ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 86/2008 (ΦΕΚ Α΄ 125/1.7.2008)

Τροποποίηση των Προεδρικών διαταγμάτων 258/1987 (ΦΕΚ 125 Α΄) και 152/2000 (ΦΕΚ 130 Α΄), σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ

Πρωτότυπο έγγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄).

β) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε τελικά με τη διάταξη του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τη Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3417/2005 (ΦΕΚ 286 Α΄).

3. Την Οδηγία 2006/100/Ε.Κ. για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, και

5. Την υπ’ αριθμ. 58/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας όσον αφορά τα νομικά επαγγέλματα, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 363/20.12.2006, σ. 141).

ΑΡΘΡΟ 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 258/1987 «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/249/ΕΟΚ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Δικηγόρος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα προελεύσεως του με έναν από τους πιο κάτω επαγγελματικούς τίτλους:

Αυστρία: Rechtsanwalt

Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwait

Βουλγαρία: ΑΒΟΚΑΤ

Γαλλία: Avocat

Γερμανία: Rechtsanwalt

Δανία: Advokat

Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fors-precher, Forsprech/Avvocato

Εσθονία: Vandeadvokaat

Ηνωμένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Solicitor

Ιρλανδία: Barrister/Solicitor

Ισπανία: Abocado/Advocat/Avogado/Abocatu

Ιταλία: Avvocato

Κάτω Χώρες: Advocaat

Κύπρος: Δικηγόρος

Λετονία: Zverinats advokats

Λιθουανία: Advokatas

Λουξεμβούργο: Avocat

Μάλτα: Avukat/Prokutatur Legali

Ουγγαρία: Ugyved

Πολωνία: Advokat/Radca prawny

Πορτογαλία: Advogado

Ρουμανία: Avocat

Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik

Σλοβενία: Odventik/Odventica

Σουηδία: Advokat

Τσεχική Δημοκρατία: Advokat

Φινλανδία: Asianajaja/Advokat»

ΑΡΘΡΟ 3

Η περίπτωση α΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 152/2000 «Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 98/5/ΕΚ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

α) «Δικηγόρος», κάθε φυσικό πρόσωπο, υπήκοος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες με έναν με τους πιο κάτω επαγγελματικούς τίτλους:

Αυστρία: Rechtsanwalt

Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Βουλγαρία: ABOKAT

Γαλλία: Avocat

Γερμανία: Rechtsanwalt

Δανία: Advokat

Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fors-precher, Forsprech/Avvocato

Εσθονία: Vandeadvokaat

Ηνωμένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Solicitor

Ιρλανδία: Barrister/Solicitor

Ισπανία: Abocado/Advocat/Avogado/Abocatu

Ιταλία: Avvocato

Κάτω Χώρες: Advocaat

Κύπρος: Δικηγόρος

Λετονία: Zverinats advokats

Λιθουανία: Advokatas

Λουξεμβούργο: Avocat

Μάλτα: Avukat/Prokutatur Legali

Ουγγαρία: Ugyved

Πολωνία: Advokat/Radca prawny

Πορτογαλία: Advogado

Ρουμανία: Avocat

Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik

Σλοβενία: Odventik/ Odventica

Σουηδία: Advokat

Τσεχική Δημοκρατία: Advokat

ΑΡΘΡΟ 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671