ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 160/2014 (ΦΕΚ Α΄ 242/07.11.2014)

Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων − Ακτινολόγων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 242          7 Νοεμβρίου 2014

______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160

Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων − Ακτινολόγων.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63),

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ. του Π.Δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, Α΄ 98).

2. Τις με αριθμ. 33 της 238ης Ολομ/6.12.2012 και 2 της 244ης Ολομ/18.02.2014 αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ 201/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Τεχνολόγου Ραδιολόγου Ακτινολόγου απαιτείται:

α. Πτυχίο του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι)., ή

β. Πτυχίο του Τμήματος Τεχνολόγων Ραδιολογίας και Ακτινολογίας της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο προς το παραπάνω ή

γ. Πτυχίο της αλλοδαπής που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή

δ. Αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής για την ισοτιμία και αντιστοιχία ή ισοτιμία κατά περίπτωση των Πτυχίων των Τμημάτων Ραδιολογίας − Ακτινολογίας της αλλοδαπής αποφαίνεται ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας θεσμοθετηθεί από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα, με τη χορήγηση σχετικής πράξης αναγνώρισης.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά

1. Ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει το επάγγελμα καταθέτει στη Δ/νση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχίας) της Περιφέρειας, αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο Πτυχίου του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή Πτυχίο ΚΑΤΕΕ του Τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή αντίγραφο Πτυχίου εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή ισοτιμίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει υποπέσει σε αδικήματα για τα οποία προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 α΄ του παρόντος.

δ) Δύο (2) φωτογραφίες.

ε) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας.

στ) Για τους πολίτες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η χορηγηθείσα βεβαίωση εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης (άρθρο 8 του Π.Δ/ τος 106/2007 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 42 του Ν. 4071/2012).

ζ) Για τους ομογενείς από την Αλβανία απαιτείται το Ε.Δ.Τ.Ο. (Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς).

η) Για τους ομογενείς από Κύπρο και Τουρκία απαιτούνται τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 1975/1991.

θ) Παράβολο χαρτοσήμου από ΔΟΥ 29,35 ευρώ και

ι) Παράβολο δημοσίου ταμείου 7,63 ευρώ.

2. Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, εντός τριμήνου από τη λήψη της αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος, εκδίδει σχετική Βεβαίωση. Η αρχή δύναται, εντός τριών μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Άρθρο 3

Προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος

1. Η άσκηση του επαγγέλματος απαγορεύεται προσωρινά με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Καταδίκης για κακούργημα ή πλημμέλημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, για έγκλημα κατά των ηθών και λιποταξία.

β) Στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω ποινικής καταδίκης ή

γ) Θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

Η προσωρινή απαγόρευση, που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, επιβάλλεται για παραβάσεις της παραγράφου 1 α΄ του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου των παραβάσεων αυτών, στην περίπτωση δε στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή ή η θέση σε δικαστική συμπαράσταση.

2. Οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος επιτρέπεται και η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σε περίπτωση:

α. αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 α΄ του παρόντος άρθρου,

β. παράβασης του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του παρόντος ήτοι άσκησης καθηκόντων καθ’ υπέρβαση ή παράβαση των καθορισθέντων επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4

Πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος

1. Οι Τεχνολόγοι Ραδιολόγοι − Ακτινολόγοι που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν λάβει τη σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καθορισθέντα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από το Π.Δ. 164/1996 «Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)» (Α΄ 118).

2. Η εποπτεία του έργου του Τεχνολόγου Ακτινολόγου − Ραδιολόγου ως ελεύθερου επαγγελματία αποτελεί έργο των αρμοδίων Περιφερειών. Κατά την άσκηση της εποπτείας διασφαλίζονται οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και του ιδιωτικού απόρρητου.

Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671