ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΝΟΜΟΣ 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄174/25.8.2008)

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

Πρωτότυπο έγγραφο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο

Ο παρών νόμος έχει ως αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006) και τη συνεπαγόμενη, λόγω της προαναφερόμενης εναρμόνισης, συμπλήρωση και μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, όπως, κυρίως, το νομοθετικό αυτό πλαίσιο έχει ρυθμισθεί από το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α΄/5.6.2003).

ΑΡΘΡΟ 2 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και κάθε νομοθετικής ρύθμισης, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Υποχρεωτικός έλεγχος»: ο έλεγχος των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 (ΕΕ L 222 της 14.8.1978), 83/349 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 (ΕΕ L193 της 18.7.1983), 86/635 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ L 372 της 31.12.1986) και της Οδηγίας 91/ 674 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ L 374 της 31.12.1991). Επίσης ως «υποχρεωτικός έλεγχος» ορίζεται και οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική εργασία προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ότι διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Με Κανονιστικές Πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «υποχρεωτικός έλεγχος» οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική εργασία αναλαμβάνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του παρόντος Άρθρου.

2. «Νόμιμος ελεγκτής»: φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει, σύμφωνα, με τον παρόντα νόμο ή την Οδηγία 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006) άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους - μέλους να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους.

3. «Ελεγκτικό γραφείο»: νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τύπο της νομικής του προσωπικότητας ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα, που δεν έχει νομική προσωπικότητα, η οποία έχει λάβει σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή την Οδηγία 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006) άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους - μέλους να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους.

4. «Ελεγκτική οντότητα τρίτης χώρας»: οντότητα, με νομική προσωπικότητα ή η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, που έχει δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί κατά τη νομοθεσία τρίτης χώρας.

5. «Ελεγκτής τρίτης χώρας»: φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα να διενεργεί ελεγκτική εργασία σε ατομικές ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εταιρείας που έχει συσταθεί κατά τη νομοθεσία τρίτης χώρας.

6. «Ελεγκτής ομίλου»: ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελεγκτές ή ένα ή περισσότερα ελεγκτικά γραφεία ή ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελεγκτές με ένα ή περισσότερα ελεγκτικά γραφεία, που έχουν δικαίωμα να διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

7. «Δίκτυο»: ευρύτερη διάρθρωση συνεργασίας στην οποία ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο και η οποία αποσκοπεί στην κατανομή κερδών ή στοιχείων κόστους ή βρίσκεται υπό κοινή ιδιοκτησία, έλεγχο ή διοίκηση, ή υπόκειται σε ενιαία πολιτική και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας ή δραστηριοποιείται υπό κοινή επιχειρηματική στρατηγική ή χρησιμοποιεί κοινό διακριτικό τίτλο ή σημαντικό μέρος επαγγελματικών πόρων. Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει, με Κανονιστική Πράξη της, για την ύπαρξη ή μη δικτύου είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα που της υποβάλλεται, καθώς και για τη μεταβατική περίοδο για τα ελεγκτικά έργα που έχουν αναληφθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος νομοσχεδίου στη Βουλή.

8. «Συνδεδεμένο μέρος ελεγκτικού γραφείου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, το οποίο βρίσκεται υπό κοινή ιδιοκτησία ή κοινό έλεγχο ή κοινή διοίκηση με το ελεγκτικό γραφείο. Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει, με Κανονιστική Πράξη της, για τη συνδρομή ή μη της ιδιότητας του συνδεδεμένου μέρους ελεγκτικού γραφείου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα που της υποβάλλεται.

9. «Έκθεση ελέγχου»: η έκθεση που αναφέρεται στο Άρθρο 51α της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και στο Άρθρο 37 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, καθώς και κάθε έκθεση που εκδίδεται ως αποτέλεσμα υποχρεωτικών ελέγχων, από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

10. «Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα»: τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Standards on Auditing-ISA) και τα συναφή πρότυπα και πρακτικές που αφορούν τον υποχρεωτικό έλεγχο και κάθε φύσης και έκτασης ελεγκτικολογιστική εργασία αναλαμβάνεται από τα πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του παρόντος Άρθρου.

11. «Διεθνή λογιστικά πρότυπα»: τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards-IAS) τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards-IFRS) και οι ερμηνείες τους (SIC - IFRIC Interpretations), οι τροποποιήσεις τους, όπως ισχύουν κάθε φορά, που εκδίδονται ή εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board-IASB).

12. «Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος»: οι οντότητες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους - μέλους των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους - μέλους κατά την έννοια του Άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οντότητες που προβλέπονται από το Άρθρο 1 σημείο 1 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000, οι οντότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μπορούν να ορισθούν και άλλες οντότητες ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, με γνώμονα τη φύση των δραστηριοτήτων τους, το μέγεθός τους, τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές και άλλα παρεμφερή κριτήρια.

13. «Μη επαγγελματίας»: φυσικό πρόσωπο το οποίο, τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από τη συμμετοχή του στη διοίκηση του συστήματος της δημόσιας εποπτείας, δεν διενήργησε υποχρεωτικούς ελέγχους, δεν είχε δικαιώματα ψήφου σε ελεγκτικό γραφείο, δεν υπήρξε μέλος στη διοίκηση ελεγκτικού γραφείου και δεν απασχολήθηκε ούτε συνδέθηκε με άλλον τρόπο με κάποιο ελεγκτικό γραφείο.

14. «Κύριος εταίρος»:

α) ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελεγκτές, που έχουν ορισθεί από ένα ελεγκτικό γραφείο, ως κύριοι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου υποχρεωτικού ελέγχου ή

β) σε περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου ομίλου οντοτήτων, τουλάχιστον ένας νόμιμος ελεγκτής, που έχει ορισθεί από το ελεγκτικό γραφείο, ως κύριος υπεύθυνος του υποχρεωτικού ελέγχου σε επίπεδο ομίλου και, τουλάχιστον οι νόμιμοι ελεγκτές, που έχουν ορισθεί από το ελεγκτικό γραφείο, ως κύριοι υπεύθυνοι των υποχρεωτικών ελέγχων των σημαντικών οντοτήτων, που ανήκουν στον όμιλο ή

γ) ένας ή περισσότεροι νόμιμοι ελεγκτές που υπογράφουν την έκθεση ελέγχου.

15. «Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ»: Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ ή Εγκριτικές Αποφάσεις του ίδιου Υπουργού στα πλαίσια της γενικότερης εποπτείας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 3 - Χορήγηση άδειας στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία

1. Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια).

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία ορίζεται η ΕΛΤΕ. Η χορήγηση ή μη επαγγελματικής άδειας γίνεται με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

3. Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε νόμιμους ελεγκτές πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 10 του παρόντος νόμου.

4. Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτικό γραφείο πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του παρόντος νόμου και να έχουν λάβει επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα,

Β) η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου του ελεγκτικού γραφείου να κατέχεται από ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος ή από φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του παρόντος νόμου,

Γ) η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης του ελεγκτικού γραφείου πρέπει να ανήκει σε ελεγκτικά γραφεία, στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος ή σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του παρόντος νόμου. Όταν το όργανο διοίκησης έχει μόνο δύο μέλη, για τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας περίπτωσης,

Δ) το ελεγκτικό γραφείο να πληροί την προϋπόθεση, που ορίζεται στο Άρθρο 4.

ΑΡΘΡΟ 4 - Εντιμότητα

Επαγγελματική άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικά γραφεία που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας.

