ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 137/2014 (ΦΕΚ Α΄ 227/09.10.2014)

Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 227          9 Οκτωβρίου 2014

______________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 137

Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α. Tου άρθρου 30 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄/7.03.2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

β. Tου άρθρου 4 των παρ. 1, 2β και 2η του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

γ. Των άρθρων 1 «Όροι και ορισμοί» και 66 «Δημόσια ανταπόκριση στην Κινητή Ναυτική Υπηρεσία και στην Κινητή Ναυτική Υπηρεσία μέσω Δορυφόρου» του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979),που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1843/1989 (Α΄ 96).

δ. Του Προσαρτήματος 2 του Π.Δ. 128/1996 (ΦΕΚ 93/Α΄/31.05.1996) «Κύρωση των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (Μελβούρνη 1988). Κανονισμός των Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη 1989)».

ε. Των άρθρων 40, 41 και 47 του Κεφαλαίου VII του Π.Δ. 116/1977 (ΦΕΚ 38/Α΄/11.02.1977) «Περί Εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων», όπως ισχύει.

στ. Των άρθρων 3, 6 και 8 του Π.Δ. 364/1983 (ΦΕΚ 129/Α΄/22.09.1983) «Κανονισμός εγκατάστασης και λειτουργίας σε Ελληνικά εμπορικά πλοία τερματικών δορυφορικών συσκευών (επίγειων σταθμών πλοίων)».

ζ. Του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1218.83/18.09.1995 (ΦΕΚ 835/Β΄/05.10.1995) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έκδοση Άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού τηλεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων».

η. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

θ. Του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α΄/26.11.1999) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.

ι. Του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25.06.2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

ια. Του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιβ. Την υπ’ αριθμ. 329/3.7.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ 1655/Β΄/4.7.2013), όπως ισχύει.

2. Τη σύσταση D90 (03/1995) της ITU-T της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 212/2014 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας μετά την πρόταση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος καθορίζουν το πλαίσιο αναγνώρισης των εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας ελληνικών εμπορικών πλοίων σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ειδικά αυτή της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

«Εκκαθαρίστρια Εταιρία» ή «Εκκαθαρίστρια»:Κάθε, αναγνωρισμένη από ελληνική αρμόδια αρχή, εταιρία, ελληνική ή αλλοδαπή η οποία αναλαμβάνει τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας ελληνικών εμπορικών πλοίων.

«Ελληνικό εμπορικό πλοίο»: Κάθε εμπορικό πλοίο με ελληνική σημαία ανεξαρτήτως χωρητικότητας και προορισμού.

«Κινητή Ναυτική Υπηρεσία»: Κινητή υπηρεσία μεταξύ παρακτίων σταθμών και σταθμών πλοίου, ή μεταξύ σταθμών πλοίου, ή μεταξύ συνεργαζόμενων σταθμών επί πλοίου.

«Κινητή Ναυτική Δορυφορική Υπηρεσία»: Κινητή υπηρεσία μέσω δορυφόρου στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθμοί είναι εγκατεστημένοι σε πλοία.

«Κωδικός Αναγνώρισης Εκκαθαρίστριας» ή «Κωδικός Αναγνώρισης» (Accounting Authority Identification Code – AAIC): Αποκλειστικός κωδικός που χορηγείται στις εκκαθαρίστριες από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο έχουν την έδρα τους.

Ο κωδικός αυτός αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος (πρόθεμα) αποτελείται από δύο γράμματα που δηλώνουν τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της η εκκαθαρίστρια. Για την Ελλάδα ισχύει το πρόθεμα GR. Το δεύτερο μέρος είναι αριθμητικό και ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη εκκαθαρίστρια.

«Νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής εκκαθαρίστριας στην Ελλάδα»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει την αλλοδαπή εκκαθαρίστρια στην Ελλάδα, αποτελεί πρόσωπο επικοινωνίας με τις ελληνικές αρμόδιες αρχές και κατοικοεδρεύει στην Ελλάδα.

«Νόμιμος εκπρόσωπος»:Φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την εκκαθαρίστρια, σύμφωνα με το καταστατικό της ή τις πράξεις της εταιρίας.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις αναγνώρισης εταιρίας ως εκκαθαρίστριας

1. Ο συνολικός αριθμός των εκκαθαριστριών, ελληνικών ή αλλοδαπών, που αναγνωρίζονται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου διατάγματος, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25). Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι ήδη αδειοδοτηθείσες (βλ. άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος)

2. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται:

α) Να έχει έδρα στην Ελλάδα ή εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, να έχει νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

β) Να είναι Aνώνυμος ή Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

γ) Να περιλαμβάνει στο καταστατικό της ως σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας εμπορικών πλοίων.

