ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
NOMOΣ 4302/2014 (ΦΕΚ Α΄ 225/08.10.2014)

Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 225          8 Οκτωβρίου 2014

_______________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4302

Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α) Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης) αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας.

β) Δραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως: Η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση (consolidation) και ο διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics) ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). Η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρμολόγηση ή οι μικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων (δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες). Προκειμένου οι δευτερεύουσες δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας Εφοδιαστικής, απαιτείται η κατά κύριο λόγο άσκηση μίας τουλάχιστον κύριας δραστηριότητας.

γ) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί κατ’ επάγγελμα δραστηριότητες Εφοδιαστικής είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα είτε σε συνδυασμό με άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες.

δ) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics – 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις κύριες δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.

ε) Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής.

στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή υποβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 υπεύθυνες δηλώσεις.

ζ) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών για τη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

η) Εγκατάσταση (Ίδρυση) Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η προετοιμασία, η διαμόρφωση και η τοποθέτηση κάθε αναγκαίας υποδομής, για την άσκηση κύριων ή και δευτερευουσών - συμπληρωματικών δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής είτε σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν.

θ) Λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, κύριων ή και δευτερευουσών - συμπληρωματικών, εντός των ορίων του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

ι) Επέκταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική εγκατάσταση:

αα) κάθε προσθήκη Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή

ββ) η συμπλήρωση των ασκούμενων στο κέντρo δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο ή σε όμορο γήπεδο ή

γγ) κάθε επαύξηση της ισχύος τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

ια) Εκσυγχρονισμός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική εγκατάσταση:

αα) η αντικατάσταση ή η συμπλήρωση τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού ή και κτιριακών εγκαταστάσεων,

ββ) η αλλαγή ή η συμπλήρωση των ασκούμενων στο κέντρο δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο γήπεδο.

ιβ) Αδειοδοτούσα Αρχή είναι καθεμία από τις διοικητικές αρχές και τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 14 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ υπάγονται οι δραστηριότητες Εφοδιαστικής που περιγράφονται στο άρθρο 1.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων αυτών:

α) Οι συναφείς δραστηριότητες, τις οποίες ασκούν ή την εκμετάλλευση των οποίων έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.

γ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.

δ) Οι Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Τύπου Α΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α΄62).

ε) Οι αποθήκες φαρμάκων.

στ) Οι αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.

ζ) Οι αποθήκες υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.

η) Οι αποθήκες για ανακύκλωση άχρηστων υλικών και κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων.

Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους όρους αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων τροφίμων και ποτών, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, εκρηκτικών υλών και κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και οι λοιπές υγειονομικές διατάξεις, οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και την τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 3

Καθεστώς άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής είτε για την εξυπηρέτηση των εμπορικών ή βιοτεχνικών - βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης είτε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους είτε και για τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισμό.

2. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

α) οι μεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 3887/2010 (Α΄ 174),

β) οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύουν,

γ) οι αεροπορικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008,

δ) οι επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4053/2012 (Α΄ 44).

Άρθρο 4

Αστική Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και αφού προηγηθεί διαβούλευση επί του σχεδίου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται οι κανόνες για τη μεταφορά και τη διανομή αγαθών και εμπορευμάτων εντός και περιμετρικά αστικής περιοχής με γνώμονα τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής διατάραξης της αστικής κυκλοφορίας. Με το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται ιδίως:

α) Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, ενοποίησης και αποομαδοποίησης φορτίων και φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των δήμων, προκειμένου να επιτευχθεί συγκεντρωμένη μεταφορά και εκφόρτωση προς τα καταστήματα και η ρυθμιζόμενη πρόσβαση φορτηγών αυτοκινήτων εντός και διαμέσου της πόλης.

β) Η χρήση καθαρών τεχνολογιών εντός του αστικού ιστού και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με τους όρους φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.

γ) Οι όροι για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου σε εντός σχεδίου περιοχές.

Άρθρο 5

Πράσινη Εφοδιαστική

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το αποτύπωμα άνθρακα, σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι τρόποι γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, οι οποίες διατηρούν ή επαυξάνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ή εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 6

Δράσεις προώθησης της Εφοδιαστικής

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, οι εξής:

α) το Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

β) το Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

γ) το Τμήμα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

δ) το Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τα ειδικότερα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να εξειδικεύονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο υποβολής τους.

Άρθρο 7

Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής.