ΑΡΘΡΟ 5 - Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας

1. Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

2. Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή και του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται σε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητάς τους και εφόσον δεν υλοποιηθούν από τον νόμιμο ελεγκτή, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ΕΛΤΕ, τα μέτρα που θα τους υποδειχθούν από την ΕΛΤΕ, για να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της επαγγελματικής άδειας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, η ΕΛΤΕ έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός και τους λόγους ανάκλησης στις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών οι οποίες έχουν και αυτές χορηγήσει επαγγελματική άδεια. Τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών στις οποίες γίνεται η προαναφερόμενη γνωστοποίηση, καταχωρούνται στο Δημόσιο Μητρώο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 13 του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 6 - Προσόντα

Για να χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο επαγγελματική άδεια νόμιμου ελεγκτή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Επιτυχής ολοκλήρωση του θεσπισμένου βαθμού εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) για την εισαγωγή του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα του Άρθρου 8 του παρόντος νόμου, η οποία αποδεικνύεται με την επιτυχία του υποψηφίου στις επαγγελματικές εξετάσεις, επιπέδου τέλους πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδυνάμου επιπέδου, που αναφέρονται στο Άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

3. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που προβλέπεται από το Άρθρο 10 του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7 - Επαγγελματικές εξετάσεις

1. Αντικειμενικοί σκοποί των επαγγελματικών εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί η κατοχή υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα του Άρθρου 8 του παρόντος νόμου και η δυνατότητα της ορθής πρακτικής εφαρμογής των προαναφερόμενων θεωρητικών γνώσεων.

2. Οι επαγγελματικές εξετάσεις είναι γραπτές με την επιφύλαξη της αδυναμίας διενέργειας γραπτών εξετάσεων στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Οι επαγγελματικές εξετάσεις και οι ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 12 του παρόντος νόμου, τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ. Στα πλαίσια της εποπτείας και του ελέγχου αυτού, η ΕΛΤΕ με Κανονιστικές Πράξεις αναθέτει την οργάνωση ή εκτέλεση ή αμφότερα τα έργα αυτά σε άτομα ή φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα αυτά. Οι επαγγελματικές εξετάσεις για όλα ή μέρος των γνωστικών αντικειμένων ή για όλους ή ορισμένους εξεταζόμενους μπορεί να διενεργούνται από κοινού με τις επαγγελματικές εξετάσεις άλλων αρμοδίων αρχών κρατών - μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών ή να αποτελούν μέρος των επαγγελματικών εξετάσεων που διενεργούνται από τις αρχές των χωρών αυτών.

4. Μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου ή των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων, η ΕΛΤΕ αποφασίζει για κάθε ουσιαστικό ή διαδικαστικό θέμα σχετίζεται με την οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων, που προβλέπονται από το Άρθρο 12 του παρόντος νόμου.

5. Τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος Άρθρου ρυθμίζονται με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ.

ΑΡΘΡΟ 8 - Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής τους

1. Τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων είναι, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:

α) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα.

β) Νομοθετικές ρυθμίσεις και πρότυπα αναφερόμενα στη σύνταξη ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

δ) Χρηματοοικονομική ανάλυση.

ε) Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική.

στ) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος.

ζ) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες του ελεγκτή.

η) Νομοθετικές ρυθμίσεις και επαγγελματικά πρότυπα σχετικά με υποχρεωτικούς ελέγχους και τις λοιπές ελεγκτικολογιστικές εργασίες και τους νόμιμους ελεγκτές.

θ) Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

ι) Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία.

ια) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης συναφή με ελεγκτικές εργασίες.

ιβ) Αρχές και ειδικά θέματα πτωχευτικού δικαίου.

ιγ) Φορολογικό δίκαιο.

ιδ) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου.

ιε) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

ιστ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα.

ιζ) Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των επιχειρήσεων.

ιη) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής.

ιθ) Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης.

2. Με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου ή των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων, καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού, για την προσαρμογή του στις εξελίξεις της ελεγκτικής και του ελεγκτικού επαγγέλματος.

ΑΡΘΡΟ 9 - Απαλλαγές

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Άρθρου 6 αλλά μέσα στα πλαίσια των αντικειμενικών σκοπών των επαγγελματικών εξετάσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7 του παρόντος νόμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου ή των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 1 του Άρθρου 8, στην περίπτωση που υποψήφιος κατέχει ακαδημαϊκό τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης για την απόκτηση του οποίου εξετάστηκε στα γνωστικά αυτά αντικείμενα ή έχει επιτύχει στα γνωστικά αυτά αντικείμενα σε επαγγελματικές εξετάσεις ισοδύναμες με τις επαγγελματικές εξετάσεις του Άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 10 - Πρακτική άσκηση

1. Για να εξασφαλισθεί η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων, οι ασκούμενοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έξι ετών για τις λοιπές περιπτώσεις. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους.

2. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται για δυο τουλάχιστον έτη, υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος.

3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο, να κρίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μέσα στα πλαίσια του αντικειμενικού σκοπού της πρακτικής άσκησης, την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης και την επάρκεια της εποπτείας των προσώπων, περιλαμβανομένων και των νόμιμων ελεγκτών, που αναλαμβάνουν την εποπτεία των ασκουμένων.

ΑΡΘΡΟ 11 - Συνεχής εκπαίδευση

1. Για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του παρόντος νόμου, οι νόμιμοι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, που παρέχονται από φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Η διάρκεια και η επάρκεια του περιεχομένου των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και η επάρκεια των φορέων που τα παρέχουν κρίνονται με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου ή των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων. Στα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και τα προγράμματα, που παρέχονται από τα ελεγκτικά γραφεία ή τους νόμιμους ελεγκτές.

3. Τα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης μπορούν να παρέχονται με οποιαδήποτε μέθοδο εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 12 - Χορήγηση άδειας σε νόμιμους ελεγκτές από άλλα κράτη - μέλη

Οι νόμιμοι ελεγκτές που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος έχουν δικαίωμα να λάβουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις, που διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το Άρθρο 4 της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988, στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο Ελληνικό νομοθετικό και γενικότερα ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους και την εργασία των νόμιμων ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΡΘΡΟ 13 - Δημόσιο Μητρώο

1. Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να τηρεί δημόσιο μητρώο (Μητρώο Ελεγκτών) για την εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια. Με Κανονιστική Πράξη της η ΕΛΤΕ αναθέτει τα διαδικαστικά θέματα τηρήσεως του μητρώου σε αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.

2. Το Μητρώο Ελεγκτών τηρείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος νόμου.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, δύνανται να περιορίζονται οι γνωστοποιήσεις που απαιτείται να παρέχονται από το Μητρώο Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και του Άρθρου 14, στις περιπτώσεις και κατά την έκταση που τούτο είναι αναγκαίο για να περιορισθεί άμεση και σημαντική απειλή της ασφάλειας των εγγεγραμμένων νόμιμων ελεγκτών και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται στα ελεγκτικά γραφεία.

4. Η εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών κάθε νόμιμου ελεγκτή και κάθε ελεγκτικού γραφείου γίνεται με διακεκριμένη αρίθμηση (αριθμός μητρώου).

5. Το Μητρώο Ελεγκτών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και είναι προσιτό στο κοινό.