3. Για την αναγνώριση εταιρίας ως εκκαθαρίστριας, πρέπει επίσης να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η εταιρία να μην έχει κηρυχθεί σε χρεοκοπία, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχει κατατεθεί σχετική αίτηση.

β) Ο νόμιμος εκπρόσωπός της και ο νόμιμος αντιπρόσωπός της, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, να μην έχουν καταδικαστεί για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν κηρυχθεί σε χρεοκοπία ή πτώχευση.

γ) Η εταιρία και ο νόμιμος αντιπρόσωπός της να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

δ) Να μην έχει συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός είκοσι πέντε (25) των αναγνωρισμένων εκκαθαριστριών εταιριών.

ε) Να υπάρχει θετική γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

4. Ειδικά για την αναγνώριση αλλοδαπών εταιριών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη χορήγηση Κωδικού Αναγνώρισης Εκκαθαρίστριας (AAIC) από την αρμόδια αρχή της αλλοδαπής, στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρίας.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά αναγνώρισης εταιρίας ως εκκαθαρίστριας

Για την αναγνώριση εταιρίας ως εκκαθαρίστριας υποβάλλεται αίτηση της εταιρίας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της. Στην αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας και εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, του νομίμου αντιπροσώπου της στην Ελλάδα.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθέντος και σε ισχύ καταστατικού, καθώς και πιστοποιητικού εταιρικών μεταβολών από τις αρμόδιες αρχές.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και Πιστοποιητικό περί μη διώξεως και μη καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, επί αδικημάτων που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του παρόντος.

3. Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές περί μη θέσεως της εταιρίας στις καταστάσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3α του παρόντος.

4. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας και του νομίμου αντιπροσώπου της.

5. Παράβολο υπέρ του δημοσίου (ΚΑΕ 3741 – παράβολα από κάθε αιτία) αξίας διακοσίων ευρώ (200€). Το προβλεπόμενο ποσό παραβόλου δύνανται να αναπροσαρμόζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, ισχύουσα βεβαίωση αναγνώρισης από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αναγνώρισης AAIC.

Άρθρο 5

Πράξη αναγνώρισης εταιρίας ως εκκαθαρίστριας

1. Οι αιτήσεις αναγνώρισης εκκαθαριστριών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [εφεξής «αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ)]».

2. Η αναγνώριση, ανάκληση δικαιώματος, ακύρωση και τροποποίηση στοιχείων εκκαθαριστριών γίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στην περίπτωση αναγνώρισης ελληνικής εταιρίας, με την ίδια Υπουργική Απόφαση χορηγείται ο Κωδικός Αναγνώρισης (AAIC).

3. Σε κάθε εκκαθαρίστρια, ελληνική ή αλλοδαπή, αντιστοιχεί ένας (1) αποκλειστικός Κωδικός Αναγνώρισης (AAIC). Οι Κωδικοί Αναγνώρισης, που έχουν παύσει να ισχύουν, δύνανται να χορηγούνται εκ νέου και δεν αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης ή οποιασδήποτε ανταλλαγής. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, μεταβίβασης ή οποιασδήποτε άλλης εταιρικής αλλαγής εκκαθαριστριών εταιριών, η διάδοχη εταιρία διατηρεί μόνον έναν Κωδικό Αναγνώρισης μετά το πέρας ενός (1) έτους από την έγγραφη δήλωσή της και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισής της.

4. Η αναγνωρισμένη εκκαθαρίστρια εντάσσεται στον επίσημο κατάλογο εκκαθαριστριών, ο οποίος τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ, κοινοποιείται στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. H αναγνώριση εκκαθαρίστριας δεν ερμηνεύεται ως ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση αθέτησης οποιασδήποτε πληρωμής από την εκκαθαρίστρια.