2. To Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα εξής μέλη:

α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

ε) έναν εκπρόσωπο σιδηροδρομικής επιχείρησης,

στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδιαστικής (Logistics),

η) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών,

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,

ι) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής (Logistics),

ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

ιβ) πέντε εκπρόσωπους ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και

ιγ) ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποστέλλει σχετική επιστολή στα Υπουργεία και τους φορείς, προκειμένου να ορισθούν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από κοινού από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ειδικά, για τις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ τα πρόσωπα επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία ή να έχουν ενεργό ρόλο στην άσκηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής.

3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τετραετή θητεία και δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συμβουλίου.

4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) (Α΄ 45).

5. Στις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής εμπίπτουν:

α) Ο εντοπισμός των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαμόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

β) Η δρομολόγηση πρωτοβουλιών με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνεργασίας των συναρμόδιων δημοσίων Αρχών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

γ) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς και την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένου συστήματος διαρκούς κατάρτισης σε θέματα Εφοδιαστικής.

δ) Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τους συναρμόδιους σε θέματα Εφοδιαστικής Υπουργούς, κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων, στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

ε) Η εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού δράσης με χρονική ιεράρχηση ενεργειών.

στ) Η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική.

ζ) Η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις στην Εφοδιαστική.

6. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 8

Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής η συμμόρφωσή του με τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη νόμιμη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4014/2011.

2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκομιδή των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Για την έναρξη λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται η συμμόρφωση του φορέα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης, εφόσον η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον φορέα του Κέντρου Εγκατάστασης και Διανομής με την ολοκλήρωση επιθεώρησης που λαμβάνει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Αν ο φορέας δεν επιθυμεί την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο και χορηγεί άδεια λειτουργίας, εφόσον διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί με την άδεια εγκατάστασης.

3. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκομιδή των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων και μετά από τη διενέργεια επιθεωρήσεως. Για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο, εκδίδεται άδεια λειτουργίας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον φορέα στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Για την έκδοση της άδειας διενεργείται επιθεώρηση, η οποία λαμβάνει χώρα εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιθεώρησης διαπιστώνεται συμμόρφωση με τους όρους και περιορισμούς της άδειας εγκατάστασης, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας.

4. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που έχει εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας ή για τα οποία έχει υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2, εφόσον δεν μεταβάλλεται από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.

5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που εγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ., οι οποίες έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/ 1997 και σε Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.

6. Η άδεια εγκατάστασης των παραγράφων 2 και 3 εκδίδεται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του φορέα μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας. Το αίτημα εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα που ίσχυαν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας και γίνεται δεκτό, εφόσον:

α) υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας,

β) έχει γίνει έναρξη της υλοποίησης της εγκατάστασης.

7. Η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου άδεια λειτουργίας εκδίδεται με αόριστη χρονική διάρκεια.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, ο τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και τις αιτήσεις για την έκδοση αδειών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής, οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της, καθώς και η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και ο τύπος των συντασσόμενων εκθέσεων επιθεώρησης.

9. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι δραστηριότητες που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό όχλησης, με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης 11508/2009 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να εγκαθίστανται, εκτός από τις ΒΙ.ΠΕ. που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011, και σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με τους όρους του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να εγκαθίστανται και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών, προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι όροι δόμησης για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής είναι οι ίδιοι που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.

3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους, εφόσον από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται η άσκηση των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που ασκούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Τυχόν έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δεν συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.

4. Η συνολική γενική διάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σχεδιάζεται με κύριο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της πρόκλησης προβλημάτων στα κυκλοφοριακά ρεύματα των οδών μπροστά από αυτό, από την πορεία των οχημάτων από και προς το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

Άρθρο 10

Κυκλοφοριακές συνδέσεις

1. Σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με εθνικές ή επαρχιακές οδούς γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

2. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι όροι διαμόρφωσης και οι λεπτομέρειες κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωριστών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι όροι απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Άρθρο 11

Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Σε κάθε Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι δυνατόν να υφίστανται και εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέα υγραερίου (LPG), πλυντηρίων, λιπαντηρίων και κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης, συνεργείων επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μικρής κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, εφόσον εξασφαλίζεται για καθεμία από αυτές τις εγκαταστάσεις ο σχετικός χώρος, πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών, και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των λοιπών αυτών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 12

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3982/2011

1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προθεσμίες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 έως και 28 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

2. Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής του Φορέα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 23 του ν. 3982/2011.

3. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3982/2011.

4. Ως προς την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου Β΄ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 επ.του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα νόμο. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011, μπορεί να χορηγηθεί ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή μπορούν αυτές να υποβάλουν για τη νόμιμη λειτουργία τους την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Η χορήγηση της άδειας ή η αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8 όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

3. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά τις διατάξεις του ν. 3982/2011 ή τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Τύπου Β΄, οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που οι εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί σε αναρμόδια Αρχή, αυτές διαβιβάζονται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και των οποίων η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011.

5. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η οικ.3137/191/Φ.15/2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει (Β΄1048).

6. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014 εφαρμόζεται για όσες περιπτώσεις ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4262/2014 αναφορικά με τη μετάβασή τους στο καθεστώς του τελευταίου αυτού νόμου.

7. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011, ως ισχύει, εφαρμόζεται και για τις δραστηριότητες που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας

1. Καθορίζεται νέα μορφή επιχειρηματικού πάρκου, το Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τρίτου μέρους του ν. 3982/2011.

Ως Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου νοείται το Επιχειρηματικό Πάρκο, στο οποίο μπορούν να εγκαθίστανται κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, και το οποίο ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον τριακοσίων στρεμμάτων και εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά. Η πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εξασφαλίζεται εφόσον η έκτασή του εμπεριέχει είτε εγκατάσταση σιδηροδρομικού σταθμού με δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών είτε λιμενική εγκατάσταση με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τουλάχιστον είτε αερολιμενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων ή εφάπτεται με τέτοιες εγκαταστάσεις.

2. Η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας υποχρεούται σε κατασκευή των σιδηροδρομικών υποδομών εντός του Πάρκου υπό την εποπτεία του διαχειριστή της υποδομής ως προς την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και ασφάλειας, ενώ η σύνδεση του Πάρκου με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο δια παρακαμπτηρίου αναλαμβάνεται και χρηματοδοτείται από τον διαχειριστή της υποδομής, χωρίς να εμποδίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του ν. 3891/2010.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται και οι όροι δόμησης ειδικώς για τα Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, με τους ακόλουθους περιορισμούς:

α) Ποσοστό κάλυψης έως 70%.

β) Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τα ακίνητα στα οποία ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής και 1,2 για τις λοιπές χρήσεις.

γ) Μέγιστο ύψος οικοδομής όχι ανώτερο των είκοσι πέντε (25) μέτρων.

δ) Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας ορίζονται σε 5% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας του Πάρκου και συνυπολογίζονται στη συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ειδικότερα οι δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύσσονται και ο βαθμός ανάπτυξής τους εντός του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, στις οποίες, πέραν των Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, περιλαμβάνονται και η λειτουργία εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων, καθώς και οι μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής ή μέσης όχλησης.

4. Για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη λειτουργία Επιχειρηματικών/Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους του ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.

5. Τα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών/Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3894/2010, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, για τη διαδικασία αδειοδότησης του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010.

Άρθρο 15

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών/Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή του Θριασίου και στο πρώην «στρατόπεδο Γκόνου»

Στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», που περιγράφεται στο από Νοέμβριο 2004 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 του πολιτικού τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου Ξενιού και προσαρτάται σε σμίκρυνση ως Παράρτημα Α΄ στον παρόντα νόμο, καθώς και στο ακίνητο συνολικής έκτασης 672.269,63 τ.μ., που περιγράφεται ως «Τμήμα 1 ΑΚ 11892» στο από 6.8.2007 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000, του Ζ΄ Τμήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Θεσσαλονίκης και προσαρτάται σε σμίκρυνση ως Παράρτημα Β΄ στον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Δέλτα, συνορεύει προς βορρά με ασφαλτοστρωμένη οδό που ξεκινά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό, νότια, ανατολικά και δυτικά με διάφορες ιδιοκτησίες μικρών γεωτεμαχίων, το οποίο παραχωρήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) προς χρήση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε.» μπορούν να αναπτύσσονται Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 16

Τυποποίηση για δραστηριότητες Εφοδιαστικής και λοιπά θέματα

1. Με ευθύνη του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» προωθείται, μέσω των αρμόδιων προς τούτο λειτουργικών μονάδων αυτού, η σύνταξη, η έκδοση, η υιοθέτηση και η διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε δραστηριότητες Εφοδιαστικής και ιδίως σε θέματα που αφορούν σε μοναδιαία φορτία (unitloads), τη σήμανση φορτίων, τις προδιαγραφές μέσων αποθήκευσης κατά τη μεταφορά προϊόντων, όπως παλέτες, κιβώτια και τη χρήση γραμμικών κωδικών (barcodes), καθώς και σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.

2. Για τα μηχανήματα έργου, τα οποία αποτελούν ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου, όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, τα οποία εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων, σύμφωνα με την 1032/166/ 5.3.2013 (Β΄ 519) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης.

Άρθρο 17

Λοιπές καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη της ισχύος του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) οι διατάξεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 79/2004,

β) οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και οι περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ αναριθμούνται σε περιπτώσεις α΄ έως γ΄ αντίστοιχα.