6. Σε κάθε εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών γίνεται σαφής μνεία των στοιχείων της ΕΛΤΕ ως αρμόδιας αρχής για:

α) τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας,

β) τη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 27 του παρόντος νόμου,

γ) τη διενέργεια ερευνών και επιβολής κυρώσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 28 του παρόντος νόμου,

δ) την άσκηση δημόσιας εποπτείας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 30 του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 14 - Εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο Ελεγκτών

1. Κάθε εγγραφή νόμιμου ελεγκτή στο Μητρώο Ελεγκτών περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) όνομα, πλήρη στοιχεία της επαγγελματικής και ατομικής διεύθυνσης και αριθμό μητρώου,

β) το όνομα και το διακριτικό τίτλο καθώς και τα πλήρη στοιχεία της επαγγελματικής διεύθυνσης και της διαδικτυακής διεύθυνσης του ελεγκτικού γραφείου, στο οποίο ή για λογαριασμό του οποίου ο νόμιμος ελεγκτής παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση με την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές,

γ) πλήρη στοιχεία της εγγραφής του νόμιμου ελεγκτή στο Μητρώο Ελεγκτών άλλων κρατών - μελών ή και της εγγραφής του ως ελεγκτή τρίτης χώρας, με σαφή μνεία του αριθμού μητρώου του και του ονόματος της αρμόδιας, για την εγγραφή αυτή, αρχής.

2. Για τους ελεγκτές τρίτης χώρας που εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 41 του παρόντος νόμου, στη σχετική εγγραφή υπάρχει σαφής μνεία της ιδιότητάς τους αυτής με σαφή αντιδιαστολή της εγγραφής τους από τις εγγραφές των νόμιμων ελεγκτών.

3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνει αναγκαία για την ενημέρωση του Μητρώου Ελεγκτών ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για την ενημέρωσή του.

ΑΡΘΡΟ 15 - Εγγραφή των Ελεγκτικών Γραφείων στο Μητρώο Ελεγκτών

1. Κάθε εγγραφή ελεγκτικού γραφείου στο Μητρώο Ελεγκτών περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) το όνομα, το διακριτικό τίτλο, την πλήρη επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου,

β) τη νομική μορφή,

γ) την πλήρη διεύθυνση του αρμόδιου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το ελεγκτικό γραφείο, καθώς και πλήρη διαδικτυακή διεύθυνση,

δ) πλήρη διεύθυνση όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του ελεγκτικού γραφείου στην Ελλάδα,

ε) το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου Ελεγκτών όλων των νόμιμων ελεγκτών, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ελεγκτικό γραφείο ή ενεργούν για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το ελεγκτικό γραφείο, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της σχέσης αυτής,

στ) πλήρη στοιχεία του ονόματος και της επαγγελματικής διεύθυνσης όλων των ιδιοκτητών του ελεγκτικού γραφείου,

ζ) πλήρη στοιχεία του ονόματος και της επαγγελματικής διεύθυνσης όλων των προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση του ελεγκτικού γραφείου,

η) τα πλήρη στοιχεία του δικτύου στο οποίο ανήκει ή με το οποίο συνεργάζεται το ελεγκτικό γραφείο,

θ) πλήρη στοιχεία τυχόν εγγραφής του ελεγκτικού γραφείου στο Μητρώο Ελεγκτών άλλων κρατών - μελών, ή και της εγγραφής του ως ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, με σαφή μνεία του αριθμού μητρώου του και του ονόματος της αρμόδιας, για την εγγραφή αυτή, αρχής.

2. Για τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας που εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 41 του παρόντος νόμου, στη σχετική εγγραφή υπάρχει σαφής μνεία της ιδιότητάς τους αυτής και με σαφή αντιδιαστολή της από τις εγγραφές των ελεγκτικών γραφείων.

3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνει αναγκαία για την ενημέρωση του Μητρώου Ελεγκτών ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για την ενημέρωσή του.

ΑΡΘΡΟ 16 - Ενημέρωση των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος νόμου και για την εντός πέντε ημερολογιακών ημερών ενημέρωση της ΕΛΤΕ σε κάθε μεταβολή τους.

2. Η καθυστέρηση στην παροχή, από τους νόμιμους ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία, τους ελεγκτές τρίτης χώρας και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτης χώρας, των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος νόμου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, την αποβολή τους από το σύστημα δημόσιας εποπτείας, με συνέπεια οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία διενεργείται από αυτούς να μην παράγει έννομα αποτελέσματα, για όσο χρόνο καθυστερεί η παροχή των πληροφοριών.

3. Στα πλαίσια της ασκούμενης από την ΕΛΤΕ δημόσιας εποπτείας παρέχεται σε αυτήν το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, στοιχείων, με κάθε πρόσφορο μέσο.

4. Η άρνηση υποβολής ή η ανακριβής ή παραπλανητική παροχή των υποβαλλόμενων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, στοιχείων, συνεπάγεται την έκδοση Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με την οποία ανακαλείται οριστικά η επαγγελματική άδεια.

ΑΡΘΡΟ 17 - Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών

Η ακρίβεια και επάρκεια των πληροφοριακών στοιχείων που προβλέπονται από τα άρθρα 14,15 και 16 του παρόντος νόμου και η τεκμηρίωση της ευθύνης των προσώπων που παρέχουν στην ΕΛΤΕ τις πληροφορίες αυτές, επικυρώνεται με την υπογραφή των οριζόμενων, κατά τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου, προσώπων για την παροχή τους.

ΑΡΘΡΟ 18 - Γλώσσα τήρησης του Μητρώου Ελεγκτών

Τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται από τα άρθρα 14,15 και 16 του παρόντος νόμου, καταχωρούνται στο Μητρώο Ελεγκτών στην ελληνική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΑΡΘΡΟ 19 - Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants), εκτός των περιπτώσεων που η Επιτροπή, σύμφωνα με τη κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το Άρθρο 48 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ, θεσπίσει μέτρα εφαρμογής βασιζόμενα επί των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 20 - Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους έναντι των ελεγχόμενων από αυτούς οντοτήτων και φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο ανεξάρτητο. Κύριο κριτήριο για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι η μη συμμετοχή τους, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων, που αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόμενης οντότητας.

2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, όταν μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου στο οποίο ανήκει και της ελεγχόμενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική, επαγγελματική ή άλλη σχέση, η οποία θα οδηγούσε έναν ενημερωμένο, αντικειμενικό και συνετό τρίτο να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου. Σχέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία, είναι ιδιαίτερα η παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών.

3. Όταν η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου απειλείται από καταστάσεις αυτοελέγχου, ιδίου συμφέροντος, ιδιότητας συνηγόρου, οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας, ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να λάβουν πρόσφορα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας σε ανεκτό βαθμό. Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να περιορίσουν σε ανεκτό βαθμό τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου.

4. Στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, εάν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος.

5. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην ΕΛΤΕ, εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τα πρόσφορα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για τον περιορισμό του κινδύνου σε ανεκτό βαθμό, για τη λήψη μη δεσμευτικής γνωμάτευσης και καθοδήγησης επί του πρακτέου, δεδομένου ότι η τελική κρίση περί της ανεξαρτησίας γίνεται κατά το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

6. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να περιγράφει αναλυτικά, στα Φύλλα Εργασίας, όλους τους κινδύνους για την ανεξαρτησία του, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον περιορισμό των κινδύνων σε ανεκτό βαθμό.

7. Με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ μπορεί να ρυθμίζονται, εξειδικεύονται και ερμηνεύονται:

α) θέματα που αναφέρονται στους κινδύνους και τα πρόσφορα μέτρα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Άρθρου,

β) καταστάσεις κατά τις οποίες τεκμαίρεται η υπονόμευση της ανεξαρτησίας,

γ) καταστάσεις και συγκεκριμένα πρόσφορα μέτρα τα οποία, εφόσον ληφθούν και υλοποιηθούν, είναι δυνατόν να άρουν την απαγόρευση, που τίθεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 21 - Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο

1. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελματικού απορρήτου και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα ελεγκτικά πρότυπα του Άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

2. Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία δεν μπορούν να επικαλεστούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, για τη μη εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου και ιδιαίτερα των διατάξεων περί της διασφάλισης της ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου, της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου και ερευνών στην ελεγκτική εργασία και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε αυτούς, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας τους.

