις των αρχών που έχουν την αρμοδιότητα για την έκδοση της άδειας, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδο των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα καθώς και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 6 του παρόντος Άρθρου.

6. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 5, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση (παρ. 10 του Άρθρου 12 του ν. 3557/2007 Α' 100) ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται στις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας της περιφέρειας της Ν.Α. Αθηνών -Πειραιώς και ενώπιον του  Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για παραβάσεις που τελούνται στις περιφέρειες των λοιπών Ν.Α. της χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.

7. Τα ύψη των προστίμων των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου, αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του Άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει τροποποιηθείς, εφαρμόζονται και για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

ΑΡΘΡΟ 22

Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τις  διατάξεις του παρόντος π.δ. εφόσον στα Διοικητικά όρια Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης δεν λειτουργούν Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας,  τοποθετούνται σε ενιαίο χώρο που τους καθιστά διακριτούς από τους υπόλοιπους  πωλητές των λαϊκών αγορών η λειτουργία των οποίων προβλέπεται από το π.δ.  51/06 (53 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 23 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος  διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671