2. Από την έναρξη της ισχύος του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος, από την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 διαγράφονται οι λέξεις «και αποθήκες χαμηλής όχλησης».

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 του ν. 3333/2005 και τα άρθρα 22 έως 26 του ίδιου νόμου αναριθμούνται σε άρθρα 1 έως 5 αντίστοιχα.

4. Μετά την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ. ΕΠ επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), όπου οι δραστηριότητες αυτού του τύπου καταλαμβάνουν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του ΕΠ, το δε υπόλοιπο καταλαμβάνεται από δραστηριότητες υπαγόμενες στο δεύτερο Μέρος.»

Άρθρο 18

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του ν. 3607/2007) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 11

Σύνθεση - θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου - Απουσία μελών του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, ως πέμπτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένας (1) ειδικός επιστήμονας.

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, πλην του Εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, για τον οποίο εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.»

2. Το άρθρο 11 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αποδίδει σε άμεση σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του νεογέννητου, τον Α.Μ.Κ.Α. του, ο οποίος δύναται να αποτελεί στοιχείο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.»

3. Α. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

«2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόμενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 και του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν με το ν. 3996/2011

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

Γ. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια ή όμοια απόφαση, είναι δυνατόν να καθορίζονται διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανανέωσης ανεργίας, υποβολής αιτήσεων τακτικής επιδότησης ανεργίας και λοιπών παροχών, μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.»

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:

«ιδ) Από 1.1.2015, το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας» λειτουργεί ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.»

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και οι αποζημιώσεις των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι Αντιπρόεδροι και τα εντεταλμένα μέλη στα οποία έχει ανατεθεί ευθύνη εποπτείας παραρτήματος ή παραρτημάτων ή θεματική αρμοδιότητα, εφόσον είναι δημόσιοι λειτουργοί δύνανται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να λαμβάνουν άδεια προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μηνιαίως.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως προέδρου ο A΄ Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Β΄ Αντιπρόεδρος ενώ ως μέλος του Δ.Σ. τον αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος. Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Δ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. που συστήνονται με το παρόν άρθρο, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.»

7. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της διάταξης του άρθρου 11 του ν. 4239/2014 (Α΄ 43) με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, μέχρι την οριστική συγκρότηση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α..

Άρθρο 19

Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 51 του ν. 4276/ 2014 (Α΄ 155 ) η λέξη «δημοσίευση» αντικαθίσταται από τις λέξεις «έναρξη ισχύος».

Άρθρο 20

A) Παράταση ρύθμισης για τις μετακινήσεις προσωπικού εντός της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας

Τα εδάφια 5 και 6 του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 49 του ν. 4272/2014, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), δύνανται να ανανεωθούν οι τρίμηνες μετακινήσεις, πάσης φύσεως προσωπικού, του προηγούμενου εδαφίου, έως τις 31.12.2014. Η ανανέωση αφορά σε νοσοκομεία της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.»

Β) Παράταση συμβάσεων θεραπευτών ιατρών του ΕΟΠΥΥ

Το άρθρο 52 του ν. 4272/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι συμβάσεις θεραπευτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες λήγουν στις 30.9.2014 παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2014.»

Άρθρο 21

Υπηρεσιακή τοποθέτηση Επαγγελματιών Οπλιτών

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι γυναίκες Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίες δεν έχουν μονιμοποιηθεί, έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας και επιστρέφουν από άδεια κύησης-τοκετού, μπορεί να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση και με αίτησή τους στον τόπο προτίμησής τους, άλλως σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, όπου και δύνανται να παραμένουν για δύο (2) έτη, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και το επιτρέπουν οι τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα θέματα συνυπηρέτησης των εν λόγω γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις που αφορούν τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες.»

Άρθρο 22

Η υποπαράγραφος 2 της παρ. IB΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ισχύει και για τις αντιπυρικές περιόδους 2014 και 2015.

Άρθρο 23

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

1. Μετά το άρθρο 27 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:

«Άρθρο 27Α

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση

1. Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί:

α) Στο υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 27, που έχει προκύψει σε βάρος των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 και

β) στο ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων, υφιστάμενες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 2238/1994, εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετατρέπεται, στο σύνολό του ή μερικά με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζημία, σύμφωνα με τις, κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του συνολικού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης [Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης οικονομικών καταστάσεων X λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης)].

Η απαίτηση της παραγράφου αυτής γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της χρήσης, στην οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, και των επόμενων χρήσεων, μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της.

Στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου σε εφαρμογή διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στο ποσό της αναβαλλομένης φορολογικής απαίτησης που έχει λογισθεί επί των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με απαιτήσεις κατά εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου, καθώς και μετόχων, εταίρων, μελών διοικητικών συμβουλίων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών και διευθυντών αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου εταιρικού ομίλου νοείται κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του παρόντος νόμου.

3. Σε περίπτωση συμψηφισμού της ανωτέρω απαίτησης το σχετικό ποσό αφαιρείται από τη συνολική φορολογική απαίτηση του νομικού προσώπου, όπως η απαίτηση αυτή προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

4. Το μέρος της ανωτέρω απαίτησης που δεν έχει συμψηφισθεί με το φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εντός τριάντα (30) ετών από το χρόνο γένεσης της απαίτησης που ορίζεται στην παράγραφο 1, εξοφλείται με τη χορήγηση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Με τη χορήγηση των τίτλων εξαντλείται η σχετική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο θα προβεί αντίστοιχα σε δωρεάν έκδοση κοινών μετοχών, οι οποίες θα ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με την ονομαστική αξία των εκδοθέντων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως αγοραία αξία των τίτλων νοείται: (α) εφόσον οι μετοχές του νομικού προσώπου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλον διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) ημέρες ή (β) εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό της επιχείρησης αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή κηρυχθεί σε πτώχευση, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, εφόσον αυτή λάβει χώρα νωρίτερα από τη λήξη της τριακονταετίας, το μέρος της ανωτέρω απαίτησης που δεν έχει συμψηφισθεί με φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου καθίσταται εισπράξιμο από το Δημόσιο. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δημοσίου πραγματοποιείται με τη χορήγηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου, η οποία εξαντλεί τη σχετική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελεί την τελευταία πράξη της κατά περίπτωση διαδικασίας εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή πτώχευσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: (α) κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα και ιδίως η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο για τον κατ’ έτος προσδιορισμό του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, την παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπόλοιπου της φορολογικής απαίτησης της παραγράφου 1, καθώς και την πιστοποίηση της εξόφλησης της απαίτησης αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 και (β) κάθε σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 4 θέμα και ιδίως οι βασικοί όροι που διέπουν τους εκδιδόμενους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, όπως η διάρκεια και το επιτόκιό τους, σύμφωνα με τις συνθήκες αγοράς κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αγοραία αξία τους δεν θα υπερβαίνει την ονομαστική και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την έκδοση δωρεάν μετοχών των νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο.

6. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται ως προς τις, σε αυτό αναφερόμενες, φορολογικές απαιτήσεις, κάθε άλλη διάταξη νόμου, η οποία τυχόν θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις, αιρέσεις ή προθεσμίες στην επιστροφή από το Δημόσιο, φόρου εισοδήματος. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έλεγχο της φορολογικής απαίτησης, ο οποίος μπορεί να διενεργηθεί εντός τριάντα (30) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος κάθε χρήσης για την οποία δεν προσδιορίστηκε ορθά η απαίτηση.

7. Σε περίπτωση μετατροπής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί του ποσού των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, το δικαιούχο νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, το ποσό των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό της κατά τα ανωτέρω μετατραπείσας φορολογικής απαίτησης σε οριστική.

8. Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, αφαιρείται από το υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς, που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του νομικού προσώπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής.»

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, η ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται εκ του νόμου σε λύση και εκκαθάριση.»

3. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, ο μηχανογραφικός και λοιπός εξοπλισμός, οι διαθέσιμοι πόροι και ο προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων του ιδίου Υπουργείου. Το υφιστάμενο προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων παρέχει τις υπηρεσίες του στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, μέχρι τις 31.12.2014 με την ίδια σχέση εργασίας. Αποσπάσεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων διατηρούνται σε ισχύ μέχρι λήξεως του χρόνου απόσπασης και οι αποσπασμένοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους.

Άρθρο 24

Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) εφαρμόζονται και σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και στον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62). Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού για πρώτη φορά μετά τις 31.12.2008.

Άρθρο 25

Από τη δημοσίευση του παρόντος οι δικαιούχοι των κατοικιών του Ηλιακού Χωριού στην Πεύκη καθίστανται αυτοδικαίως και αδαπάνως συγκύριοι κατ’ ιδανικά μερίδια του Ενεργειακού Κέντρου που βρίσκονται στο Ο.Τ. 1 του ως άνω Ηλιακού Χωριού. Οι δικαιούχοι στους οποίους θα αποδοθούν οι οριστικοί τίτλοι παραχώρησης ιδιοκτησίας των κατοικιών, υπάγονται στην παρ. 15 (α) του άρθρου 23 του ν. 4178/2013.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (.pdf)

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 8 του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671