3. Όταν νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από άλλον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, ο προηγούμενος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο παρέχουν στον αντικαταστάτη τους πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ελεγχόμενη οντότητα.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που έχει πάψει να συμμετέχει σε συγκεκριμένο υποχρεωτικό έλεγχο και ο πρώην νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εξακολουθούν, για το συγκεκριμένο υποχρεωτικό έλεγχο, να έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 22 - Η ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών όταν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου

1. Στην περίπτωση που υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μετόχου ή εταίρου ή ιδιοκτήτη ή μέλους της διοίκησης ή μέλους του εποπτικού οργάνου του ελεγκτικού γραφείου θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του νόμιμου ελεγκτή, τιμωρείται, πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις, με ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του ελεγκτικού γραφείου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

2. Με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ αναπροσαρμόζονται οι κυρώσεις, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23 - Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων

1. Η συμφωνία για λήψη αμοιβής για υπηρεσίες από νόμιμο ελεγκτή ή και ελεγκτικό γραφείο υπό οποιαδήποτε αίρεση ή προθεσμία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και συμφωνία για λήψη αμοιβής για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, που εξαρτάται ή επηρεάζεται από την παροχή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στην ελεγχόμενη οντότητα ή σε θυγατρική της ή σε συγγενή της ή σε από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, από τον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο ή από συνδεδεμένο μέρος του ελεγκτικού γραφείου ή από νόμιμο ελεγκτή ή και ελεγκτικό γραφείο που ανήκει στο ίδιο δίκτυο με αυτούς.

2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου συνεπάγονται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, και την αποβολή των νόμιμων ελεγκτών ή και των ελεγκτικών γραφείων από το σύστημα δημόσιας εποπτείας και οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία διενεργείται από αυτούς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24 - Ελεγκτικά Πρότυπα

1. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα με τη φύση τους, διενεργούνται σύμφωνα με:

Α) τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing),

B) τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review Engagements),

Γ) τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related Services).

2. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν και να διατηρούν εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, που διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας (International Standards on Quality Control).

3. Με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ μπορούν να επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 25 - Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που έχει αναλάβει τον υποχρεωτικό έλεγχο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά όλα τα οικονομικά δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και κατά συνέπεια είναι πλήρως και αποκλειστικός υπεύθυνος για την έκθεση ελέγχου, στην οποία διατυπώνεται η επαγγελματική του γνώμη για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

2. Στα πλαίσια της ευθύνης που καθιερώνεται από την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, ο ελεγκτής ομίλου οικονομικών μονάδων έχει υποχρέωση να επισκοπεί κριτικά και να αξιολογεί την εργασία των ελεγκτών και των ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών, καθώς και των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, που διενεργούν εργασία για τους σκοπούς του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής ομίλου έχει υποχρέωση να τεκμηριώνει επαρκώς και κατάλληλα τη διενέργεια της προαναφερόμενης επισκόπησης και αξιολόγησης. Η καταλληλότητα και επάρκεια της τεκμηρίωσης κρίνεται από τη δυνατότητα που παρέχεται στην ΕΛΤΕ να διενεργήσει ποιοτικό έλεγχο στην εργασία του ελεγκτή ομίλου.

3. Στην περίπτωση που, για τους σκοπούς του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, έχει διενεργηθεί ελεγκτική εργασία από ελεγκτή ή ελεγκτική οντότητα τρίτης χώρας με την οποία η ΕΛΤΕ δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 42 του παρόντος νόμου, ο ελεγκτής ομίλου έχει υποχρέωση να παραδώσει στην ΕΛΤΕ τα φύλλα εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ανήκει ή φυλάσσεται από τον ελεγκτή και την ελεγκτική οντότητα τρίτης χώρας, το οποίο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, είναι απαραίτητο για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της εργασίας του. Εάν νομικά ή άλλα κωλύματα παρεμποδίζουν τη διαβίβαση των εγγράφων ελέγχου από μια τρίτη χώρα στον ελεγκτή του ομίλου, τα αποδεικτικά έγγραφα που διατηρεί ο ελεγκτής του ομίλου αποτελούν απόδειξη ότι προέβη σε κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα αποδεικτικά έγγραφα του ελέγχου και, σε περίπτωση εμποδίων πέραν εκείνων της νομοθεσίας της χώρας, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εμπόδια αυτά.

ΑΡΘΡΟ 26 - Έκθεση Ελέγχου

Η Έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από τον νόμιμο ελεγκτή που διενήργησε την εργασία και σε περίπτωση που η εργασία διενεργήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου, από τον κύριο εταίρο, με σαφή μνεία των στοιχείων του ελεγκτικού γραφείου στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου διενεργήθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27 - Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου

1. Η εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων ανατίθεται στην ΕΛΤΕ που έχει συσταθεί με το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α΄/5.6.2003).

2. Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων ανατίθεται στο όργανο της ΕΛΤΕ που προβλέπεται από το Άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3148/2003, με το όνομα Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ).

Οι αρμοδιότητες του ΣΠΕ αναφέρονται στο Άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΡΘΡΟ 28 - Σύστημα πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικού ελέγχου

Για τις πειθαρχικές κρίσεις κάθε παράβασης της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την εργασία των ελεγκτών, θα είναι αρμόδιο το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ), με αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 6 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 29 - Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη.

2. Η ευθύνη για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο των αμοιβών του ευθυνόμενου νόμιμου ελεγκτή για το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο.

3. Στην περίπτωση που οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου ή ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, η ευθύνη για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο των αμοιβών του ελεγκτικού γραφείου ή της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας για το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο.

4. Για την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα πρόσωπα που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του Άρθρου 22 του παρόντος νόμου.

5. Οι νόμιμοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών έχουν υποχρέωση να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ίση με τα όρια που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Άρθρου.

6. Η μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου συνεπάγεται την αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

7. Με Κανονιστικές Πράξεις του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, αναπροσαρμόζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και το ποσό της αποζημίωσης που προβλέπεται από το Άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30 - Αρχές δημόσιας εποπτείας

Η δημόσια εποπτεία επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων ασκείται από την ΕΛΤΕ, με βάση τις αρχές που διατυπώνονται στο ν. 3148/2003, άρθρα 1 έως 13, περί «Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 31 - Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών - μελών

Η ΕΛΤΕ είναι η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνονται οι αρχές δημόσιας εποπτείας των κρατών - μελών για θέματα συνδρομής, στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 32 - Αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών

1. Σε περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητα με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, που διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο με επαγγελματική άδεια η οποία έχει δοθεί από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους - μέλους, η κανονιστική και εποπτική αρμοδιότητα ανήκει στις εποπτικές αρχές αυτού του άλλου κράτους - μέλους.

2. Σε εφαρμογή της γενικής αρχής που καθιερώνεται με την παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση υποχρεωτικού ελέγχου ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν ο υποχρεωτικός έλεγχος επιβάλλεται από την Ελληνική νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο θυγατρικής εγκατεστημένης σε άλλο κράτος - μέλος δεν έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, η ΕΛΤΕ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει για τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της θυγατρικής την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

3. Σε εφαρμογή της αρχής που καθιερώνεται με την παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση εταιρείας με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της οποίας οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, η κανονιστική και εποπτική αρμοδιότητα για τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία ανήκει στις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους στην οποία έχουν λάβει άδεια.

ΑΡΘΡΟ 33 - Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών

1. Η ΕΛΤΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Η συνεργασία αυτή συνίσταται ιδίως στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην παροχή και λήψη συνδρομής σε θέματα που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΛΤΕ, που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται από την Οδηγία 43/2006.