6. Η εκκαθαρίστρια δύναται να αιτείται την παύση της ισχύος της πράξης αναγνώρισης της ή την τροποποίηση στοιχείων που την αφορούν. Στις περιπτώσεις τροποποίησης, υποβάλλεται το παράβολο που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 και να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις εκκαθαριστριών

Κάθε εκκαθαρίστρια, όταν ενεργεί για λογαριασμό σταθμών ελληνικών εμπορικών πλοίων για τους οποίους έχει αναλάβει την ευθύνη, είναι υποχρεωμένη:

1. Να τηρεί τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική νομοθεσία, τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-RRs) και τους Διεθνείς Κανονισμούς Τηλεπικοινωνιών (ITU-ITRs), όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Να τηρεί επικαιροποιημένα και ακριβή αρχεία των κινητών σταθμών ελληνικών εμπορικών πλοίων, για τους οποίους έχει την ευθύνη.

3. Να τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό στο λογιστικό της σύστημα, ως προς την εκκαθάριση των λογαριασμών κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων, για τους οποίους είναι υπεύθυνη.

4. Να αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου εκάστου έτους σε ηλεκτρονική μορφή ενημερωμένο κατάλογο των σταθμών ελληνικών εμπορικών πλοίων για τους οποίους έχει αναλάβει την ευθύνη με τα εξής στοιχεία:

- Όνομα πλοίου/κινητού σταθμού (VESSEL)

- Αριθμός ΙΜΟ (Ιnternational Μaritime Οrganisation)

- Διεθνές Διακριτικό Σήμα (CALL SIGN)

- Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (MMSI)-(Maritime Mobile Service Identity)

- Πλοιοκτήτρια Εταιρία / Έδρα ( SHIPOWNER) ή

Διαχειρίστρια Εταιρία (ΟPERATOR/AGENT/MANAGER)

- Ημερομηνία προσθήκης/διαγραφής

5. Να αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και παράβολο υπέρ του δημοσίου (ΚΑΕ 3741 – παράβολα από κάθε αιτία) αξίας ίσου με το 1/2 του απαιτούμενου παραβόλου αναγνώρισης.

6. Να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ εντός τριμήνου για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισής της.

7. Να προβαίνει στην κανονική εξόφληση των λογαριασμών ραδιοεπικοινωνιών των συμβεβλημένων με αυτήν ελληνικών εμπορικών πλοίων και να μην πραγματοποιεί απορρίψεις λογαριασμών ραδιοεπικοινωνιών των συμβεβλημένων με αυτήν ελληνικών εμπορικών πλοίων με αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) International Telecommunication Union.

8. Σε περίπτωση αλλαγής εκκαθαρίστριας εταιρείας, δύναται να εκδίδεται από την εκκαθαρίστρια, η οποία είχε προηγουμένως την ευθύνη εκκαθάρισης σχετικών λογαριασμών του πλοίου, βεβαίωση στην οποία αναγράφεται αναλυτικά η χρονική περίοδος για την οποία είχε την ευθύνη. Η εν λόγω βεβαίωση υποβάλλεται στη νέα εκκαθαρίστρια εταιρεία, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη εκκαθάρισης λογαριασμών του πλοίου.

Άρθρο 7

Έλεγχος – Κυρώσεις

1. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ δύναται να προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΥΜΔ ενημερώνει την εκκαθαρίστρια και την καλεί να συμμορφωθεί αμελλητί.

2. Η πράξη αναγνώρισης εκκαθαρίστριας ανακαλείται αφού διενεργηθεί ακρόαση του υπόχρεου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή εάν η εκκαθαρίστρια δεν συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία.

β) Εάν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η εκκαθαρίστρια τεθεί σε κατάσταση που αναφέρεται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος.

γ) Εάν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικαστεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της εκκαθαρίστριας για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 3 παρ. 3β του παρόντος.

Άρθρο 8

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι αναγνωρίσεις εκκαθαριστριών, που έλαβαν χώρα πριν από την δημοσίευση του παρόντος και δεν έχουν ανακληθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και προσμετρούνται στο συνολικό αριθμό εκκαθαριστριών, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Όλες οι εκκαθαρίστριες, που έχουν αναγνωρισθεί και λειτουργούν πριν από την δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις του παρόντος εντός 6 μηνών από τη θέση του σε ισχύ.

Ειδικά στην περίπτωση που διαθέτουν περισσότερους του ενός κωδικούς, επιλέγουν εγγράφως εντός της ως άνω προθεσμίας τον κωδικό που επιθυμούν να διατηρήσουν, άλλως θα διατηρείται ο μικρότερος αριθμητικά κωδικός.

Άρθρο 9

Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 79324/13.7.1994 (ΦΕΚ 583/Β΄/27-07-1994) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από τη δημο­σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671