2. Κάθε πρόσωπο που απασχολείται ή απασχολήθηκε στην ΕΛΤΕ ή συνεργάζεται ή συνεργάστηκε με την ΕΛΤΕ, υποχρεούται να μην γνωστοποιεί σε άλλον πληροφορίες ή στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του με την ΕΛΤΕ. Το επαγγελματικό απόρρητο δεν ισχύει στις περιπτώσεις συνεργασίας της ΕΛΤΕ με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, καθώς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της ΕΛΤΕ, όπου το απόρρητο ισχύει για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των αρχών και υπηρεσιών αυτών. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου διώκεται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.

3. Η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων ελληνικών αρχών για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

4. Η ΕΛΤΕ, μετά από έγκριση των αρμόδιων ελληνικών αρχών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, διαβιβάζει χωρίς σκόπιμη καθυστέρηση τις αιτούμενες πληροφορίες, στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών που καθιερώνεται με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Η ΕΛΤΕ, στην οποία υποβάλλεται αίτηση παροχής πληροφοριών, λαμβάνει χωρίς σκόπιμη καθυστέρηση όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συλλογή τους. Οι διαβιβαζόμενες στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών πληροφορίες καλύπτονται από το θεσπισμένο επαγγελματικό απόρρητο που ισχύει στο κράτος - μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες. Αν η ΕΛΤΕ αδυνατεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση, ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρμόδια αρχή του άλλου κράτους - μέλους, αναφέροντας τους λόγους για την καθυστέρηση παροχής πληροφοριών. Η ΕΛΤΕ μπορεί να απαντήσει αρνητικά σε αίτημα λήψης πληροφοριών αν:

Α) η χορήγηση των πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή

Β) έχει ήδη κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για τις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις και κατά των ίδιων νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων ή

Γ) οι ίδιοι νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας του Άρθρου 28 του παρόντος νόμου.

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων της ποινικής δικονομίας, οι λαμβανόμενες από την ΕΛΤΕ πληροφορίες στα πλαίσια της συνεργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο και για την εκτέλεση των διαδικασιών που, αποκλειστικά, σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

5. Η ΕΛΤΕ οφείλει να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών πράξεις ή παραλείψεις σχετικές με την εφαρμογή της Οδηγίας 43/2006 σε αυτά τα κράτη - μέλη. Οι αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών - μελών υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να ενημερώσουν την ΕΛΤΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της παρέμβασής τους. Αντίστοιχες υποχρεώσεις έχει η ΕΛΤΕ στις περιπτώσεις υποβολής ανάλογων γνωστοποιήσεων από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών.

6. Αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους μπορεί να ζητήσει από την ΕΛΤΕ τη διενέργεια από αυτήν, έρευνας στην Ελλάδα ή να επιτραπεί σε προσωπικό της να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή έρευνας, που διενεργείται από την ΕΛΤΕ στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές η διεξαγόμενη έρευνα τελεί πάντοτε υπό τον έλεγχο της ΕΛΤΕ. Η ΕΛΤΕ μπορεί να αρνηθεί τη διενέργεια τέτοιας έρευνας στην Ελλάδα ή την παρακολούθηση της έρευνας από προσωπικό αρμόδιας αρχής άλλου κράτους - μέλους στις περιπτώσεις:

Α) ενδεχόμενης προσβολής της εθνικής κυριαρχίας, ασφάλειας και δημόσιας τάξης,

Β) έναρξης της πειθαρχικής διαδικασίας, που προβλέπεται από το Άρθρο 28 του παρόντος νόμου, για τις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις και κατά των ιδίων νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων,

Γ) τελεσίδικης κρίσης κατά την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται από το Άρθρο 28 του παρόντος νόμου, για τις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις και κατά των ιδίων νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34 - Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή των μελών της ελεγχόμενης οντότητας.

2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας.

3. Με Κανονιστική Πράξη του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ κρίνεται, μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά περίπτωση, η συνδρομή ή μη της γενικής αρχής που καθιερώνεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις υποχρεωτικών ελέγχων οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 35 - Παύση και παραίτηση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους. Η διάσταση απόψεων σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν βάσιμους λόγους παύσης.

2. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την ΕΛΤΕ σε περίπτωση παύσης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο σε περίπτωση παραίτησης. Η παύση ή η παραίτηση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ισχύει από την έγκρισή της από το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 36 - Έκθεση διαφάνειας

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 13, 14 και 15 του παρόντος νόμου, έχουν υποχρέωση, εντός τριών μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στην ΕΛΤΕ και να δημοσιοποιούν από το διαδικτυακό τους τόπο, ετήσια έκθεση διαφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

Α) Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των πραγματικών μετόχων, εταίρων ή ιδιοκτητών, μέχρι τελικού φυσικού προσώπου.

Β) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των νομικών και διαρθρωτικών σχέσεων του δικτύου στο οποίο τυχόν ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο.

Γ) Περιγραφή της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού γραφείου και πλήρη στοιχεία των προσώπων που διοικούν και είναι διαχειριστές του ελεγκτικού γραφείου.

Δ) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο και δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αυτού, για τον τρόπο ελέγχου της ορθής εφαρμογής του και τα συμπεράσματα από τον έλεγχο αυτόν.

Ε) Ημερομηνία που έγινε ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 27 του παρόντος νόμου, καθώς και αναλυτική περιγραφή της φύσης και έκτασης και των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου.

ΣΤ) Κατάλογος και πλήρη στοιχεία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και περιγραφή της φύσης και έκτασης των υποχρεωτικών ελέγχων, που διενεργήθηκαν σε κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η έκθεση διαφάνειας.

Ζ) Δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον τομέα αυτόν, καθώς και δήλωσή του ότι διενεργήθηκε τέτοιος έλεγχος για όλες τις αναληφθείσες εργασίες.

Η) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή της πολιτικής που ακολουθείται σε θέματα συνεχούς εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 του παρόντος νόμου, καθώς και πλήρης αναφορά για το βαθμό εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

Θ) Χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπως ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών με ανάλυση των αμοιβών σε αμοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους, από λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες, από συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα, από παροχή λογιστικών υπηρεσιών και από παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ι) Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής των νόμιμων ελεγκτών και των μετόχων ή εταίρων ή ιδιοκτητών.

2. Η Έκθεση διαφάνειας υπογράφεται από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο ως ένδειξη της ακρίβειας και πληρότητας του περιεχομένου της.

3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου της έκθεσης διαφάνειας. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς ή μη πλήρους έκθεσης διαφάνειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, την αποβολή του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από το σύστημα δημόσιας εποπτείας και οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία διενεργείται από αυτούς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 37 - Επιτροπή Ελέγχου

1. Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

2. Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων διοίκησης που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της ελεγχόμενης οντότητας, η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

Β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας,

Γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

Δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

3. Η πρόταση του οργάνου διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 38 - Ανεξαρτησία

1. Πέραν των οριζομένων στα άρθρα 20 και 22 του παρόντος νόμου, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:

Α) κάθε χρόνο επιβεβαιώνει γραπτώς στην Επιτροπή Ελέγχου την ιδιότητα της ανεξαρτησίας του έναντι της ελεγχόμενης οντότητας,

Β) κάθε χρόνο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου τη φύση και έκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην ελεγχόμενη οντότητα, πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων,

Γ) διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ελέγχου για κάθε απειλή κινδύνου της ανεξαρτησίας του, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

2. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους:

Α) ο νόμιμος ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ιδιότητά του αυτή για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά παρέλευση δύο συνεχών χρόνων,

Β) ο κύριος εταίρος του ελεγκτικού γραφείου μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνεχή χρόνια και ο ορισμός του μπορεί να επαναληφθεί μετά από παρέλευση τριών συνεχών χρόνων.

3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή ο κύριος ελεγκτής του ελεγκτικού γραφείου δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, πριν από την παρέλευση δύο χρόνων από την ημερομηνία που έπαυσε να ενεργεί με αυτή του την ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 39 - Ποιοτικός έλεγχος

Ο ποιοτικός έλεγχος, που προβλέπεται από το Άρθρο 27, διενεργείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια για τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια, εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα δεν διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 40 - Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών

1. Η ΕΛΤΕ με Κανονιστική της Πράξη μπορεί να χορηγήσει επαγγελματική άδεια σε ελεγκτή τρίτης χώρας αν, κατά την κρίση της, πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 11 του παρόντος νόμου. Η άδεια χορηγείται με τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε επαγγελματικές εξετάσεις, που διενεργούνται από την ΕΛΤΕ στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο Άρθρο 12 του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 41 - Εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών

1. Στο Δημόσιο Μητρώο, που τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 15 του παρόντος νόμου και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά, εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που υποβάλλουν έκθεση ελέγχου για υποχρεωτικούς ελέγχους ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρείας που συστάθηκε εκτός της Κοινότητας, της οποίας οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά την έννοια του Άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, στην Ελλάδα. Εξαίρεση στα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπάρχει, σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει αποκλειστικά χρεόγραφα εισηγμένα για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους, κατά την έννοια του Άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, η ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον σε 50.000 ευρώ ανά μονάδα ή, σε περίπτωση χρεογράφων εκφρασμένων σε άλλο νόμισμα, στο ισοδύναμο, κατά την ημερομηνία έκδοσης, των τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου.

3. Οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο, υπόκεινται στο σύστημα εποπτείας, το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και το σύστημα πειθαρχικής διαδικασίας του παρόντος νόμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28 και 30 του παρόντος νόμου.

4. Εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται από μη εγγεγραμμένους στο δημόσιο μητρώο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αφορούν υποχρεωτικούς ελέγχους ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, δεν παράγουν οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα.

5. Ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, αν συντρέχουν σωρευτικά:

Α) οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου,

Β) για την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναμες, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 10 του παρόντος νόμου,

Γ) για τον ελεγκτή τρίτης χώρας που διενεργεί τον έλεγχο για λογαριασμό ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, συντρέχουν προϋποθέσεις ισοδύναμες, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 10 του παρόντος νόμου.

Δ) οι έλεγχοι των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, διενεργούνται με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 24 του παρόντος νόμου ή ισοδύναμα, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, ελεγκτικά πρότυπα και τα οριζόμενα στα άρθρα 20, 22 και 23 του παρόντος νόμου ή ισοδύναμο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, ρυθμιστικό πλαίσιο,

Ε) υποβάλλεται στην ΕΛΤΕ και δημοσιοποιείται δια του διαδικτυακού τόπου του ελεγκτή ή της ελεγκτικής οντότητας τρίτης χώρας, έκθεση διαφάνειας με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται από το Άρθρο 36 του παρόντος νόμου ή με ισοδύναμο, κατά την κρίση της ΕΛΤΕ, περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 42 - Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών

1. Η ΕΛΤΕ μπορεί να επιτρέψει τη διαβίβαση σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, φύλλων εργασίας και άλλων εγγράφων που αναφέρονται σε ελεγκτική εργασία και βρίσκονται στην κατοχή νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στους οποίους έχει χορηγήσει επαγγελματική άδεια, υπό τους ακόλουθους όρους:

Α) όλα τα έγγραφα αφορούν ελέγχους εταιρειών που έχουν εκδώσει κινητές αξίες στην τρίτη χώρα που αιτείται τη διαβίβαση ή εταιρείας που ανήκει σε όμιλο που εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρίτη χώρα που αιτείται τη διαβίβαση,

Β) η διαβίβαση γίνεται μέσω της ΕΛΤΕ κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής που αιτείται τη διαβίβαση,

Γ) οι αρμόδιες αρχές που αιτούνται τη διαβίβαση έχουν χαρακτηρισθεί ως επαρκείς από την Επιτροπή,

Δ) οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕΛΤΕ στο πλαίσιο που οριοθετείται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου,

Ε) η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο ΙV της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2. Οι συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ΄ της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να εξασφαλίζουν:

Α) ότι οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών που αιτούνται τη διαβίβαση αιτιολογούν το αίτημά τους,

Β) τα πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας που λαμβάνουν τις πληροφορίες υπόκεινται σε υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου,

Γ) οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαβιβαζόμενα έγγραφα αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας και πειθαρχικού ελέγχου, που διενεργούνται σε ρυθμιστικό πλαίσιο ισοδύναμο με αυτό που καθιερώνεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

Δ) η αίτηση της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας για τη διαβίβαση εγγράφων μπορεί να απορριφθεί:

- αν η διαβίβαση ενδέχεται να προσβάλλει την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην Ελλάδα ή στην Κοινότητα ή

- αν έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα η πειθαρχική διαδικασία για τις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις και κατά των ίδιων προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 43 - Μεταβατική διάταξη

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή και οι ελεγκτικές εταιρείες και κοινοπραξίες ελεγκτών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται ότι έχουν λάβει άδεια ως νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία αντιστοίχως, σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με οποιαδήποτε ιδιότητα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, αναφερόμενοι στη βαθμίδα εγγραφής τους και το στάδιο επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 226/1992 και το χρόνο πρακτικής τους άσκησης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 του παρόντος νόμου. Με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ αποφασίζονται για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

ΑΡΘΡΟ 44 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1. Οι διατάξεις του π.δ. 226/1992 «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή» που αντίκεινται στον παρόντα νόμο. Το ΣΟΕΛ υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το επαγγελματικό του καθεστώς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αναμορφώνοντας παράλληλα το Εποπτικό του Συμβούλιο σε εννεαμελές με ανώτατο αριθμό ελεγκτών για κάθε ελεγκτική εταιρεία τους τρεις.

2. Κάθε αντίθετη διάταξη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45

1. Η παράγραφος 11 του Άρθρου 1 του ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 6, της παραγράφου 2 του Άρθρου 9, της παραγράφου 4 του Άρθρου 10 και των παραγράφων 1, 3 και 4 του Άρθρου 11 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Γενικός Διευθυντής, για την ΕΛΤΕ νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η αμοιβή του γραμματέα του Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ. Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί και απολογισμοί της Επιτροπής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α΄) τροποποιούνται από την έναρξη ισχύος τους ως εξής:

«1. Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι τριμελές, τριετούς θητείας, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελείται:

α) από έναν εν ενεργεία ή σε σύνταξη δικηγόρο που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ.»

ΑΡΘΡΟ 46

1. Χορηγούνται εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις στους κατοίκους των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 ως ακολούθως:

α. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό, η οικία του οποίου είτε καταστράφηκε ολοσχερώς είτε κρίνεται κατεδαφιστέα ή επισκευάσιμη και μη κατοικήσιμη μέχρι την επισκευή της.

β. Οικονομική ενίσχυση ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά νοικοκυριό, για αντικατάσταση οικοσκευής, σε αυτούς που οι οικίες τους κατέρρευσαν ή κρίνονται κατεδαφιστέες.

2. Η καταβολή των ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στους δικαιούχους άμεσα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή από τον δικαιούχο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986) για την κατάρρευση της κύριας κατοικίας του και τις λοιπές ζημιές που υπέστη από το σεισμό. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται και ότι ο δικαιούχος δεν έλαβε την ίδια παροχή από άλλη πηγή, πλην αυτής που τυχόν έχει καταβληθεί από το Λογαριασμό Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή/και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..

Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής ότι ο δικαιούχος κατοικούσε μόνιμα στο ακίνητο που κατέρρευσε ή υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τα ανωτέρω, καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων για τις ζημιές που υπέστη η κατοικία του δικαιούχου και για το μη κατοικήσιμο αυτής.

3. Σε περίπτωση που η πληγείσα οικία είναι μισθωμένη, δικαιούχος των παροχών είναι ο μισθωτής αυτής, εφόσον αποτελεί την κύρια - μόνιμη κατοικία του.

4. Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, η πληρώτρια Τράπεζα αποστέλλει, ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή, στην αρμόδια Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά ανά δικαιούχο οι πληρωμές, επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά.

5. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού.

6. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/42589/0026/4.6.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο των οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος.

7. Οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους σεισμόπληκτους των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας υπό τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. οικ. 2/44510/0021/11.6.2008 (ΦΕΚ 1088 Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεωρείται ότι καταβλήθηκαν νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 47 - Ρύθμιση θεμάτων Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκμισθώτριας δημοτικής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Διπλή Ανάπλαση Βοτανικός - Λεωφ. Αλεξάνδρας Α.Ε.», η οποία εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει τα ανωτέρω στο Δήμο, όπως αυτά αναφέρονται στην από 26.2.2008 Σύμβαση μίσθωσης με την οποία συμφωνήθηκε η εκμίσθωση από την προαναφερόμενη δημοτική εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» τμήματος εκτάσεως ενενήντα επτά χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων του ενοποιημένου οικοδομικού τετραγώνου 45-46-50 της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα/ Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α΄). Η δημοτική εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Διπλή Ανάπλαση Βοτανικός - Λεωφ. Αλεξάνδρας Α.Ε.» απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση που απορρέει από την προαναφερόμενη μισθωτική σχέση.

ΑΡΘΡΟ 48

Στο τέλος της παραγράφου 6 του Άρθρου 91 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη, οι ομολογιούχοι και λοιποί δανειστές που εξασφαλίζονται με το νόμιμο ενέχυρο ικανοποιούνται ως προς το μη εξοφλούμενο από το κάλυμα μέρος των απαιτήσεών τους, όπως και οι ανέγγυοι πιστωτές από τη λοιπή περιουσία του εκδότη.»

ΑΡΘΡΟ 49

1. Στο Άρθρο 3 του ν. 489/1976 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«7. Οι Εκτελεστικοί Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 1 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α΄) «Οργάνωση Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (ΕΘΕΛ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε.) υπάγονται στην εξαίρεση του Άρθρου 3 του ν. 489/1976 για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης μέχρι και την υπογραφή νέας μετά από διαγωνιστική διαδικασία και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του χρονικού διαστήματος της εξαίρεσης, οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται οι ίδιοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα πρόσωπα που θα ζημιωθούν.»

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από 1.7.2008.

2. Το ασυμβίβαστο που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του Άρθρου 12 του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α΄) για τους υπαλλήλους της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται. Υπάλληλοι της Υ.Π.Α. ή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που παραιτήθηκαν εν όψει του ασυμβίβαστου αυτού μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία. Στην περίπτωση διορισμού υπαλλήλου ή λειτουργού του δημόσιου τομέα ως Διοικητή ή Υποδιοικητή της Υ.Π.Α., εφαρμόζονται περαιτέρω οι διατάξεις της παραγράφου 18 του Άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2004.

3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του Άρθρου 27 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α΄) καταλαμβάνουν τα χρέη των απορροφουσών εταιρειών, όπως ορίζονται στο Άρθρο αυτό και των θυγατρικών τους, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης ή βεβαίωσης της οφειλής.

ΑΡΘΡΟ 50 - Θέματα παραχώρησης ακινήτου στην Αθλητική Ένωση Λάρισας για τη δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου εν όψει της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μπορεί να παραχωρήσει υπό όρους τη χρήση, διοίκηση και διαχείριση του ακινήτου εκτάσεως εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων και δύο εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (143.500,02 m2) που βρίσκεται στη θέση Μεζούρλο Νεάπολης του Δήμου Λάρισας, όπως το ακίνητο αυτό φαίνεται με στοιχεία 1, 2, 2΄, 3΄, 4΄, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 στο από 26.3.2008 διάγραμμα κλίμακας 1:1000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Λάρισας» (εφεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 113/1969 απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας με έδρα τη Λάρισα, το καταστατικό του οποίου καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 664/1969, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Από την παραχώρηση εξαιρείται το υπάρχον κλειστό γυμναστήριο το οποίο παραμένει στην ιδιοκτησία της Γ.Γ.Α..

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε σαράντα εννέα έτη, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του Άρθρου αυτού, και με τον όρο ότι το σωματείο ή ο οποιοσδήποτε τρίτος που έλκει από αυτό δικαιώματα και υποχρεώσεις αναλαμβάνει, με δικές του δαπάνες κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους:

Α) τη δημιουργία αθλητικού κέντρου, συνοδών και εμπορικών χρήσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις ενός γηπέδου ποδοσφαίρου χωρητικότητας 16.000 θέσεων και τα κτίρια διαφόρων χρήσεων όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 34723/ 24.8.2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 395/3.9.2007 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) και

Β) την κατασκευή σε τμήμα της ανωτέρω έκτασης που εμφαίνεται στο ως άνω διάγραμμα με στοιχεία 24, 25, 26, 1, 23, 24 ιδιοκτησίας Δήμου Λαρισαίων και έχει παραχωρηθεί στη Γ.Γ.Α. με την υπ’ αριθμ. 22/17.1.2008 απόφαση δημοτικού συμβουλίου δώδεκα γηπέδων αντισφαίρισης, όπως αυτά ορίζονται ως υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις στην παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συνοδών χρήσεων θα παραχωρηθούν, πλην των τεσσάρων εκ των δώδεκα γηπέδων αντισφαίρισης άνευ ανταλλάγματος, στον φορέα διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013 για τις ανάγκες τέλεσης των αγώνων αυτών. Η ευθύνη και το κόστος για τη δημιουργία των ειδικών υποδομών, προσαρμογών και προσθηκών που θα απαιτηθούν για την τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013 αναλαμβάνονται από τον φορέα που θα έχει τη σχετική αρμοδιότητα και δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις του σωματείου. Η παραχώρηση του ακινήτου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στην επόμενη παράγραφο σύμβασης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, διοίκηση και διαχείριση όλων των κτιριακών και μη εγκαταστάσεων του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους και όλου του εξοπλισμού τους, όπως θα έχουν διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση ευρίσκονται το χρόνο εκείνον, επανέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.

2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του σωματείου καθορίζονται:

α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης.

β) Οι αθλητικές και τεχνικές προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου, οι οποίες πρέπει να είναι κατάλληλες για τη διεξαγωγή των αγώνων των εθνικών ελληνικών ομάδων ποδοσφαίρου και αγώνων ποδοσφαίρου εθνικών και διεθνών διοργανώσεων και τη διεξαγωγή των αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων του σωματείου αυτού.

γ) Οι αθλητικές και τεχνικές προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης και των συνοδευτικών τους, οι οποίες θα καθοριστούν με βάση τις υπάρχουσες σήμερα εγκαταστάσεις κατά είδος, χρήση, μέγεθος και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης το πρόγραμμα της διάθεσης και λειτουργίας των γηπέδων για την τέλεση και τη διεξαγωγή επίσημων διοργανώσεων ή για την άσκηση της προπονητικής δραστηριότητας θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ως άνω υπ’ αριθμ. 22/17.1.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η κατασκευή των δώδεκα γηπέδων αντισφαίρισης, εκ των οποίων τα οκτώ γήπεδα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας κατά τρόπο τέτοιο ώστε για καθένα από τα υπάρχοντα γήπεδα που καταστρέφεται να αντικαθίσταται από νέο εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από την καταστροφή του παλαιού.

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του τμήματος του ακινήτου επί του οποίου θα κατασκευαστούν τα γήπεδα αντισφαίρισης μετά των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε έτη μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, μετά την πάροδο της οποίας η χρήση, διοίκηση και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους και όλου του εξοπλισμού τους, όπως θα έχουν διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση ευρίσκονται το χρόνο εκείνον επανέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο Λαρισαίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος Δήμος θα έχει εφεξής την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

δ) Το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

ε) Οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται για την καλή και εμπρόθεσμη πραγματοποίηση των πιο πάνω εργασιών και επεμβάσεων.

στ) Οι όροι και ο τρόπος της διάθεσης από το σωματείο των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες λειτουργίας του υφιστάμενου κλειστού γυμναστηρίου, οι οποίες θα διατίθενται άνευ ανταλλάγματος για την τέλεση των αγώνων.

ζ) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος.

η) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου θα καταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η υποχρέωση της ως άνω καταβολής αρχίζει δεκαπέντε χρόνια μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του Άρθρου 56 και του Άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως ισχύει.

θ) Ο τρόπος παραχώρησης της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στον φορέα διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013, ο χρόνος της χρήσεως των εγκαταστάσεων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως και 15 Αυγούστου 2013, καθώς και ο χρόνος χρήσης τους απο τον παραπάνω φορέα για την πραγματοποίηση των δοκιμαστικών συναντήσεων των αγώνων (test events).

ι) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. α. Με την ίδια σύμβαση το σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας όλων των εγκαταστάσεων αθλητικών, εμπορικών και λοιπών συνοδευτικών χρήσεων, και την εκτέλεση όλων των συναρτώμενων εργασιών, όπως ενδεικτικώς της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, των χώρων στάθμευσης, των περιφράξεων και φυτεύσεων αυτού. Όλες οι δαπάνες των εργασιών κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συνοδών και εμπορικών χρήσεων, καθώς και οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας τους, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το σωματείο, το οποίο για την κάλυψή τους, καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μπορεί να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου σύμβαση, σε τρίτους, ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μη εφαρμοζομένων των παραγράφων 2, 3 και 4 του Άρθρου 56 και του Άρθρου 67 του ν. 2725/1999.

β. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσης που ορίζονται στην απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και σύμφωνα με τις αθλητικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθορισθούν με τη σύμβαση της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου εφαρμόζεται η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του Άρθρου 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως αυτό τροποποίησε το Άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 51 - Προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ»

1. Ως προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» νοούνται τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. που αποσκοπούν στη συστηματική προετοιμασία ανέργων ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, αποφοίτων τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εν όψει της σταθερής ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, με Ν.Π.Δ.Δ., με Ν.Π.Ι.Δ., με φορείς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., με ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά με εργοδότες.

3. Η διάρκεια των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά μήνες.

4. Στους συμμετέχοντες στα προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

5. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτά, υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους συντάξεως, ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήματος.

Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου.

Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α., μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

6. Για τις δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 του π.δ. 219/ 1973 (ΦΕΚ 200 Α΄).

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζεται το ειδικό περιεχόμενο των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», η διάρκεια αυτών, ο αριθμός και η ηλικία των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» και γενικά του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 52 - Οργανωτικά θέματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και λοιπές ρυθμίσεις

1. Στη Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης, Νομού Ηρακλείου:

α) συνιστάται Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αγίου Μηνά Ηρακλείου, το οποίο υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ηρακλείου και το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Τμήμα Εσόδων - Μητρώου

2. Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας

3. Τμήμα Οικονομικού - Διοικητικού

β) καταργείται το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Καμινίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθορίζεται η ασφαλιστική περιοχή εντός της οποίας ασκούνται οι αρμοδιότητες του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος Αγίου Μηνά Ηρακλείου και ανακαθορίζεται η ασφαλιστική περιοχή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ηρακλείου στην οποία περιέρχεται και η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Καμινίων, το οποίο καταργείται με την παρούσα διάταξη.

3. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αγίου Μηνά Ηρακλείου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

4. Η περίπτωση ζ΄ του Άρθρου 38 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) συμπληρώνεται ως εξής: «καθώς και του γενικότερου έργου της Κοινωνικής Ασφάλισης».

5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να διατίθενται ποσά σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) για την εφαρμογή του ν. 3655/ 2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), για δαπάνες που αφορούν τη στέγαση και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων των νέων φορέων και τομέων, την προμήθεια εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής για μισθοδοσία και εγκατάσταση λογιστηρίου και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω δαπάνες θα αποδοθούν στο Λ.Β.Κ.Α. από τους νέους φορείς, με κατανομή στους τομείς, μετά την έναρξη λειτουργίας τους.

6. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.) με ελεγκτές ιατρούς - οδοντιάτρους ισχύουν έναντι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από το Τ.Α.Ξ.Υ., συνεχίζονται κανονικά και μετά την ημερομηνία ένταξης του κλάδου ασθένειας στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο υπεισέρχεται στις συμβάσεις αυτές ως διάδοχος φορέας με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί προσαυξάνουν το ποσοστό της παραγράφου 9 του Άρθρου 37 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄). Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, για τους ασφαλισμένους του τέως Τ.Α.Ξ.Υ., εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις περιοχές που θα συναφθούν οι ως άνω συμβάσεις οι ιατροί που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Τ.Α.Ξ.Υ. κατά πράξη και περίπτωση και αμείβονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με το κρατικό τιμολόγιο.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από το Τ.Α.Ξ.Υ. με επιμελητές εισπράξεων ισχύουν έναντι του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.).

ΑΡΘΡΟ 53 - Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Η χωρική αρμοδιότητα των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όπως έχει καθορισθεί με τα: β.δ. 331/1970 (ΦΕΚ 102 Α΄), π.δ. 917/1976 (ΦΕΚ 334 Α΄) και π.δ. 84/1985 (ΦΕΚ 29 Α΄) ανακαθορίζεται ως εξής:

1. Το Α΄ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας, Κηφισιάς, Πλατείας Ομονοίας, Πλατείας Συντάγματος, Κορωπίου και του Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η..

2. Το Β΄ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αγίας Παρασκευής, Αλεξάνδρας, Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Πατησίων, Χαλανδρίου, Χολαργού, Αγίου Στεφάνου, Ραφήνας και Σπάτων.

3. Το Γ΄ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αμφιθέας, Αργυρούπολης, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δάφνης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Νέου Κόσμου και Παγκρατίου.

4. Το Δ΄ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αγίου Ιεροθέου, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, ¶νω Λιοσίων, Αχαρνών, Ιλίου, Καματερού, Κεραμεικού, Νέας Ζωής, Περιστερίου, Πετρούπολης, Πλατείας Αττικής και Χαϊδαρίου.

5. Το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πειραιά έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πειραιά, Αγίας Σοφίας, Αμφιάλης, Δραπετσώνας, Καμινίων, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Περάματος και Σαλαμίνας.

6. Το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης έχει χωρική αρμοδιότητα την εκάστοτε αντίστοιχη ασφαλιστική περιοχή των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης, Αγίας Τριάδας, 25ης Μαρτίου, Ευόσμου, Ιωνίας, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Πύλης Αξιού, Σταυρούπολης και Τούμπας.

ΑΡΘΡΟ 54 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 20 Αυγούστου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671